Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Finskt medborgarskap

Ansökan om medborgarskap

1. Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?

Läs mer om behandlingsavgifter.

Du måste betala behandlingsavgiften samtidigt som du lämnar in din ansökan. Om du ansöker om medborgarskap i e-tjänsten Enter Finland, kan du betala behandlingsavgiften innan du skickar in din ansökan.

2. Jag har lämnat in en medborgarskapsansökan, men giltighetstiden för mitt uppehållstillstånd går snart ut. Vad ska jag göra?

Du måste förnya ditt uppehållstillstånd. Din medborgarskapsansökan kan inte påskyndas på grund av att ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut. Om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd, gör du dig skyldig till utlänningsförseelse och kan få böter av polisen.

3. Jag har lämnat in en medborgarskapsansökan, men giltighetstiden för mitt pass går snart ut. Vad ska jag göra?

Passet måste vara giltigt under hela den tid som din medborgarskapsansökan behandlas. Om ditt pass går ut under behandlingen av ansökan, måste du förnya passet. Din medborgarskapsansökan kan inte påskyndas på grund av att ditt pass håller på att gå ut. Om du vistas i Finland utan pass, gör du dig skyldig till utlänningsförseelse och kan få böter av polisen.

Försörjning

4. På vilket sätt ska jag redogöra för min försörjning när jag ansöker om finskt medborgarskap?

I din ansökan måste du redogöra för hur du försörjer dig i Finland. Du ska lämna bevis på din försörjning under hela den boendetid som krävs av dig. Bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Ditt arbetsavtal om du förvärvsarbetar. Lämna också in arbetsavtalen för dina tidigare anställningsförhållanden under de senaste fem åren.
 • Om din försörjning bygger på inkomster från ditt eget företag, bifoga följande:
  • ett intyg från en bokförare eller bokföringsbyrå över privata uttag eller löner som betalats till dig; om du inte har en bokförare eller bokföringsbyrå, bifoga ett intyg över dina privata uttag och placeringar på basis av din egen bokföring
  • resultat- och balansräkningen för föregående räkenskapsperiod
  • ett handelsregisterutdrag som är högst sex månader gammalt
  • ett eventuellt beslut om beviljande av startpeng.
 • Om din försörjning bygger på förmåner (till exempel inkomstrelaterad dagpenning), lämna in ett intyg om vilka förmåner som beviljats till dig och det senaste betalningsbeslutet. Du behöver inte bifoga sådana bilagor som gäller FPA:s förmåner, eftersom Migrationsverket får dessa från FPA.

Boendetid

5. Jag har tidigare varit gift med en finländare. Är boendetiden kortare än vanligt i mitt fall på grund av detta?

Nej, det är den inte. Det krävs av dig att du har bott fem år i Finland utan avbrott eller att din förvärvade boendetid är sju år. Den förvärvade boendetiden kan bestå av flera olika tidsperioder då du har bott i Finland. Läs mer om boendetidsvillkoret.

6. Har orsaken till en utlandsvistelse betydelse för om den oavbrutna boendetiden avbryts eller inte?

Det har ingen betydelse varför du har bott utomlands, om det inte är fråga om en vägande personlig orsak. Boendetiden avbryts till exempel om din finska arbetsgivare skickar dig utomlands och frånvaron blir för lång.

Läs mer om beräknandet av boendetiden och om utlandsresor.

7. Jag uppfyller boendetidsvillkoret nästa år och tänker då avlägga en allmän språkexamen (YKI). Kan jag ansöka om medborgarskap redan nu?

Det lönar sig inte att ansöka om medborgarskap om du inte uppfyller alla villkor eller har alla obligatoriska bilagor. Du behöver bifoga ett intyg om avläggande av en språkexamen till din ansökan för att visa att du har tillräckliga språkkunskaper. Behandlingen av ansökan kan fördröjas eller resultera i avslag om du inte uppfyller villkoren eller om en obligatorisk bilaga saknas.

Språkkunskaper 

8. Jag har bott i Finland i 4 år och vill ansöka om finskt medborgarskap. Hur ska jag visa mina språkkunskaper?

Om du har de språkkunskaper som krävs för att få finskt medborgarskap, kan du ansöka om medborgarskap när du har bott i Finland i fyra år utan avbrott.

Läs mer om intyg med vilka språkkunskaper kan visas.

9. Jag har bott i Finland i 10 år. Måste jag visa upp bevis på mina språkkunskaper när jag ansöker om medborgarskap?

Ja, det måste du göra. Den som ansöker om medborgarskap måste alltid visa att språkkunskapsvillkoret uppfylls.

I vissa fall är det möjligt att avvika från språkkunskapsvillkoret.

10. Vilken examen ska jag avlägga, den allmänna språkexamen (YKI) eller språkexamen för statsförvaltningen?

Du kan visa att du innehar de språkkunskaper som krävs med båda examina. Du kan själv välja vilken av dessa examina du avlägger. Läs mer om hur du kan visa dina språkkunskaper.

Läs mer på sidan Språkkunskaper.

11. Är ett avlagt mognadsprov som en del av en högskoleexamen ett tillräckligt bevis på att man kan språket?

