Hoppa till innehåll

Uppehållstillståndskort

Om du beviljas uppehållstillstånd, får du ett uppehållstillståndskort. Med uppehållstillståndskortet kan du bevisa att du har uppehållsrätt i Finland. Uppehållstillståndskortet är inte en officiell identitetshandling. Man kan alltså inte styrka sin identitet med ett uppehållstillståndskort. 

Uppehållstillståndskortet är försett med ett chip där man lagrar biometriska kännetecken, bland annat din ansiktsbild och två fingeravtryck.

På uppehållstillståndskortet står det hur länge ditt uppehållstillstånd är i kraft. Om ditt uppehållstillstånd går ut, kan du inte förlänga tillståndet genom att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort, utan du måste ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du har permanent uppehållstillstånd och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort ska gå ut, behöver du inte ansöka om permanent uppehållstillstånd på nytt. Ansök då om ett nytt uppehållstillståndskort. När du har permanent uppehållstillstånd, måste uppehållstillståndskortet förnyas med 5 års mellanrum.

Leverans av uppehållstillståndskort

Om du har lämnat in din ansökan i Finland

Kortet skickas till ett avhämtningsställe nära dig inom två veckor från det att beslutet har fattats. När kortet har anlänt får du en ankomstavi per e-post och textmeddelande. Ankomstavin innehåller ett försändelsenummer, adressen till avhämtningsstället, och den sista dagen då kortet ännu kan hämtas. Om du inte har ett telefonnummer eller en e-postadress, skickas ankomstavin per brev.

När du har fått en ankomstavi, kan du inte längre ändra avhämtningsstället. Du måste hämta kortet på det avhämtningsställe som anges i ankomstavin.

Det är viktigt att du hämtar ut kortet inom utsatt tid. Om du inte hinner hämta ut kortet själv, kan någon annan hämta kortet åt dig. Hen behöver ta med sig ankomstavin och din PIN-kod.

Så hämtar du ut uppehållstillståndskortet i Finland

Ta med dig detta när du hämtar kortet:

 • Ankomstavin, alltså meddelandet som du fått med försändelsenummer.

 • PIN-koden, som är ditt kundnummer hos Migrationsverket. Du hittar PIN-koden på intyget över att ansökan är anhängig som du fått från Migrationsverket, eller på ditt gamla uppehållstillståndskort.

  • Om du ansökte om uppehållstillstånd eller kort i Enter Finland hittar du intyget över att ansökan är anhängig i Enter Finland. Ta en skärmdump av intyget eller skriv ut intyget innan du hämtar kortet

  • Om du ansökte med en pappersansökan fick du ett intyg över anhängighet när du besökte Migrationsverkets serviceställe.

Om du hämtar kortet för en annan persons räkning behöver du ingen fullmakt. Ta med dig ankomstavin och den persons PIN-kod vars kort du hämtar.

I vissa fall får du kortet på ett annat sätt

Om du beviljas ett främlingspass eller ett resedokument för flykting samtidigt med ett uppehållstillstånd, skickas handlingarna tillsammans som rekommenderat brev. Du får en ankomstavi till din hemadress när brevet finns att hämta på postkontoret. Brevet lämnas ut mot kvittering till dig, eller mot fullmakt till någon som har fått fullmakt av dig (läs mer på sidan Fullmakt (posti.fi)).

Om du bor på Åland eller har en spärrmarkering, skickas kortet hem till dig per brev.

Om du har ansökt om permanent uppehållstillstånd med en pappersansökan och beslutet är negativt men du beviljas ett tidsbegränsat fortsatt tillstånd, skickas kortet till dig med mottagningsbevis tillsammans med beslutet.

Om du har lämnat in din ansökan utomlands 

Om du har lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd utomlands, får du kortet via en finsk beskickning.  Beskickningen informerar dig om var du kan hämta kortet. 

Om du inte har fått ditt uppehållstillståndskort inom 6 veckor från det att beslutet har fattats, informera Migrationsverket om detta genom att skicka e-post till migri@migri.fi. När du skickar e-post, använd Migrationsverkets Securemail-tjänst (securemail.migri.fi).

