Hoppa till innehåll

Tillämpningsanvisningar

På denna sida publiceras Migrationsverkets anvisningar för tillämpning av lagar.

Tillämpningsanvisningarna utnyttjas vid beslutsfattandet i situationer där beslutsfattaren inte direkt hittar svaret i lagstiftningen. Anvisningarna bidrar på ett betydande sätt till enhetligheten och kvaliteten hos de beslut som fattas på Migrationsverket.

Med landspecifika riktlinjer avses landspecifika tillämpningsanvisningar, det vill säga Migrationsverkets anvisningar om och bedömningar av bland annat risknivån för väpnat våld i olika delar av ursprungslandet och risken för att en civilperson utsätts för allvarlig skada i samband med en väpnad konflikt i ett visst område. Dessutom innehåller de landspecifika riktlinjerna anvisningar till exempel om i hurdana omständigheter intern flykt kan tillämpas. Anvisningarna grundar sig på lagstiftningen, på uppdaterad information om ursprungslandet och på aktuell rättspraxis.

Om du vill få mer information om förhållandena i asylsökandes ursprungsländer, kan du ta del av landinformationsenhetens mer omfattande rapporter och översikter om olika länder och teman. Landinformationens rapporter är inte rättsliga bedömningar: de tar inte ställning till huruvida en person som kommer från ett visst land kan få internationellt skydd i Finland på grundval av sin hemort.

Tillämpningsanvisningarna publiceras enbart på finska, eftersom de har utarbetats för Migrationsverkets interna bruk.