Hoppa till innehåll

Uttagning av kvotflyktingar

1

Finlands riksdag beslutar årligen om antalet kvotflyktingar som Finland tar emot.

2

Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Utrikesministeriet bereder ett förslag till statsrådet om kvotflyktingarnas nationaliteter och de regioner varifrån de tas ut. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet beslutar om den regionala uttagningen inom ramen för kvoten.

3

FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer vilka personer som är i störst behov av hjälp. UNHCR föreslår endast en liten andel av dessa flyktingar för vidarebosättning i olika länder som kvotflyktingar. När vissa flyktingar har föreslagits till Finland, skickar UNHCR deras dokument till Migrationsverket i Finland.

4

Migrationsverket ansvarar för uttagningen av kvotflyktingar. I uttagningen deltar också representanter för närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), välfärdsområdena och/eller kommunerna samt Skyddspolisen.

5

I regel reser myndigheterna till det land där de flyktingar som UNHCR har föreslagit vistas. Myndigheterna intervjuar flyktingarna. I akuta fall sker uttagningen utifrån UNHCR:s dokument utan intervjuer, eftersom dessa fall är brådskande.

6

På basis av dokument och intervjuer fattar Migrationsverket beslut om vilka flyktingar som tas emot inom Finlands flyktingkvot. Migrationsverket beviljar dem flyktingstatus och uppehållstillstånd i Finland.

7

Migrationsverket placerar flyktingarna i kommunerna i samarbete med NTM-centralerna.

8

Internationella organisationen för migration (IOM) ordnar kvotflyktingarnas resa till Finland på begäran av Migrationsverket. FRK kommer överens med kommunerna om de praktiska arrangemangen i samband med ankomsten och tar emot kvotflyktingarna som anländer till Finland på flygplatsen.

9

Kommunerna tar emot kvotflyktingarna och livet i Finland kan börja.