Hoppa till innehåll

Frågor och svar: EU-medborgare

Hur kan jag som EU-medborgare komma varaktigt till Finland och vilket tillstånd behöver jag?

Du kan som unionsmedborgare komma visumfritt till Finland och vistas i Finland högst tre månader utan att registrera din uppehållsrätt. En förutsättning för din inresa till och vistelse i landet är att du har ett giltigt identitetsbevis eller pass.

Du skall som unionsmedborgare registrera din uppehållsrätt senast tre månader efter ankomsten till landet. Om registreringen av en EU-medborgare beslutar Migrationsverket. Närmare anvisningar om registreringen av din uppehållsrätt hittar du här.

Registreringen sker på Migrationsverkets serviceställe. Du får ett skriftligt bevis över registreringen (Registreringsbevis över unionsmedborgares uppehållsrätt). Nordiska medborgare skall registrera sin uppehållsrätt vid magistraten.

En unionsmedborgare kan i undantagsfall beviljas uppehållstillstånd om han eller hon inte har förutsättningar att registrera sig till exempel på grund av avsaknaden av medel och han eller hon skulle ha möjlighet att få uppehållstillstånd utan försörjningsförutsättning eller om man skulle kunna avvika från försörjningsförutsättningen från fall till fall. Ansökan om uppehållstillstånd lämnas in till Migrationsverket.

Jag är EU-medborgare och jag har kommit till Finland för att gifta mig med en finsk medborgare. Jag har vistats här tre månader och vill nu registrera mig. Vi har bott tillsammans bara drygt tre månader. Hur kan vi uppnå en den nödvändiga boendetiden på två år, om jag inte får vistas lagligen i Finland? Jag har inte någon arbetsplats i Finland.

Du kan registrera dig på basis av unionsmedborgarskapet om du har tillräckliga medel dvs. du behöver inte ty dig till utkomststöd och du har vid behov sjukförsäkring.

Du kan också registrera dig på basis av ekonomisk verksamhet (du har hittat en arbetsplats).

Om registreringen av en unionsmedborgare beslutar Migrationsverket. Närmare anvisningar om registreringen av din uppehållsrätt hittar du här.

Har jag rätt att förvärvsarbeta när jag har uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem?

Du kan med ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem som har beviljats av Finland arbeta fritt i Finland. Du behöver inte ett separat arbetstillstånd. Däremot kan du inte arbeta i Finland med en uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem om det har beviljats av en någon annan EU-stat.

Min make eller maka är finsk medborgare. Jag är inte en EU-medborgare eller en därmed jämförbar person. Vi bodde tillsammans i Frankrike. Kan jag få ett uppehållskort när vi flyttar till Finland?

Du kan få ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. Din finska make eller maka har bott i ett annat EU-land och ska återvända till Finland. Ert familjeband har uppkommit innan han eller hon återvände till Finland och du har bott tillsammans med din make eller maka i ett annat EU-land.

Min make eller maka är finsk medborgare. Jag är inte en EU-medborgare eller en därmed jämförbar person. Jag lärde känna min make eller maka när han eller hon bodde i Tyskland. Då började vi ännu inte sällskapa med varandra. Vi gifte oss efter att min make eller maka hade flyttat tillbaka till Finland. Kan jag få ett uppehållskort när jag flyttar till honom eller henne i Finland?

Du kan inte få ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem eftersom ert familjeband har uppkommit först efter att din make eller maka har återvänt till Finland efter att ha bott i ett annat EU-land. Ert förhållande som lett till att din make eller maka är din familjemedlem inleddes inte under den tid ni vistades i Tyskland. Istället för uppehållskort kan du ansöka om uppehållstillstånd som make eller maka till en finsk medborgare.

Jag är en EU-medborgare. Om jag redan har fått min personbeteckning från magistraten, måste jag dessutom ansöka om registrering av uppehållsrätt vid Migrationsverket?

Ja, det måste du. Om du vistas i Finland utan avbrott i över tre månader måste du registrera ditt uppehåll. Det räcker inte att endast få en personbeteckning utan du måste även ansöka om ett bevis på registrering av EU-uppehållsrätten vid Migrationsverket.

Om du inte ännu har en personbeteckning kan Migrationsverket bevilja dig denna i samband med registreringen av uppehållsrätten. När du ansöker om registreringsbevis på uppehållsrätten vid Migrationsverket, kan du med samma ansökningsblankett även ansöka om personbeteckning.

Vilka dokument behöver jag för att registrera en EU-medborgares uppehållsrätt?

