Hoppa till innehåll

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda sådana personer temporärt skydd. 

Sidan på ukrainska: Тимчасовий захист для тих, хто утік від війни в Україні

Vem kan få tillfälligt skydd?

Endast följande kategorier av personer kan beviljas tillfälligt skydd:

 • Ukrainska medborgare som till följd av Rysslands invasion i Ukraina inte kan återvända till Ukraina.
 • Sådana statslösa personer och medborgare från länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
 • Familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före den 24 februari 2022 och familjemedlemmen inte är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein, eller Schweiz. 
  • Familjemedlemmar behöver inte ansöka samtidigt. De kan exempelvis komma till Finland senare och ansöka om tillfälligt skydd då.
  • Om familjemedlemmen är medborgare i en EU-stat, Liechtenstein, eller Schweiz, kan han eller hon ansöka om EU-registrering.

Hur länge är ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd giltigt?

Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd för högst ett år i sänder.

Ett första uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd beviljas för högst ett år. Enligt beslutet av Europeiska unionens råd gäller uppehållstillstånd som beviljas på grund av tillfälligt skydd ända till den 4 mars 2023, men fortsatta tillstånd kan beviljas också efter detta datum, förutsatt att Europeiska unionens råd inte upphäver sitt beslut om tillfälligt skydd. 

Inrikesministeriet meddelade den 12 september 2022 att ministeriet håller på att bereda en lag enligt vilken giltighetstiden för uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd direkt skulle kunna förlängas åtminstone till och med den 4 mars 2024. Läs mer i vårt kundmeddelande: Har du fått tillfälligt skydd? Förlängning av ditt tillstånd planeras 

Så här ansöker du om tillfälligt skydd

 1. När du befinner dig i Finland, besök polisen eller gränsmyndigheterna och berätta för dem att du vill ansöka om tillfälligt skydd. Ansökan är avgiftsfri.
  •  Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd även om du redan har sökt asyl. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas mycket snabbare än en asylansökan. 
 2. Polisen eller gränsmyndigheterna registrerar din ansökan om tillfälligt skydd och skriver in följande uppgifter om dig: 
  • dina personuppgifter och hemortsuppgifter
  • uppgifter om din inresa i Finland och om din resrutt
  • uppgifter om dina familjemedlemmar.
  • De fotograferar dig och tar dina fingeravtryck och din underskrift.
 3. Polisen eller gränsmyndigheten frågar dig om du endast ansöker om tillfälligt skydd eller om du också ansöker om asyl.
  • Polisen eller gränsmyndigheten förklarar för dig skillnaderna mellan tillfälligt skydd och asyl, så att du kan välja om du bara vill söka tillfälligt skydd eller om du också vill söka asyl. Det är också möjligt att söka asyl senare.
 4. Efter registreringen avgör Migrationsverket din ansökan.
  • Migrationsverket kommer att höra dig innan beslutet fattas endast om verket anser att det finns särskilda skäl till det.
 5. Du får del av beslutet.
  • Migrationsverket skickar beslutet till dig per post. Beslutet skickas till den förläggning där du är inkvarterad. Om du bor i privat inkvartering, skickas beslutet till den adress som du har uppgett som din adress i Finland. Därför är det viktigt att du vid en eventuell adressändring utan dröjsmål meddelar den förläggning i Finland där du är registrerad som klient att du har en ny adress i Finland.
  • Om beslutet inte delges per post, får du del av beslutet hos Migrationsverket eller polisen.
  • Om du beviljas tillfälligt skydd,
   • får du ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet skickas till dig per post när kortet är färdigt.
   • Du får en personbeteckning. Personbeteckningen antecknas på uppehållstillståndskortet.
   • Om du också har ansökt om asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft.

Jag har ansökt om tillfälligt skydd. När får jag beslutet?

För närvarande är den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd en vecka, om ansökan inte behöver kompletteras med tilläggsutredningar. Efter att ett beslut har fattats, skickar Migrationsverket beslutet till dig per post. Enligt Migrationsverkets uppskattning tar postgången cirka en vecka. Detta betyder att du får beslutet inom cirka 2 veckor från det att du lämnade in din ansökan. 

Efter att ett beslut har fattats, beställer Migrationsverket ett uppehållstillståndskort åt dig. För närvarande tar det cirka två veckor att få ett uppehållstillståndskort.

Behandlingen av ansökningar håller emellertid på att bli snabbare och väntetiden kortare, och i fortsättningen är det möjligt att få beslutet inom mindre än en vecka. Enligt de uppgifter som vi nu har, kommer det även då att ta cirka två veckor att få ett uppehållstillståndskort.

När kan tillfälligt skydd inte beviljas?

Migrationsverket kan avslå din ansökan om tillfälligt skydd till exempel om 

 • du saknar grunder för att beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, eller 
 • du anses äventyra allmän ordning eller säkerhet
 • det finns grundad anledning att misstänka att du har begått
  • ett brott mot freden, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten
  • annat grovt brott än ett politiskt brott innan du kom till Finland
  • en gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer.

