Hoppa till innehåll

Frågor och svar om situationen i Afghanistan

För närvarande får vi en hel del frågor som gäller situationen i Afghanistan. På denna sida hittar du svar på en rad vanliga frågor. Svaren kommer att uppdateras när situationen utvecklas.

Språkversioner:

Jag har ansökt om familjeåterförening för mina familjemedlemmar som bor i Afghanistan, och de har besökt Finlands beskickning i Teheran för att styrka din identitet. När får de sina beslut? Kan jag begära påskyndad behandling?

Behandlingssituationen för ansökningar om familjeåterförening från afghaner är tillfälligt överbelastad. Vi behandlar alla ansökningar från afghaner med familjeband som grund som brådskande, så du behöver inte skicka oss någon separat begäran om påskyndad behandling. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande utredningar till din ansökan.

På grund av anhopningen kan vi inte nödvändigtvis avgöra en klients ansökan innan klientens visum till Iran upphör att gälla. Upphörande av visumets giltighetstid är inte en tillräcklig grund för att lämna in en begäran om påskyndad behandling.

Jag är en finsk medborgare i Afghanistan eller har uppehållstillstånd i Finland. Hur kan jag komma till Finland?

Utrikesministeriet ansvarar för att ge eventuellt bistånd till finska medborgare och utlänningar som är varaktigt bosatta i Finland när de befinner sig utomlands.

På Utrikesministeriets webbplats kan du läsa svar på vanliga frågor om inresa och om konsulära tjänster i Afghanistan

Hur kan jag hjälpa min familjemedlem att komma till Finland?

Situationen i Afghanistan är svår och det är fullt förståeligt att du som har familjemedlemmar i Afghanistan är orolig för dem. Tyvärr har vi som myndighet inga undantagsmetoder och kan således inte avvika från de lagstadgade tillståndsprocesserna.

Är familjeåterförening möjlig om familjen är i Afghanistan?

Ja, det är den. Migrationsverket fattar ständigt beslut om familjeåterföreningar allteftersom vi har alla uppgifter som behövs för att kunna avgöra ansökningar.

Tyvärr påverkar säkerhetsläget i Afghanistan och coronaläget möjligheter att besöka en finsk beskickning utomlands. Mer information om beskickningarnas verksamhet hittar du på utrikesministeriets webbplats.

Var kan jag styrka min identitet när jag ansöker om uppehållstillstånd? Vem kan jag kontakta för att fråga om hur man styrker sin identitet?

När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd måste du besöka en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka din identitet. Om du är utomlands måste du ansöka om första uppehållstillstånd eller styrka din identitet i ett land där du lagligen vistas.

Finlands utrikesministerium ansvarar för beskickningarnas verksamhet. Mer information om beskickningarna hittar du på Utrikesministeriets webbplats.

Hur bokar jag en tid till en finsk beskickning?

Finlands utrikesministerium ansvarar för beskickningarnas verksamhet. Mer information om beskickningarnas verksamhet och tidsbokning hittar du på utrikesministeriets webbplats.

Jag har ansökt om första uppehållstillstånd utomlands och kan inte besöka Finlands beskickning i New Delhi. Kan jag besöka någon annan beskickning?

Om du är utomlands måste du ansöka om första uppehållstillstånd eller styrka din identitet i ett land där du lagligen vistas. Migrationsverket kan tyvärr inte påverka vilken beskickning sökanden ska besöka för att ansöka om uppehållstillstånd. Finlands utrikesministerium beslutar om vid vilken beskickning sökanden ska sköta sitt ärende. Mer information finns på utrikesministeriets webbplats samt på beskickningarnas egna webbplatser.

Kan jag lämna in en ansökan om uppehållstillstånd på vägnar av min släkting? Kan jag lämna in en ansökan om uppehållstillstånd per e-post?

Man måste själv fylla i sin egen ansökan. Du kan alltså inte lämna in en ansökan för till exempel din släkting, make eller maka.

Det är tyvärr inte möjligt att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd per e-post.

Jag saknar ett giltigt pass. Kan jag ändå lämna in en ansökan om uppehållstillstånd?

