Hoppa till innehåll

Förvaltningsklagan hos Migrationsverket

Du kan anföra en förvaltningsklagan hos Migrationsverket om du misstänker att

  • en tjänsteinnehavare vid Migrationsverket
  • en förläggning eller en anställd vid en förläggning
  • en förvarsenhet eller en anställd vid en förvarsenhet
  • hjälpsystemet för offer för människohandel eller en anställd vid hjälpsystemet

har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

Om din klagan gäller någon av de högsta tjänsteinnehavarna vid Migrationsverket eller hela Migrationsverkets verksamhet kan du anföra klagan hos Inrikesministeriet. Om Migrationsverket får en sådan klagan, överför verket den till Inrikesministeriet.

Du kan också framställa ett klagomål till de högsta laglighetsövervakarna, som är riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet.

Hur anförs förvaltningsklagan?

Förvaltningsklagan kan formuleras fritt och anföras av vem som helst.

  • Om du inte är part i ärendet som klagan gäller, kan sekretessbelagd information inte överlämnas till dig på basis av din klagan.

Du kan använda en separat blankett för förvaltningsklagan eller skriva ett fritt formulerat brev. Brevet måste innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • den myndighet, den tjänsteinnehavare eller någon annan som sköter en offentlig uppgift vars förfarande du kritiserar
  • vad har hänt och när
  • motivering till varför du anser att den person som du kritiserar har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

Du kan skicka skrivelsen eller blanketten per post eller e-post. Klagan kan också lämnas in till en förläggning, en förvarsenhet eller till hjälpsystemet för offer för människohandel, då klagan vidarebefordras till Migrationsverket.

Förvaltningsklagan kan endast i undantagsfall anföras muntligt om du inte kan anföra den skriftligt, till exempel av hälsoskäl. Var då beredd att ange samma uppgifter muntligt som ska anges i ett brev.

Vi ber dig komplettera din klagan om detta är nödvändigt för att få tillräckliga uppgifter för behandlingen av klagan.

Undersökningen av förvaltningsklagan är kostnadsfri.

Genom förvaltningsklagan kan du inte söka ändring i ett beslut

En förvaltningsklagan är aldrig ett medel för sökande av ändring i ett beslut om uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap. Migrationsverket kan inte ändra eller upphäva sina beslut på basis av förvaltningsklagan.

Man kan söka ändring i beslut om uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningar om hur man överklagar ett beslut bifogas till beslutet.

Undersökning av en förvaltningsklagan

Vid behandlingen av en förvaltningsklagan iakttas förvaltningslagen i tillämpliga delar. Vid behov begärs det en utredning av den tjänsteinnehavare som är föremål för klagan. Om du inte har uppgett ditt namn i klagan, undersöks den inte utan särskilda skäl.

Migrationsverket skickar dig ett skriftligt svar. Svaret skickas också till den tjänsteinnehavare som klagan gäller. Avgörandet i ärendet som gäller klagan får inte överklagas genom besvär.

Migrationsverket kan ändra sina förfaringssätt eller ge nya anvisningar eller föreskrifter på grund av en klagan.

Om Migrationsverket konstaterar att tjänsteinnehavaren har förfarit på ett klandervärt sätt kan tjänstemannen till exempel få en anmärkning eller en varning. Om det finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts i ärendet, överför Migrationsverket undersökningen av saken till polisen.