Hoppa till innehåll

Familjemedlem som asylsökande i Europa

Din familjemedlem kan ha möjlighet att komma till Finland om han eller hon är asylsökande i en annan EU-medlemsstat eller i Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Din familjemedlem kan komma till Finland genom Dublinförfarandet eller efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Finland. Med familjemedlem avses till exempel din make eller maka eller ditt minderåriga barn.

Dublinförfarandet

De europeiska länderna har beslutat att en asylansökan endast behandlas i ett land. Detta kallas för bestämmande av den ansvariga staten, eller Dublinförfarandet.

Den stat där din familjemedlem först har sökt asyl utreder vilken stat som ska behandla familjemedlemmens asylansökan. Om myndigheterna i den andra staten beslutar att Finland ska behandla ansökan, kommer staten att flytta familjemedlemmen till Finland.

Din familjemedlem får inte uppehållstillstånd automatiskt, utan hans eller hennes asylansökan behandlas och avgörs i Finland. Migrationsverket kan inte inverka på en annan stats beslut att inleda Dublinförfarandet eller på förfarandets framskridande.

Om din familjemedlem ansöker om uppehållstillstånd i Finland, påverkar det inte Dublinförfarandet.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband

Din familjemedlem kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Din familjemedlem kan lämna in sin ansökan till en finsk beskickning, även om myndigheterna i det land där han eller hon vistas håller på att utreda möjligheten att tillämpa Dublinförfarandet.

Din familjemedlem ska vistas lagligen i det land där han eller hon lämnar in sin ansökan om uppehållstillstånd. Din familjemedlem ska besöka en finsk beskickning och visa upp ett intyg utfärdat av myndigheterna i vistelselandet över att han eller hon har sökt asyl i landet och att han eller hon lagligen vistas där.

Om din familjemedlem beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband, ska han eller hon eller du som anknytningsperson betala för familjemedlemmens resa till Finland.

Ansökningsblanketten hittar du på vår webbplats.