Hoppa till innehåll

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda sådana personer temporärt skydd.

Tillfälligt skydd förlängs till den 4 mars 2025

Europeiska unionens råd har beslutat den 28 september 2023 att förlänga det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2025.

Vem kan få tillfälligt skydd?

Endast följande kategorier av personer kan beviljas tillfälligt skydd:

 • Ukrainska medborgare som till följd av Rysslands invasion i Ukraina inte kan återvända till Ukraina.
 • Familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före den 24 februari 2022 och familjemedlemmen inte är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein, eller Schweiz. 
  • Familjemedlemmen måste visa upp bevis på familjebandet, till exempel ett äktenskapsintyg eller en födelseattest för ett barn som är medborgare i Ukraina.
  • Familjemedlemmar behöver inte ansöka samtidigt. De kan exempelvis komma till Finland senare och ansöka om tillfälligt skydd då.
  • Om familjemedlemmen är medborgare i en EU-stat, Liechtenstein, eller Schweiz, kan han eller hon ansöka om EU-registrering.
 • Medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet och statslösa personer som har haft ett uppehållstillstånd i Ukraina på grund av internationellt skydd. Vid ansökan om tillfälligt skydd måste de visa upp bevis på ett sådant uppehållstillstånd, till exempel ett intyg om flyktingstatus som utfärdats i Ukraina.
 • Medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet och statslösa personer som har haft ett permanent uppehållstillstånd i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor. Vid ansökan om tillfälligt skydd måste de visa upp bevis på ett sådant uppehållstillstånd, till exempel ett uppehållstillståndskort.
  • Om sökanden har vistats i Ukraina med ett permanent uppehållstillstånd, utreder vi om han eller hon kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor. Om vi vid behandlingen av ansökan om tillfälligt skydd inte kan bedöma om sökanden har möjlighet att återvända till sitt hemland, råder vi sökanden att ansöka om asyl.

Hur länge är ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd giltigt?

Alla tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga till och med 4.3.2025.

Om du till exempel har ett arbete eller en studieplats i Finland, kan du ansöka om fortsatt tillstånd. Du måste ansöka om fortsatt tillstånd på nya grunder, eftersom ditt nuvarande tillstånd har beviljats på en annan grund (tillfälligt skydd). Ansökan om fortsatt tillstånd är avgiftsbelagd. Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd går ut. Kontrollera om du uppfyller villkoren för fortsatt tillstånd och läs anvisningarna på sidan Fortsatt tillstånd.

Så här ansöker du om tillfälligt skydd

 1. När du befinner dig i Finland, besök polisen (poliisi.fi) eller gränsmyndigheterna och berätta för dem att du vill ansöka om tillfälligt skydd. Ansökan är avgiftsfri.
  •  Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd även om du redan har sökt asyl. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas mycket snabbare än en asylansökan. 
  • Visa upp för polisen eller gränsmyndigheten din identitetshandling, till exempel ett biometriskt pass från ditt medborgarskapsland eller ett ukrainskt inrikespass.
 2. Polisen eller gränsmyndigheterna registrerar din ansökan om tillfälligt skydd och skriver in följande uppgifter om dig: 
  • dina personuppgifter och hemortsuppgifter
  • uppgifter om din inresa i Finland och om din resrutt
  • uppgifter om dina familjemedlemmar.
  • De fotograferar dig och tar dina fingeravtryck och din underskrift.
 3. Polisen eller gränsmyndigheten frågar dig om du endast ansöker om tillfälligt skydd eller om du också ansöker om asyl.
  • Polisen eller gränsmyndigheten förklarar för dig skillnaderna mellan tillfälligt skydd och asyl, så att du kan välja om du bara vill söka tillfälligt skydd eller om du också vill söka asyl. Det är också möjligt att söka asyl senare.
 4. Efter registreringen avgör Migrationsverket din ansökan.
  • Du måste ha en identitetshandling, till exempel ett biometriskt pass från ditt medborgarskapsland eller ett ukrainskt inrikespass. Om du inte har en identitetshandling, ansök om en identitetshandling hos Ukrainas ambassad i Finland. Berätta på ambassaden att du har ansökt om tillfälligt skydd och att du behöver en identitetshandling för ansökan. Observera att Finland inte godkänner pass som utfärdats av folkrepublikerna Donetsk och Luhansk, eftersom Finland inte har erkänt Donetsks och Luhansks självständighet.
  • Om du har ansökt både om tillfälligt skydd och asyl, behöver du inte skaffa en identitetshandling från myndigheterna i ditt hemland om du inte vill det.
  • Migrationsverket kommer att höra dig innan beslutet fattas endast om verket anser att det finns särskilda skäl till det.
 5. Du får del av beslutet.
  • Vi skickar beslutet till den förläggning där du är inkvarterad. Om du bor i privat inkvartering, skickar vi beslutet till den adress som du har uppgett som din adress i Finland. Om din adress i Finland ändras, är det viktigt att du genast meddelar din förläggning att du har en ny adress.
  • Om beslutet inte delges per post, får du del av beslutet hos polisen.

Jag har ansökt om tillfälligt skydd. När får jag beslutet?

För närvarande är den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd en vecka, om ansökan inte behöver kompletteras med tilläggsutredningar. Efter att ett beslut har fattats, skickar Migrationsverket beslutet till dig per post. Enligt Migrationsverkets uppskattning tar postgången cirka en vecka. Detta betyder att du får beslutet inom cirka 2 veckor från det att du lämnade in din ansökan. 

