Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Arbetsgivarnas vanliga frågor

Att lämna in ansökan och uträtta ärenden vid servicestället 

Vad ska vår arbetstagare som ansökt om uppehållstillstånd göra om det inte finns lediga tider för identifiering i Migris tidsbokningssystem?   

Det lönar sig för arbetstagaren att lämna in ansökan i webbtjänsten Enter Finland. Ansökan blir anhängig genast när den skickas in i Enter Finland. 

Om arbetstagarens tillstånd inte kommer att löpa ut inom de närmaste två månaderna, kan han eller hon i lugn och ro invänta nya tider.

Alla ansökningar om uppehållstillstånd som grundar sig på arbete kan lämnas in i Enter Finland. 

Om arbetstagaren ansöker om fortsatt tillstånd, kan han eller hon eventuellt undvika ett besök vid servicestället om han eller hon identifierar sig med stark autentisering i Enter Finland. Läs mer om stark autentisering på sidan migri.fi/sv/identifiering

Om arbetstagaren inte kan boka tid och hans eller hennes tillstånd håller på att gå ut och han eller hon inte kan göra en ansökan i Enter Finland, kan han eller hon uträtta sitt ärende vid Migrationsverkets serviceställe med könummer. Serviceställenas kontaktuppgifter finns på sidan migri.fi/sv/servicestallen.

Måste vår arbetstagare personligen besöka servicestället när han eller hon ansöker om fortsatt tillstånd? 

Arbetstagaren behöver inte nödvändigtvis besöka servicestället om han eller hon lämnar in sin ansökan och identifierar sig med stark autentisering i Enter Finland. 

Stark autentisering innebär att man loggar in i Enter Finland med nätbankskoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikat. 

I samband med att ansökan om fortsatt tillstånd lämnas in meddelar Enter Finland sökanden om han eller hon behöver identifiera sig vid servicestället eller inte. 

Läs mer om stark autentisering på sidan migri.fi/sv/identifiering

Giltighetstid för arbetstagarens rätt att arbeta

Hur kan jag kontrollera om arbetstagarens rätt att arbeta är i kraft? Kan man få ett intyg över rätten att arbeta? 

I avsnittet Kontrollering av arbetstagarens rätt att arbeta hittar du noggranna anvisningar för hur du granskar rätten att arbeta i olika situationer. 

Om arbetstagaren är asylsökande kan du begära ett intyg över rätten att arbeta. Mer information om finns på sidan Begäran om intyg.

Vår arbetstagare som ansökt om fortsatt tillstånd arbetar inom byggbranschen där arbetsplatserna varierar. Arbetstagaren ska visa upp ett giltigt uppehållstillståndskort för att komma in på arbetsplatsen. Hur bevisar arbetstagaren sin rätt att arbeta på olika arbetsplatser när han eller hon väntar på ett beslut om sin ansökan om fortsatt tillstånd och det föregående tillståndet har gått ut?

Arbetstagaren kan på arbetsplatsen visa upp ett intyg över att hans eller hennes ansökan om fortsatt tillstånd har lämnats in och sitt gamla uppehållstillståndskort. I intyget över inlämnad ansökan anges när ansökan har lämnats in. Om ansökan har lämnats in innan det gamla uppehållstillståndet har gått ut, är arbetstagarens rätt att arbeta i allmänhet i kraft medan behandlingen av det fortsatta tillståndet pågår. Läs mer om fortsatt rätt att arbeta på sidan Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd.

Jag skulle vilja anställa en arbetstagare vars uppehållstillstånd beviljats på grund av ett annat arbete. Kan han eller hon börja arbeta hos mig med samma uppehållstillstånd?

Ja, om det nya arbetet är i samma bransch eller innebär samma arbetsuppgifter som arbetstagarens rätt att arbeta enligt uppehållstillståndet. Då behöver han eller hon inte ansöka om ett nytt uppehållstillstånd.

Om arbetstagaren har beviljats uppehållstillstånd för arbetstagare hos en specifik arbetsgivare, gäller tillståndet endast arbete hos den ifrågavarande arbetsgivaren. Då måste han eller hon ansöka om och få ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare innan han eller hon kan inleda ett nytt arbete i din tjänst.

Flera uppehållstillstånd som grundar sig på något annat än arbete medför obegränsad rätt att arbeta. Sådana tillstånd är till exempel permanent uppehållstillstånd och uppehållstillstånd på grund av familjeband. 

