Hoppa till innehåll

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda sådana personer temporärt skydd.

Tillfälligt skydd förlängs till den 4 mars 2025

Europeiska unionens råd har beslutat den 28 september 2023 att förlänga det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2025.

I dessa situationer gäller förlängningen av tillfälligt skydd dig

Förlängningen av tillfälligt skydd gäller dig enligt Europeiska unionens rådets beslut om 

 • du är ukrainsk medborgare eller familjemedlem till en ukrainsk medborgare som var bosatt i Ukraina den 24 februari 2022
 • du åtnjöt internationellt skydd i Ukraina före den 24 februari 2022 eller du är familjemedlem till en sådan person 
 • du var bosatt i Ukraina med ett permanent uppehållstillstånd den 24 februari 2022 och kan inte återvända till ditt hemland eller din ursprungsregion på trygga och varaktiga villkor.

Statsrådet i Finland beslutar inom de närmaste veckorna om det tillfälliga skyddet förlängs för vissa andra grupper

Genom statsrådets beslut i mars 2022 utvidgades det tillfälliga skyddet i Finland till att även gälla

 • ukrainska medborgare som hade lämnat Ukraina innan kriget bröt ut och 
 • tredjelandsmedborgare som hade vistats i Ukraina med något annat uppehållstillstånd än permanent uppehållstillstånd. Beslutet upphävdes för dessa tredjelandsmedborgares del genom statsrådets beslut den 7 september 2023. Med tredjelandsmedborgare avses medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet. 

Statsrådet beslutar inom de närmaste veckorna om det tillfälliga skyddet förlängs också för dessa personer. Vi publicerar information på vår webbplats genast när vi har närmare uppgifter om saken. 

Du får ett brev från Migrationsverket när ditt tillstånd har förlängts

Vi förlänger giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd till den 4 mars 2025 om du omfattas av förlängningen av tillfälligt skydd. Vi publicerar mer information på vår webbplats så fort som möjligt. 

När ditt tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd har förlängts, skickar vi dig ett brev med information om förlängningen av tillståndet. Se till att din förläggning har din korrekta adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Om du inte är registrerad vid en förläggning, se till att Migrationsverket har dina kontaktuppgifter.

Om vi har ditt telefonnummer, kommer vi också att skicka dig ett textmeddelande på finska och engelska med information om förlängningen av ditt tillstånd och en länk till vår webbsida migri.fi/uk/timcasovij-zahist. Meddelandet har ”Migri” som avsändare. Du kan inte svara på meddelandet.

Du får ett brev även om vi inte förlänger ditt tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd 

Om vi inte förlänger ditt tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd, skickar vi dig ett brev med anvisningar om vad du ska göra. Se till att din förläggning har din korrekta adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Om du inte är registrerad vid en förläggning, se till att Migrationsverket har dina kontaktuppgifter.

Anvisningar om uppehållstillståndskort publiceras på vår webbplats så fort som möjligt: följ vår information

Vi publicerar anvisningar om uppehållstillståndskort som beviljas på grund av tillfälligt skydd på vår webbplats så fort som möjligt. 

Vem kan få tillfälligt skydd?

Endast följande kategorier av personer kan beviljas tillfälligt skydd:

 • Ukrainska medborgare som till följd av Rysslands invasion i Ukraina inte kan återvända till Ukraina.
 • Familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före den 24 februari 2022 och familjemedlemmen inte är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein, eller Schweiz. 
  • Familjemedlemmen måste visa upp bevis på familjebandet, till exempel ett äktenskapsintyg eller en födelseattest för ett barn som är medborgare i Ukraina.
  • Familjemedlemmar behöver inte ansöka samtidigt. De kan exempelvis komma till Finland senare och ansöka om tillfälligt skydd då.
  • Om familjemedlemmen är medborgare i en EU-stat, Liechtenstein, eller Schweiz, kan han eller hon ansöka om EU-registrering.
 • Medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet och statslösa personer som har haft ett uppehållstillstånd i Ukraina på grund av internationellt skydd. Vid ansökan om tillfälligt skydd måste de visa upp bevis på ett sådant uppehållstillstånd, till exempel ett intyg om flyktingstatus som utfärdats i Ukraina.
 • Medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet och statslösa personer som har haft ett permanent uppehållstillstånd i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor. Vid ansökan om tillfälligt skydd måste de visa upp bevis på ett sådant uppehållstillstånd, till exempel ett uppehållstillståndskort.
  • Om sökanden har vistats i Ukraina med ett permanent uppehållstillstånd, utreder vi om han eller hon kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor. Om vi vid behandlingen av ansökan om tillfälligt skydd inte kan bedöma om sökanden har möjlighet att återvända till sitt hemland, råder vi sökanden att ansöka om asyl.
 • Medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet som har ansökt om tillfälligt skydd före 7.9.2023 och som har vistats i Ukraina med ett tillfälligt uppehållstillstånd och som inte kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor.
  • Om sökanden har vistats i Ukraina med ett tillfälligt uppehållstillstånd, utreder vi om han eller hon kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor. Om vi vid behandlingen av ansökan om tillfälligt skydd inte kan bedöma om sökanden har möjlighet att återvända till sitt hemland, har sökanden rätt att ansöka om asyl.

