Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Uppehållstillstånd i allmänhet

Ansökningsvillkor

Jag vill flytta till Finland. Kan en utlänning som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person flytta till och bosätta sig i Finland?

För att du ska kunna flytta till Finland för mer än 90 dagar behöver du ett uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd beviljas på vissa grunder.

Välj rätt ansökan i listan. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Kan jag få ett uppehållstillstånd eller en medborgarskap på den grunden att jag äger mark i Finland?

Nej. Uppehållstillstånd eller medborgarskap kan inte beviljas på den grunden att du äger mark, en fastighet eller en bostadsaktie i Finland.

Ansökningsförfarande

För hur lång tid kan jag få uppehållstillstånd i Finland?

Syftet med din vistelse i Finland påverkar vilken typ av tillstånd du kan beviljas och för hur lång tid.

Vad kostar det att ansöka om ett uppehållstillstånd?

De gällande avgifterna för uppehållstillstånd finns under punkten Behandlingsavgifter och betalningssätt.

Avgiften återbetalas inte även om ansökan avslås. Avgiften återbetalas inte heller i det fall att ansökan återtas efter att den har tagits upp till behandling.

Vad ska jag göra för att mitt uppehållstillstånd inte ska upphöra att gälla medan jag vistas utanför Finland?

Ditt tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd återkallas,

 • om du varaktigt flyttar bort från Finland
 • om du annars i permanent syfte vistas utanför Finland två år utan avbrott.

Om du arbetar minst två år utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare är vistelsen inte sådan oavbruten vistelse utanför Finland som medför att ditt uppehållstillstånd återkallas.

Om du ska flytta från Finland för att till exempel arbeta eller studera utomlands i minst två år, ska du till Migrationsverket lämna in en ansökan om att ditt uppehållstillstånd inte återkallas. Du ska lämna in ansökan innan du har vistats utomlands i två år.

Fyll i blanketten OLE_PER. Mer information finns på sidan återkallelse av tillstånd.

Kan jag vänta på ett beslut om uppehållstillstånd i Finland?

Om du lämnar in din ansökan hos en beskickning, får du besöka Finland under den tid som din ansökan om uppehållstillstånd behandlas, men du måste återvända till ditt hemland när visumfriheten upphör eller ditt visum går ut.

Om du lämnar in din ansökan till Migrationsverket, får du vistas i Finland under den tid som ansökan behandlas, även om den visumfria vistelsetiden eller ditt visum skulle gå ut under denna tid. Om du inte beviljas uppehållstillstånd, kan du bli avvisad från landet.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd vid en av finsk beskickning utomlands. Om jag beviljas uppehållstillstånd är det möjligt att jag delges beslutet och får uppehållstillståndskortet i Finland? Är detta möjligt vid någon annan finsk beskickning?

Beslutet kan inte delges i Finland och du kan inte få uppehållstillståndskort i Finland utan du måste vänta på beslutet utomlands. Om du vill byta ditt verksamhetsställe utomlands, ska du komma överens om detta med beskickningarna i fråga.

Hur länge ska mitt pass vara giltigt?

Uppehållstillstånd kan beviljas om du har ett giltigt pass. Om ditt pass går ut under uppehållstillståndets giltighetstid, kom ihåg att förnya ditt pass i tid. Ditt uppehållstillstånd kan återkallas, om du inte har ett giltigt pass medan du vistas i Finland.

Jag har lämnat in en ansökan om medborgarskap och giltighetstiden för mitt pass/uppehållstillstånd går snart ut. Vad ska jag göra?

Du ska förnya ditt pass och ditt uppehållstillstånd normalt. Att giltighetstiden för ett pass eller ett uppehållstillstånd går ut är inte en orsak för att påskynda en ansökan om medborgarskap.

Resande/frånvaro från landet

Kan jag resa med finskt uppehållstillstånd i Europa (Schengenområdet) innan jag anländer för första gången till Finland?

