Hoppa till innehåll

Anvisningar för komplettering av arbetsvillkor

Du kan snabba upp behandlingen av din arbetstagares ansökan genom att fylla i uppgifterna om anställningsvillkoren noggrant antingen i arbetsgivarens Enter Finland eller alternativt på pappersblanketten TY6_plus.

Om uppgifterna om anställningsvillkoren är bristfälliga, måste Migrationsverket be om tilläggsutredningar, vilket förlänger behandlingstiden. 

När du lämnar in tilläggsutredningar, var noga med att utredningarna enbart gäller sökanden i fråga och inte innehåller uppgifter om andra sökande.

Använd arbetsgivarens Enter Finland

När du kompletterar arbetstagarens ansökan i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare, blir behandlingstiden för ansökan kortare och arbetstagaren får beslutet snabbare.

Fyll i och skicka uppgifterna om anställningsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland under ”arbetsvillkor saknas”. Klicka sedan på ”ange arbetsvillkor".

Vi rekommenderar att du använder arbetsgivarens Enter Finland. Då skickar vi eventuella begäranden om utredning via webbtjänsten.

Om du inte kan använda arbetsgivarens Enter Finland,

Om det inte går att använda arbetsgivarens Enter Finland, fyll i pappersblankett TY6_plus. Vi skickar eventuella begäranden om utredning till den postadress och/eller e-postadress som anges i blankett TY6_plus.

Den som undertecknar pappersblanketten ska vara företagets ansvarsperson som har namnteckningsrätt. Om blanketten undertecknas av någon annan ska en fullmakt bifogas till blanketten.

  • Om du är enskild näringsidkare och någon annan än du undertecknar blankett TY6_plus, ska du i anslutning till blanketten skicka en utredning om namnteckningsrätten.

Om du använder pappersblanketten, hämta den på webbplatsen Migri.fi. Där hittar du alltid den senaste versionen av blanketten. Om du till exempel använder en blankett som du tidigare har sparat på din dator, kan den ha föråldrats. Om blanketten är föråldrad, behöver vi separat be dig om ytterligare uppgifter, vilket förlänger behandlingstiden för ansökan.

Så här fyller du i anställningsvillkoren punkt för punkt

Du kan ha nytta av anvisningarna nedan när du fyller i anställningsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland eller alternativt på pappersblankett TY6_plus.

1. Uppgifter om säsongsarbetaren

I arbetsgivarens Enter Finland behöver du inte redigera arbetstagarens uppgifter, utan uppgifterna syns automatiskt på blanketten i den form som arbetstagaren själv har fyllt i dem.

Om du använder pappersblankett TY6_plus ska du fylla i arbetstagarens uppgifter i den form som de finns i hans eller hennes pass.

2 Uppgifter om arbetsgivaren

Företagets namn: Ange företagets namn såsom det är registrerat och framgår av handelsregistret och företags- och organisationsdatasystemet.

FO-nummer: Ange företagets FO-nummer.

Företagets bransch: Ange företagets officiella bransch.

Företagets hemort: Ange företagets hemort.

Företagets postadress: Ange den adress till vilken arbetsgivaren kan skickas begäranden om tilläggsutredningar per post.

Företagets e-postadress: Ange den adress till vilken arbetsgivaren kan skickas begäranden om tilläggsutredningar per e-post.

Företagets telefonnummer: Ange det nummer som Migrationsverket kan nå arbetsgivaren på vid behov.

3. Villkoren i arbetet

Huvudsakliga arbetsuppgifter eller yrkesbenämning: Ange alla arbetsuppgifter som säsongsarbetaren kommer att utföra. De huvudsakliga arbetsuppgifterna ska uttryckas tydligt. Arbetsuppgifterna ska följa lagen om säsongsanställning. Om arbetstagaren har flera arbetsuppgifter, uppge hur arbetsuppgifterna fördelas, till exempel i procent.

Vad är det som gör arbetet till säsongsarbete? Motivera varför arbetet är säsongsbundet.

Säsongsarbetets längd

Startdatum för säsongsarbetet: Ange det exakta datumet då anställningsförhållandet börjar. Tillstånd för säsongsarbete beviljas tidigast från och med den dag då arbetet inleds.

Slutdatum för säsongsarbetet: Ange det exakta datumet då anställningsförhållandet upphör. Observera att ett intyg för säsongsarbete beviljas för högst 90 dygn och ett uppehållstillstånd för säsongsarbete för högst 9 månader.

Prövotid: Ange en eventuell prövotid enligt arbetsavtalslagen. 

Arbetstid: Ange sökandens ordinarie arbetstid. Beakta bestämmelserna om arbetstid i det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. Om det är fråga om en arbetstagare som vid behov kallas till arbete, uppge detta under ”Annan period, vilken?”.

Bestämmande av semester: Uppge om semestern bestäms enligt kollektivavtalet eller semesterlagen.

Grunden för bestämmande av lönen:

Uppge på pappersblankett TY6_plus den grund enligt vilken arbetstagarens lön bestäms (ackords-, tim- eller månadslön) och det exakta lönebeloppet i euro. Om grunden för bestämmande av lönen är ackordslön, ska beloppet i euro för den timlön som ligger till grund för prissättningen av ackordslönen anges i blankettbilagan. Se till att den lön du uppger motsvarar lönebestämmelserna i det gällande kollektivavtal som tillämpas på arbetet. 

I arbetsgivarens Enter Finland är det inte möjligt att uppge grunden för bestämmande av lönen.

Naturaförmånernas beskattningsvärde: Ange det exakta värdet av eventuella naturaförmåner. Ange också om förmånerna ingår i lönen eller utgör ett tillägg till den angivna lönen. Kontrollera naturaförmånernas värde på Skatteförvaltningens webbplats.

Lägg till en beskrivning av naturaförmånerna. 

Tillämpligt kollektivavtal: Välj namnet på det kollektivavtal som tillämpas på arbetet bland alternativen.

Uppsägningstid: Ange uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagen. 

Arbetsort: Ange den ort där arbetstagaren kommer att arbeta. Om det finns flera arbetsorter, uppge den huvudsakliga arbetsorten och de övriga arbetsorterna.

Hyrt arbete: Om det är fråga om hyrt arbete, ange uppgifterna om användarföretaget. Avtalet med användarföretaget ska bifogas till ansökan. Av avtalet ska tydligt framgå avtalets giltighetstid, avtalsparterna och de arbetsuppgifter som säsongsarbetaren kommer att utföra. Arbetsuppgifterna måste omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säsongsanställning. 

Försäkran om försörjning: För att tillstånd för säsongsarbete ska beviljas förutsätts det att säsongsarbetarens försörjning är tryggad genom inkomster från förvärvsarbete.

Bostad: Om du som arbetsgivare tillhandahåller din arbetstagare bostad, ska du försäkra att arbetstagaren har en lämplig bostad. Dessutom måste du ange adressen till bostaden.

4. Behandling av personuppgifter

5. Försäkran och underskrift 
Den som undertecknar blanketten ska vara företagets ansvarsperson som har namnteckningsrätt. Om blanketten undertecknas av någon annan ska det till blanketten bifogas en fullmakt från en person som har namnteckningsrätt eller någon annan utredning av vilken namnteckningsrätten framgår.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.