Efter att ett beslut har fattats, beställer Migrationsverket ett uppehållstillståndskort åt dig. För närvarande tar det cirka två veckor att få ett uppehållstillståndskort.

Behandlingen av ansökningar håller emellertid på att bli snabbare och väntetiden kortare, och i fortsättningen är det möjligt att få beslutet inom mindre än en vecka. Enligt de uppgifter som vi nu har, kommer det även då att ta cirka två veckor att få ett uppehållstillståndskort.

Om du beviljas tillfälligt skydd

 • Du får ett uppehållstillståndskort.
  • Kortet levereras till ett avhämtningsställe inom två veckor från det att beslutet har fattats. Du får en ankomstavi som textmeddelande eller e-postmeddelande. Meddelandet innehåller en försändelsekod, adressen till avhämtningsstället och det datum då du senast ska hämta ut kortet.
  • Vi skickar varje kort separat. Ditt uppehållstillståndskort skickas per post om du bor på Åland eller har en spärrmarkering eller om vi inte har din e-postadress eller ditt telefonnummer.
  • Gör så här när du får meddelandet:
   1. Ta med dig den ankomstavi som du fått per e-post eller som textmeddelande samt din PIN-kod som är ditt kundnummer. Din PIN-kod står på förläggningens klientkort bredvid ”Asiakasnumero/Kundnummer”. Du behöver inte visa upp ditt klientkort på avhämtningsstället. Det räcker att du uppger din PIN-kod.
   2. Visa ankomstavin på avhämtningsstället och uppge din PIN-kod. Du blir ombedd att uppge din PIN-kod, det vill säga ditt kundnummer.
   3. En anställd på avhämtningsstället ger dig försändelsen som innehåller ditt uppehållstillståndskort.
  • Om du hämtar ut ett kort för en annan person, behöver du ingen fullmakt. Du behöver ta med dig personens ankomstavi och PIN-kod för att hämta ut kortet.
 • Du får en personbeteckning. Personbeteckningen antecknas på uppehållstillståndskortet. Läs mer på sidan Personbeteckning.
 • När du får ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, måste du ha ett resedokument som är giltigt under hela den tid du vistas i Finland. Om giltighetstiden för ditt resedokument har gått ut, förnya ditt hemlandspass eller ansök om främlingspass.
 • Om du också har ansökt om asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft.

När kan tillfälligt skydd inte beviljas?

Migrationsverket kan avslå din ansökan om tillfälligt skydd till exempel om 

 • du saknar grunder för att beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, eller 
 • du anses äventyra allmän ordning eller säkerhet
 • det finns grundad anledning att misstänka att du har begått
  • ett brott mot freden, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten
  • annat grovt brott än ett politiskt brott innan du kom till Finland
  • en gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer.

Kan ett beslut om tillfälligt skydd överklagas?

Om du beviljas tillfälligt skydd, kan du inte överklaga ett positivt beslut, om

 • du har sökt asyl och 
 • din asylansökan fortfarande är under behandling.

förvaltningsdomstol. Anvisningar om hur man anför besvär får du tillsammans med beslutet. Dokumentet heter besvärsanvisning.

Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som beviljats av en annan EU-medlemsstat

Du kan endast få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland, återkallas det uppehållstillstånd för tillfälligt skydd som beviljats av den andra EU-medlemsstaten.

Ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som har beviljats av en annan EU-medlemsstat ger dig inte rätt att arbeta i Finland. Om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland, får du börja arbeta genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. 

Du kan ansöka om mottagningspenning i Finland om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland. Observera att du endast kan få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången.

Se till att Migrationsverket har din korrekta adress och ditt telefonnummer

Meddela genast din förläggning om din adress eller ditt telefonnummer ändras. Migrationsverket 
får dina kontaktuppgifter från förläggningen.

Om du redan är kommuninvånare, se till att dina aktuella kontaktuppgifter finns i Finlands befolkningsdatasystem. Meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om din adress i Finland har ändrats: Utlänningars flytt till Finland, inom Finland och från Finland (dvv.fi).

Meddela så här

 • Meddela din förläggning:
  • ring
  • besök förläggningen eller
  • skicka meddelandet som brev per post

Du hittar kontaktuppgifterna till förläggningarna på vår webbsida Förläggningar.

 • Meddela din förläggning dina egna uppgifter och uppgifter om de familjemedlemmar som meddelandet gäller:
  • förnamn och efternamn
  • födelsetid
  • ditt kundnummer hos Migrationsverket
  • ny adress
  • nytt telefonnummer

Om du flyttar från en förläggning till en annan eller om du inte vet vilken förläggning som är din

 • Om du flyttar från en förläggning till en annan får Migrationsverket automatiskt information om ärendet. Du behöver inte meddela adressen till den nya förläggningen till Migrationsverket. 
 • Om du inte vet vilken förläggning som är din, meddela din adress till Migrationsverket. Skicka meddelandet som krypterad e-post till adressen: migri@migri.fi. Använd tjänsten securemail.migri.fi för att skicka krypterad e-post.

Varför är det viktigt att meddela adress och telefonnummer?

Rätt adress och telefonnummer är viktiga så att

 • du får alla beslut som gäller dig och ditt uppehållstillståndskort.
 • din förläggning når dig och du behåller din rätt till mottagningstjänster. 

Det är särskilt viktigt att vi har en aktuell adress för ett barn utan vårdnadshavare så att vi kan ordna tjänster för barnet.

Mer att läsa 

Söker du: