Hoppa till innehåll

Anvisningar för komplettering av arbetsvillkor

Du kan påskynda behandlingen av din arbetstagares ansökan genom att fylla i uppgifterna om arbetsvillkoren noggrant antingen i arbetsgivarens Enter Finland eller på pappersblanketten TY6_plus.

Om du har angett bristfälliga uppgifter om arbetsvillkoren, ber Migrationsverket om en tilläggsutredning vilket förlänger behandlingstiden.

Använd arbetsgivarens Enter Finland

När du kompletterar arbetstagarens ansökan i webbtjänsten arbetsgivarens Enter Finland förkortas behandlingstiden för ansökan och arbetstagaren får beslutet snabbare.

Komplettera och skicka in uppgifter om arbetsvillkoren i punkten ”arbetsvillkor saknas” i arbetsgivarens Enter Finland. Klicka därefter på ”ange arbetsvillkor".

Vi rekommenderar att du använder arbetsgivarens Enter Finland, eftersom vi då skickar en eventuell begäran om utredning via webbtjänsten. 

Om du inte kan använda arbetsgivarens Enter Finland,

Fyll i pappersblanketten TY6_plus. Vi skickar en eventuell begäran om utredning till den post- och/eller e-postadress som anges i blanketten TY6_plus.

Den som undertecknar pappersblanketten ska vara företagets ansvarsperson som har namnteckningsrätt. Om blanketten undertecknas av någon annan ska en fullmakt bifogas. 

  • Om du är enskild näringsidkare och någon annan än du undertecknar blanketten TY6_plus, ska du i anslutning till blanketten skicka en utredning om namnteckningsrätten.
  • Om du företräder ett aktiebolag ska du lämna in ett uppdaterat handelsregisterutdrag, en prokura eller någon annan utredning där din namnteckningsrätt framgår.
  • Om du företräder en lantbrukssammanslutning, ska du lämna in ett grupperingsavtal där det framgår vilka som är delägare i sammanslutningen. 

Så här kompletterar du uppgifterna om anställningsvillkoren punkt för punkt 

Du kan ha nytta av anvisningarna nedan när du kompletterar uppgifterna om anställningsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland eller alternativt med pappersblanketten TY6_plus. 

1 Uppgifter om säsongsarbetaren

I arbetsgivarens Enter Finland behöver du inte redigera arbetstagarens uppgifter, utan uppgifterna syns automatiskt på blanketten i den form som arbetstagaren själv har fyllt i dem.  

Om du använder pappersblanketten TY6_plus ska du fylla i arbetstagarens uppgifter i den form som de finns i hans eller hennes pass. 

2 Uppgifter om arbetsgivaren

Namn: Ange företagets namn såsom det är registrerat och framgår av företags- och organisationsdatasystemet 

FO-nummer: ange företagets FO-nummer 

Företagets hemort och verksamhetsområde: ange officiell hemort och bransch. 

Adressen där säsongsarbetaren kommer att arbeta: ange den adress där arbetstagaren arbetar

Postadress, om annan än ovan: ange den adress dit myndighetens kontakter, till exempel begäran om tilläggsutredning kan skickas, om adressen är en annan än den adress där säsongsarbetaren kommer att arbeta.

E-postadress: ange den e-postadress dit myndighetens kontakter, till exempel begäran om tilläggsutredning kan skickas. 

3 Arbetsvillkor

Huvudsakliga arbetsuppgifter eller yrkesbenämning: Ange din arbetstagares arbetsuppgifter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna ska uttryckas tydligt (t.ex. plockning av trädgårdsbär). Arbetsuppgifterna ska följa lagen om säsongsanställning. Om arbetstagaren har flera huvudsakliga arbetsuppgifter, ange hur arbetsuppgifterna fördelas, till exempel i procent.

Vad är det som gör arbetet till säsongsarbete?  Motivera varför arbetet är säsongsbundet.  

Arbetet börjar: Ange det exakta datumet då anställningsförhållandet börjar. Tillstånd för säsongsarbete beviljas tidigast från och med den dag då arbetet inleds.

Arbetet slutar: Ange det exakta datumet då anställningsförhållandet slutar. Observera att ett intyg för säsongsarbete beviljas för högst 90 dygn och ett uppehållstillstånd för säsongsarbete för högst 9 månader. Om ett intyg för säsongsarbete har sökts för en längre tid än 90 dygn och förutsättningarna för beviljande av intyget uppfylls, beviljar Migrationsverket intyget för högst 90 dygn från det datum då anställningsförhållandet enligt arbetsvillkoren inleds. Migrationsverket begär ingen separat utredning om tidpunkten för anställningsförhållandet, om anställningsförhållandets längd har uppgetts vara över 90 dygn.

Grund för visstidsanställning: ange grunden för visstidsanställning

Prövotid: ange eventuell prövotid enligt arbetsavtalslagen.

Uppsägningstid: Ange uppsägningstid enligt arbetsavtalslagen.

Arbetstid: Om möjligt, ange arbetstiden per vecka. Beakta bestämmelserna om arbetstid i kollektivavtalet. Om du inte kan ange arbetstiden per vecka, ange arbetstid per månad eller period.  

Semester bestäms enligt: ange om semestern bestäms enligt kollektivavtalet eller semesterlagen.

Försörjning: Som arbetsgivare ska du försäkra att du känner till det årliga inkomstbelopp som krävs. Dessutom ska du försäkra att din arbetstagares försörjning är tryggad genom inkomster från förvärvsarbete. 

Grund för lön: Ange på pappersblanketten TY6_plus enligt vilken grund arbetstagarens lön fastställs (ackords-, tim- eller månadslön) och det exakta lönebeloppet i euro. Ange endast en lönegrund. Om flera grunder för fastställande av lönen tillämpas i anställningsförhållandet, ange mer information i punkten ”tilläggsuppgifter till lönen”. Om grunden för lönen är ackordslön, ska beloppet i euro för den timlön som ligger till grund för prissättningen av ackordslönen anges i bilageblanketten. Se till att den lön du uppger motsvarar lönebestämmelserna i det gällande kollektivavtal som tillämpas på arbetet.

I arbetsgivarens Enter Finland är det inte möjligt att meddela grund för lön.

Beskattningsvärde för naturaförmåner: Ange det exakta värdet av eventuella naturaförmåner. Ange också om förmånerna ingår i lönen eller utgör ett tillägg till den angivna lönen. Kontrollera naturaförmånernas värde på Skatteförvaltningens webbplats

Arbetsort: Ange den ort där arbetstagaren kommer att arbeta. Om det finns flera arbetsplatser, ange alla orter.

Kollektivavtal som tillämpas på arbetet: Ange kollektivavtalets officiella namn i sin helhet. Använd alltså inte förkortningar, förbundets namn eller det talspråkliga namnet på kollektivavtalet. 

Inkvartering: Om du som arbetsgivare ordnar inkvartering för din arbetstagare, ska du försäkra att arbetstagaren har lämplig inkvartering. 

4 Försäkran och underskrift

Den som undertecknar blanketten ska vara företagets ansvarsperson som har namnteckningsrätt. Om blanketten undertecknas av någon annan, ska till blanketten bifogas en fullmakt av en person som har rätt att underteckna blanketten eller någon annan utredning av vilken rätten att underteckna blanketten framgår. 

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.