Hoppa till innehåll

Rättelse av sak- och skrivfel

Om det finns ett uppenbart sakfel eller skrivfel i ditt beslut, kan Migrationsverket rätta beslutet. Du eller din företrädare ska skicka en begäran om rättelse av fel till Migrationsverket. I begäran ska uppges hur beslutet ska rättas och vad begäran om rättelse grundar sig på.

Att begära rättelse av fel är inte samma sak som att överklaga ett beslut. Migrationsverket kan rätta ett fel endast i sådana fall där felet är uppenbart och obestridligt. Orsaken till felet får inte lämna rum för tolkning. Om det finns meningsskiljaktigheter i fråga om tolkningen, kan Migrationsverket inte rätta beslutet på grund av felet, utan du måste söka ändring i beslutet genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Läs mer på sidan Ändringssökande och överklagande.

Rättelse av fel eller ett yrkande på rättelse av fel hindrar inte anförande av besvär, och en besvärstid eller anförande av besvär utgör inte hinder för ett yrkande på rättelse av fel.

Sakfel

Migrationsverket kan rätta ett beslut på grund av ett sakfel, om

  • beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning,
  • beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag,
  • det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller
  • det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslutet.
    • Den nya utredningen visar entydigt att det tidigare beslutet är felaktigt, saken lämnar inte rum för tolkning och det behövs inte några mer omfattande ytterligare utredningar.

Sakfel rättas enligt myndighetens prövning. Myndigheten är inte skyldig att rätta ett sakfel. Om Migrationsverket avslår ditt yrkande på rättelse av fel, får du inte överklaga beslutet genom besvär.

Skrivfel

Med skrivfel avses till exempel ett felaktigt namn eller datum i Migrationsverkets beslut. I sådana fall rättar Migrationsverket beslutet på din begäran.

Så begär du rättelse av ett sak- eller skrivfel

Du kan begära rättelse av ett fel i ditt beslut inom fem år från det att Migrationsverket fattade beslutet.

Skicka din begäran om rättelse av fel och dina motiveringar till adressen migri@migri.fi. Använd vår tjänst för krypterad e-post på securemail.migri.fi. På sidan Migrationsverkets kontaktuppgifter hittar du anvisningar om hur man skickar krypterade e-postmeddelanden till oss.

Om Migrationsverket konstaterar ett fel i ditt beslut, får du ett nytt eller rättat beslut utan avgift.