Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Maximibehandlingstiderna för asylansökningar

Vad innebär maximibehandlingstiden?

Enligt den nya lagen får behandlingen av asylansökningar som lämnats in den 20 juli 2018 eller senare ta högst sex månader.

Vilka ansökningar berörs av lagändringen?

Den nya begränsningen av behandlingstider gäller sådana asylansökningar som lämnats in den 20 juli 2018 eller senare. Behandlingstiden räknas från den dag då ansökan lämnades in till polisen eller gränsbevakningsmyndigheterna.

Vilka ansökningar berörs inte av lagändringen?

Lagändringen gäller inte ansökningar som lämnats in före den 20 juli 2018 eller ärenden som återförvisats till Migrationsverket av förvaltningsdomstolen.

Vad händer med de ansökningar som har lämnats in före den 20 juli 2018 eller med de ärenden som förvaltningsdomstolen har återförvisat till Migrationsverket?

Den nya begränsningen av behandlingstiden gäller inte sådana asylansökningar som lämnats in före den 20 juli 2018. Migrationsverket behandlar sådana asylansökningar som lämnats in före den 20 juli 2018 parallellt med de nyare ansökningarna.

Kan behandlingen av asylansökningar som lämnats in den 20 juli 2018 eller senare ta längre än sex månader?

Enligt lagen kan behandlingstiden vara längre än sex månader i följande fall:

Beslutet ska fattas inom 15 månader, om

  1. ärendet involverar komplicerade frågor med anknytning till faktiska eller rättsliga omständigheter,
  2. ett stort antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ansöker om internationellt skydd samtidigt, vilket leder till att det i praktiken blir mycket svårt att avsluta förfarandet inom fristen om sex månader,
  3. förseningen uppenbart beror på att sökanden inte har medverkat till att klargöra sin ansökan.

Beslutet ska fattas inom 18 månader, om det krävs en längre utredningstid för att säkerställa en korrekt och motiverad prövning av ansökan om internationellt skydd.

Om förhållandena i ursprungslandet är osäkra och beslutet på grund av detta inte kan fattas inom de ovannämnda tidsfristerna, ska beslutet dock fattas senast inom 21 månader.

Vad gör jag om jag har sökt asyl den 20 juli eller senare men behandlingen av min ansökan tar längre än sex månader?

Klienterna behöver inte kontakta Migrationsverket. Om Migrationsverket inte avgör ansökan inom sex månader, informeras klienten skriftligen om fördröjningen och om en ny beräknad behandlingstid.

Vad gör jag om jag har sökt asyl före den 20 juli 2018 och den förväntade behandlingstiden har överskridits?

Klienterna får en uppskattning av behandlingstiden vid asylsamtalet. Om denna uppskattning har överskridits, kan du kontrollera den förväntade behandlingstiden med behandlingstidstestet som finns på ingångssidan för Migrationsverket webbplats på www.migri.fi.

Också ditt rättsliga biträde eller en anställd vid förläggningen kan vid behov kontakta Migrationsverket.