Meny

Rätt att arbeta under tiden som asylsökande

Som asylsökande får du utföra förvärvsarbete (avlönat arbete) från och med antingen tre eller sex månader efter att du meddelat polisen eller en gränskontrollmyndighet att du vill söka asyl i Finland.

  • Gränsen är tre månader om du uppvisat ett giltigt och konstaterat äkta pass eller annat resedokument för myndigheten i samband med att du ansökt om asyl.
  • Gränsen är sex månader om du inte visat upp ett resedokument.

Din rätt att arbeta utgår från lagen. Du behöver inte ansöka separat om rätten att arbeta. Om ditt arbete är kontinuerligt, kan du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Du är skyldig att se till att du har rätt att arbeta samt informera arbetsgivaren om rätten har upphört. Såväl du som din arbetsgivare kan bestraffas om du arbetar trots att du saknar rätt att arbeta.

Arbetsgivaren har kontrollskyldighet

Arbetsgivaren ska försäkra sig om

  • att utländska arbetstagare har ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare som krävs, eller
  • att de inte behöver något uppehållstillstånd.

Arbetsgivaren ska alltså med jämna mellanrum kontrollera att asylsökanden fortfarande har rätt att arbeta.

När en arbetsgivare önskar anställa en asylsökande, ska han eller hon i första hand ta reda på om personen har rätt att arbeta genom att fråga personen själv om detta. Personen har med säkerhet rätt att arbeta om det har gått minst ett halvt år sedan han eller hon lämnat in sin asylansökan, om beslutet om ansökan inte redan vunnit laga kraft.

Då det gäller personer som endast vistats en kort tid i Finland bör arbetsgivaren kontrollera rätten att arbeta med Migrationsverket. En arbetsgivare som önskar anställa en asylsökande som uppehåller sig i Finland kan per telefon kontrollera om personen i fråga har rätt att utföra förvärvsarbete. Du hittar servicenumret för arbetsgivare på sidan Telefontjänst.

Migrationsverket utfärdar inte skriftliga intyg över en enskild asylsökandes rätt att utföra förvärvsarbete i Finland.

Då arbetsgivaren kontrollerar den anställdas rätt att arbeta per telefon görs en anteckning i utlänningsregistret. Det är alltså möjligt att vid behov styrka att kontrollen har utförts, om det exempelvis finns en misstanke om att arbetsgivaren inte har försäkrat sig om rätten att arbeta.

Hur länge rätten att arbeta gäller

Rätten att arbeta gäller tills Migrationsverket, förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet eller tills högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte bevilja besvärstillstånd. Detta betyder att en asylsökande har rätt att arbeta tills beslutet i hans eller hennes ärende vinner laga kraft. Rätten att arbeta upphör naturligtvis också när personen avvisas från Finland.

Rätten att arbeta i Finland upphör om ett beslut fattas om att asylansökan förfaller. För asylärendets del vinner ett sådant beslut genast laga kraft.

Exempelvis:

  • Om Migrationsverket fattar ett negativt beslut för din asylansökan har du rätt att arbeta under den tid som dina eventuella besvär behandlas.
  • Om Migrationsverket fattar ett positivt beslut för din asylansökan beviljas du ett uppehållstillstånd, som nästan alltid medför rätten att arbeta.

Om du inte överklagar Migrationsverkets eller förvaltningsdomstolens beslut vinner beslutet laga kraft då besvärstiden löper ut. Besvärstiden är 21 dagar från att du har delgetts beslutet. Besvärsprocessen kan ta omkring ett halvt till två år.

Ny ansökan

Om du lämnar in en ny ansökan, börjar din rätt att arbeta igen från den dag då du lämnar in den nya ansökan om du inte har lämnat Finland efter att beslutet på din föregående asylansökan vann laga kraft.

De karenstider på tre eller sex månader som avses i 79 § 2 mom. i utlänningslagen tillämpas inte när du lämnar in en ny ansökan.

Återsändande till Finland på grund av Dublinförfarandet

Om du återsänds till Finland på grund av det så kallade Dublinförfarandet börjar din rätt att arbeta antingen tre eller sex månader efter att du meddelat polisen eller en gränskontrollmyndighet att du vill ansöka om asyl i Finland. Se närmare uppgifter om månadsgränser i början av denna sida.

Om du fått uppehållstillstånd på grund av arbete eller näringsidkande

Om du har hittat arbete i Finland, hittar du information om uppehållstillstånd på grund av arbete eller näringsidkande på sidan: migri.fi/arbeta-i-finland.