Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Familjen

Uppehållstillstånd för make/maka

Jag har ett uppehållstillstånd som har beviljats av Finland. Aven min make/maka vill flytta till Finland. Han/hon är inte EU-medborgare eller en därmed jämförbar person. Hur ska vi gå till väga?

Din make/maka kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Kan jag fylla i en ansökan om uppehållstillstånd i Finland för min partners räkning?

Du kan inte ansöka om uppehållstillstånd för din partners räkning, utan ansökan kan anhängiggöras enbart av sökanden själv.

Iakttas samma anvisningar och praxis för personer i ett registrerat partnerskap som för ett par som lever i äktenskap?

Ja. Med makar jämställs också samkönade par som har registrerat sitt partnerskap.

Kan min sambo, som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person, få ett uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband?

En sambo kan under vissa villkor ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Jag sällskapar med en utlänning som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person. Vi tänker gifta oss. Kan min partner få ett uppehållstillstånd i Finland för att ingå äktenskap?

Utgångspunkten enligt Finlands utlänningslag är att en partner inte betraktas som en familjemedlem, och ett uppehållstillstånd kan inte beviljas på denna grund.

I undantagsfall kan en partner dock beviljas ett uppehållstillstånd. I dessa fall måste det finnas ett särskilt skäl till att få tillståndet. Tillstånd kan i undantagsfall beviljas, till exempel på grund av samliv, om utlänningen är på väg till Finland för att ingå äktenskap.

Jag sällskapar med en utlänning som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person. Kan han/hon komma till Finland med visum och sedan vi har gift oss ansöka om uppehållstillstånd i Finland?

Din partner kan komma till Finland med stöd av visumfrihet eller med ett visum om villkoren för beviljandet av visum uppfylls. Beslut om beviljandet av visum fattas av en finländsk beskickning utomlands.

När ni har gift er ska din partner ansöka om ett uppehållstillstånd på grund av äktenskap eller ett registrerat partnerskap.

Uppehållstillstånd för annan anhörig

Kan jag få uppehållstillstånd för mina föräldrar i Finland?

Andra anhöriga än medlemmar av en kärnfamilj kan i vissa situationer beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband. Tillstånd kan beviljas enbart för annan anhörig till en finsk medborgare eller annan anhörig som fått internationellt skydd.

Om den fasta familjegemenskapen mellan sökandens anhöriga och den i Finland bosatta anhöriga har upphört redan tidigare av sedvanliga familjeskäl, till exempel sedan ett myndigt barn har börjat leva i en familjegemenskap med sin make/maka, kan uppehållstillstånd inte beviljas på den grunden att man har för avsikt att fortsätta att leva i en sådan fast familjegemenskap som man tidigare levt i.

Det är meningen att uppehållstillstånd beviljas på denna grund närmast i de situationer där en äldre förälder samtidigt flyttar med sitt myndiga barn till Finland. Om uppehållstillstånd söks först efter det att det myndiga barnet redan har flyttat till Finland, ska det finnas tvingande skäl för att den fasta familjegemenskapen i sinom tid har upphört, till exempel på grund av flyktingskap. Även i dessa fall förutsätts att man har för avsikt att fortsätta att leva i en sådan fast familjegemenskap som man tidigare levt i genast efter det att det myndiga barnet har anlänt till Finland och kunnat kontakta sin anhörig.

Tillstånd kan också beviljas om den nära anhöriga är fullständigt beroende av den person som bor i Finland. Med beroende av en anknytningsperson som bor i Finland avses både fysiskt och psykiskt beroende. Enbart ekonomiskt beroende innebär inte fullständigt beroende.

De personer som i regel hör till denna grupp är den myndiga i Finland bosatta personens gamla föräldrar samt myndiga barn och ogifta syskon. Uppehållstillstånd beviljas i allmänhet inte på grund av svagt hälsotillstånd och behov av vård, om sökanden har möjlighet att i sitt hemland få vård för sina sjukdomar.

Om sökandens svaga hälsotillstånd åberopas vid ansökan om tillstånd, ska ett läkarintyg bifogas till ansökan.

Uppehållstillstånd för barn

Ska ett barn, även en baby, ha ett eget pass innan man kan ansöka om uppehållstillstånd för det?

Nej. Ansökan kan anhängiggöras, men uppehållstillstånd beviljas inte förrän barnet har ett pass eller barnet har antecknats i förälderns pass.

Hur snabbt efter barnets födelse i Finland ska ansökan om uppehållstillstånd göras?

Ansökan ska anhängiggöras inom tre månader från barnets födelse.

Ska barnet vara närvarande när ansökan lämnas in, även babyn?

Barnet ska i regel vara närvarande när ansökan lämnas in vid en beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe. Barnet behöver ändå inte vara närvarande, om barnet inte kan komma på plats på grund av ett vägande skäl som hänför sig till barnets hälsotillstånd.

Kan någon annan än barnets vårdnadshavare fylla i och lämna in ansökan om uppehållstillstånd med en fullmakt?

Ansökan fylls i och lämnas in på ett minderårigt barns vägnar av vårdnadshavaren. Läs mera om vem som är barnets vårdnadshavare.

Ansökan kan fyllas i och lämnas in också av en person, som har fått fullmakt av vårdnadshavaren. Barnet ska vara närvarande när ansökan lämnas in.

Rättigheter

Jag har uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Kan jag arbeta och får jag studera i Finland?

Du har med uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeband rätt att förvärvsarbeta och studera utan begränsningar.

Familjemedlem till en person som beviljats internationellt skydd

När har anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd?

En anknytningsperson som bor i Finland har på grund av internationellt skydd beviljats uppehållstillstånd i Finland, om

  • han eller hon beviljats asyl i Finland antingen utifrån en ansökan om asyl eller i egenskap av kvotflykting,
  • han eller hon har beviljats uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd,
  • han eller hon har beviljats uppehållstillstånd på grund av behov av skydd före 1.6.2009.