Hur länge är ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd giltigt?

Alla tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga till och med den 4 mars 2024. Europeiska unionens råd har den 28 september 2023 beslutat att förlänga det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2025. Läs mer på sidan Förlängning av tillfälligt skydd.

Så här ansöker du om tillfälligt skydd

 1. När du befinner dig i Finland, besök polisen (poliisi.fi) eller gränsmyndigheterna och berätta för dem att du vill ansöka om tillfälligt skydd. Ansökan är avgiftsfri.
  •  Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd även om du redan har sökt asyl. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas mycket snabbare än en asylansökan. 
  • Visa upp för polisen eller gränsmyndigheten din identitetshandling, till exempel ett biometriskt pass från ditt medborgarskapsland eller ett ukrainskt inrikespass.
 2. Polisen eller gränsmyndigheterna registrerar din ansökan om tillfälligt skydd och skriver in följande uppgifter om dig: 
  • dina personuppgifter och hemortsuppgifter
  • uppgifter om din inresa i Finland och om din resrutt
  • uppgifter om dina familjemedlemmar.
  • De fotograferar dig och tar dina fingeravtryck och din underskrift.
 3. Polisen eller gränsmyndigheten frågar dig om du endast ansöker om tillfälligt skydd eller om du också ansöker om asyl.
  • Polisen eller gränsmyndigheten förklarar för dig skillnaderna mellan tillfälligt skydd och asyl, så att du kan välja om du bara vill söka tillfälligt skydd eller om du också vill söka asyl. Det är också möjligt att söka asyl senare.
 4. Efter registreringen avgör Migrationsverket din ansökan.
  • Du måste ha en identitetshandling, till exempel ett biometriskt pass från ditt medborgarskapsland eller ett ukrainskt inrikespass. Om du inte har en identitetshandling, ansök om en identitetshandling hos Ukrainas ambassad i Finland. Berätta på ambassaden att du har ansökt om tillfälligt skydd och att du behöver en identitetshandling för ansökan. Observera att Finland inte godkänner pass som utfärdats av folkrepublikerna Donetsk och Luhansk, eftersom Finland inte har erkänt Donetsks och Luhansks självständighet.
  • Om du har ansökt både om tillfälligt skydd och asyl, behöver du inte skaffa en identitetshandling från myndigheterna i ditt hemland om du inte vill det.
  • Migrationsverket kommer att höra dig innan beslutet fattas endast om verket anser att det finns särskilda skäl till det.
 5. Du får del av beslutet.
  • Vi skickar beslutet till den förläggning där du är inkvarterad. Om du bor i privat inkvartering, skickar vi beslutet till den adress som du har uppgett som din adress i Finland. Om din adress i Finland ändras, är det viktigt att du genast meddelar den förläggning där du är registrerad som klient att du har en ny adress.
  • Om beslutet inte delges per post, får du del av beslutet hos polisen.

Jag har ansökt om tillfälligt skydd. När får jag beslutet?

För närvarande är den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd en vecka, om ansökan inte behöver kompletteras med tilläggsutredningar. Efter att ett beslut har fattats, skickar Migrationsverket beslutet till dig per post. Enligt Migrationsverkets uppskattning tar postgången cirka en vecka. Detta betyder att du får beslutet inom cirka 2 veckor från det att du lämnade in din ansökan. 

Efter att ett beslut har fattats, beställer Migrationsverket ett uppehållstillståndskort åt dig. För närvarande tar det cirka två veckor att få ett uppehållstillståndskort.

Behandlingen av ansökningar håller emellertid på att bli snabbare och väntetiden kortare, och i fortsättningen är det möjligt att få beslutet inom mindre än en vecka. Enligt de uppgifter som vi nu har, kommer det även då att ta cirka två veckor att få ett uppehållstillståndskort.

