Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Arbetsgivarnas vanliga frågor

Att lämna in ansökan och uträtta ärenden vid servicestället 

Vad ska vår arbetstagare som ansökt om uppehållstillstånd göra om han inte hittar lediga tider i Migrationsverkets tidsbokningssystem för att styrka sin identitet? 

Det lönar sig för arbetstagaren att lämna in sin ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Ansökan blir anhängig genast när den skickas in i Enter Finland.

Om arbetstagarens tillstånd inte går ut under de närmaste två månaderna, kan han vänta i lugn och ro på att nya tider blir tillgängliga. 
Alla ansökningar om uppehållstillstånd för arbete kan lämnas in i Enter Finland.

Om arbetstagaren ansöker om fortsatt tillstånd, är det möjligt att han inte behöver besöka ett serviceställe om han använder stark autentisering i Enter Finland. Läs mer om stark autentisering på sidan Identifiering.

Om arbetstagaren inte kan boka tid och hans tillstånd håller på att gå ut och han inte kan göra en ansökan i Enter Finland, kan han besöka Migrationsverkets serviceställe med könummer och lämna in en färdigt ifylld pappersansökan. Öppettiderna för våra serviceställen finns på sidan Serviceställen.

ste vår arbetstagare personligen besöka servicestället när han eller hon ansöker om fortsatt tillstånd? 

Arbetstagaren behöver inte nödvändigtvis besöka servicestället om han eller hon lämnar in sin ansökan och identifierar sig med stark autentisering i Enter Finland. 

Stark autentisering innebär att man loggar in i Enter Finland med nätbankskoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikat. 

I samband med att ansökan om fortsatt tillstånd lämnas in meddelar Enter Finland sökanden om han eller hon behöver identifiera sig vid servicestället eller inte. 

Läs mer om stark autentisering på sidan Identifiering

Jag ska anställa flera personer för arbete i Finland. Samma anställningsvillkor gäller för alla anställda. Måste jag komplettera uppgifterna om anställningsvillkoren separat till varje arbetstagares ansökan?

Nej, det behöver du inte göra. Du kan komplettera anställningsvillkoren för alla ansökningar på samma gång, om dina arbetstagare ansöker om samma uppehållstillstånd, till exempel uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL).

Gör så här:

  1. Logga in i ditt konto i Enter Finland för arbetsgivare.
  2. Välj ”Anställningsvillkor saknas” på ingångssidan. 
  3. Välj ”Ange anställningsvillkoren för flera anställda på en gång” och välj de anställda för vilka du vill ange anställningsvillkoren.
  4. Fyll i anställningsvillkoren.
    • Anställningsvillkoren måste vara samma för alla anställda för vilka du anger villkoren på samma gång. 
    • Om anställningsvillkoren för olika personer skiljer sig från varandra, ska du ange anställningsvillkoren separat för varje person.

Om det behövs bilagor för ansökningarna, ska bilagorna bifogas separat till varje ansökan.

Min arbetstagare har redan lämnat in sitt arbetsavtal som bilaga till sin ansökan. Varför ber ni mig att lägga till arbetstagarens anställningsvillkor och andra eventuella bilagor till ansökan?

När utlänningslagen ändrades den 23 februari 2023, ökade arbetsgivarens ansvar och skyldighet att bidra med uppgifter till arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd. Ett arbetsavtal eller ett arbetserbjudande innehåller vanligtvis inte alla uppgifter som krävs enligt lagen och därför måste vi begära om ytterligare uppgifter. 

Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter är mer omfattande än arbetstagarens. Det ligger på ditt ansvar att bland annat uppge den bransch inom vilken arbetet utförs, det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet, den plats där arbetet utförs samt anställningsförhållandets tidpunkt. 

Du som är arbetsgivare måste också ge en separat försäkran om att du har uppfyllt och i fortsättningen förmår uppfylla dina förpliktelser som arbetsgivare. Du måste också ge en försäkran om att de arbetsvillkor du har avtalat om med arbetstagaren stämmer överens med gällande bestämmelser och det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. 