Du kan få uppehållstillstånd endast om du har möjlighet att lagligen resa till och vistas i Finland. Därför måste du ha ett pass eller ett annat resedokument för inresan till Finland. Passet eller resedokumentet måste vara giltigt under hela den tid som ditt uppehållstillstånd gäller.

Med resedokument avses till exempel pass, främlingspass och resedokument för flykting.

Jag är minderårig och har anlänt till Finland ensam. Min vårdnadshavare som bor utomlands har ansökt om uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Måste min vårdnadshavare uppfylla försörjningsförutsättningen?

Din vårdnadshavares försörjning behöver inte vara tryggad, om

Din vårdnadshavares försörjning ska vara tryggad på andra sätt än med förmåner som betalas av samhället, om 

Din vårdnadshavares försörjning ska också vara tryggad, om

Det är möjligt att avvika från försörjningsförutsättningen, om det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver detta. Om du anser att man inte ska kräva en tryggad försörjning av din vårdnadshavare, kan du kan bifoga en fritt formulerad utredning till ansökan.

Jag är minderårig och har anlänt till Finland ensam. Min syster som bor utomlands ansöker om uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Måste hon uppfylla försörjningsförutsättningen?

En syster eller bror som bor utomlands behöver inte ha tryggad försörjning, om de nedanstående villkoren uppfylls:

Asylsökande

Jag är en afghansk asylsökande. Jag har ännu inte fått beslut om min asylansökan. Vad händer med min ansökan nu?

När vi behandlar din ansökan bedömer vi om du kan beviljas asyl, status som alternativt skyddsbehövande eller uppehållstillstånd på andra grunder. Vi fattar ett positivt beslut på din asylansökan, om det finns grunder för att bevilja tillstånd.

Vi bedömer säkerhetsläget i Afghanistan. Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sitt beslutsfattande. 

Ändringar i säkerhetsläget i Afghanistan påverkar tillgången på pålitlig och aktuell landinformation som behövs för beslutsfattandet. Eftersom vi för närvarande inte har all den landinformation om alla olika områden i Afghanistan som behövs för att fatta beslut, kan det ta längre tid att handlägga din ansökan.

Migrationsverket har gett en ny tillämpningsanvisning som gäller avgörande av ansökningar om asyl och uppehållstillstånd från afghaner. Läs mer i vårt pressmeddelande: Bedömning av säkerhetsläget i Kabul är färdigställd | Migrationsverket (migri.fi) (24.5.2022) Meddelandet har publicerats på finska, svenska och engelska.

Jag är asylsökande från ett annat land än Afghanistan. Hur påverkar situationen i Afghanistan behandlingstiden för min asylansökan?

Situationen i Afghanistan påverkar inte behandlingstiden för din asylansökan. Läs mer om behandlingstiderna för asylansökningar: Att vänta på ett beslut - Migrationsverket (migri.fi).

Jag är en afghansk asylsökande. Får de asylsökande som sökt asyl senare sitt beslut tidigare än de asylansökande som redan länge väntat på sitt beslut?

Vi strävar efter att först avgöra ansökningar som varit anhängiga längst. Läs mer om behandlingstiderna för asylansökningar: Att vänta på ett beslut - Migrationsverket (migri.fi).

Avvisar polisen personer som fått ett negativt beslut till Afghanistan för tillfället?

För närvarande återsänder Finland ingen till Afghanistan.

Jag har fått ett negativt beslut på min asylansökan och ett avvisningsbeslut till Afghanistan. Vad kan jag göra nu?

För närvarande återsänder Finland ingen till Afghanistan.

Det står i ditt beslut om du kan överklaga beslutet. I de flesta fall är det möjligt att överklaga ett asylbeslut. 

Anvisningar om hur du överklagar, dvs. en besvärsanvisning, har då bifogats till ditt beslut. Anvisningarna förklarar hos vilken förvaltningsdomstol du ska överklaga ditt beslut, inom vilken tidfrist du måste lämna in dina besvär, vilka bilagor som krävs och hur du ska lämna in besvären till förvaltningsdomstolen. Du kan överklaga beslutet, om besvärstiden inte har löpt ut.  Om besvärstiden har gått ut, har beslutet vunnit laga kraft, och du kan inte överklaga det.

