Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Automation

Automatiserat beslutsfattande

Vad avses med ett automatiserat beslut?

Med automatiserat beslut avses ett positivt beslut som vårt system automatiskt fattar på en ansökan som uppfyller vissa villkor. Vårt system fattar ett automatiserat beslut endast när det är möjligt enligt lag. Automatiseringen grundar sig på de regler som Migrationsverket har fastställt med stöd av lag. Med hjälp av dem kontrollerar vårt system att din ansökan uppfyller de villkor som anges i lagen. 

Se alla förutsättningar för att få ett automatiserat beslut på sidan Beslut om införande

Hur fungerar automatiseringen?

Vi utnyttjar automatisering i beslutsfattandet och vid behandlingen av ansökningar. Till exempel styrs ansökningar automatiskt till olika behandlingsstigar, vilket gör handläggningen mer effektivt och medför förbättringar i verkets kundservice. I behandlingen och avgörandet av ansökningar ingår även faser i vilka myndigheter deltar.

Automatiseringen grundar sig på de regler som Migrationsverket har fastställt med stöd av lag. Med hjälp av dem kontrollerar vårt system att din ansökan uppfyller de villkor som anges i lagen. Vi använder inte artificiell intelligens vid automatiserat beslutsfattande.

Ni har också tidigare berättat att ni använder er av automation. På vilket sätt skiljer sig den automation som nu införts från den tidigare automationen?

Migrationsverket har sedan flera år använt sig av ett så kallat automatiserat beslutsstöd. Automatiserat beslutsstöd betyder att förutsättningarna för en ansökan kontrolleras efter automatiska regler som verket har utarbetat för olika ansökningsgrunder. En förutsättning kan bekräftas automatiskt som uppfylld om den inte kräver prövning av en sakkunnig. Om det krävs prövning för att kunna bekräfta att en förutsättning uppfylls, styrs ansökan till en av våra sakkunniga för handläggning. När alla förutsättningar är uppfyllda, skapas ett automatiskt beslutsförslag som en sakkunnig hos oss separat bekräftar.

Trots att det automatiserade beslutsstödet har använts i flera år, har Migrationsverket inte kunnat fatta automatiska beslut på grund av att det har saknats allmän lagstiftning i området. Nu när det finns lagstiftning som tillåter automatiserade beslut, börjar tillämpningen stegvis: först identifierar Migrationsverket sådana fall inom olika tillståndsprocesser som lämpar sig för automatiserat beslutsfattande. Dessa är sådana ansökningar som enligt myndighetens förhandsbedömning alltid ska avgöras på samma sätt.

Vilka kunder kan få automatiserade beslut?

Vi har infört ett automatiserat beslutsförfarande i oktober 2023. För närvarande kan du i vissa situationer få ett automatiserat beslut på följande ansökningar:

  • första uppehållstillstånd för studier.

Varför tillämpar ni inte automatiserat beslutsfattande på alla studerande?

Vi inför automatiserade beslutsförfaranden stegvis. Vi börjar med examensstuderande vid universitet och utbytesstuderande vid alla läroanstalter, eftersom deras ansökningar sällan kräver individuell prövning.

Vi har som mål att utvidga det automatiserade beslutsfattandet till att omfatta även andra typfall bland studerande.

Av alla studerande som kommer till Finland per år är cirka 25 % universitetsstuderande. När en del av studerandena får ett automatiserat beslut, har våra sakkunniga mer tid för att behandla andra ansökningar som lämnats in av studerande. Med hjälp av automatiserade beslut förkortar vi alltså behandlingstiderna också för andra studerande som ansöker om uppehållstillstånd.

Kan min familjemedlem få ett automatiserat beslut?

Familjemedlemmar kan inte få automatiserade beslut på grund av lagstiftningen. Därför omfattas de sökande som ansöker samtidigt med sina familjemedlemmar inte av möjligheten att få ett automatiserat beslut.

Vid behandlingen tar vi ändå familjemedlemmarnas ansökningar i beaktande och försöker avgöra deras ansökningar samtidigt med huvudsökandens ansökan.