Du kan kontrollera arbetstagarens rätt att arbeta på hans eller hennes uppehållstillståndskort. 

Läs mer om byte av arbetsplats på sidan Att byta anställning och kontroll av rätten att arbeta i avsnittet Kontrollering av arbetstagarens rätt att arbeta.

Hur kontrollerar jag arbetstagarens rätt att arbeta inom en viss bransch?   

Rätten att arbeta inom en viss bransch gäller endast inom den bransch som anges på kortet. 

Vår arbetstagare har ansökt om det första uppehållstillståndet på grund av arbete i Finland. Kan han eller hon börja arbeta innan han eller hon har fått ett beslut?

I allmänhet kan arbetet inte inledas innan arbetstagaren har fått ett beslut. 

Det finns dock några undantag. Arbetstagare som arbetar i följande uppgifter kan inleda arbetet innan de har fått ett beslut:

  • tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdomare 
  • professionell artist, tränare eller idrottare eller person hör till deras stöd- eller servicepersonal.

Läs mer om att börja arbeta före ett beslut på sidan Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd.

I vissa fall har arbetstagaren rätt att arbeta 90 dagar utan uppehållstillstånd. Hur vet jag vilket arbete som får göras utan uppehållstillstånd i högst 90 dagar?

Du hittar information om arbete utan uppehållstillstånd i 90 dagar på sidan Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd.

Kan vi anställa en person som har ett uppehållstillstånd som beviljats av ett annat Schengenland men inte ett uppehållstillstånd som beviljats av Finland?

Uppehållstillstånd i ett annat Schengenland ger inte rätt att arbeta i Finland. Innan arbetstagaren kan börja arbeta måste han eller hon ansöka om uppehållstillstånd i Finland och få ett beslut om sin ansökan.  

Ett undantag är ordinarie arbetstagare hos ett företag som driver verksamhet i en annan EU/EES-stat som kommer till Finland för att utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete som omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster. En förutsättning är dessutom att arbetstagaren har tillstånd som berättigar till vistelse och arbete i nämnda stat och att tillstånden är i kraft när arbetet i Finland upphör. 

Vår arbetstagare har ett permanent uppehållstillstånd, men uppehållstillståndskortet har av misstag hunnit förfalla. Fortsätter rätten att arbeta även om arbetstagarens permanenta uppehållstillståndskort har gått ut och han eller hon har ansökt om ett nytt kort först efter att det gamla kortet gick ut? 

Om arbetstagaren har ett permanent uppehållstillstånd upphör inte rätten att arbeta även om uppehållstillståndskortet har gått ut. Att uppehållstillståndskortet gått ut påverkar alltså inte innehavarens rätt att arbeta.

Arbetstagaren kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i Enter Finland. Läs mer på sidan migri.fi/sv/att-fornya-uppehallstillstandskortet

Kan vår arbetstagare flytta till ett annat av vårt företags verksamhetsställen för att arbeta där?

Om arbetsuppgifterna är inom samma bransch kan arbetstagaren flyttas till ett annat av företagets verksamhetsställen. 

Vår arbetstagare har ansökt om fortsatt tillstånd på grund av arbete. Kan han eller hon fortsätta arbeta i väntan på beslutet trots att hans eller hennes tidigare uppehållstillstånd har gått ut?

Om arbetstagaren ansöker om uppehållstillstånd innan det föregående uppehållstillståndet upphör, fortsätter hans eller hennes rätt att arbeta i allmänhet även om han eller hon ännu inte har fått ett beslut om sin ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. I allmänhet kan personen alltså fortsätta arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas. 

Om arbetstagaren har lämnat in ansökan om fortsatt tillstånd för sent, dvs. först efter att det föregående tillståndet upphört att gälla, har arbetstagarens rätt att arbeta upphört. 

Läs mer i avsnittet Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd.

Anställningsförhållandets upphörande

Vad ska jag göra när vår arbetstagare har sagt upp sig från sin tjänst hos oss och hans eller hennes uppehållstillstånd fortfarande är i kraft?

Du eller arbetstagaren kan skriftligen meddela Migrationsverket att anställningen upphör, om anställningsförhållandet upphör tidigare än tillståndet upphör. Meddela att anställningsförhållandet upphör skriftligen på finska, svenska eller engelska. Meddelandet kan formuleras fritt. Vi rekommenderar att du daterar och undertecknar meddelandet. Du kan skicka meddelandet per e-post till adressen [email protected]