Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Finskt medborgarskap

På vilket sätt ska jag redogöra för min försörjning när jag ansöker om finskt medborgarskap?

I din ansökan ska du redogöra för din inkomstkälla under hela den boendetid som krävs av dig. Bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Arbetsintyg över dina tidigare anställningar. Om du inte har några arbetsintyg ska du uppge din arbetsgivares namn och kontaktuppgifter i ansökan.
 • Ditt arbetsavtal och ditt senaste lönebesked om du förvärvsarbetar.
 • Om din försörjning består av inkomster från ett eget företag ska du bifoga:
  • ett intyg av bokföringsbyrån över betalda löner eller privata uttag
  • resultat- och balansräkningen för föregående räkenskapsperiod
  • ett handelsregisterutdrag som är högst sex månader gammalt.
 • Om din försörjning består av stöd som betalas av samhället ska du ange vilket stöd du har fått i din ansökan.

Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?

Information om behandlingsavgifterna hittar du på sidan Behandlingsavgifter och betalningssätt.

Du ska betala behandlingsavgiften samtidigt som du lämnar in din ansökan till Migrationsverkets serviceställe. Om du fyller i ansökan elektroniskt, uppbärs avgiften i e-tjänsten.

Förlorar jag mitt finska medborgarskap om jag ansöker om och får med-borgarskap i ett annat land?

Nej. Den finländska lagstiftningen godkänner flerfaldigt medborgarskap (dubbelt medborgarskap).

Även om flerfaldigt medborgarskap godkänns, kan en person som är medborgare i flera länder (person med dubbelt medborgarskap) förlora sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder om han eller hon saknar tillräcklig anknytning till Finland.

Jag förlorade mitt tidigare medborgarskap samtidigt som jag fick finskt medborgarskap. Kan jag få tillbaka det?

Den finländska medborgarskapslagen tillåter flerfaldigt medborgarskap. Hör dig för huruvida du kan återfå ditt medborgarskap i ett annat land hos myndigheterna i den aktuella staten. Detta gör du enklast genom att kontakta denna stats beskickning.

Jag har lämnat in en ansökan om medborgarskap och giltighetstiden för mitt pass/uppehållstillstånd går snart ut. Vad ska jag göra?

Du ska förnya ditt pass och ditt uppehållstillstånd normalt. Att giltighetstiden för ett pass eller ett uppehållstillstånd går ut är inte en orsak för att påskynda en ansökan om medborgarskap.

Varför har jag ännu inte fått ett beslut på min medborgarskapsansökan?

Behandlingen av medborgarskapsansökningar har anhopat sig. De största anhopningarna gäller ansökningar där vi måste be om tilläggsutredningar för att kunna behandla dem. Vi kan snabbast behandla sådana ansökningar där kunden har kommit till Finland efter att ha skaffat tillstånd på förhand, har ett nationellt pass och uppfyller de allmänna villkoren för naturalisation. Läs mer i vårt kundmeddelande: Anhopningar i behandlingen av medborgarskapsansökningar

Du kan fråga chattroboten Kamu om köplatsen för din ansökan. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

Om du ännu inte har fått ett beslut på din ansökan, vänta i lugn och ro. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare utredningar för din ansökan.

Boendetid

Förkortas den boendetid som krävs av mig om jag tidigare har varit gift med en finländare?

Nej. Det förutsätts att du har bott oavbrutet i fem år i Finland eller har en förvärvad boendetid på sju år. Den förvärvade boendetiden kan bestå av flera olika tidsperio-der under vilka du har bott i Finland.

Läs mer om den boendetid som krävs.

Jag har lämnat in en ansökan om medborgarskap. Jag har för avsikt att resa utomlands för en lång tid. Måste jag meddela Migrationsverket om min resa?

Om din resa varar längre än två veckor ska du anmäla detta till Migrationsverkets servicenummer eller e-postadress. På så sätt försäkrar du dig om att du inte får ett negativt beslut för att du inte har svarat på en eventuell begäran om komplettering som har skickats till dig.

Har orsaken till min utlandsvistelse betydelse för om den oavbrutna boen-detiden avbryts eller ej? Har det t.ex. någon betydelse om min finländska ar-betsgivare har skickat mig utomlands?

Nej. Orsaken till utlandsvistelsen har inte någon betydelse.

Läs mer om den boendetid som krävs.

