Hoppa till innehåll

Förvaltningsklagan hos Migrationsverket

Du kan anföra en förvaltningsklagan hos Migrationsverket om du misstänker att en tjänsteman vid verket har förfarit lagstridit eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

Hos Migrationsverket kan du endast anföra förvaltningsklagan som gäller en tjänsteman vid Migrationsverket.

Om din klagan gäller någon av de högsta tjänstemännen vid Migrationsverket eller hela Migrationsverkets verksamhet kan du anföra klagan hos inrikesministeriet. Klagan av detta slag som anförts hos Migrationsverket överför vi till ministeriet. En klagan som gäller tjänstemän vid en förläggning kan anföras hos direktören för förläggningen.

Du kan också anföra klagan hos de högsta laglighetsövervakarna som är riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet.

Hur anförs förvaltningsklagan?

Förvaltningsklagan kan formuleras fritt och anföras av vem som helst.

  • Om du inte är part i ärendet som klagan gäller kan sekretessbelagd information inte överlämnas till dig på basis av din klagan.

Du kan anföra klagan med en separat blankett för förvaltningsklagan eller upprätta en fritt formulerad skrivelse. Skrivelsen måste innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • myndighet, tjänsteman eller annan person som sköter en offentlig uppgift, vars förfarande du kritiserar
  • vad har hänt och när
  • motivering till varför du anser att tjänstemannen har handlat i strid med lagen eller inte fullgjort sin skyldighet.

Du kan skicka skrivelsen eller blanketten per post eller e-post. Förvaltningsklagan kan endast i undantagsfall anföras muntligt om du inte kan anföra klagan skriftligt, till exempel av hälsoskäl. Var då beredd att meddela åtminstone ovannämnda information muntligt.

Vi ber dig komplettera din klagan om detta är nödvändigt för att få tillräckliga uppgifter för behandlingen av ärendet.

Undersökningen av förvaltningsklagan är kostnadsfri.

Med förvaltningsklagan kan du inte söka ändring i ett beslut

En förvaltningsklagan är aldrig ett sätt att söka ändring i ett beslut om uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap. Migrationsverket kan inte ändra eller upphäva sina beslut på basis av förvaltningsklagan.

Man kan söka ändring i beslut om uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap genom besvär hos förvaltningsdomstolen. En anvisning om hur beslutet får överklagas skickas som bilaga till beslutet.

Undersökning av en förvaltningsklagan

Vid behandlingen av en förvaltningsklagan följs förvaltningslagen i tillämpliga delar. Av tjänstemannen som är föremål för klagan begärs vid behov en utredning. Den som har anfört klagan kan ännu därefter få tillfälle att lägga fram ett bemötande. Om förvaltningsklagan anförs anonymt, undersöks den inte utan särskilda skäl.

Migrationsverket skickar dig ett skriftligt svar. Svaret skickas också till den tjänsteman som klagan gäller. Avgörandet i ärendet som gäller klagan får inte överklagas genom besvär.

Migrationsverket kan ändra sina förfaringssätt eller ge nya anvisningar eller föreskrifter på grund av en klagan.

Om Migrationsverket konstaterar att tjänstemannen har förfarit på ett klandervärt sätt kan verket ge till exempel en anmärkning eller en varning till honom eller henne. Om det finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts i ärendet överför Migrationsverket undersökningen av ärendet till polisen.