main-mobile-navigation-header

Positivt beslut

När Migrationsverket har avgjort din asylansökan, är det antingen Migrationsverket eller polisen som delger dig beslutet. Beslutet delges på ditt modersmål eller på ett språk som du förstår. Vid behov använder vi en tolk eller översättare till hjälp vid delgivningen.

Om du har i samband med din asylansökan sökt något annat uppehållstillstånd, fattar verket i regel samtidigt beslutet om den andra ansökan och delger dig bägge besluten samtidigt.

Om du får ett positivt beslut på din ansökan, får du antingen

  • asyl, dvs. flyktingstatus
  • alternativt skydd
  • uppehållstillstånd på andra grunder.

När kan man låta bli att bevilja asyl?

Du beviljas inte asyl eller alternativt skydd fast du har grunder för att få någotdera om du har begått eller du kan på goda grunder misstänkas begått

  • krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten
  • annat grovt brott än ett politiskt brott innan du kom till Finland
  • en gärning som strider mot FN:s syften och principer.

Man kan också låta bli att bevilja alternativt skydd utgående från att man på goda grunder kan misstänka att du har begått ett grovt brott antingen i Finland eller utomlands innan du kom till Finland.

Se vår video om positivt beslut.