Har det någon betydelse för min boendetid om min utlandsvistelse har varit temporär eller om jag under min utlandsvistelse har
- betalat skatt till Finland
- fått studiestöd från Finland
- varit skriven i Finland
- varit inskriven vid ett finländskt universitet?

Den tid som du har vistats utomlands räknas inte in i boendetiden i något av de fall som du har angett.

Läs mer om den boendetid som krävs och resor utanför Finland.

Min boendetid uppfylls nästa år, och jag ämnar då avlägga den allmänna språkexamen. Kan jag anhängiggöra en ansökan redan nu?

Det lönar sig inte att lämna in en ansökan om medborgarskap om alla förutsättningar inte uppfylls eller om du inte har alla obligatoriska bilagor. Du ska även bifoga ett intyg över språkkunskaper till din ansökan när du lämnar den. Om förutsättningarna inte uppfylls eller om en obligatorisk bilaga saknas, gör detta att behandlingen går långsammare, och det kan även resultera i ett negativt beslut.

Språkkunskaper 

Jag har bott i Finland i fyra år och vill ansöka om finskt medborgarskap. Hur ska jag visa mina språkkunskaper?

Kravet på boendetiden är i regel fem år. Om du har hunnit skaffa de språkkunskaper som krävs för att få medborgarskap redan innan du har uppnått en boendetid på fem år, kan du ansöka om medborgarskap tidigare, dvs. efter en oavbruten bo-endetid på fyra år i Finland.

Läs mer om de olika sätten att visa sina språkkunskaper.

Jag har bott i Finland i tio år. Måste jag visa mina språkkunskaper när jag ansöker om medborgarskap?

Ja. När man ansöker om medborgarskap ska man alltid visa att språkkunskapsvill-koret uppfylls.

Vilken examen ska jag avlägga, den allmänna språkexamen (ASE) eller språkexamen för statsförvaltningen?

Du kan visa att du innehar de språkkunskaper som krävs med båda examina och själv välja vilken du avlägger.

Läs mer på sidan Språkkunskaper.

Räcker det med ett intyg över universitetsstudier, högskolestudier eller yrkeshögskolestudier för att visa mina språkkunskaper?

Du kan visa dina språkkunskaper med ett universitets-, högskole- eller yrkeshögskolebetyg, om det av ditt betyg framgår

 • att du har avlagt ett mognadsprov som ingår i examen på finska eller svenska eller
 • att du har visat sådana språkkunskaper i finska eller svenska som krävs av statens personal vid tvåspråkiga myndigheter (s.k. tjänstemannafinska eller -svenska).

Räcker studier i "Finska för utlänningar" vid ett universitet eller en högskola för att visa mina språkkunskaper, om jag har avlagt minst 15 studieveckor i dessa?

Nej. Du kan visa dina språkkunskaper med ett universitets-, högskole- eller yrkeshögskolebetyg endast om det framgår av betyget

 • att du har avlagt ett mognadsprov som ingår i examen på finska eller svenska eller
 • att du har visat sådana språkkunskaper i finska eller svenska som krävs av statens personal vid tvåspråkiga myndigheter (s.k. tjänstemannafinska eller -svenska).

Är ett avlagt mognadsprov som en del av en högskoleexamen ett tillräckligt bevis på att man kan språket?

Ja, om mognadsprovet har skrivits på finska eller svenska.

Kan jag visa mina språkkunskaper med ett språkintyg som inte anges på Migrationsverkets webbsidor?

Nej. Du kan visa dina språkkunskaper endast med de intyg som anges på Migrationsverkets webbsidor.

Du kan inte visa dina språkkunskaper med ett annat språkintyg, även om din kunskapsnivå har betygsatts med en trea eller som nöjaktig på intyget.

Hur kan man visa att en 15-åring har språkkunskaper, om grundskolan fort-farande inte är avslutad?

Man kan bifoga det senaste skolbetyget till ansökan, vilket ska innehålla ett betyg i finska eller svenska.

Jag har avlagt grundskole- och/eller gymnasieexamen i Sverige. Kan ett svenskt grundskole- eller gymnasiebetyg användas för att visa att språkkunskapsvillkoret uppfylls?

Nej. Du kan påvisa språkkunskapsvillkoret med ett finländskt dimissionsbetyg från grundskolan eller gymnasiet med godkänt betyg i finska eller svenska som modersmål eller andraspråk. Om du slutfört grundskolan eller gymnasiet i Sverige, lönar det sig för dig att avlägga exempelvis en allmän språkexamen eller statsförvaltningens språkexamen och foga intyget till din ansökan. Mer information om olika betyg med vilka du kan visa att språkvillkoret uppfylls hittar du här.

