Säsongsarbete

Om du har för avsikt att komma till Finland för att säsongsarbeta måste du ansöka om tillstånd för det. Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Säsongsarbetet får vara i högst nio månader.

Säsongsarbetet måste basera sig på ett direkt arbetsavtal mellan säsongsarbetaren och en arbetsgivare som är etablerad i Finland. Säsongsanställningslagen tillämpas inte på hyrt arbete. För att arbeta som inhyrd arbetskraft ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL) med blanketten OLE-TY1.

Med säsongsarbete avses enligt säsongsanställningslagen till exempel jordbruks- och trädgårdsarbeten, skogsvårdsarbeten och arbeten inom turismbranschen. Se en utförligare förteckning över säsongsarbeten

När du vistas i Finland med tillstånd för säsongsarbete, kan dina familjemedlemmar inte få uppehållstillstånd i Finland på basen av familjeband.

Du behöver inte tillstånd för säsongsarbete om

  • du kommer till Finland för att plocka skogsbär och ditt arbete varar i mindre än tre månader
  • du är medborgare i en EU-stat, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz. Du kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Om du vistas i Finland längre än tre månader måste du registrera din uppehållsrätt

I dessa fall kan du inte få tillstånd för säsongsarbete:

  • Om du arbetar som frilansare och du inte har ingått ett arbetsavtal med ett företag som är verksamt i Finland. Ansök då om uppehållstillstånd för företagare.
  • Om du är stadigvarande bosatt i en EU-stat eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Om du vill utföra säsongsarbete i Finland ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL) med blanketten OLE _ TY1.

Arbetets varaktighet påverkar vilket tillstånd du ska ansöka om

De som kommer för arbete i mindre än tre månader:

  • Om du kommer från ett land med visumtvång ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid Finlands beskickning.
  • Om du kommer från ett visumfritt land ska du ansöka om ett intyg för säsongsarbete vid Migrationsverket. Intyget visar din rätt att arbeta. För att kunna lagligen vistas i Finland måste du också ha visumfria dagar till ditt förfogande för hela giltighetstiden av ditt intyg. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland. 
  • Om du kommer för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta. Men om du kommer från ett land med visumtvång, måste du skaffa ett visum vid Finlands beskickning.

De som kommer för arbete i 3–6 månader:

Ansök om tillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket.

De som kommer för arbete i 6–9 månader:

  • Ansök om tillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket. Beslutet fattas i två skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut och därefter behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.
  • Uppehållstillståndets längd bestäms enligt anställningsförhållandets längd.

Säsongsarbetare ska separat ansöka om rätt till social trygghet samt social- och hälsovård hos FPA

Du har inte automatiskt rätt att använda den kommunala hälso- och sjukvården i Finland. Läs mer om säsongsarbetarens rättigheter på FPA:s webbplats

Aktuellt om coronaläget: migri.fi/coronaviruset

Anvisningar om att ansöka finns på sidorna migri.fi/du-ar-i-finland och migri.fi/du-ar-inte-i-finland

Webbinarium

Webbinarium om säsöngarbete på sidan Videor (på finska).

Intyg för säsongsarbete

1. Arbetstagaren har hittat ett arbete i Finland.

2. Arbetstagaren begär om ett intyg för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland, eller lämnar in sin begäran per e-post, post eller fax.

3. Migrationsverket behandlar arbetstagarens begäran och fattar ett beslut.

4a. Negativt beslut:

Om arbetstagaren har lämnat in sin begäran i e-tjänsten, får han eller hon del av beslutet via tjänsten. Annars skickas beslutet till arbetstagarens hemadress utomlands.

4b. Positivt beslut:

Om arbetstagaren har lämnat in sin begäran i e-tjänsten, får han eller hon del av beslutet via tjänsten. Annars skickas arbetstagarens beslut till arbetsgivarens adress i Finland.

5. Arbetstagaren kan börja arbeta.

6. Om arbetstagaren vill förlänga sitt tillstånd, kan arbetstagaren ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete.