Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Uppehållstillstånd i allmänhet

Ansökningsvillkor

Jag vill flytta till Finland. Kan en utlänning som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person flytta till och bosätta sig i Finland?

För att du ska kunna flytta till Finland för mer än 90 dagar behöver du ett uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd beviljas på vissa grunder.

Välj rätt ansökan i listan. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Kan jag få ett uppehållstillstånd på den grunden att jag äger mark i Finland?

Nej. Uppehållstillstånd kan inte beviljas på den grunden att du äger mark, en fastighet eller en bostadsaktie i Finland.

Ansökningsförfarande

För hur lång tid kan jag få uppehållstillstånd i Finland?

Syftet med din vistelse i Finland påverkar vilken typ av tillstånd du kan beviljas och för hur lång tid.

Vad kostar det att ansöka om ett uppehållstillstånd?

De gällande avgifterna för uppehållstillstånd finns under punkten Behandlingsavgifter och betalningssätt.

Avgiften återbetalas inte även om ansökan avslås. Avgiften återbetalas inte heller i det fall att ansökan återtas efter att den har tagits upp till behandling.

Vad ska jag göra för att mitt uppehållstillstånd inte ska upphöra att gälla medan jag vistas utanför Finland?

Ditt tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd återkallas,

  • om du varaktigt flyttar bort från Finland
  • om du annars i permanent syfte vistas utanför Finland två år utan avbrott.

Om du arbetar minst två år utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare är vistelsen inte sådan oavbruten vistelse utanför Finland som medför att ditt uppehållstillstånd återkallas.

Om du ska flytta från Finland för att till exempel arbeta eller studera utomlands i minst två år, ska du till Migrationsverket lämna in en ansökan om att ditt uppehållstillstånd inte återkallas. Du ska lämna in ansökan innan du har vistats utomlands i två år.

Fyll i blanketten OLE_PER. Mer information finns på sidan återkallelse av tillstånd.

Kan jag vänta på ett beslut om uppehållstillstånd i Finland?

Om du lämnar in din ansökan hos en beskickning, får du besöka Finland under den tid som din ansökan om uppehållstillstånd behandlas, men du måste återvända till ditt hemland när visumfriheten upphör eller ditt visum går ut.

Om du lämnar in din ansökan till Migrationsverket, får du vistas i Finland under den tid som ansökan behandlas, även om den visumfria vistelsetiden eller ditt visum skulle gå ut under denna tid. Om du inte beviljas uppehållstillstånd, kan du bli avvisad från landet.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd vid en av finsk beskickning utomlands. Om jag beviljas uppehållstillstånd är det möjligt att jag delges beslutet och får uppehållstillståndskortet i Finland? Är detta möjligt vid någon annan finsk beskickning?

Beslutet kan inte delges i Finland och du kan inte få uppehållstillståndskort i Finland utan du måste vänta på beslutet utomlands. Om du vill byta ditt verksamhetsställe utomlands, ska du komma överens om detta med beskickningarna i fråga.

Hur länge ska mitt pass vara giltigt?

Ditt pass måste vara giltigt under hela den tid du vistas i Finland. Första tidsbegränsade uppehållstillstånd kan vanligtvis inte beviljas för en längre tid än passets giltighetstid.

Jag har lämnat in en ansökan om medborgarskap och giltighetstiden för mitt pass/uppehållstillstånd går snart ut. Vad ska jag göra?

Du ska förnya ditt pass och ditt uppehållstillstånd normalt. Att giltighetstiden för ett pass eller ett uppehållstillstånd går ut är inte en orsak för att påskynda en ansökan om medborgarskap.

Resande/frånvaro från landet

Kan jag resa med finskt uppehållstillstånd i Europa (Schengenområdet) innan jag anländer för första gången till Finland?

Ja. Du kan vistas med uppehållstillstånd som beviljats av Finland högst 90 dagar i sänder inom hela Schengenområdet, också innan du anländer för första gången till Finland. Du behöver inte ett separat visum. Tidsbegränsningen om nittio dagar gäller en sammanräknad vistelse inom hela Schengenområdet, inte bara i en stat.

Jag har kontinuerligt uppehållstillstånd vars giltighetstid går ut under min planerade semesterresa utomlands. Medför detta problem för mig?

Du ska ansöka om fortsatt tillstånd innan giltighetstiden för ditt föregående uppehållstillstånd löper ut. För att undvika problem lönar det sig att lämna in ansökan i god tid, så att du kan planera resan på så vis att tillståndets giltighet inte löper ut under resans gång.

Du kan endast ansöka om fortsatt tillstånd i Finland. Om du lämnar in en uppehållstillståndsansökan utomlands vid en finsk beskickning behandlas den alltid som en ny ansökan om första uppehållstillstånd. Om du har visumplikt, beviljas du inte nödvändigtvis ett visum för att återvända till Finland. Den finska beskickningen fattar beslut om beviljande av visum.

Jag skulle vilja resa runt i Finland under en kort tid sedan giltighetstiden för mitt uppehållstillstånd har gått ut. Måste jag ansöka om nytt uppehållstillstånd eller hur skall jag förfara?

Om du är medborgare från ett visumfritt land alltså behöver inte ett visum för att resa till Finland, kan du stanna i Finland och inom Schengenländerna för högst 90 dagar. Medborgare från andra länder måste lämna Finland sedan giltighetstiden för uppehållstillståndet har gått ut. Uppehållstillstånd kan inte beviljas på grund av semester.

Jag har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd i Finland. Kan jag lämna Finland och sedan återvända till Finland för att invänta beslutet?