Om du lämnar Finland eller vill återkalla din ansökan om tillfälligt skydd eller ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

Om du har ansökt om tillfälligt skydd och reser ut ur Finland endast för en kort tid

Om du lämnar Finland men avser att återvända inom kort, lämna in en anmälan om detta till Migrationsverket och din förläggning. Uppge följande i din anmälan:

 • att du avser att återvända till Finland inom kort, och 
 • att du inte vill att Migrationsverket fattar ett beslut om att din ansökan om tillfälligt skydd förfaller. 

Uppge även följande uppgifter:

 • ditt förnamn och efternamn 
 • ditt kundnummer hos Migrationsverket.

Lämna in din anmälan 

 • till din förläggning. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på sidan Förläggningar

Observera:

 • Om du också har ansökt om asyl och reser ut ur Finland, även om det bara är för en kort tid, fattar Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller. 

Om du har ansökt om tillfälligt skydd men flyttar permanent ut ur Finland

Om du lämnar Finland och inte avser att återvända, ska du återkalla din ansökan om tillfälligt skydd i Finland. Om du senare kommer tillbaka till Finland och inte har ansökt om tillfälligt skydd någon annanstans, kan du lämna in en ny ansökan om tillfälligt skydd.

Så här återkallar du din ansökan om tillfälligt skydd:

 • Du ska personligen uppge för en tjänsteperson hos Migrationsverket, polisen, gränskontrollmyndigheten eller förläggningens föreståndare eller biträdande föreståndare att du vill återkalla din ansökan om tillfälligt skydd. Tjänstepersonen fyller i en blankett för anmälan om återkallande tillsammans med dig.

Om du återkallar din ansökan om tillfälligt skydd, avslutas behandlingen, och Migrationsverket fattar ett beslut om att din ansökan förfaller. Ett beslut om att ansökan förfaller kan inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Om du vill återkalla uppehållstillståndet som beviljats på grund av tillfälligt skydd

Om du redan har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland och vill återkalla tillståndet, gör så här:

 • Du ska personligen uppge för en tjänsteperson hos Migrationsverket, polisen, gränskontrollmyndigheten eller förläggningens föreståndare eller biträdande föreståndare att du vill återkalla ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Tjänstepersonen fyller i en blankett för anmälan om återkallande tillsammans med dig.

Du ska samtidigt återlämna ditt uppehållstillståndskort till tjänstepersonen som tar emot din anmälan om att du vill återkalla ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. 

Om du inte längre är i Finland 

Om du inte längre är i Finland och vill återkalla ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd, hittar du anvisningar för att lämna in en anmälan om återkallande på sidan Återkallande av tillstånd.

När du återkallar ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd, fattar Migrationsverket ett beslut om återkallande av tillståndet. 

Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som beviljats av en annan EU-medlemsstat

Jag har redan fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett annat EU-land. Kan jag ansöka om tillfälligt skydd i Finland?

Du kan ansöka, men du kan endast få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland, återkallas det uppehållstillstånd för tillfälligt skydd som beviljats av den andra EU-medlemsstaten.

Får jag arbeta i Finland om jag har fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett annat EU-land?

Nej. Ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som har beviljats av en annan EU-medlemsstat ger dig inte rätt att arbeta i Finland. Om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland, får du börja arbeta genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. 

Jag har redan fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett annat EU-land. Kan jag få mottagningspenning i Finland?

Nej, då kan du inte få mottagningspenning. Du kan ansöka om mottagningspenning i Finland om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland. Observera att du endast kan få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland, återkallas det uppehållstillstånd för tillfälligt skydd som beviljats av den andra EU-medlemsstaten.

Kan ett beslut om tillfälligt skydd överklagas?

Om du beviljas tillfälligt skydd, kan du inte överklaga ett positivt beslut, om

 • du har sökt asyl och 
 • din asylansökan fortfarande är under behandling.

förvaltningsdomstol. Anvisningar om hur man anför besvär får du tillsammans med beslutet. Dokumentet heter besvärsanvisning.

Du har rätt att arbeta och studera efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd och den har registrerats

Rätt att arbeta

Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Intyget heter intyg över inlämnad ansökan. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi. Om du ännu inte har hittat arbete och inte behöver intyget, kan du vänta på beslutet.

I beslutet om tillfälligt skydd anges att du har obegränsad rätt att arbeta. Därutöver får du ett uppehållstillståndskort som visar att du har en obegränsad rätt att arbeta. Vi strävar efter en snabb beslutsprocess.

Hjälp med att söka arbete och stöd för sysselsättning

Enligt Arbets- och näringsministeriet kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos en arbets- och näringsbyrå och få tjänster som främjar dina möjligheter att hitta arbete. Mer information om rätten att arbeta och om vilka sysselsättningstjänster som erbjuds för arbetssökande anges i Arbets- och näringsministeriets anvisning.  I anvisningen påminns om att samma löne- och arbetsvillkor gäller alla som arbetar i Finland, och att det är förbjudet att ta betalt för att förmedla arbete eller ge någon ett jobb. I anvisningen finns också information om vem du kan kontakta om du blir osakligt bemött. 

