Hoppa till innehåll

När behandlas ansökan inte i Finland?

Om du får ett beslut på att din asylansökan lämnas utan prövning, betyder det att din ansökan inte kommer att prövas i sak.

Migrationsverket genomför dock alltid en preliminär prövning och bedömer om din ansökan innehåller grunder för att göra en fullständig prövning. Om det finns sådana grunder i din ansökan, tas ansökan upp till prövning i sak. Om det inte finns sådana grunder, kan verket besluta att lämna din ansökan utan prövning.

Din ansökan om internationellt skydd kan avvisas utan prövning i Finland i följande fall:

 • Du har kommit från ett säkert land där du har fått asyl eller alternativt skydd eller skydd som annars är tillräckligt och du kan sändas tillbaka till landet (ett säkert asylland).
 • Du har kommit från ett säkert land där du kunde ha fått asyl eller alternativt skydd eller skydd som annars är tillräckligt. Du har tillräckliga band till landet och kan sändas tillbaka till landet (ett säkert tredjeland).
 • Du kan sändas till en annan stat som är ansvarig för att pröva din asylansökan i enlighet med förordningen om bestämmandet av den ansvariga staten (Dublinförfarandet).
 • Du har fått internationellt skydd i en annan medlemsstat i EU (Dublinförfarandet).
 • Du har lämnat in en ny ansökan som inte innehåller några nya grunder som påverkar avgörandet av ärendet.

Dublinförfarandet

De europeiska länderna har beslutat att en asylansökan endast behandlas i ett land som kan vara

 • en annan medlemsstat i EU
 • Norge
 • Island
 • Schweiz
 • Liechtenstein.

Detta kallas för bestämmandet av den ansvariga staten eller Dublinförfarandet. Förfarandet baserar sig på Dublinförordningen som är direkt bindande för EU-medlemsstaterna. Enligt Dublinförordningen är en viss medlemsstat ansvarig för att pröva din asylansökan om

 1. du har familjemedlemmar i landet
 2. landet har beviljat dig uppehållstillstånd eller utfärdat ett visum för dig
 3. din första inresa från ett land som inte är en EU-stat eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz ägde rum där
 4. du tidigare har sökt asyl i landet.

Denna stat är skyldig att återta dig och pröva den ansökan som du har lämnat in i Finland.

Om en annan medlemsstat är ansvarig för att behandla din asylansökan, prövas din ansökan inte i Finland utan du blir avvisad till den ansvariga medlemsstaten.

Då utreder man inte grunderna för din asylansökan vid asylsamtalet, utan du ska återvända till förläggningen för att vänta på att du förflyttas till det land som kommer att behandla din ansökan.

Fingeravtrycksdatabasen Eurodac

Fingeravtrycksdatabasen Eurodac är avsedd att snabba upp Dublinförfarandet, dvs. processen där man utreder vilket land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan. Fingeravtryck på alla de personer som ansökt om asyl och fyllt 14 år har samlats i databasen sedan den 15 januari 2003. Om en person på nytt söker asyl i någon EU-medlemsstat syns detta i Eurodac.

Om det inte finns uppgifter om sökanden i de internationella databaserna, har Finland inte nödvändigtvis grund för att avvisa sökanden och begära att en annan medlemsstat behandlar ansökan med stöd av Dublinförordningen.

Enbart uppgifter om att personen har besökt ett annat land eller kommit via ett annat land räcker inte. Myndigheterna måste kunna bevisa att personen har vistats olagligt i landet och det måste vara fråga om en vistelse på mer än fem månader.

Ytterligare information:

Dublin III-förordningen

Eurodacförordningen