Hoppa till innehåll

När behandlas ansökan inte i Finland?

Om du får ett beslut på att din asylansökan lämnas utan prövning, betyder det att dina asylgrunder inte kommer att utredas.

Migrationsverket genomför dock alltid en preliminär utredning och bedömer om din ansökan innehåller grunder för att göra en fullständig utredning. Om det finns sådana grunder, utreder Migrationsverket om du behöver beviljas asyl eller något annat uppehållstillstånd. Om det inte finns sådana grunder, kan ansökan avvisas utan prövning.

Din ansökan om internationellt skydd kan avvisas utan prövning i Finland i följande fall:

 • Du har kommit från ett säkert land där du har fått asyl eller alternativt skydd eller skydd som annars är tillräckligt och du kan sändas tillbaka till landet (ett säkert asylland).
 • Du har kommit från ett säkert land där du kunde ha fått asyl eller alternativt skydd eller skydd som annars är tillräckligt. Du har tillräckliga band till landet och kan sändas tillbaka till landet (ett säkert tredjeland).
 • Du kan sändas till en annan stat som är ansvarig för att pröva din asylansökan i enlighet med förordningen om bestämmandet av den ansvariga staten (Dublinförfarandet).
 • Du har fått internationellt skydd i en annan medlemsstat i EU.
 • Du har lämnat in en ny ansökan som inte innehåller sådana nya grunder att Migrationsverket skulle pröva den.

Dublinförfarandet

De europeiska länderna har beslutat att en asylansökan endast behandlas i ett land som kan vara

 • en annan medlemsstat i EU
 • Norge
 • Island
 • Schweiz
 • Liechtenstein.

Detta kallas för bestämmandet av den ansvariga staten eller Dublinförfarandet. Förfarandet baserar sig på Dublinförordningen som är direkt bindande för EU-medlemsstaterna. En viss stat kan vara ansvarig för prövningen av din ansökan av olika skäl. Dessa skäl anges i lag i en viss prioritetsordning. Om ett skäl inte angår dig, tillämpas följande skäl. Enligt Dublinförordningen är en viss medlemsstat ansvarig för att pröva din asylansökan om

 1. du har familjemedlemmar i landet
 2. landet har beviljat dig uppehållstillstånd eller utfärdat ett visum för dig
 3. din första inresa från ett land som inte är en EU-stat eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz ägde rum där
 4. du tidigare har sökt asyl i landet.

Denna stat är skyldig att återta dig och pröva den ansökan som du har lämnat in i Finland.

Migrationsverket kallar dig till en Dublinintervju för att utreda i vilket land din asylansökan ska prövas. Under intervjun utreds också om det finns skäl att pröva din ansökan i Finland. Beslutet fattas ännu inte under intervjun. För mer information om intervjun se sidan Anvisningar och anvisningen Dublin och de som fått skydd i EU.

Om en annan medlemsstat är ansvarig för att behandla din asylansökan, prövas din ansökan inte i Finland utan du blir avvisad till den ansvariga medlemsstaten.

Då utreder man inte grunderna för din asylansökan vid asylsamtalet, utan du ska återvända till förläggningen för att vänta på att du förflyttas till det land som kommer att behandla din ansökan.

Om Migrationsverket anser att en annan medlemsstat är ansvarig för att pröva din asylansökan, ber Migrationsverket medlemsstaten att överta eller återta dig. Vilket alternativ som gäller beror på om du tidigare har ansökt om asyl i en annan medlemsstat.

Om den andra medlemsstaten samtycker till att ansvara för prövningen av din asylansökan, delges du ett beslut om att

 • din asylansökan inte prövas i Finland och att
 • du överförs till den stat som är ansvarig för att pröva din ansökan.

Du överförs till den stat som är ansvarig för prövningen av din asylansökan 

 • inom sex månader från det att den andra medlemsstaten har godtagit sitt ansvar eller 
 • inom sex månader från det att besvärsdomstolen har beslutat att du kan överföras till den andra staten, om du har överklagat beslutet och förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut om förbud mot verkställighet.

Om din familjemedlem är i Europa

Familjemedlemmarna är det första skälet i prioritetsordningen när Migrationsverket bestämmer vilken stat som är ansvarig för att pröva din asylansökan. När du söker asyl hos polisen eller gränsmyndigheten i Finland, berätta genast om du har familjemedlemmar i Europa. Om du inte vet var dina familjemedlemmar befinner sig, meddela var de vistas till Migrationsverket genast om du senare får veta det. Migrationsverket kan be dig visa upp bevis på dina familjeförhållanden. Som bevis kan du visa upp till exempel ett äktenskapsintyg eller ett utdrag ur befolkningsregistret i ditt hemland eller någon annan pålitlig handling.

Det är viktigt att berätta om dina familjemedlemmar vistas i en annan medlemsstat innan din ansökan avgörs första gången. Om du vill återförenas med dina familjemedlemmar i samma land, måste du och dina familjemedlemmar ge ett skriftligt samtycke till Dublinförfarandet. I regel ombes du ge detta samtycke under Dublinintervjun på Migrationsverket.

Migrationsverket bestämmer vilken stat som är ansvarig endast i samband med din första asylansökan. Den ansvariga staten kan inte ändras senare, även om du skulle berätta om att du har familjemedlemmar i andra medlemsstater. När din första asylansökan har prövats, kan du inte längre överföras eller flytta till en annan medlemsstat med stöd av Dublinförordningen. Om du lämnar in en ny asylansökan, prövas den i det land där din första ansökan prövades.

Vilka anses vara familjemedlemmar?

Om du har fyllt 18 år anses som familjemedlem 

 • din make eller maka, din sambo eller ditt barn som är under 18 år som har beviljats internationellt skydd eller som har ansökt om asyl i ett annat Dublinland.

Om du är en minderårig asylsökande utan vårdnadshavare, som alltså inte har fyllt 18 år, anses som familjemedlem

 • din mor
 • din far
 • en annan vuxen som ansvarat för dig i den medlemsstat där den vuxna befinner sig.

Läs mer om Dublinförfarandet 

Du hittar mer information om Dublinförfarandet i följande broschyrer:

 • Jag har sökt asyl inom EU – vilket land kommer att hantera min ansökan? 
 • Jag befinner mig i Dublinförfarandet – vad betyder det?
 • Barn som ansöker om internationellt skydd

Du hittar olika språkversioner av broschyrerna på sidan Anvisningar under rubriken ”Asyl och Dublinförfarandet”.

Fingeravtrycksdatabasen Eurodac

Fingeravtrycksdatabasen Eurodac är avsedd att snabba upp Dublinförfarandet, dvs. processen där man utreder vilket land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan. Fingeravtryck på alla de personer som ansökt om asyl och fyllt 14 år har samlats i databasen sedan den 15 januari 2003. Om en person på nytt söker asyl i någon EU-medlemsstat syns detta i Eurodac.

Om det inte finns uppgifter om sökanden i de internationella databaserna, har Finland inte nödvändigtvis grund för att avvisa sökanden och begära att en annan medlemsstat behandlar ansökan med stöd av Dublinförordningen.

Enbart uppgifter om att personen har besökt ett annat land eller kommit via ett annat land räcker inte. En olaglig vistelse i landet måste kunna bevisas och vistelsen måste vara längre än fem månader.

Ytterligare information:

Dublin III-förordningen

Eurodacförordningen