Ja. Du kan vistas med uppehållstillstånd som beviljats av Finland högst 90 dagar i sänder inom hela Schengenområdet, också innan du anländer för första gången till Finland. Du behöver inte ett separat visum. Tidsbegränsningen om nittio dagar gäller en sammanräknad vistelse inom hela Schengenområdet, inte bara i en stat.

Jag har kontinuerligt uppehållstillstånd vars giltighetstid går ut under min planerade semesterresa utomlands. Medför detta problem för mig?

Du ska ansöka om fortsatt tillstånd innan giltighetstiden för ditt föregående uppehållstillstånd löper ut. För att undvika problem lönar det sig att lämna in ansökan i god tid, så att du kan planera resan på så vis att tillståndets giltighet inte löper ut under resans gång.

Du kan endast ansöka om fortsatt tillstånd i Finland. Om du lämnar in en uppehållstillståndsansökan utomlands vid en finsk beskickning behandlas den alltid som en ny ansökan om första uppehållstillstånd. Om du har visumplikt, beviljas du inte nödvändigtvis ett visum för att återvända till Finland. Den finska beskickningen fattar beslut om beviljande av visum.

Jag skulle vilja resa runt i Finland under en kort tid sedan giltighetstiden för mitt uppehållstillstånd har gått ut. Måste jag ansöka om nytt uppehållstillstånd eller hur skall jag förfara?

Om du är medborgare från ett visumfritt land alltså behöver inte ett visum för att resa till Finland, kan du stanna i Finland och inom Schengenländerna för högst 90 dagar. Medborgare från andra länder måste lämna Finland sedan giltighetstiden för uppehållstillståndet har gått ut. Uppehållstillstånd kan inte beviljas på grund av semester.

Jag har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd i Finland. Kan jag lämna Finland och sedan återvända till Finland för att invänta beslutet?

Ja, om du kan återvända till Finland visumfritt eller om du har ett giltigt visum som berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet. 

Om du inte kan återvända till Finland, delges ditt beslut om uppehållstillstånd via en finsk beskickning. 

Jag har ansökt om uppehållstillstånd och väntar fortfarande på beslut, men jag åker snart utomlands på en semesterresa. Kan jag påskynda behandlingen av min ansökan?

Det är inte möjligt att påskynda behandlingen av en ansökan på grund av semesterresor eller besök hos släktingar utomlands. Läs mer om begäranden om påskyndad behandling

Behandlingstid

Hur kan jag påskynda behandlingen av min ansökan om uppehållstillstånd?

Fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökningsblanketten och bifoga alla nödvändiga bilagor till din ansökan. Bristfälliga uppgifter fördröjer behandlingen, eftersom Migrationsverket då måste begära tilläggsutredningar av dig. Bristfälliga uppgifter kan också leda till ett avgörande som är ofördelaktigt för sökanden.

Telefonförfrågningar och besök på serviceställena påskyndar inte behandlingen av ditt ärende. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande uppgifter till din ansökan. De genomsnittliga tiderna för behandlingen av ansökningar och behandlingssituationen finns på sidan Behandlingstider.

Jag har ansökt om permanent uppehållstillstånd men har hört att det kan gå snabbare att få ett fortsatt tillstånd. Kan jag ansöka om fortsatt tillstånd (A-tillstånd) även om jag redan har ansökt om permanent uppehållstillstånd?

Behandlingstiderna för en ansökan om permanent uppehållstillstånd och för en ansökan om fortsatt tillstånd är olika. Du kan också ansöka om fortsatt tillstånd även om du redan har ansökt om permanent uppehållstillstånd. Du behöver inte återkalla din ansökan om permanent uppehållstillstånd. Om du återkallar den, kan det bli ett avbrott mellan dina uppehållstillstånd. Därför lönar det sig att vänta tills båda ansökningar har avgjorts. Om du sedan beviljas permanent uppehållstillstånd, kan du återkalla din ansökan om fortsatt tillstånd i efterhand.

Att ändra ansökningsgrunden

Jag har sökt uppehållstillstånd på grund av arbete men har inte fått något beslut ännu. Jag gifte mig nyligen. Ska jag fylla i en ny ansökan?