Om beslutet på din asylansökan har vunnit laga kraft, kan du enligt lag lämna in en förnyad ansökan. Beslutet i ditt ärende har inte vunnit laga kraft, om du fortfarande kan överklaga det tidigare beslutet. Du ska lämna in en ny ansökan omedelbart när det finns grund eller behov för det. En ny ansökan ska lämnas in till polisen eller gränskontrollmyndigheten. 

Jag har överklagat ett beslut om min asylansökan hos förvaltningsdomstolen. Jag har ännu inte fått beslut i besvärsärendet. Vad händer nu?

Förvaltningsdomstolen fattar beslut i ditt besvärsärende. Om du har frågor om handläggningen av ditt ärende, ska du kontakta ditt rättsliga biträde. Den instans som för tillfället behandlar ärendet, till exempel förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, svarar på frågor om handläggningen av ärendet.

Förvaltningsdomstolen godkände mina besvär över ett negativt asylbeslut och återförvisade ärendet till Migrationsverket för ny behandling. Kan jag nu få uppehållstillstånd, eftersom säkerhetsläget i Afghanistan har förändrats?

Förvaltningsdomstolen kan ha ändrat Migrationsverkets beslut eller beslutat att Migrationsverket ska pröva ditt ärende på nytt. 

Om förvaltningsdomstolen har beslutat att du ska beviljas tillstånd, kommer Migrationsverket att bevilja dig tillstånd. Migrationsverket har också möjlighet att ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen för att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut. 

Om förvaltningsdomstolen har återförvisat ditt ärende till Migrationsverket för ny behandling, bedömer Migrationsverket på nytt om det finns grunder för att bevilja dig asyl, status som alternativt skyddsbehövande eller ett annat uppehållstillstånd i Finland. Du kan bli kallad till ett nytt asylsamtal om Migrationsverket behöver mera uppgifter för att kunna avgöra ditt ärende.

Kan behandlingstiden för min asylansökan bli längre i denna situation?

Ändringar i säkerhetsläget i Afghanistan påverkar tillgången på pålitlig och aktuell landinformation som behövs för beslutsfattandet. Eftersom vi för närvarande inte har all den landinformation om alla olika områden i Afghanistan som behövs för att fatta beslut, kan det ta längre tid att handlägga din ansökan.

Jag har fått ett meddelande om att tillhandahållandet av mina mottagningstjänster upphör. Kan jag ändå fortfarande få mottagningstjänster på grund av situationen i Afghanistan?

Kontakta din förläggning. Din förläggning kan kontakta polisinrättningen som underrättade dig om upphörande av mottagningstjänster. Polisen kan återkalla underrättelsen, så att du fortfarande kan tillhandahållas mottagningstjänster. Förläggningens föreståndare kan också besluta att någon av särskilda skäl som anknyter till dennes person ska tillhandahållas mottagningstjänster under en rimlig tid. För närvarande återsänder Finland ingen till Afghanistan. Du kan inte heller återvända till Afghanistan med bidrag på frivillig återresa.

Jag har fått ett meddelande om att tillhandahållandet av mina mottagningstjänster upphör. Kan jag ansöka om asyl på nytt på grund av situationen i Afghanistan?

Om beslutet på din asylansökan har vunnit laga kraft, kan du enligt lag lämna in en förnyad ansökan. Beslutet i ditt ärende har inte vunnit laga kraft, om du fortfarande kan överklaga det tidigare beslutet. Du ska lämna in en ny ansökan omedelbart när det finns grund eller behov för det. En ny ansökan ska lämnas in till polisen eller gränskontrollmyndigheten.

Jag vill återvända till Afghanistan, eftersom jag är orolig för min familj. Kan jag återvända från Finland till Afghanistan genom assisterad frivillig återresa? 

För tillfället kan du inte återvända till Afghanistan med bidrag på frivillig återresa. Internationella organisationen för migration (IOM) har tills vidare avbrutit arrangemangen för frivillig återresa till Afghanistan.