Studier

Finland stöder studerande och forskare som har flytt kriget i Ukraina. Information om vilka möjligheter till studier och forskning som högskolorna erbjuder till personer vars studier eller akademiska arbete i Ukraina har avbrutits på grund av kriget finns på Utbildningsstyrelsens webbplats Study in Finland.

 • Finländska högskolor erbjuder dig möjligheter att avlägga sådana studier som hjälper dig att utexaminera från ditt hemuniversitet. 
 • Som forskare kan du få bidrag till att fortsätta ditt forskningsarbete vid en finländsk högskola.

Läs mer på webbplatsen Study in Finland på engelska. 

Vad händer om man får tillfälligt skydd när man också har sökt asyl?

Om du beviljas tillfälligt skydd och du har därtill sökt asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av din asylansökan. Behandlingen av din asylansökan avbryts för den tid då ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är giltigt.

När fortsätter Migrationsverket att behandla min asylansökan?

Efter att ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har gått ut, skickar Migrationsverket ett brev till dig för att fråga om du vill att verket fortsätter att behandla din asylansökan. 

 • Om du vill att Migrationsverket prövar din asylansökan, meddela Migrationsverket ditt svar senast den dag som anges i brevet. Då prövar Migrationsverket din ansökan enligt den ordinarie asylprocessen. Läs mer om att söka asyl
 • Om du inte vill att din asylansökan prövas eller om du inte svarar på Migrationsverkets brev senast den dag som anges i brevet, fattar Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller. Beslutet om att din asylansökan förfaller kan inte överklagas. Detta nämns i beslutet.
 • Migrationsverket fattar ett beslut om att din asylansökan förfaller också när du återkallar din asylansökan eller lämnar Finland.

Andra situationer där din asylansökan tas upp till behandling

 • Din asylansökan behandlas under den tid det tillfälliga skyddet gäller, om grundad anledning framkommer.
 • Migrationsverket prövar din asylansökan också om ett ärende angående avlägsnande av dig ur landet blir anhängigt.

Om du redan har sökt asyl,

lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas mycket snabbare än en asylansökan. 

För att ansöka om tillfälligt skydd måste du besöka polisen eller gränsmyndigheterna och göra en separat ansökan där. Läs hur man gör under rubriken Så här ansöker du om tillfälligt skydd

Behandlingen av din asylansökan avbryts, om du beviljas tillfälligt skydd.

Hurdant stöd kan man få i Finland? 

Du kan ordna din inkvartering själv eller bo i en förläggning. Du kan få olika mottagningstjänster via förläggningen. I mottagningstjänster ingår bland annat hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice och mottagningspenning. Du kan få mottagningspenning om du inte har några egna inkomster eller tillgångar. Vid behov får du information, handläggning och rådgivning i olika vardagsärenden via förläggningen.

Du har tillgång till mottagningstjänster när 

 • du ansöker om tillfälligt skydd
 • du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

Du får mottagningstjänster tills

 • du lämnar Finland
 • du beviljas något annat uppehållstillstånd
 • ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd går ut och du kan tryggt återvända till ditt hemland. 

Läs mer på sidan Livet på förläggningen.

Om du får ett barn i Finland efter att du har ansökt om eller beviljats tillfälligt skydd

Om du har ansökt om tillfälligt skydd i Finland och får ett barn i Finland under behandlingen av ansökan eller efter att du har fått ett beslut, ska du genast skicka in till Migrationsverket en anmälan om barnets födelse. En anställd vid din förläggning kan hjälpa dig med anmälan.

Det är viktigt att meddela barnets födelse så att Migrationsverket kan anhängiggöra en ansökan om tillfälligt skydd för ditt barn och förläggningen kan registrera barnet som klient vid förläggningen. Migrationsverket får inte uppgiften om barnets födelse på något annat sätt.

Om du bor på en förläggning

1. Fyll i en anmälan om barns födelse tillsammans med en anställd vid förläggningen, till exempel med förläggningens hälsovårdare eller socialarbetare.

2. Den anställda skickar in anmälan och en kopia av barnets födelseattest till Migrationsverket.

 • Spara födelseattesten i original.

Om du bor i privat inkvartering

Du kan meddela ditt barns födelse till Migrationsverket via din egen förläggning även om du bor i privat inkvartering.

 • Du kan ringa eller besöka förläggningen för att göra anmälan. Förläggningens kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats: migri.fi/forlaggningar.

Om du vill, kan du även själv meddela Migrationsverket om barnets födelse. Gör så här:

1. Fyll i blanketten Anmälan om barns födelse till Migrationsverket (PDF).

2. Skicka in blanketten och en kopia av barnets födelseattest (ta ett foto av födelseattesten eller skanna den) till Migrationsverket som ett krypterat e-postmeddelande till adressen migri@migri.fi. Du kan skicka krypterade e-postmeddelanden genom tjänsten securemail.migri.fi.

 • Spara födelseattesten i original.

Mer att läsa