Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Blanketter

Frågor och svar 

I blanketten sägs att bilagorna ska översättas till finska, svenska eller engelska av en auktoriserad translator. Hur kan jag veta om den translator som jag anlitat är auktoriserad? Ska man på något sätt bevisa att translatorn är auktoriserad?

I Finland har auktoriserade translatorer en särskild beteckning. Ta reda på praxisen i ditt hemland. Kravet på en officiell eller auktoriserad translator beror på att vi måste kunna lita på översättningens riktighet. I oklara fall förlänger utredningen av översättningens kvalitet behandlingstiden.

Sökanden bes bifoga en utredning om försörjningen till blanketten. Är det ett dokument som ska översättas? Hur ska jag veta vilka bilagor som ska översättas och vilka inte?

Du ska skaffa en auktoriserad översättning av alla dokument som du bifogar till ansökan, om de inte har skrivits på finska, svenska eller engelska.

Vad är ett resedokument? Är en flygbiljett ett resedokument?

En flygbiljett är inte ett resedokument. Ett nationellt pass är i regel ett resedokument. Ett tjänste-, diplomat- eller främlingspass eller resedokument för flykting kan också vara ett resedokument.

Jag skulle vilja komma till Finland, men ingen av blanketterna lämpar sig för mig?

Innan du kan söka uppehållstillstånd måste du ha en grund enligt den finska utlänningslagen för att kunna söka tillstånd. I utlänningslagen anges de grunder enligt vilka man kan få tillstånd. De vanligaste grunderna enligt vilka man kan få uppehållsrätt är studier, arbete, näringsidkande eller familjeband till Finland. Om du har andra särskilda skäl för din vistelse och du svarar själv för dina kostnader i Finland, fyll i blanketten OLE_MUU. Myndigheten bestämmer i det här fallet om du beviljas tillstånd. Andra särskilda skäl kan till exempel vara en etablerad relation eller avsikten att gifta sig. Turism är dock inte andra särskilda skäl.

Vilka intyg ska legaliseras?

Ett sådant intyg över familjebandet som har utfärdats av en myndighet utanför de nordiska länderna eller EU ska legaliseras, om intyget krävs som bilaga till en ansökan om uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Sådana intyg är vigselattester och intyg över äktenskap eller registrerat partnerskap. Även dödsattester och intyg över barnets vårdnad ska legaliseras.Legalisering är ett normalt förfarande som gäller utländska handlingar. Man tryggar därmed att den som utfärdar intyget enligt det landets lagar där intyget utfärdats har rätt att utfärda ett sådant intyg och att det utfärdats med rätt innehåll och är en giltig handling i det land där det har utfärdats

 

Att fylla i blanketterna

Behöver jag programmet Adobe Acrobat®Reader?

För att fylla i ansökan behöver du Acrobat Reader, som du kan ladda ner gratis här. Du kan fylla i pdf-blanketten direkt på nätet eller spara den på din egen dator och fortsätta fylla i ansökan vid en senare tidpunkt.

Jag kan inte fylla i alla punkter i blanketten. Kan de lämnas tomma?

Svara efter bästa förstånd.

Om alla punkter inte har fyllts i, framskrider behandlingen av din ansökan långsammare, eftersom vi måste be dig komplettera de saknade uppgifterna senare. Om vi inte får de behövliga uppgifterna, kan ansökan avslås dvs. tillstånd kan inte beviljas.

Migrationsverkets kundservice, eller den finska beskickningen ger dig råd.

Rutorna på blanketten är för små och den text som jag skrivit ryms inte i dem. Vad ska jag göra?

Om utrymmet tar slut på blanketten, ta ett tomt papper och skriv resten på det. Anteckna på pappret vilken fråga det gäller. Namnge bilagan i bilageförteckningen på ansökningens sista sida och sätt ett kryss invid namnet.

Jag märkte att jag hade antecknat en sak fel i min ansökan. Har det någon betydelse?

Alla felaktiga eller föråldrade uppgifter ska meddelas så snabbt som möjligt den myndighet som tog emot din ansökan. Även små saker kan påverka behandlingen av ansökan.