Ja, om du kan återvända till Finland visumfritt eller om du har ett giltigt visum som berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet. 

Om du inte kan återvända till Finland, delges ditt beslut om uppehållstillstånd via en finsk beskickning. 

Jag har ansökt om uppehållstillstånd och väntar fortfarande på beslut, men jag åker snart utomlands på en semesterresa. Kan jag påskynda behandlingen av min ansökan?

Det är inte möjligt att påskynda behandlingen av en ansökan på grund av semesterresor eller besök hos släktingar utomlands. Läs mer om begäranden om påskyndad behandling

Behandlingstid

Hur kan jag påskynda behandlingen av min ansökan om uppehållstillstånd?

Fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökningsblanketten och bifoga alla nödvändiga bilagor till din ansökan. Bristfälliga uppgifter fördröjer behandlingen, eftersom Migrationsverket då måste begära tilläggsutredningar av dig. Bristfälliga uppgifter kan också leda till ett avgörande som är ofördelaktigt för sökanden.

Telefonförfrågningar och besök på serviceställena påskyndar inte behandlingen av ditt ärende. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande uppgifter till din ansökan. De genomsnittliga tiderna för behandlingen av ansökningar och behandlingssituationen finns på sidan Behandlingstider.

Att ändra ansökningsgrunden

Jag har sökt uppehållstillstånd på grund av arbete men har inte fått något beslut ännu. Jag gifte mig nyligen. Ska jag fylla i en ny ansökan?

Du behöver inte fylla i en ny ansökan om du inte vill ändra grunden för ansökan om uppehållstillstånd. Du ska emellertid meddela Migrationsverket att du gift dig. Det är speciellt viktigt att meddela verket ifall ditt namn ändras.

Du kan lämna in en bestyrkt kopia av äktenskapsintyget till en finsk beskickning eller direkt till Migrationsverket. Ett intyg som har utfärdats av någon annan än en finsk, svensk, norsk, dansk eller isländsk myndighet ska legaliseras. Om intyget inte har skrivits på finska, svenska eller engelska, lämna också in en officiell översättning av intyget till något av de nämnda språken.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete och har just gift mig. Kan jag ändra ansökningsgrunden? Hur ska jag gå till väga?

Du kan ändra ansökningsgrunden om du ännu inte har fått något beslut på din ansökan.

Om du vill ändra ansökningsgrunden till familjeband, ska du fylla i en ny ansökningsblankett. Din make/maka fyller i familjeutredningsblanketten. Ange ändringen av ansökningsgrunden i punkten "Tilläggsuppgifter till ansökan". Närmare ansökningsanvisningar finns under punkten Till en familjemedlem i Finland.

I detta sammanhang lönar det sig att återta den ansökan som har lämnats in tidigare. För den nya ansökan uttas en ny behandlingsavgift enligt ansökningsgrunden. Agera snabbt. Om din tidigare ansökan hinner avgöras innan den nya ansökningen har anhängiggjorts, hamnar den nya ansökan sist i behandlingskön.

Om du vill kan du vistas i Finland med ett uppehållstillstånd som har beviljats på grund av arbete och ansöka om tillstånd på grund av äktenskap först när du ansöker om fortsatt tillstånd. Observera att typen av uppehållstillstånd (A- eller B-tillstånd) har betydelse när du ansöker om permanent uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd kan beviljas, om du har vistats i Finland med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) oavbrutet i fyra år.

Att lämna in ansökan

Kan jag skicka in min uppehållstillståndsansökan per post?

Nej, det kan du inte. Ansökan ska lämnas in personligen. Om du befinner dig utomlands ska du lämna in ansökan på en finsk beskickning innan du kommer till Finland. Om du redan befinner dig i Finland ska du lämna in ansökan vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

Hur bokar jag en tid vid Migrationsverkets serviceställe?

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe på förhand i vår tidsbokningstjänst. Fyll i ansökningsblanketten i e-tjänsten Enter Finland eller en pappersblankett innan du besöker servicestället.

Fortsatt tillstånd

Jag är utomlands och kan inte komma till Finland för att ansöka om fortsatt tillstånd. Vad ska jag göra? 

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd endast om du är i Finland. 

Om du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd utomlands och besöker en finsk beskickning för att styrka din identitet, behandlas din ansökan som en ansökan om första uppehållstillstånd. För ansökan tas ut behandlingsavgiften för en ansökan om första uppehållstillstånd.

Läs mer om hur man ansöker om fortsatt tillstånd på sidan migri.fi/sv/fortsatt-tillstand. 

Jag har lämnat in en ansökan om fortsatt tillstånd i e-tjänsten Enter Finland innan mitt nuvarande uppehållstillstånd har gått ut. Jag lyckas inte boka tid vid ett serviceställe förrän mitt nuvarande uppehållstillstånd går ut. Får jag vänta på beslutet i Finland?

Du får vänta på ditt beslut i Finland. 

Du har ansökt om fortsatt tillstånd i tid, eftersom du har lämnat in din ansökan i Enter Finland innan ditt föregående uppehållstillstånd gått ut. 

Du måste ännu styrka din identitet för att vi ska kunna börja behandla din ansökan om fortsatt tillstånd. 

Boka en tid vid ett av våra serviceställen i vår tidsbokningstjänst när det igen finns lediga tider. Du måste styrka din identitet vid ett serviceställe inom tre månader från att du lämnat in din ansökan.

Vi kan inte börja behandla din ansökan förrän du har styrkt din identitet.