Ja, om mognadsprovet har skrivits på finska eller svenska.

12. Kan jag visa mina språkkunskaper med ett språkintyg som inte anges på Migrationsverkets webbsidor?

Nej. Du kan visa dina språkkunskaper endast med de intyg som nämns på vår webbplats.

13. Hur kan en 15-åring som inte har slutfört grundskolan visa att hen uppfyller språkkunskapsvillkoret?

Du kan bifoga det senaste skolbetyget till ansökan, vilket ska innehålla ett betyg i finska eller svenska.

14. Jag har avlagt grundskole- och/eller gymnasieexamen i Sverige. Kan ett svenskt grundskole- eller gymnasiebetyg användas för att visa att språkkunskapsvillkoret uppfylls?

Nej. Du kan visa dina språkkunskaper med ett avgångsbetyg från grundskolan eller gymnasiet i Finland med godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller som andra språk.

Om du slutfört grundskolan eller gymnasiet i Sverige, lönar det sig för dig att avlägga exempelvis en allmän språkexamen eller statsförvaltningens språkexamen och foga intyget till din ansökan. Läs mer om hur du kan visa dina språkkunskaper.

15. Jag är över 18 år och kan inte läsa eller skriva på något språk. Vilket intyg ska jag lämna in?

Be en lärare som undervisat dig i Finland om ett intyg med information om att du inte var läs- och skrivkunnig när du kom till Finland. 

Lämna också in ett intyg där nivån på dina färdigheter att förstå och tala finska eller svenska bedöms (på skalan i den gemensamma europeiska referensramen för språk) eller ett intyg över att du regelbundet har deltagit i undervisning i finska eller svenska. Läs mer om avvikelse från språkkunskapsvillkoret.

16. Jag vill ansöka om undantag från språkkunskapsvillkoret på grund av min sjukdom. Vilket intyg ska jag lämna in?

Be en läkare som vårdat dig om ett intyg med information om huruvida du på grund av din sjukdom är permanent oförmögen att lära dig språk. Läkaren ska också beskriva på vilket sätt sjukdomen hindrar språkinlärning och hur din sjukdom har behandlats. Migrationsverket kan inte rekommendera några läkare, utan du ska kontakta din egen läkare.

Lämna också in intyg över alla språkkurser i Finland som du har deltagit i.

Befrielse från finskt medborgarskap

17. Om jag befrias från finskt medborgarskap, hur kan jag senare få tillbaka mitt medborgarskap?

Som tidigare finsk medborgare kan du ansöka om finskt medborgarskap genom att lämna in en medborgarskapsanmälan. Läs mer om hur man lämnar in en medborgarskapsanmälan.

Du kan dock inte återfå ditt finska medborgarskap genom en anmälan om du har förlorat det för att du har lämnat felaktiga uppgifter i en tidigare ansökan om med-borgarskap och fått ditt medborgarskap på felaktiga grunder.

Du kan inte heller återfå ditt finska medborgarskap genom en anmälan om du har förlorat det till följd av upphävt faderskap.

18. Förlorar jag mitt finska medborgarskap om jag ansöker om och får med-borgarskap i ett annat land?

Nej. Den finländska lagstiftningen godkänner flerfaldigt medborgarskap (dubbelt medborgarskap).

Om du också är medborgare i någon annan stat, är det möjligt att du inte behåller ditt finska medborgarskap automatiskt när du fyller 22 år. Läs mer om behållande av finskt medborgarskap vid 22 års ålder.

Tidigare finsk medborgare

19. Ska bilagorna till medborgarskapsanmälan vara i original eller bestyrkta kopior?

De handlingar som bifogas till medborgarskapsanmälan ska visas upp i original när du lämnar in din ansökan till Migrationsverkets serviceställe i Finland eller till en finländsk beskickning utomlands. Likaså ska du under den tid som ansökan handläggs på begäran kunna visa upp handlingarna i original för Migrationsverket.

En handling som har beviljats av en utländsk myndighet ska vara legaliserad. Läs mer om legalisering på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

20. Ska de handlingar som är på främmande språk och som bifogas till ansökningar och anmälningar översättas till svenska, finska eller engelska? Måste översättningarna vara auktoriserade?

Ja, om handlingen är på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste den översättas av en auktoriserad translator. Du kan leta efter auktoriserade translatorer på Utbildningsstyrelsens webbplats (oph.fi).

21. Jag är en tidigare finsk medborgare. Hur kan jag få tillbaka mitt finska medborgarskap?

Som tidigare finsk medborgare kan du ansöka om finskt medborgarskap genom att lämna in en medborgarskapsanmälan. Läs mer om hur man lämnar in en medborgarskapsanmälan.

22. Hur får jag tillbaka mitt finska medborgarskap som jag förlorade när jag fyllde 22 år?

Som tidigare finsk medborgare kan du ansöka om att återfå ditt medborgarskap genom att lämna in en medborgarskapsanmälan. Läs mer om hur man lämnar in en medborgarskapsanmälan.

