Hoppa till innehåll

Migrationsverket spelar alltid in asylsamtal – du kan be om att få en inspelning

Inspelningen sparas i fem år.

Du kan be om att få en inspelning av ditt asylsamtal utan avgift. Inspelningen levereras på cd-skiva. Av dataskyddsskäl kan inspelningen inte skickas som en bifogad fil per e-post.

Använd blanketten för begäran om information för att få inspelningen.

Du kan komma till Migrationsverket för att lyssna på inspelningen om du vill.

Du kan också själv spela in asylsamtalet

Asylsamtalet hålls i lokaler dit allmänheten inte har tillträde. I dessa lokaler tillåts inspelning av samtalet, dvs. fotografering, ljudinspelning eller videoinspelning, för att iaktta Migrationsverkets verksamhet.

Det är inte tillåtet att ta enskilda bilder eller videoklipp av Migrationsverkets tjänsteman eller tolken som person, eftersom det då inte är fråga om att iaktta händelserna under asylsamtalet eller intervjuarens eller tolkens arbete.

Inspelning är tillåten endast under asylsamtalet i avsett rum

Du får bara spela in asylsamtalet under den egentliga intervjun i det rum som är reserverat för ändamålet. Du kan inte fotografera eller spela in före eller efter intervjun, under pauser eller utanför intervjun, till exempel i väntsalen, som är stängd för utomstående. I dessa lokaler är inspelning i olika former förbjuden för att skydda andra asylsökandes identitet och integritet.

På grund av asylärendenas art är myndigheten skyldig att skydda asylsökandes identitet och integritet, och därför betonas förbudet mot inspelning i de lokaler som är stängda för allmänheten där asylsökande vistas.

I princip är inspelning också tillåten i förvarsenhetens intervjulokaler. Från fall till fall kan inspelning i förvarsenhetens lokaler begränsas av orsaker som anges i lagen.

Om du spelar in ditt asylsamtal, kom då ihåg följande:

  • Inspelningen får inte störa intervjun. Om inspelningen stör intervjuarens eller tolkens arbete eller din koncentration kan intervjun avbrytas.
  • Att ha mobiltelefonen påslagen för att spela in asylsamtalet och de informationssäkerhetsrisker det medför är på din egen risk. Migrationsverket rekommenderar att du håller din mobiltelefon avstängd under hela intervjun om du inte spelar in den.
  • Ta inte med några extra anordningar, till exempel ljusanordningar, eller extra personer till intervjulokalen för inspelning.