Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Migrationsverkets uppgifter och ansvarsfördelningen i migrationsärenden

Till Migrationsverket uppgifter hör att

 • bevilja uppehållstillstånd för utlänningar som kommer till Finland, såsom studerande, arbetstagare, näringsidkare, återflyttare och familjemedlemmar till utlänningar som är bosatta i Finland
 • registrera EU-medborgares uppehållsrätt och bevilja deras  familjemedlemmar uppehållskort
 • handlägga asylansökningar från asylsamtal till beslut
 • styra och planera den praktiska verksamhet vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd
 • bevilja främlingspass och resedokument för flykting
 • fatta beslut om avvisning och utvisning
 • svara för medborgarskapsansökningar och medborgarskapsanmälningar och för bestämmande av medborgarskapsstatus
 • ansvara för förvaltningen av ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden

 • producera informationstjänster för internationella behov samt för finländska beslutsfattare och myndigheter
 • ta del i det internationella samarbetet inom verksamhetsområdet.

Utöver Migrationsverket handlägger många andra myndigheter ärenden som anknyter till invandring.

Våra viktigaste samarbetspartner i migrationsärenden är

 • Inrikesministeriet samt polisen och Gränsbevakningsväsendet som lyder under Inrikesministeriet.
 • Förläggningarna för asylsökande
 • Utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands som lyder under Utrikesministeriet.
 • Arbets- och näringsministeriet samt arbets- och näringsbyråerna (AN-byråerna) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) som lyder under Arbets- och näringsministeriet.
 • Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen
 • Justitieministeriet samt förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen som är besvärsmyndigheter underställda Justitieministeriet samt diskrimineringsombudsmannen.

Tabellen nedan ger en överblick över de viktigaste ärenden som har samband med invandring och de myndigheter som ansvarar för dem. Observera att i vissa situationer fattas beslutet av en annan myndighet än den som anges i tabellen.

Ansvarsfördelningen i migrationsärenden i Finland

Ärende

Ansvarig myndighet

Migrationspolitiska riktlinjer, tyngdpunkterna i verksamheten

Inrikesministern styr migrationspolitiken enligt statsrådets riktlinjer

Migrationsförvaltning och -politik

Inrikesministeriet

Utveckling av migrationslagstiftningen

Inrikesministeriet

Resultatstyrning av Migrationsverket

Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet

Visum

Utrikesministeriets beskickningar

Första uppehållstillstånd

Mottagande av ansökan och styrkande av identitet utomlands:
Utrikesministeriets beskickningar

Mottagande av ansökan och styrkande av identitet i Finland:
Migrationsverket

Beviljande av tillstånd: Migrationsverket

Registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare och därmed jämförbara personer

Migrationsverket

Uppehållstillstånd för arbetstagare

Arbetskraftspolitisk prövning:
arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)

Övriga förutsättningar: Migrationsverket

Uppehållstillstånd för näringsidkare

Förutsättningar för lönsamt näringsidkande: närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)

Övriga förutsättningar: Migrationsverket

Asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd

Asylsamtal och -beslut: Migrationsverket

Styrning och planering av den praktiska mottagningsverksamheten: Migrationsverket

Inrättande och nedläggning av förläggningar: Migrationsverket

Kommunplacering av kvotflyktingar samt asylsökande som fått uppehållstillstånd:
NTM-centralerna

Fortsatta uppehållstillstånd och permanenta uppehållstillstånd

Migrationsverket

Avvisning

Gränskontrollmyndigheten, polisen, Migrationsverket

Utvisning

Framställning: polisen, gränskontrollmyndigheten

Beslut: Migrationsverket

Verkställighet: polisen

Medborgarskapsansökan och -anmälan

Migrationsverket

Ändringssökande

Förvaltningsdomstolarna

Högsta förvaltningsdomstolen

Integration

Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna, kommuner

Utbildnings- och kulturtjänster

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen