Meny

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att arbeta för en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är verksam i Finland och du har ingått ett arbetsavtal eller tagit emot ett bindande arbetserbjudande. Uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas efter en prövning av tillgången på arbetskraft: vid prövningen ska arbetsgivaren utreda möjligheten att inom en rimlig tid få sådan arbetskraft från Finland eller EU/EES-området som lämpar sig för det aktuella arbetet.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1–4 månad / fortsatt tillstånd 4 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2–4 månad / fortsatt tillstånd 4 månader

   

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 400 € / fortsatt tillstånd 190 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 600 € / fortsatt tillstånd 190 €

Uppehållstillstånd för arbetstagare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Observera att behandlingen av en ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare består av två faser. Detta betyder att arbets- och näringsbyrån först utreder om din försörjning är tillräcklig, om ditt arbete är tillfälligt eller fortgående, och om det är möjligt att inom en rimlig tid få sådan arbetskraft från Finland eller EU/EES-området som lämpar sig för det aktuella arbetet. Migrationsverket behandlar ansökan först efter att arbets- och näringsbyrån har fattat ett delbeslut.Behandlingstiden vid arbets- och näringsbyrån är 3–6 månader. Behandlingstiderna varierar mellan de olika arbets- och näringsbyråerna. Kontrollera den aktuella sammanlagda behandlingstiden med behandlingstidstestet.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Minimilönen som du får från förvärvsarbetet kontrolleras årligen.

  Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats ett uppehållstillstånd för arbetstagare.
 • Du får arbeta inom den bransch som ditt arbete tillhör och som ingår i ditt uppehållstillstånd. Du kan ha flera anställningar inom samma bransch men behöver endast ett tillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Be din arbetsgivare om följande bilagor och bifoga dem till din ansökan

(I ärenden som gäller arbetsgivaren kan du be arbets- och näringsbyrån om ytterligare uppgifter.)

 • bilaga till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TEM 0.54) som arbetsgivaren fyllt i
 • intyg om betalning av skatter eller intyg om skatteskulder (högst 3 månader gammalt)
 • intyg från försäkringsbolaget om arbetsgivarens lagstadgade försäkringspremier (högst 3 månader gamla) gällande
  • ArPL-försäkring
  • olycksfalls- och grupplivförsäkring
  • arbetslöshetsförsäkring
 • utredning om antalet anställda i företaget (samt andelen heltidsanställda och deltidsanställda)
 • utredning om rekrytering av arbetskraft på arbetsmarknaden i Finland och EU/EES.

Specifika bilagor

 • salmonellaintyg (om personen i fråga är restaurangarbetare eller om matlagning eller packning av livsmedel ingår i arbetsuppgifterna)
 • tuberkulosintyg (om vård av barn under skolåldern ingår i arbetsuppgifterna).

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, bifoga även dessa bilagor

 • ett intyg som bokföraren har bekräftat över de löner som betalats varje månad under giltighetstiden för arbetstagarens föregående tillstånd samt intyg över eventuella övriga förmåner eller ersättningar (åtminstone följande uppgifter ska ingå i löneintyget: betalarens och mottagarens namn, eurobeloppen för lönen eller arbetsersättningen samt för förskottsinnehållningen, arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringen)
 • kopia av arbetstagarens hygienpass (om arbetstagaren arbetar med oförpackade, lättfördärvliga livsmedel).

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), OLE_TY1

Fyll i ansökan i e-tjänsten