Dokumenten som krävs vid registreringen räknas upp i slutet av ansökningsblanketten.

Är en tryggad försörjning en tillräcklig grund för registrering av en EU-medborgares uppehållsrätt?

Ja. Som en EU-medborgare kan du registrera din uppehållsrätt om du har tillräckliga tillgångar för att vistas i Finland. Tillräckliga tillgångar betyder att du klarar dig på dina egna tillgångar och att du inte har ett behov att ansöka om utkomststöd i Finland.

Får jag problem om jag inte lyckas registrera mig inom tre månader från och med min ankomst i Finland?

Du måste registrera ditt uppehåll om du vistas i Finland utan avbrott i över tre månader. Lämna in registreringsansökan före den tre månader långa uppehållstiden är slut.

Om du vistas i Finland utan avbrott i över tre månader och du inte ansöker om registrering gör du dig skyldig till en utlänningsförseelse som du kan få böter av. Det räcker att du lämnar in ansökan inom tre månader av din ankomst i Finland. Det har ingen betydelse om beslutet fattas inom tre månader.

Hur registrerar jag en EU-medborgares barn som är fött i Finland?

Du ansöker om ett registreringsbevis för barnet på grund av familjeband. För att göra detta måste du fylla i en separat EU_REK-blankett för barnet. Åtminstone en av vårdnadshavarna måste vara på plats när pappersansökan lämnas in eller när du kommer för att styrka barnets identitet efter du lämnat in ansökan i e-tjänsten.

Om bägge vårdnadshavarna inte personligen är på plats, måste du ha med dig ett skriftligt samtycke till ansökan av den andra vårdnadshavaren.

Barnet måste ha ett eget giltigt pass eller identitetskort.

Ska arbetsgivaren ta hand om en EU-medborgares registrering?

Arbetsgivaren kan inte ta hand om registreringen på EU-medborgarens vägnar. EU-medborgaren måste själv ansöka om registreringen.

Kan jag senare ändra grunden för registreringen av en EU-medborgares uppehållsrätt?

Du kan inte ändra registreringsgrunden till en annan grund i efterhand. När du en gång har utfört registreringen är den i kraft tillsvidare, om den inte återkallas med ett separat beslut. När du har vistats i Finland fem år utan avbrott, kan du ansöka om ett bevis på att du har permanent uppehållsrätt.

Hur kan en EU-medborgare förlänga registreringens giltighet?

Registreringen är alltid i kraft tillsvidare. Du måste alltså inte förlänga registreringens giltighet.

Efter du har vistats i Finland utan avbrott i fem år kan du ansöka om ett bevis på att du har permanent uppehållsrätt.

Hur återkallar man registreringen när en EU-medborgare lämnar Finland när hans eller hennes arbetsförhållande upphör?

Om EU-medborgaren flyttar permanent bort från Finland ska han eller hon meddela detta till Migrationsverket. Samtidigt ska han eller hon lämna in till Migrationsverket en undertecknad skriftlig begäran om återkallande av hans eller hennes registrering.

Efter meddelandet fattar Migrationsverket ett separat beslut om återkallande av registreringen.

En person som lämnar Finland ska även meddela magistraten om att han eller hon flyttar så att magistraten kan uppdatera uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Hur ska en person som är anställd vid Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) registrera sitt uppehåll?

Personalen vid ECHA har befriats från formaliteterna som är förknippade med registreringen. Verkets anställda, hans eller hennes make eller maka eller en familjemedlem som är beroende av honom eller henne som är EU-medborgare måste inte registrera sin uppehållsrätt.

Personer som hör till personalen vid ECHA och deras ovannämnda familjemedlemmar som är EU-medborgare kan, om de så vill, registrera sin uppehållsrätt som vanligt med de är inte förpliktade att göra detta.

Om en familjemedlem till verkets anställda inte är en EU-medborgare eller en jämförbar person kan Utrikesministeriet bevilja honom eller henne ett tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av 69 § i utlänningslagen.

Jag är en EU-medborgare och studerar ett halvår i Finland. Måste jag registrera min uppehållsrätt i Finland om jag under halvåret besöker Estland två gånger?

Nej, det behöver du inte om du inte vistas i Finland utan avbrott i över tre månader. Om du till exempel kommer till Finland i januari och rör dig utanför Finlands gränser i mars och maj behöver du inte registrera din vistelse. Spara resekvittot eller biljetten om du senare måste bevisa att du har varit utomlands.