Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning, avlägga licentiatstudier eller författa en doktorsavhandling. Du kan beviljas ett uppehållstillstånd enligt direktivet eller ett nationellt uppehållstillstånd för forskare.

Du behöver inte veta vilket av tillstånden du ansöker om, utan Migrationsverket bedömer vilket tillstånd du kan beviljas.

Ett första uppehållstillstånd för forskare kan beviljas för högst två år.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1-2 månader / fortsatt tillstånd 1-2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 1-2 månader / fortsatt tillstånd 1-2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Uppehållstillstånd för forskare, om du har avlagt en högre högskoleexamen 

Du kan beviljas uppehållstillstånd enligt direktivet, om 

 • du har avlagt en högre högskoleexamen och
 • du har ingått avtal om forskningsverksamhet med ett forskningsorgan.  

Om du beviljas uppehållstillstånd enligt direktivet, har du rätt att röra dig fritt inom EU. Detta betyder att om du har ingått avtal om forskningsverksamhet med ett forskningsorgan som är verksam i Finland, kan du bedriva en del av din forskning i andra EU-medlemsstater. Du ska fråga de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten om du behöver lämna en underrättelse om rörlighet till den andra medlemsstaten. 

Uppehållstillstånd enligt direktivet är ett kontinuerligt (A) uppehållstillstånd.

Du kan inte beviljas uppehållstillstånd enligt direktivet i följande fall:

 • Du är i Finland som asylsökande. 
 • Du har fått internationellt skydd i en EU-medlemsstat.
 • Du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.

Uppehållstillstånd för forskare, om du har avlagt en lägre högskoleexamen

Du kan beviljas ett nationellt uppehållstillstånd för forskare, om

 • du har avlagt en lägre högskoleexamen och
 • du har ingått avtal om forskningsverksamhet med ett forskningsorgan. 

Om du beviljas ett nationellt uppehållstillstånd för forskare,

 • har du inte rätt till fri rörlighet inom EU. Detta betyder att du kan bedriva forskning endast i Finland.

Beroende på giltighetstiden av avtalet med forskningsorganet kan ett nationellt uppehållstillstånd för forskare vara tillfälligt (B) eller kontinuerligt (A). Om avtalets giltighetstid är mindre än två år, kan du beviljas ett B-tillstånd. Om avtalets giltighetstid är minst två år, kan du beviljas ett A-tillstånd.

Du kan beviljas ett nationellt uppehållstillstånd för forskare även om du har sökt eller fått internationellt skydd i en EU-medlemsstat eller i Finland.  Du kan beviljas ett nationellt uppehållstillstånd för forskare också om du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du anses vara forskare.

 • Du har avlagt doktorsexamen, en högre högskoleexamen eller en lägre högskoleexamen.
 • Du har ingått avtal om forskningsverksamhet med ett forskningsorgan (ett mottagningsavtal).

2

Du har ingått avtal med ett forskningsorgan som ska ta emot dig.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under hela din vistelse i Finland.
  • Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen år 2022 vara minst 1 283 euro per månad. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.
 • Om du inte står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du ha minst 1 000 euro per månad till ditt förfogande för dina levnadskostnader i Finland. Du kan trygga din försörjning med tillgångar eller även med andra inkomster än förvärvsinkomster, till exempel med ett forskarstipendium. Innan du kommer till Finland ska du se till att du har tillräckliga medel för hela den tid som du bedriver forskning:
  • Om du kommer till Finland för att bedriva forskning i högst ett år ska du ha tillräckliga medel för hela den tid som du bedriver forskning här.
  • Om du kommer till Finland för att bedriva forskning i minst ett år, måste du ha tillräckliga medel för minst ett år, i detta fall 12 000 euro.
  • Du beviljas uppehållstillstånd för två år, om du kommer till Finland för att bedriva forskning i minst två år och har 24 000 euro till ditt förfogande. Om du bara vill ansöka om uppehållstillstånd för ett år i sänder, måste du ha 12 000 euro till ditt förfogande på ditt eget konto. Din försörjning kontrolleras i samband med varje ansökan. Vid behov ber Migrationsverket om ytterligare utredningar om tillgångarnas ursprung.

Rätt att arbeta

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd här, har du rätt att arbeta som forskare redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut. 
 • Efter att du har fått uppehållstillstånd får du arbeta även med annat vid sidan av din forskning. Din huvudsyssla måste ändå vara forskning, och ditt forskningsarbete måste framskrida. När du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollerar Migrationsverket att ditt forskningsarbete framskrider och att det huvudsakliga syftet för din vistelse i landet fortfarande är forskning.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Tillståndsspecifika bilagor

 • Avtalet mellan forskaren och forskningsorganet med följande uppgifter:
  • rubriken för och syftet med forskningsverksamheten eller forskningsområdet
  • åtaganden av både forskaren och forskningsorganet att slutföra forskningsverksamheten
  • forskningsverksamhetens start- och slutdatum eller dess uppskattade längd
  • information om rättsförhållandet mellan forskningsorganet och forskaren
  • anställningsvillkor, om det är fråga om ett anställningsförhållande
  • information om planerad rörlighet från Finland till en annan EU-stat, om rörligheten är känd vid tiden för ansökan om uppehållstillstånd i Finland
 • Intyg över den högsta examen du har avlagt 
 • Utredning om försörjning, om rättsförhållandet mellan forskaren och forskningsorganet inte är ett anställningsförhållande.

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare, OLE_TUT

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för forskare, OLE_TUT

Fyll i ansökan i e-tjänsten