Du behöver inte fylla i en ny ansökan om du inte vill ändra grunden för ansökan om uppehållstillstånd. Du ska emellertid meddela Migrationsverket att du gift dig. Det är speciellt viktigt att meddela verket ifall ditt namn ändras.

Du kan lämna in en bestyrkt kopia av äktenskapsintyget till en finsk beskickning eller direkt till Migrationsverket. Ett intyg som har utfärdats av någon annan än en finsk, svensk, norsk, dansk eller isländsk myndighet ska legaliseras. Om intyget inte har skrivits på finska, svenska eller engelska, lämna också in en officiell översättning av intyget till något av de nämnda språken.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete och har just gift mig. Kan jag ändra ansökningsgrunden?

Nej, det kan du inte göra. Om du vill ändra ansökningsgrunden måste du lämna in en ny ansökan på grund av äktenskap. Läs mer om beviljande av uppehållstillstånd på grund av äktenskap

Om du ansöker om uppehållstillstånd på en ny grund, måste du betala behandlingsavgiften för ansökan och besöka en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka din identitet. När du ansöker om tillstånd på en ny grund, börjar behandlingstiden löpa från början. Behandlingstiden beror på ansökningstypen.

Kom ihåg att återta din tidigare ansökan om du vill ansöka om tillstånd endast på den nya grunden.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd på grund av sällskapande och gift mig med min partner efter att jag lämnade in min ansökan. Kan jag ändra ansökningsgrunden?

Du kan ändra ansökningsgrunden om du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av sällskapande och 

 • du har gift dig med samma partner
 • ni har bott tillsammans i minst två år eller 
 • ni bor tillsammans och har gemensam vårdnad om ett barn. 

Skicka till Migrationsverket ert äktenskapsintyg, en utredning om att ni bor tillsammans eller en utredning om vårdnaden om ert barn. Därefter bedömer vi om du uppfyller villkoren för beviljande av ett uppehållstillstånd på grund av äktenskap eller samboende.

Att lämna in ansökan

Kan jag skicka in min uppehållstillståndsansökan per post?

Nej, det kan du inte. Ansökan ska lämnas in personligen. Om du befinner dig utomlands ska du lämna in ansökan på en finsk beskickning innan du kommer till Finland. Om du redan befinner dig i Finland ska du lämna in ansökan vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

Hur bokar jag en tid vid Migrationsverkets serviceställe?

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe på förhand i vår tidsbokningstjänst. Fyll i ansökningsblanketten i e-tjänsten Enter Finland eller en pappersblankett innan du besöker servicestället.

Fortsatt tillstånd

Jag är utomlands och kan inte komma till Finland för att ansöka om fortsatt tillstånd. Vad ska jag göra? 

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd endast om du är i Finland. 

Om du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd utomlands och besöker en finsk beskickning för att styrka din identitet, behandlas din ansökan som en ansökan om första uppehållstillstånd. För ansökan tas ut behandlingsavgiften för en ansökan om första uppehållstillstånd.

Läs mer om hur man ansöker om fortsatt tillstånd på sidan migri.fi/sv/fortsatt-tillstand. 

Jag har lämnat in en ansökan om fortsatt tillstånd i e-tjänsten Enter Finland innan mitt nuvarande uppehållstillstånd har gått ut. Jag lyckas inte boka tid vid ett serviceställe förrän mitt nuvarande uppehållstillstånd går ut. Får jag vänta på beslutet i Finland?

Du får vänta på ditt beslut i Finland. 

Du har ansökt om fortsatt tillstånd i tid, eftersom du har lämnat in din ansökan i Enter Finland innan ditt föregående uppehållstillstånd gått ut. 

Du måste ännu styrka din identitet för att vi ska kunna börja behandla din ansökan om fortsatt tillstånd. 

Boka en tid vid ett av våra serviceställen i vår tidsbokningstjänst när det igen finns lediga tider. Du måste styrka din identitet vid ett serviceställe inom tre månader från att du lämnat in din ansökan.