Det enklaste sättet att lämna in uppgifterna är via e-tjänsten arbetsgivarens Enter Finland. Om du inte kan använda e-tjänsten, fyll i pappersblanketten Anställningsvillkor och ge den till arbetstagaren. Arbetstagaren kan lägga till den ifyllda blanketten som bilaga till sin ansökan i Enter Finland. En arbetstagare som har gjort en pappersansökan kan ta med den ifyllda ”Anställningvillkor”-blanketten när hen besöker ett serviceställe för att styrka sin identitet.

Jag använder arbetsgivarens Enter Finland och har fyllt i anställningsvillkoren i e-tjänsten och har via e-tjänsten lagt till bilagor till min arbetstagares ansökan om uppehållstillstånd. Måste min arbetstagare visa upp de här handlingarna i original när hen besöker ett serviceställe för att styrka sin identitet?

Arbetstagaren behöver inte ta med sig sådana handlingar som du i egenskap av arbetsgivare har bifogat till hens ansökan via arbetsgivarens Enter Finland. När din arbetstagare besöker oss för att styrka sin identitet, måste hen ändå ta med sig de handlingar som hen själv har lagt till som bilagor till sin ansökan. 

I sådana fall där arbetstagaren har bifogat någon handling till sin ansökan på begäran av arbetsgivaren, behöver arbetstagaren inte visa upp den här handlingen i original när hen besöker oss för att styrka sin identitet. 

Om både arbetsgivaren och arbetstagaren sköter ansökningsprocessen på papper utan att använda e-tjänsterna, kan behandlingen av ansökan gå snabbare om arbetstagaren tar med sig arbetsgivarens handlingar till servicestället.

Giltighetstid för arbetstagarens rätt att arbeta

Hur kan jag kontrollera om arbetstagarens rätt att arbeta är i kraft? Kan man få ett intyg över rätten att arbeta? 

I avsnittet Kontrollering av arbetstagarens rätt att arbeta hittar du noggranna anvisningar för hur du granskar rätten att arbeta i olika situationer. 

Vår arbetstagare som ansökt om fortsatt tillstånd arbetar inom byggbranschen där arbetsplatserna varierar. Arbetstagaren ska visa upp ett giltigt uppehållstillståndskort för att komma in på arbetsplatsen. Hur bevisar arbetstagaren sin rätt att arbeta på olika arbetsplatser när han eller hon väntar på ett beslut om sin ansökan om fortsatt tillstånd och det föregående tillståndet har gått ut?

Arbetstagaren kan på arbetsplatsen visa upp ett intyg över att hans eller hennes ansökan om fortsatt tillstånd har lämnats in och sitt gamla uppehållstillståndskort. I intyget över inlämnad ansökan anges när ansökan har lämnats in. Om ansökan har lämnats in innan det gamla uppehållstillståndet har gått ut, är arbetstagarens rätt att arbeta i allmänhet i kraft medan behandlingen av det fortsatta tillståndet pågår. Läs mer om fortsatt rätt att arbeta på sidan Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd.

Jag skulle vilja anställa en arbetstagare vars uppehållstillstånd beviljats på grund av ett annat arbete. Kan han eller hon börja arbeta hos mig med samma uppehållstillstånd?

Ja, om det nya arbetet är i samma bransch eller innebär samma arbetsuppgifter som arbetstagarens rätt att arbeta enligt uppehållstillståndet. Då behöver han eller hon inte ansöka om ett nytt uppehållstillstånd.

Om arbetstagaren har beviljats uppehållstillstånd för arbetstagare hos en specifik arbetsgivare, gäller tillståndet endast arbete hos den ifrågavarande arbetsgivaren. Då måste han eller hon ansöka om och få ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare innan han eller hon kan inleda ett nytt arbete i din tjänst.

Flera uppehållstillstånd som grundar sig på något annat än arbete medför obegränsad rätt att arbeta. Sådana tillstånd är till exempel permanent uppehållstillstånd och uppehållstillstånd på grund av familjeband. 

Du kan kontrollera arbetstagarens rätt att arbeta på hans eller hennes uppehållstillståndskort. 

Läs mer om byte av arbetsplats på sidan Att byta anställning och kontroll av rätten att arbeta i avsnittet Kontrollering av arbetstagarens rätt att arbeta.

Hur kontrollerar jag arbetstagarens rätt att arbeta inom en viss bransch?   