Befrielse från finskt medborgarskap

Om jag befrias från finskt medborgarskap men vill få tillbaka det längre fram, vilka är kriterierna för att få tillbaka medborgarskapet?

Som tidigare finsk medborgare kan du ansöka om finskt medborgarskap med en medborgarskapsanmälan.

Du kan dock inte återfå ditt finska medborgarskap genom en anmälan om du har förlorat det för att du har lämnat felaktiga uppgifter i en tidigare ansökan om med-borgarskap och fått ditt medborgarskap på felaktiga grunder.

Du kan inte heller återfå ditt finska medborgarskap genom en anmälan om du har förlorat det till följd av upphävt faderskap.

Tidigare finsk medborgare

Ska bilagorna till medborgarskapsanmälan vara i original eller bestyrkta kopior?

De handlingar som bifogas till medborgarskapsanmälan ska visas upp i original när du lämnar in din ansökan till Migrationsverkets serviceställe i Finland eller till en finländsk beskickning utomlands. Likaså ska du under den tid som ansökan handläggs på begäran kunna visa upp handlingarna i original för Migrationsverket.

En handling som har beviljats av en utländsk myndighet ska vara legaliserad. Du hittar mer information om legalisering på adressen dvv.fi/legalisering-av-utlandska-handlingar.

Ska bilagor till ansökningar och anmälningar på främmande språk översättas till finska, svenska eller engelska? Måste översättningarna vara auktoriserade?

Om handlingen är på ett annat språk än finska, svenska eller engelska, ska du lämna in en översättning av en auktoriserad translator på något av dessa språk.

Jag är en tidigare finsk medborgare. Hur kan jag få tillbaka mitt förlorade finska medborgarskap?

Som tidigare finsk medborgare kan du ansöka om att återfå ditt finska medborgar-skap med en medborgarskapsanmälan.

Hur får jag tillbaka mitt finska medborgarskap om jag förlorade det när jag fyllde 22 år?

Som tidigare finsk medborgare kan du ansöka om att återfå ditt medborgarskap genom en medborgarskapsanmälan med blanketten KAN_7. Läs mer om medborgarskapsanmälan.

Barn

Om ett barn som är fött före 1.6.2003 har en pappa som är finsk medborgare, är då även barnet finsk medborgare? Hur kan barnet få medborgarskap?

Ett barn som är fött före 1.6.2003 har fått finskt medborgarskap om hans eller hennes pappa var finsk medborgare och gift med barnets mamma vid födseln.

Om ett barn till en pappa som är finsk medborgare har fötts utom äktenskapet, men föräldrarna har gift sig före 1.6.2003, har barnet fått finskt medborgarskap till följd av äktenskapet. Detta har skett om faderskapet har fastställts.

Barnet har dock inte fått medborgarskap när föräldrarna gifte sig om:

 • hans eller hennes vårdnadshavare var någon annan än hans eller hennes föräldrar när äktenskapet ingicks
 • han eller hon hade fyllt 18 år
 • han eller hon själv hade gift sig innan föräldrarna gifte sig.

Medborgarskapslagen ändrades 1.9.2011. Läs mer om hur ett barn får finskt medborgarskap.

Min och min makas/makes ansökningar om medborgarskap har anhängiggjorts. Vi fick ett barn efter att vi hade lämnat in ansökan. På vilket sätt får också mitt barn medborgarskap? Ska vi fylla i en ny ansökan? Eller måste ett uppehållstillstånd sökas för den nyfödda?

Du behöver inte fylla i någon ny ansökan. Fyll i bilageblanketten KAN1_A så inkluderas barnet i din ansökan om medborgarskap. Om du har lämnat in en elektronisk ansökan om medborgarskap, kan du komplettera din ansökan och bifoga blanketten KAN1_A genom den elektroniska ärendehanteringen. Om du har lämnat in en pappersansökan, ska du lämna in bilageblanketten till Migrationsverkets serviceställe. Observera att det nyfödda barnet ska tas med till Migrationsverkets serviceställe när du lämnar in ansökan. Om du lämnar in en elektronisk komplettering av din ansökan, måste du ändå besöka Migrationsverkets serviceställe med ditt barn.