Meny

Underrättelse om rörlighet för forskare

Du ska lämna en underrättelse om rörlighet om du vill komma från ett annat EU-land till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning och om du uppfyller följande villkor:

 • En annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för forskning.
 • Du uppfyller villkoren för rörlighet.
 • Du kommer att vistas i Finland i högst två år.
 • Du kommer att bedriva en del av din forskning vid ett forskningsorgan.

Underrättelseblanketten hittar du längst ner på denna sida.

Migrationsverket ansvarar inte för din rörlighetsperiod i den andra medlemsstaten. Om du har beviljats ett uppehållstillstånd för forskare i Finland och du vill flytta från Finland till ett annat EU-land, ska du fråga myndigheterna i landet i fråga om vilka förutsättningar det finns för rörlighet.

Om din familjemedlem har ett uppehållstillstånd beviljat av ett annat EU-land, kan han eller hon följa med dig till Finland. Din familjemedlem ska lämna en egen underrättelse om rörlighet.

 • Förväntad behandlingstid för underrättelsen

  1 månad

   

 • Behandlingsavgift

  100 €

   

Gör så här

1

Se till att du uppfyller villkoren för rörlighet.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i blanketten.

4

Betala behandlingsavgiften för underrättelsen enligt anvisningarna på blanketten. Bifoga en kopia av betalningskvittot till underrättelsen.

5

Skicka in underrättelsen till Migrationsverket.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du har ett giltigt pass.

2

En annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för forskning.

3

Du har ingått avtal med ett forskningsorgan i Finland.

4

Din försörjning är tryggad under hela din vistelse i Finland.

Bilagorna till underrättelsen

 • färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt giltiga pass
 • kopia av det uppehållstillstånd som utfärdats av en annan EU-medlemsstat och som täcker hela din vistelse i Finland
 • det avtal som ingåtts med forskningsorganet i Finland
 • utredning om försörjning (bevis på att du har tillräckliga medel för att bekosta ditt uppehälle under hela din vistelse i Finland)
 • kopia av betalningskvittot (behandlingsavgiften för underrättelsen).

Intyg över uppehållsrätt

Om Migrationsverket inte invänder mot rörligheten, får du ett intyg som styrker att du har rätt att vistas i Finland. När du har lämnat en underrättelse om rörlighet, får du resa in i Finland när som helst under giltighetstiden för det tillstånd som beviljades av den första EU-medlemsstaten.

Invändningar mot rörlighet

Migrationsverket får invända mot din rörlighet till Finland inom 30 dagar efter det att verket tagit emot underrättelsen, om

 • du inte har gett oss alla uppgifter som krävs
 • de handlingar som du bifogade till underrättelsen har erhållits på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats
 • om det kan visas att din inresa avser andra ändamål än de för vilka du ansöker om inresa
 • vistelsens maximala längd har nåtts.

Migrationsverket ska invända mot rörligheten, om du ses som ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

Underrättelse om rörlighet för forskare, ILMOITUS_TUT

Fyll i en pappersblanketten

Om din familjemedlem har ett uppehållstillstånd beviljat av ett annat EU-land, kan han eller hon följa med dig till Finland. Din familjemedlem ska lämna en egen underrättelse om rörlighet.

Underrättelse om rörlighet för familjemedlemmar, ILMOITUS_TUT_PJ

Fyll i en pappersblanketten