Hoppa till innehåll

En asylsökandes rätt att arbeta

Som asylsökande kan du endast arbeta om din rätt att arbeta är giltig. När du skaffar ett arbete, ska du ta reda på om din rätt att arbeta har börjat och fortfarande gäller.

Berätta genast för din arbetsgivare om din rätt att arbeta upphör. Om du arbetar utan rätt att arbeta, kan du göra dig skyldig till en förseelse eller ett brott.

Var hittar du information om din rätt att arbeta?

I samband med ansökan om asyl delas broschyren En asylsökandes rätt att arbeta.

Om upphörandet av rätten att arbeta berättas i beslutet. I ett positivt beslut berättas mer om rätten att arbeta på basis av uppehållstillstånd.

För vilket slags arbete måste man ha rätt att arbeta?

Din rätt att arbeta ska vara giltig om du får lön för ditt arbete. Detta gäller även avlönad arbetspraktik.

Om din rätt att arbeta inte är giltig, kan du arbeta utan lön. Du får till exempel göra en oavlönad arbetspraktik eller oavlönat volontärarbete.

När börjar rätten att arbeta?

Du får idka förvärvsarbete tre eller sex månader efter att du har sökt asyl.

  • Om du har kunnat uppvisat ett giltigt och äkta pass eller något annat resedokument för myndigheterna, är gränsen tre månader.
  • Om du inte har kunnat uppvisa ett resedokument, är gränsen sex månader.

Hur påverkas rätten att arbeta av en ny ansökan?

Om du lämnar in en ny ansökan efter den 1 juni 2019, måste du vänta tre eller sex månader innan du återigen får arbeta. Med ny ansökan avses en asylansökan som lämnas in av en asylsökande, som redan fått ett beslut om minst en asylansökan.

  • Om du har kunnat uppvisat ett giltigt och äkta pass eller något annat resedokument för myndigheterna, är gränsen tre månader.
  • Om du inte har kunnat uppvisa ett resedokument, är gränsen sex månader.

Om du har lämnat in en ny ansökan före den 1 juni 2019, kan du fortsätta arbeta genast efter att ha skickat in ansökan.

Hur länge kan man fortsätta arbeta?

När du får ditt beslut, måste du kontrollera om din rätt att arbeta ännu gäller. Detta står i ditt beslut.

Fick du ett positivt beslut?

Om du har fått ett positivt beslut, kan du i de flesta fall fortsätta arbeta i Finland. Du kan kontrollera i ditt uppehållstillståndskort eller ditt beslut om du har rätt att arbeta i Finland.

Fick du ett negativt beslut?

Om beslutet är negativt, upphör din rätt att arbeta på följande sätt:

  • Om beslutet har varit verkställbart, det vill säga om man enligt lag har kunnat avlägsna dig ur landet före den 1 juni 2019, upphör din rätt att arbeta när beslutet har vunnit laga kraft.
  • Om beslutet inte har blivit verkställbart före den 1 juni 2019, upphör din rätt att arbeta när beslutet blir verkställbart, det vill säga när man enligt lag kan avlägsna dig ur landet. Denna information står i beslutet från Migrationsverket.

När vinner beslutet laga kraft?

Beslutet vinner laga kraft i följande situationer:

  • Du har blivit delgiven beslutet och har under besvärstiden, alltså inom 30 dagar, inte sökt besvär hos förvaltningsrätten.
  • Du har blivit delgiven förvaltningsrättens beslut och har under besvärstiden, alltså inom 30 dagar, inte sökt besvär i ärendet hos högsta förvaltningsdomstolen.
  • Du har fått beslut i din ansökan om besvärstillstånd och ditt sökande av besvär från högsta förvaltningsdomstolen.

När blir beslutet verkställbart?

När beslutet blir verkställbart, kan du avlägsnas ur landet. I beslutet framgår det när det blir verkställbart.

Du kan läsa mer här om när du kan avlägsnas ur landet.

Det är arbetsgivarens skyldighet att kontrollera rätten att arbeta

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att utländska anställda har ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare som krävs eller att de inte behöver något uppehållstillstånd.

Arbetsgivaren kan göra sig skyldig till en förseelse eller ett brott om han eller hon avsiktligen eller av oaktsamhet anställer en arbetstagare, som inte har rätt att arbeta.

Den asylsökandes rätt att arbeta grundar sig på utlänningslagen. En arbetstagare behöver inte ha ett intyg över sin rätt att arbeta enligt lagen. Arbetsgivaren kan avgiftsfritt fråga om arbetstagarens rätt att arbeta genom att skicka e-post till Migrationsverket. Läs anvisningarna på sidan Information om rätten att arbeta.

Migrationsverket kan inte ta ställning till när en asylsökande kan avlägsnas ur landet. Polisen ansvarar för avlägsnande ur landet. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsgivarens skyldighet att försäkra sig om en utländsk arbetstagarens rätt att arbeta: Rätten att arbeta – Arbetarskydd. Vänligen kontakta de myndigheter som ansvarar för dessa ärenden.  

Rätt att arbeta som asylsökande om du tänker bli företagare i Finland

Enligt utlänningslagen får asylsökande förvärvsarbeta i Finland. Med förvärvsarbete avses arbete mot lön eller annan ersättning som du gör i ett anställningsförhållande under arbetsgivarens ledning och övervakning. Du kan inte vara verksam som företagare i Finland som asylsökande utan måste då ansöka om uppehållstillstånd för företagare. Du ska ansöka om uppehållstillstånd för företagare även när du arbetar som lättföretagare eller frilansare. Mer information: Ansökan om uppehållstillstånd för företagare - Migrationsverket (migri.fi).

Om du fått uppehållstillstånd på grund av arbete

Om du har fått arbete i Finland, kan du också ansöka om ett separat uppehållstillstånd på grund av arbete. Läs mer på sidan När du kommer till Finland för att arbeta