Medborgarskap för ett barn

23. Barnet är fött före 1.6.2003 och barnets pappa är finsk medborgare. Är då även barnet finsk medborgare?

Om barnets pappa var finsk medborgare och gift med barnets mamma när barnet föddes, har barnet fått finskt medborgarskap vid födelsen.

Om föräldrarna inte var gifta när barnet föddes men har gift sig före 1.6.2003, har barnet fått finskt medborgarskap automatiskt när föräldrarna ingick äktenskap. I detta fall krävs det också att faderskapet har fastställts. Om föräldrarna har gift sig efter 1.6.2023 och efter barnets födelse, har barnet inte fått medborgarskap när föräldrarna ingick äktenskap.

Barnet har inte heller fått finskt medborgarskap i samband med föräldrarnas äktenskap, om

Läs mer om hur barn förvärvar finskt medborgarskap.

24. Jag och min make har ansökt om finskt medborgarskap, och vi har fått ett barn efter att vi lämnat in våra ansökningar. På vilket sätt får också mitt barn medborgarskap? Ska vi fylla i en ny ansökan? Måste vi ansöka om uppehållstillstånd för det nyfödda barnet?

Du behöver inte fylla i en ny ansökan. Du kan lägga till barnet som medsökande i din ansökan. Fyll i en blankettbilaga för ditt barn KAN_LIITELOMAKE.

 • Om ni har ansökt om medborgarskap i e-tjänsten Enter Finland, kan du fylla i blankettbilagan för barnet och bifoga den i Enter Finland. Boka en tid för att besöka Migrationsverkets serviceställe. Ditt barn ska följa med dig till servicestället.
 • Om ni har lämnat in en pappersansökan för att ansöka om medborgarskap, fyll i blankettbilagan för barnet och boka en tid för att besöka Migrationsverkets serviceställe. Barnet måste följa med dig när du besöker servicestället för att lämna in blankettbilagan.

25. Jag och min make har ansökt om finskt medborgarskap, och vi har fått ett barn efter att vi lämnat in våra ansökningar. Måste vi ansöka om uppehållstillstånd för det nyfödda barnet?

Man måste ansöka om uppehållstillstånd för ett nyfött barn inom tre månader från barnets födelse. Om ni inte får ett beslut om medborgarskap snart efter barnets födelse, måste ni ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Efter beslut

26. Varför har jag ännu inte fått ett beslut på min medborgarskapsansökan?

Behandlingen av medborgarskapsansökningar har anhopat sig. De största anhopningarna gäller sådana ansökningar som vi inte kan behandla utan att be om ytterligare uppgifter och dokument. Snabbast kan vi behandla sådana ansökningar där sökanden har kommit till Finland efter att ha skaffat tillstånd på förhand, har ett nationellt pass och uppfyller de allmänna villkoren för naturalisation.

Du kan kontrollera var du står i kön för din ansökan på Kamu chatbot. Kamu kontrollerar antalet ansökningar som är av samma typ som din ansökan. Läs mer om Chatroboten Kamu.

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare utredningar för din ansökan.

27. Jag förlorade mitt tidigare medborgarskap samtidigt som jag fick finskt medborgarskap. Kan jag få tillbaka det? 

Den finländska medborgarskapslagen tillåter flerfaldigt medborgarskap. Hör dig för huruvida du kan återfå ditt medborgarskap i ett annat land hos myndigheterna i den aktuella staten. Detta gör du enklast genom att kontakta denna stats beskickning. Du hittar beskickning kontaktuppgifter på Utrikesministeriets webbplats (um.fi).

28. Vad ska jag göra med mitt uppehållstillståndskort efter att jag har fått finskt medborgarskap?

Skicka ditt uppehållstillståndskort till Migrationsverket per post (PB 10, 00086 Migrationsverket). Maahanmuuttovirasto mitätöi sen. Migrationsverket makulerar ditt kort, som inte längre är giltigt.

29. Jag har beviljats finskt medborgarskap. Hur får jag ett finskt pass?

Finskt pass utfärdas av polisen. Om du har ett resedokument för flykting eller ett främlingspass som Finland har beviljat, kan du få ett finskt pass först efter att du har lämnat ditt främlingspass eller resedokument för flykting till polisen. Kontaktuppgifterna för polisens verksamhetsställen samt mer information och anvisningar om hur man söker pass hittar du på polisens webbplats: http://www.poliisi.fi/sv.

30. Jag har ansökt om finskt medborgarskap genom att lämna in en medborgarskapsanmälan. Hur antecknas förvärvet av finskt medborgarskap i befolkningsdatasystemet?

I befolkningsdatasystemet antecknas att du har förvärvat finskt medborgarskap den dag då du lämnade in din anmälan, om du då uppfyllde alla villkor för förvärv av medborgarskap. Om du inte uppfyllde alla villkor då du lämnade in din anmälan, antecknas den dag då villkoren uppfylldes som den dag då du förvärvade finskt medborgarskap. Om du till exempel lämnade in din anmälan 1.1.2023 och uppfyllde alla villkor redan då, antecknas det i Finlands befolkningsdatasystem att du förvärvade finskt medborgarskap 1.1.2023.