Uttagning av kvotflyktingar

1

Finlands riksdag beslutar årligen om antalet kvotflyktingar som Finland tar emot.

2

Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Utrikesministeriet bereder ett förslag till statsrådet om kvotflyktingarnas nationaliteter och de regioner varifrån de tas ut. Regeringen beslutar om den regionala uttagningen inom ramen för kvoten.

3

FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer vilka personer som är i störst behov av hjälp. UNHCR föreslår endast en liten andel av dessa flyktingar för vidarebosättning i olika länder som kvotflyktingar. När vissa flyktingar har föreslagits till Finland, skickar UNHCR deras dokument till Migrationsverket i Finland.

4

Migrationsverket ansvarar för uttagningen av kvotflyktingar. I uttagningen deltar också representanter för närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och/eller kommunernas representanter samt Skyddspolisen.

5

Myndigheterna reser till det land där de flyktingar som UNHCR har föreslagit vistas. Myndigheterna intervjuar flyktingarna. I akuta fall sker uttagningen utifrån UNHCR:s dokument utan intervjuer, eftersom dessa fall är brådskande.

6

På basis av dokument och intervjuer fattar Migrationsverket beslut om vilka flyktingar som tas emot inom Finlands flyktingkvot. Migrationsverket beviljar dem flyktingstatus och uppehållstillstånd i Finland.

7

Migrationsverket placerar flyktingarna i kommunerna i samarbete med NTM-centralerna.

8

Internationella organisationen för migration (IOM) ordnar kvotflyktingarnas resa till Finland på begäran av Migrationsverket. FRK kommer överens med kommunerna om de praktiska arrangemangen i samband med ankomsten och tar emot kvotflyktingarna som anländer till Finland på flygplatsen.

9

Kommunerna tar emot kvotflyktingarna och livet i Finland kan börja.