Vi kan inte börja behandla din ansökan förrän du har styrkt din identitet.

Lagändringen 23.2.2023

Jag skickade in min ansökan innan lagändringen trädde i kraft och ansökan väntar på behandling. Hur påverkar lagändringen handläggningen av min ansökan?

Det finns ingen övergångstid för ändringarna i utlänningslagen, vilket innebär att din ansökan behandlas i enlighet med den nya lagen. På ansökningssidan för ditt uppehållstillstånd kan du kontrollera vilka ändringar som har gjorts i förutsättningarna för beviljande av tillståndet.

Om du märker att din ansökan saknar väsentliga uppgifter, kan du skicka tilläggsuppgifter för din ansökan. Om du ansökte i Enter Finland kan du bifoga upplysningar och bilagor till din ansökan genom att välja ”Skicka tilläggsuppgifter”. Om du ansökte om uppehållstillstånd med en pappersblankett, kan du skicka tilläggsuppgifter för din ansökan per e-post till adressen migri@migri.fi. Om din ansökan saknar uppgifter, skickar vi dig också en begäran om komplettering. Då blir behandlingstiden för din ansökan längre.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för specialsakkunnig, EU-blåkort, uppehållstillstånd för idrottare, uppehållstillstånd för person som avlagt examen eller slutfört forskning i Finland eller annat uppehållstillstånd på grund av arbete och du på basis av dina ansökningshandlingar uppfyller villkoren för uppehållstillståndet, beviljar Migrationsverket uppehållstillståndet direkt. I annat fall kontaktar vi dig eller din arbetsgivare.

Vad händer om min ansökan som redan är anhängig inte uppfyller kriterierna för beviljande av tillstånd enligt den nya lagen? 

Om du till exempel 

 • har ansökt om uppehållstillstånd för specialsakkunnig och din lön inte längre uppfyller kriterierna för specialsakkunniga, eller 
 • som anställd hos ett samfund har ansökt om uppehållstillstånd på grund av annat arbete men du inte är anställd hos ett religionssamfund i uppgifter som hänför sig till religionsutövning,

är det möjligt att du inte kan få det uppehållstillstånd som du har sökt. 

Då kontaktar Migrationsverket dig och ber dig ändra din ansökan till en annan ansökan, till exempel ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), samt följa anvisningarna för att betala den återstående delen av behandlingsavgiften. Om du inte godkänner ändringen och inte betalar skillnaden mellan behandlingsavgifterna, är det möjligt att vi inte kan bevilja dig uppehållstillstånd.

Min rätt att arbeta antecknas numera på ett annat sätt på uppehållstillståndskort. Måste jag ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort?

Nej, det behöver du inte göra. På sidan Arbete i Finland finns en tabell över rätten att arbeta enligt den gamla lagen. Det har inte gjorts några ändringar i själva rätten att arbeta, utan det är endast paragrafen i utlänningslagen som har ändrats. I tabellen kan du och din arbetsgivare kontrollera vilken paragraf som numera gäller din rätt att arbeta.

Du får ett nytt kort där den nya paragrafen står när 

 • du ansöker om fortsatt tillstånd eller 
 • du ansöker om ett nytt kort därför att ditt gamla kort har gått ut eller du har tappat bort ditt gamla kort.

Min arbetsgivare kan inte använda Enter Finland för arbetsgivare. Hur bifogar jag anställningsvillkoren till min ansökan?

Din arbetsgivare kan fylla i pappersblanketten ”Anställningsvillkor” (pdf) som du kan bifoga till din ansökan.

Hur vet jag om det har gjorts några ändringar som gäller min ansökan om uppehållstillstånd?

Om du håller på att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete, kan vissa ändringar gälla din ansökan. Se ansökningssidan för ditt uppehållstillstånd för att kontrollera 

 • villkoren för uppehållstillståndet
 • vilka bilagor som behövs för ansökan.