Om du beviljas tillfälligt skydd

 • Du får ett uppehållstillståndskort.
  • Kortet levereras till ditt närmaste DB Schenker-avhämtningsställe inom två veckor från det att beslutet har fattats. Du får en ankomstavi som textmeddelande eller e-postmeddelande. Meddelandet innehåller DB Schenkers försändelsekod, adressen till avhämtningsstället och det datum då du senast ska hämta ut kortet. Om du inte har ett telefonnummer eller en e-postadress, skickar DB Schenker meddelandet till dig per brev.
  • Vi skickar varje kort separat. Om du har ansökt om ett nytt uppehållstillståndskort för dig själv och för ditt barn, skickar vi båda korten separat. Om du bor på Åland eller har en spärrmarkering eller om vi inte har din e-postadress eller ditt telefonnummer, skickar vi ditt uppehållstillståndskort direkt till den adress som du har angett i kortansökan.
  • Gör så här när du får meddelandet:
   1. Ta med dig det meddelande som DB Schenker skickat dig per e-post eller som textmeddelande samt ditt kundnummer som är din PIN-kod. 
   2. Ditt kundnummer står på förläggningens klientkort bredvid ”ASIAKASNUMERO"
   3. Du behöver inte visa upp ditt klientkort på DB Schenkers avhämtningsställe. Det räcker att du uppger ditt kundnummer.
   4. Visa meddelandet på DB Schenkers avhämtningsställe och uppge ditt kundnummer. Om du blir ombedd att uppge din PIN-kod, uppge ditt kundnummer.
   5. En anställd på DB Schenker ger dig försändelsen som innehåller ditt nya uppehållstillståndskort.
  • Om du hämtar ut ett kort för en annan person, behöver du ingen fullmakt. Du behöver ta med dig det meddelande som DB Schenker skickat och personens kundnummer.
 • Du får en personbeteckning. Personbeteckningen antecknas på uppehållstillståndskortet. Läs mer på sidan Personbeteckning.
  • Om det inte går att registrera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet samtidigt som du får ett positivt beslut, besök något av serviceställen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi) eller kontakta din förläggning. Därefter får du inte automatiskt ett nytt uppehållstillståndskort, men du kan, om du så vill, ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort som innehåller din personbeteckning.
 • När du får ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, måste du ha ett resedokument som är giltigt under hela den tid du vistas i Finland. Om giltighetstiden för ditt resedokument har gått ut, förnya ditt hemlandspass eller ansök om främlingspass.
 • Om du också har ansökt om asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft.

När kan tillfälligt skydd inte beviljas?

Migrationsverket kan avslå din ansökan om tillfälligt skydd till exempel om 

 • du saknar grunder för att beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, eller 
 • du anses äventyra allmän ordning eller säkerhet
 • det finns grundad anledning att misstänka att du har begått
  • ett brott mot freden, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten
  • annat grovt brott än ett politiskt brott innan du kom till Finland
  • en gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer.

Kan ett beslut om tillfälligt skydd överklagas?

Om du beviljas tillfälligt skydd, kan du inte överklaga ett positivt beslut, om

 • du har sökt asyl och 
 • din asylansökan fortfarande är under behandling.

förvaltningsdomstol. Anvisningar om hur man anför besvär får du tillsammans med beslutet. Dokumentet heter besvärsanvisning.

Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som beviljats av en annan EU-medlemsstat

Du kan endast få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland, återkallas det uppehållstillstånd för tillfälligt skydd som beviljats av den andra EU-medlemsstaten.

Ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som har beviljats av en annan EU-medlemsstat ger dig inte rätt att arbeta i Finland. Om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland, får du börja arbeta genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. 

Du kan ansöka om mottagningspenning i Finland om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland. Observera att du endast kan få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången.

Se till att förläggningen har rätt adress och telefonnummer till dig

Meddela genast din förläggning om din adress eller ditt telefonnummer ändras. Migrationsverket 
får dina kontaktuppgifter från förläggningen.

Meddela så här

 • Meddela din förläggning:
  • ring
  • besök förläggningen eller
  • skicka meddelandet som brev per post

Du hittar kontaktuppgifterna till förläggningarna på vår webbsida migri.fi/sv/forlaggningar.

 • Meddela din förläggning dina egna uppgifter och uppgifter om de familjemedlemmar som meddelandet gäller:
  • förnamn och efternamn
  • födelsetid
  • ditt kundnummer hos Migrationsverket
  • ny adress
  • nytt telefonnummer

Om du flyttar från en förläggning till en annan eller om du inte vet vilken förläggning som är din

 • Om du flyttar från en förläggning till en annan får Migrationsverket automatiskt information om ärendet. Du behöver inte meddela adressen till den nya förläggningen till Migrationsverket. 
 • Om du inte vet vilken förläggning som är din, meddela din adress till Migrationsverket. Skicka meddelandet som krypterad e-post till adressen: migri@migri.fi. Använd tjänsten securemail.migri.fi för att skicka krypterad e-post.

Varför är det viktigt att meddela adress och telefonnummer?

Rätt adress och telefonnummer är viktiga så att

 • du får alla beslut som gäller dig och ditt uppehållstillståndskort.
 • din förläggning når dig och du behåller din rätt till mottagningstjänster. 

Det är särskilt viktigt att vi har en aktuell adress för ett barn utan vårdnadshavare så att vi kan ordna tjänster för barnet.

Mer att läsa 

Söker du: