Tolkning

Förläggningens personal kan ordna en tolk till situationer där man diskuterar viktiga myndighetsärenden som gäller dig. Till exempel informationsmöten som ordnas av förläggningen tolkas till ett språk som du förstår, och förläggningen ordnar ofta en tolk om du måste besöka sjukskötaren, socialarbetaren eller socialhandledaren.

Man tolkar nödvändigtvis inte alltid till ditt modersmål om du kan något annat språk tillräckligt bra.

Förläggningen kan inte skaffa en tolk till alla vardagliga situationer. Då försöker man kommunicera med dig utan tolk.

Tolkar och översättare har alltid tystnadsplikt.