Hoppa till innehåll

Förvaltningsklagan hos Migrationsverket

Du kan anföra en förvaltningsklagan hos Migrationsverket om du misstänker att

 • en tjänsteinnehavare vid Migrationsverket
 • en förläggning eller en anställd vid en förläggning
 • en förvarsenhet eller en anställd vid en förvarsenhet
 • Hjälpsystemet för offer för människohandel eller en anställd vid hjälpsystemet

har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

Innan du anför en förvaltningsklagan kan du först kontakta den person eller enhet som är föremål för klagan (tjänsteinnehavaren, förläggningen, förvarsenheten eller Hjälpsystemet för offer för människohandel). Då kan ärendet utredas och åtgärdas snabbare.

Om din klagan gäller någon av de högsta tjänsteinnehavarna på Migrationsverket eller hela Migrationsverkets verksamhet kan du anföra klagan hos Inrikesministeriet (intermin.fi). Om Migrationsverket får en sådan klagan, överför verket den till Inrikesministeriet. 

Du kan också framställa ett klagomål till de högsta laglighetsövervakarna, som är riksdagens justitieombudsman (oikeusasiamies.fi) och justitiekanslern i statsrådet (okv.fi).

Hur anförs förvaltningsklagan?

Vem som helst kan anföra en förvaltningsklagan.

Förvaltningsklagan kan formuleras fritt, men vi rekommenderar att du använder vår blankett för förvaltningsklagan: Förvaltningsklagan hos Migrationsverket (pdf).

Om du inte kan använda blanketten kan du skriva ett fritt formulerat brev. Uppge i brevet att du önskar anföra en förvaltningsklagan.

Din förvaltningsklagan måste innehålla följande uppgifter:

 • ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • namnet på personen vars förfarande du kritiserar
 • en beskrivning av vad har hänt och när
 • motivering till varför du anser att den person som du kritiserar har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

Du kan skicka in blanketten eller brevet per post eller per e-post. Om du vill skicka in din förvaltningsklagan per e-post, använd krypterad e-post. Anvisningar om hur man skickar krypterad e-post till Migrationsverket finns på sidan Kontaktuppgifter. Du kan också lämna din klagan till en förläggning, en förvarsenhet eller till Hjälpsystemet för offer för människohandel. Då vidarebefordras klagan till Migrationsverket.

Förvaltningsklagan kan endast i undantagsfall anföras muntligt om du inte kan anföra den skriftligt, till exempel av hälsoskäl. Var då beredd att ange samma uppgifter muntligt som ska anges i ett brev.

Vi ber dig komplettera din klagan om detta är nödvändigt för att få tillräckliga uppgifter för behandlingen av klagan.

Undersökningen av förvaltningsklagan är kostnadsfri.

Förvaltningsklagans språk

Du kan skriva klagan på svenska, finska eller engelska. Avgörandet utfärdas alltid på finska eller svenska.

Fullmakt

Om du anför en förvaltningsklagan för någon annans räkning och klagan innehåller sekretessbelagd information om den berörda personen, måste du ha en fullmakt från personen i fråga. Om du skickar fullmakten till oss per e-post, använd krypterad e-post. Anvisningar om hur man skickar krypterad e-post till Migrationsverket finns på sidan Kontaktuppgifter.

Ingen fullmakt behövs om din klagan gäller Migrationsverkets verksamhet i allmänhet eller den allmänna verksamheten av en förläggning, en förvarsenhet eller Hjälpsystemet för offer för människohandel.

Du kan inte söka ändring i ett beslut genom förvaltningsklagan

En förvaltningsklagan är aldrig ett medel för sökande av ändring i ett beslut om uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap. Migrationsverket kan inte ändra eller upphäva sina beslut på basis av förvaltningsklagan.

Du kan söka ändring i beslut om uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningar om hur man överklagar ett beslut bifogas till beslutet. Läs mer på sidan Ändringssökande och överklagande.

Undersökning av en förvaltningsklagan

Vid behandlingen av en förvaltningsklagan iakttas förvaltningslagen i tillämpliga delar. Vid behov begärs det en utredning av den person eller enhet som är föremål för klagan (dvs. tjänsteinnehavaren, förläggningen, förvarsenheten eller Hjälpsystemet för offer för människohandel). Din klagan undersöks inte utan särskilda skäl i följande fall:

 • Om du inte har uppgett ditt namn i klagan.
 • Om klagan är så bristfällig eller oklar att det inte framgår vad klagan handlar om.
 • Om klagan gäller ett mer än två år gammalt ärende.

Migrationsverket skickar dig ett skriftligt svar. Svaret skickas också till den tjänsteinnehavare som klagan gäller. Om klagan gäller en förläggning, en förvarsenhet eller Hjälpsystemet för offer för människohandel, ges svaret till enhetens föreståndare. Avgörandet i ärendet som gäller klagan får inte överklagas genom besvär.

Migrationsverket, förläggningen, förvarsenheten eller Hjälpsystemet för offer för människohandel kan ändra sina förfaringssätt eller ge nya anvisningar eller föreskrifter på grund av en klagan.

Om Migrationsverket konstaterar att tjänsteinnehavaren har förfarit på ett klandervärt sätt kan tjänstemannen till exempel få en anmärkning eller en varning. Om det finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts i ärendet, lämnar Migrationsverket en begäran om undersökning till polisen.