Ta i beaktande att din arbetsgivare måste fylla i anställningsvillkoren för din ansökan.
Om du redan har skickat in din ansökan och du märker att vissa uppgifter saknas, såsom anställningsvillkoren, kan du skicka tilläggsuppgifter för din ansökan. Om du lämnade in din ansökan i Enter Finland, lägg till de uppgifter som saknas genom att välja ”Skicka tilläggsuppgifter”. Om du har ansökt om uppehållstillstånd på en pappersblankett, skicka de uppgifter som saknas per e-post till adressen migri@migri.fi.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd för studier före lagändringen, och min ansökan har ännu inte behandlats. Mitt pass är giltigt i två år. Beviljas uppehållstillståndet för hela studietiden eller för den tid som mitt pass är giltigt?

Du beviljas uppehållstillstånd för hela studietiden. Kom ihåg att förnya ditt pass i tid innan det går ut och se till att du har ett giltigt pass medan du vistas i Finland.

Jag har avlagt en examen i Finland och grundat ett företag. Vilket tillstånd ska jag söka?

Ansök om uppehållstillstånd för den som har avlagt examen i Finland.

Jag skickade in min ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete före lagändringen den 23 februari 2023. I den nya lagen är behandlingstiden två månader. Kommer min ansökan att behandlas inom två månader enligt den nya lagen?

Om du skickade in din ansökan med alla nödvändiga uppgifter och bilagor före den 23 februari 2023, ska ansökan enligt lag avgöras inom fyra månader. Om du skickade in din ansökan med alla nödvändiga uppgifter och bilagor den 23 februari 2023 eller senare, ska ansökan avgöras inom två månader enligt lag.

Den förväntade behandlingstiden kan dock variera, och olika ansökningar kan inte jämföras med varandra. Behandlingstiden beror till exempel på hur mycket utredning som krävs för att avgöra ansökan, om andra myndigheter deltar i beslutsfattandet och om vi måste begära ytterligare upplysningar för ansökan.

Observera också att din arbetsgivare måste komplettera din ansökan med anställningsvillkor och att du måste styrka din identitet.

Läs mer på sidorna Behandlingstider och Vilka faktorer påverkar den förväntade behandlingstiden för din ansökan?

Efterhandskontroll av uppehållstillstånd

 

Hur kan Migrationsverket veta hur jag försörjer mig?

Vi kan kontrollera olika nationella register. Vi får uppgifter om löner och förmåner som betalats till dig bland annat från inkomstregistret. Mer information om inkomstregistret hittar du på Skatteförvaltningens webbsida Inkomstregistret (vero.fi).

Hur kan Migrationsverket veta om jag har gjort mig skyldig till brott i Finland?

Vi kan kontrollera olika nationella register. Vi får uppgifter om böter och fängelsestraff i Finland till exempel från Rättsregistercentralen. Läs mer på Rättsregistercentralens webbplats www.oikeusrekisterikeskus.fi.

Jag har uppehållstillstånd för studier. Hur kan Migrationsverket veta hur mina studier framskrider?

Vi kan kontrollera hur dina studier framskrider till exempel i informationsresursen Koski (oph.fi).

Jag har uppehållstillstånd för tillväxtföretagare. Det har dock tagit mer tid än väntat att grunda ett företag, och jag har ännu inte börjat bedriva företagsverksamhet. Förlorar jag mitt uppehållstillstånd?

Om du har flyttat till Finland men ditt företag inte har någon verksamhet, ber vi dig lämna in en utredning. I utredningen kan du berätta om din situation och dina planer. Vi gör en helhetsbedömning av din situation.

Jag har varit tvungen att vistas i mitt hemland en lång tid på grund av personliga orsaker, trots att jag har permanent uppehållstillstånd i Finland. Förlorar jag mitt uppehållstillstånd?

Om du vistas utanför Finland tillfälligt på grund av en särskild och exceptionell orsak, kan du be om att ditt uppehållstillstånd inte återkallas. Läs mer: Återkallande av tillstånd | Migrationsverket (migri.fi)