Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Svar på vanliga frågor om situationen vid Finlands östra gräns

Antalet asylansökningar som lämnats in vid Finlands östra gräns har ökat. På denna sida hittar du svar på en rad vanliga frågor om situationen. Svaren uppdateras i takt med att situationen förändras.

Asylansökningar som lämnats in vid Finlands östra gräns

Vilka är de som nu ansöker om asyl vid Finlands östra gräns?

De som sökt asyl är tredjelandsmedborgare. Med tredjelandsmedborgare avses medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet.

Majoriteten av dessa sökande har vistats i Ryssland endast en kort tid. Många har för avsikt att via Ryssland anlända till Europeiska unionens territorium för att söka asyl.

Ni har berättat att ni kommer att behandla de asylansökningar som lämnas in vid Finlands östra gräns snabbt. Vilken inverkan har detta på de övriga asylansökningarna?

För närvarande påverkar behandlingen av de ansökningar som lämnats in vid östgränsen inte behandlingen av andra ansökningar.

Varför behandlas just de ansökningar som lämnats in vid Finlands östra gräns snabbt?

Som normalt kontrollerar vi förhandsuppgifterna för alla ansökningar när ansökan överförs till Migrationsverket för behandling. Påskyndat förfarande tillämpas enligt utlänningslagen. I lagen finns kortare behandlingstider för ansökningar som avgörs vid påskyndat förfarande. Om en ansökan enligt förhandsuppgifterna uppfyller kriterierna för att avgöras vid påskyndat förfarande, kallas den asylsökande till ett asylsamtal snabbare än vanligt.

På basis av de initiala åtgärder som gränsmyndigheterna vidtagit finns det relativt många sökande bland de asylsökande som kommit över östgränsen som enligt förhandsuppgifterna saknar grunder för internationellt skydd.

Om det enligt förhandsuppgifterna i ansökan finns eventuella grunder för internationellt skydd, handlägger vi ansökan på samma sätt som andra asylansökningar. Migrationsverket för ett asylsamtal med de asylsökande som kommit över östgränsen på samma sätt som med alla andra asylsökande och utreder grunderna för deras ansökningar under asylsamtalet.

Har de asylsökande som lämnat in sin ansökan vid östgränsen rätt till asylsamtal och rättshjälp?

Ja, det har de. Även om asylsamtalet ordnas snabbare har de samma rättigheter som alla andra sökande, och det förs ett likadant asylsamtal med dem som med andra sökande.

Gränsmyndigheten eller polisen ger asylsökande broschyren Information till asylsökande när de lämnar in sin asylansökan. I broschyren finns information om rätten att anlita biträde. Förläggningarna berättar också alltid för asylsökande om deras rätt till rättshjälp och hur de kan skaffa sig ett biträde. 

I vår video Rättshjälp i asylprocessen berättar vi om rätten att anlita biträde och hur asylsökande kan skaffa sig ett biträde. Videon finns på flera olika språk på vår Youtubekanal. Den finns också på vår webbplats på sidan Videor för asylsökande.

Stängning av östgränsen

Statsrådet har beslutat att stänga Finlands östra gräns. 

Levereras mitt uppehållstillståndskort till Ryssland?

Uppehållstillståndskort levereras till Ryssland via Utrikesministeriets diplomatkurir. Så länge kurirposten kommer fram till Ryssland kan uppehållstillståndskort levereras dit. Det kan dock förekomma fördröjningar i leveransen.

Jag är i Ryssland och mitt uppehållstillståndskort har skickats till Finland. Hur kan jag hämta mitt uppehållstillståndskort?

Du kan be någon annan att hämta ditt kort. För att hämta ditt kort måste han eller hon visa upp ankomstavin från DB Schenker och ditt kundnummer. Läs mer om leverans av uppehållstillståndskort på sidan Uppehållstillståndskort.

Kan jag fortfarande resa till Ryssland från Finland?

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för bevakningen av Finlands gränser. Följ Gränsbevakningsväsendets information om situationen vid östgränsen (raja.fi).

Jag har beviljats uppehållstillståndskort i Finland. Kan jag resa från Ryssland till Finland?

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för bevakningen av Finlands gränser. Följ Gränsbevakningsväsendets information om situationen vid östgränsen (raja.fi).

Allmänt om att söka asyl

Hur behandlas en asylansökan?

Man kan ansöka om asyl i Finland endast innanför Finlands gränser. Man kan inte ansöka om asyl till exempel genom att skicka brev eller e-post till Migrationsverket. Man kan inte heller ansöka om asyl på en finsk beskickning utomlands.

Vi prövar alla asylansökningar individuellt, och vid beslutsfattandet beaktar vi den aktuella situationen i den sökandes hemland och landinformationen om hemlandet.

Har asylsökande rätt att arbeta i Finland?

De som söker asyl får arbeta endast om deras rätt att arbeta är giltig. När en asylsökande skaffar sig ett jobb, ska hen kontrollera att hens rätt att arbeta har börjat och att den fortfarande gäller.

Asylsökande får börja förvärvsarbeta när det har gått tre eller sex månader från inlämningen av asylansökan. Tidsgränsen är tre månader om den sökande har visat upp för myndigheten ett giltigt pass eller annat resedokument som konstaterats vara äkta.

Tidsgränsen är sex månader om den sökande inte har visat upp ett resedokument.

Läs mer om asylsökandes rätt att arbeta på sidan Rätt att arbeta.

Hur ordnar man inkvarteringen av asylsökande?

De som söker asyl placeras på en förläggning i Finland. 

Har Finland tillräckligt med mottagningskapacitet om antalet asylsökande ökar kraftigt?

Kapaciteten hos mottagningssystemet kan ökas eller minskas efter behov. Det är möjligt att öppna förläggningar även med kort varsel.

Att vara beredd på varierande situationer är en del av den normala myndighetsverksamheten.

Hur ska de som får ett negativt beslut återsändas till sina ursprungsländer?

Polisen svarar för avvisningar och återsändanden.