Du kan kontrollera arbetstagarens rätt att arbeta på hans eller hennes uppehållstillståndskort. Rätten att arbeta inom en viss bransch gäller endast den bransch som anges på kortet. Rätten att arbeta inom en viss bransch tillämpas endast i fråga om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL).

Vår arbetstagare har ansökt om det första uppehållstillståndet på grund av arbete i Finland. Kan han eller hon börja arbeta innan han eller hon har fått ett beslut?

I allmänhet kan arbetet inte inledas innan arbetstagaren har fått ett beslut. 

Det finns dock några undantag. Arbetstagare som arbetar i följande uppgifter kan inleda arbetet innan de har fått ett beslut:

  • tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdomare 
  • professionell artist, tränare eller idrottare eller person hör till deras stöd- eller servicepersonal.

Läs mer om att börja arbeta före ett beslut på sidan Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd.

I vissa fall har arbetstagaren rätt att arbeta 90 dagar utan uppehållstillstånd. Hur vet jag vilket arbete som får göras utan uppehållstillstånd i högst 90 dagar?

Du hittar information om arbete utan uppehållstillstånd i 90 dagar på sidan Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd.

Kan vi anställa en person som har ett uppehållstillstånd som beviljats av ett annat Schengenland men inte ett uppehållstillstånd som beviljats av Finland?

Uppehållstillstånd i ett annat EU- eller Schengenland ger i regel inte rätt att arbeta i Finland. Innan arbetstagaren kan börja arbeta måste han eller hon ansöka om uppehållstillstånd i Finland och få ett beslut om sin ansökan.

Ett undantag är arbetstagare hos ett företag som är verksamt i en annan EU/EES-stat vilka i samma arbetsgivares tjänst kommer till Finland för att i högst sex månader utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete som omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster. En förutsättning är dessutom att arbetstagaren i nämnda stat har tillstånd som berättigar till vistelse och arbete och som är i kraft efter det att arbetet i Finland har upphört. En utstationerad arbetstagare kan arbeta i Finland utan ett uppehållstillstånd beviljat av Finland i högst 90 dagar.

Även en person som har ICT-uppehållstillstånd kan bli stationerad i Finland i högst 90 dagar. I sådana fall måste enheten i Finland göra en underrättelse om rörlighet för kortare vistelse i Finland. Läs mer om underrättelse om rörlighet för personer som beviljats ICT-tillstånd. Underrättelsen är kostnadsfri.

Vår arbetstagare har ett permanent uppehållstillstånd, men uppehållstillståndskortet har av misstag hunnit förfalla. Fortsätter rätten att arbeta även om arbetstagarens permanenta uppehållstillståndskort har gått ut och han eller hon har ansökt om ett nytt kort först efter att det gamla kortet gick ut? 

Om arbetstagaren har ett permanent uppehållstillstånd upphör inte rätten att arbeta även om uppehållstillståndskortet har gått ut. Att uppehållstillståndskortet gått ut påverkar alltså inte innehavarens rätt att arbeta.

Arbetstagaren kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i Enter Finland. Läs mer på sidan Att fornya uppehållstillstandskortet.

Kan vår arbetstagare flytta till ett annat av vårt företags verksamhetsställen för att arbeta där?

Om arbetsuppgifterna är inom samma bransch eller om det är fråga om likadana arbetsuppgifter, kan arbetstagaren flyttas till ett annat verksamhetsställe som ert företag har.

Vår arbetstagare har ansökt om fortsatt tillstånd på grund av arbete. Kan han eller hon fortsätta arbeta i väntan på beslutet trots att hans eller hennes tidigare uppehållstillstånd har gått ut?

Om arbetstagaren ansöker om uppehållstillstånd innan det föregående uppehållstillståndet upphör, fortsätter hans eller hennes rätt att arbeta i allmänhet även om han eller hon ännu inte har fått ett beslut om sin ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. I allmänhet kan personen alltså fortsätta arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas. 

Om arbetstagaren har lämnat in ansökan om fortsatt tillstånd för sent, dvs. först efter att det föregående tillståndet upphört att gälla, har arbetstagarens rätt att arbeta upphört. 

Läs mer i avsnittet Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.