Ansökan om uppehållstillstånd för forskare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att utöva vetenskaplig forskning, avlägga licentiatstudier eller för att författa en avhandling. Du anses vara forskare om du uppfyller följande krav:

 • Du har en doktorsexamen eller en högre högskoleexamen som ger tillträde till doktorandutbildning.
 • Du har valts ut av ett forskningsorgan.
 • Du har beviljats inresa till en EU-stats territorium för att bedriva sådan forskningsverksamhet som normalt kräver minst högre högskoleexamen.

För att betraktas som forskare måste du ha avlagt minst högre högskoleexamen. Om du endast har avlagt lägre högskoleexamen, kan du inte beviljas ett uppehållstillstånd för forskare även om du bedriver vetenskaplig forskning.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 1–2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2–3 månader / fortsatt tillstånd 2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 400 € / fortsatt tillstånd 200 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 470 € / fortsatt tillstånd 200 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du anses vara forskare.

 • Du har en doktorsexamen eller en högre högskoleexamen som ger tillträde till doktorandutbildning.
 • Du har valts ut av ett forskningsorgan.
 • Du har beviljats inresa till en EU-stats territorium för att bedriva sådan forskningsverksamhet som normalt kräver minst högre högskoleexamen.

2

Du har ingått avtal med ett forskningsorgan som ska ta emot dig.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under hela vistelsen. Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen år 2018 vara minst 1189 euro per månad. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.
 • Om du inte står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du ha minst 1000 euro per månad till ditt förfogande för dina levnadskostnader i Finland. Du kan trygga din försörjning med tillgångar eller även med andra inkomster än förvärvsinkomster, till exempel med ett forskarstipendium.

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta som forskare innan du har beviljats uppehållstillstånd. Med ett uppehållstillstånd för forskare kan du endast bedriva vetenskaplig forskning.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Tillståndsspecifika bilagor

 • Avtalet mellan forskaren och forskningsorganet med följande uppgifter:
  • rubriken för och syftet med forskningsverksamheten eller forskningsområdet
  • åtaganden av både forskaren och forskningsorganet att slutföra forskningsverksamheten
  • forskningsverksamhetens start- och slutdatum eller dess uppskattade längd
  • information om rättsförhållandet mellan forskningsorganet och forskaren
  • anställningsvillkor, om det är fråga om ett anställningsförhållande
  • information om planerad rörlighet från Finland till en annan EU-stat, om rörligheten är känd vid tiden för ansökan om uppehållstillstånd i Finland
 • Utredning om försörjning, om rättsförhållandet mellan forskaren och forskningsorganet inte är ett anställningsförhållande.

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare, OLE_TUT

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny