Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Ändringssökande och överklagande

Du kan söka ändring i Migrationsverkets beslut genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen.

Anvisningar om hur du kan överklaga ett beslut, dvs. besvärsundervisningen, finns som bilaga till ditt beslut. Anvisningarna förklarar hos vilken förvaltningsdomstol du ska överklaga ditt beslut, inom vilken tidsfrist du måste lämna in dina besvär, vilka bilagor som krävs och hur du kan lämna in besvären till förvaltningsdomstolen.

Alla Migrationsverkets beslut kan inte överklagas genom besvär. Om ett beslut inte kan överklagas, står detta i beslutet.

När har beslutet vunnit laga kraft?

Om du inte överklagar beslutet, vinner beslutet laga kraft när besvärstiden går ut.

Beslutet har vunnit laga kraft när

  • du inte har ansökt om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen för att överklaga förvaltningsdomstolens beslut och besvärstiden går ut
  • högsta förvaltningsdomstolen inte har beviljat dig besvärstillstånd.

Handläggningen av besvären hos förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolarna kan antingen förkasta besvären eller upphäva Migrationsverkets beslut. Om domstolen upphäver beslutet, återförvisas ärendet till Migrationsverket för ny behandling.

Om du överklagar beslutet, svarar den instans som för tillfället behandlar ärendet, till exempel förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, på frågor om handläggningen av ärendet. Om du har fått ett beslut om avlägsnande ur landet och ansöker om förbud mot verkställighet, kan du vid behov be om råd från den förvaltningsdomstol som anges i beslutet.

Största delen av förvaltningsdomstolens beslut är avgiftsbelagda. Mer information om rättegångsavgifterna får du av förvaltningsdomstolarna.

Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen

Om förvaltningsdomstolen förkastar dina besvär, kan du söka ändring genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om HFD beviljar besvärstillstånd.