Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att utöva vetenskaplig forskning, avlägga licentiatstudier eller för att författa en avhandling. Du anses vara forskare om du uppfyller följande krav:

 • Du har en doktorsexamen eller en högre högskoleexamen som ger tillträde till doktorandutbildning.
 • Du har valts ut av ett forskningsorgan.
 • Du har beviljats inresa till en EU-stats territorium för att bedriva sådan forskningsverksamhet som normalt kräver minst högre högskoleexamen.

För att betraktas som forskare måste du ha avlagt minst högre högskoleexamen. Om du endast har avlagt lägre högskoleexamen, kan du inte få ett uppehållstillstånd för forskare även om du skulle bedriva vetenskaplig forskning.

Om du har avlagt lägre högskoleexamen, du bedriver vetenskaplig forskning och du har ett anställningsförhållande med forskningsorganet, kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av annat arbete. Om förhållandet mellan dig och forskningsorganet inte är ett anställningsförhållande, kan du ansöka om uppehållstillstånd på annan grund.
 

 

Du kan inte få ett uppehållstillstånd för forskare i följande fall:

 • Du är i Finland som asylsökande. Då kan du inte samtidigt få ett uppehållstillstånd för forskare. Om du vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av din forskning, måste du återkalla din ansökan om internationellt skydd.
 • Du har fått internationellt skydd i en annan EU-medlemsstat.
 • Du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.
 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1-2 månader / fortsatt tillstånd 1-2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 1-2 månader / fortsatt tillstånd 1-2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

OLE_TUT - edellytykset (sv)

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du anses vara forskare.

 • Du har en doktorsexamen eller en högre högskoleexamen som ger tillträde till doktorandutbildning.
 • Du har valts ut av ett forskningsorgan.
 • Du har beviljats inresa till en EU-stats territorium för att bedriva sådan forskningsverksamhet som normalt kräver minst högre högskoleexamen.

2

Du har ingått avtal med ett forskningsorgan som ska ta emot dig.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under hela vistelsen. Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen år 2021 vara minst 1 252 euro per månad. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.
 • Om du inte står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du ha minst 1 000 euro per månad till ditt förfogande för dina levnadskostnader i Finland. Du kan trygga din försörjning med tillgångar eller även med andra inkomster än förvärvsinkomster, till exempel med ett forskarstipendium. Innan du kommer till Finland ska du se till att du har tillräckliga medel för hela den tid som du bedriver forskning:
  • Om du kommer till Finland för att bedriva forskning i högst ett år ska du ha tillräckliga medel för hela den tid som du bedriver forskning här.
  • Om du kommer till Finland för att bedriva forskning i minst ett år eller om du ska avlägga en hel licentiatexamen eller doktorsexamen i Finland, måste du ha tillräckliga medel för minst ett år, i detta fall 12 000 euro.
  • Du beviljas uppehållstillstånd för två år, om du kommer till Finland för att bedriva forskning i minst två år och har 24 000 euro till ditt förfogande. Om du bara vill ansöka om uppehållstillstånd för ett år i sänder, måste du ha 12 000 euro till ditt förfogande på ditt eget konto. Din försörjning kontrolleras i samband med varje ansökan. Vid behov ber Migrationsverket om ytterligare utredningar om tillgångarnas ursprung.

Rätt att arbeta

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd här, har du rätt att arbeta som forskare redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut. 
 • Efter att du har fått uppehållstillstånd får du arbeta även med annat vid sidan av din forskning. Din huvudsyssla måste ändå vara forskning, och ditt forskningsarbete måste framskrida. När du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollerar Migrationsverket att ditt forskningsarbete framskrider och att det huvudsakliga syftet för din vistelse i landet fortfarande är forskning.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Tillståndsspecifika bilagor

 • Avtalet mellan forskaren och forskningsorganet med följande uppgifter:
  • rubriken för och syftet med forskningsverksamheten eller forskningsområdet
  • åtaganden av både forskaren och forskningsorganet att slutföra forskningsverksamheten
  • forskningsverksamhetens start- och slutdatum eller dess uppskattade längd
  • information om rättsförhållandet mellan forskningsorganet och forskaren
  • anställningsvillkor, om det är fråga om ett anställningsförhållande
  • information om planerad rörlighet från Finland till en annan EU-stat, om rörligheten är känd vid tiden för ansökan om uppehållstillstånd i Finland
 • Intyg om en doktorsexamen eller en högre högskoleexamen
 • Utredning om försörjning, om rättsförhållandet mellan forskaren och forskningsorganet inte är ett anställningsförhållande.

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare, OLE_TUT

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för forskare, OLE_TUT

Fyll i ansökan i e-tjänsten