Om du inte korrigerar uppgifterna i din ansökan, kan det leda till att du ger felaktig information. Det är enligt Finlands strafflag en straffbar gärning att ge felaktiga personuppgifter eller ett felaktigt skriftligt intyg till myndigheter och det kan senare påverka vistelsen i landet.

Min adress har förändrats. Vart ska jag meddela detta?

Alla ändringar som gäller kontaktuppgifterna ska meddelas den myndighet som tog emot din ansökan

I ansökningsblanketten frågas om jag har dömts för brott? Jag har fått flera parkböter. Ska jag uppge dem i ansökan?

ansökan ska uppges alla straffbara gärningar till vilka du har gjort dig skyldig. Om du har många parkböter behöver du inte räkna upp dem skilt. Du kan göra en sammanfattning av dem i ansökan genom att uppge böternas antal och storlek.

Uppehållstillståndsblanketterna

Jag har sökt uppehållstillstånd på grund av arbete men har inte fått något beslut ännu. Jag gifte mig nyligen med en finne. Ska jag fylla i en ny blankett?

Du behöver inte fylla i en ny ansökan om du inte vill ändra grunden för ansökan om uppehållstillstånd. Du ska emellertid meddela Migrationsverket att du gift dig. Det är speciellt viktigt att meddela verket ifall ditt namn ändras.

Du kan lämna in en bestyrkt kopia av äktenskapsintyget till en finsk beskickning eller direkt till Migrationsverket. Ett intyg som utfärdats av en utländsk myndighet ska legaliseras. Om intyget inte har skrivits på finska, svenska eller engelska, lämna också in en officiell översättning av intyget till något av de nämnda språken.

Jag är 17 år och min far bor i Finland. Med vilken blankett kan jag söka uppehållstillstånd?

Om din far är din officiella vårdnadshavare, kan han eller din andra vårdnadshavare söka uppehållstillstånd för dig med blanketten OLE_PH4. Du styrker riktigheten av uppgifterna på blanketten med din egen underskrift. Dina båda vårdnadshavare ska dessutom fylla i familjeutredningsblanketten. Din vårdnadshavare som bor i Finland ska fylla i blanketten PK4_plus. Din vårdnadshavare som bor utomlands ska fylla i blanketten PH4_plus.

Jag bodde i Finland för två år sedan och håller på att flytta tillbaka dit. Ska jag fylla i samma blankett på nytt eller kan ni använda mina tidigare uppgifter?

Om du inte har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland, ska du fylla i en blankett enligt ansökningsgrunden och lämna in ansökan till en finsk beskickning med de bilagor som anges på blanketten.

Giltighetstiden för mitt första uppehållstillstånd går ut. Var och med vilken blankett ska jag söka fortsatt tillstånd?

Välj blankett enligt den grund på vilken du söker fortsatt tillstånd. Anvisningar för valet av blankett hittar du här.

Varför ska jag uppge min makes/makas uppgifter i ansökan, trots att han/hon inte söker tillstånd?

Uppgifterna om ditt äktenskap och din make/maka är de personuppgifter som vi behöver för behandlingen av uppehållstillståndet. Uppgifterna behövs om din make/maka vill söka uppehållstillstånd senare. Om du inte lämnar uppgifterna nu, är uppgifterna i strid med din makes/makas ansökan senare och det betyder att behandlingen av ansökan framskrider långsammare. Ange också till exempel ändringar i dina familjeförhållanden, som födelsen av barn. Dessa uppgifter kan påverka behandlingen av din ansökan.

Hur länge ska mitt pass vara i kraft när jag ansöker om uppehållstillstånd?

Det första uppehållstillståndet kan beviljas högst fram till utgången av passets giltighetstid. Om du exempelvis ansöker om ett tillstånd för ett år, ska ditt pass vara i kraft minst lika länge då tillståndet beviljas.

Kan jag skicka in min uppehållstillståndsansökan per post?

Nej, det kan du inte. Ansökan ska lämnas in personligen. Om du befinner dig utomlands ska du lämna in ansökan på en finsk beskickning innan du kommer till Finland. Om du redan befinner dig i Finland ska du lämna in ansökan vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

Hur bokar jag en tid vid Migrationsverkets serviceställe?

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe på förhand i vår tidsbokningstjänst. Fyll i ansökningsblanketten i e-tjänsten Enter Finland eller en pappersblankett innan du besöker servicestället.