Om du har ansökt om uppehållstillstånd genom expressfilen

Om du ansöker om uppehållstillstånd genom expressfilen, kan du välja i Enter Finland om du vill få ditt uppehållstillståndskort levererat till Finland eller utomlands. Du kan få ditt kort i Finland, om du kommer från ett visumfritt land eller ansöker om D-visum i samband med din ansökan om uppehållstillstånd genom expressfilen.

Om du vill få ditt uppehållstillståndskort i Finland, skickas kortet till ett avhämtningsställe nära den adress i Finland som du har angett i din ansökan, inom två veckor efter att beslutet har fattats. När kortet har anlänt får du en ankomstavi per e-post och textmeddelande. Ankomstavin innehåller ett försändelsenummer, adressen till avhämtningsstället, och den sista dagen då kortet ännu kan hämtas. Se Så hämtar du ut uppehållstillståndskortet i Finland

Om du vill få ditt uppehållstillståndskort utomlands och har styrkt din identitet

 • vid ett VFS-tillståndscenter, skickas kortet till den närmaste finska beskickningen.
 • på en finsk beskickning, skickas kortet till den beskickning som du besökte för att styrka din identitet

Om du har beviljats D-visum

Du kan resa in i Finland utan uppehållstillståndskort genast när du har beviljats uppehållstillstånd och D-visum.  

Uppehållstillståndskortet skickas till ett avhämtningsställe nära den adress i Finland som du har angett i din ansökan, inom två veckor efter att beslutet har fattats. När kortet har anlänt får du en ankomstavi per e-post och textmeddelande. Ankomstavin innehåller ett försändelsenummer, adressen till avhämtningsstället, och den sista dagen då kortet ännu kan hämtas. 

Det är viktigt att du hämtar ut kortet inom utsatt tid. Om du inte hinner hämta ut kortet själv, kan någon annan hämta kortet åt dig. Hen behöver ta med sig ankomstavin och din PIN-kod. 

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

Uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd för personer som flytt kriget i Ukraina

På sidan Uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd finns anvisningar om uppehållstillståndskort som beviljas på grund av tillfälligt skydd och om avhämtning av sådana kort. 

På uppehållstillståndskortet antecknas den paragraf i utlänningslagen på vilken rätten att arbeta grundar sig. Med hjälp av denna anteckning kan du skilja de uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd från andra uppehållstillståndskort. Ett uppehållstillståndskort som har utfärdats på grund av tillfälligt skydd har anteckningen ”UlkL 78 § 3 mom. 3 k.” eller ”UlkL 81 a § 1 mom. 3 k.”. Paragrafen gäller endast de klienter som har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

Brexit-uppehållstillståndskort

1. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

 • SEU-sopimuksen 50 artikla = Uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet
 • P SEU-sopimuksen 50 artikla = Permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet

2. Kortets sista giltighetsdag. Uppehållstillståndet eller kortet måste förnyas innan denna dag.

3. Kortinnehavarens kundnummer hos Migrationsverket samt personbeteckning.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets baksida:

4. I fältet kan antecknas vilka som helst uppgifter som är relevanta för tillståndet, till exempel vad tillståndsinnehavarens rätt att arbeta omfatt ar och om tillståndsinnehavaren är gränsarbetare.

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

Kort utfärdade efter september 2020: 

1. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

A = kontinuerligt uppehållstillstånd
B = tillfälligt uppehållstillstånd
P = permanent uppehållstillstånd
P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

2. Kortets sista giltighetsdag. Uppehållstillståndet eller kortet måste förnyas innan denna dag.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets framsida:

3. Kortinnehavarens kundnummer hos Migrationsverket samt personbeteckning, om sådan finns. Personbeteckning är inte en obligatorisk uppgift på ett uppehållstillståndskort.

4. Rätt att arbeta: Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar.

 • Om det är fråga om ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), nämns rätten att arbeta och dess omfattning endast på kortets baksida. I uppehållstillstånd för arbetstagare varierar omfattningen av rätten att arbeta från fall till fall, och på kortets baksida kan rätten att arbeta beskrivas på ett tillräckligt detaljerat sätt.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets baksida:

5. I fältet kan antecknas vilka som helst uppgifter som är relevanta för tillståndet, till exempel mer exakta uppgifter om rätten att arbeta. I fältet anges uppgifter om rätten att arbeta om det är fråga om ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), såsom arbetsgivarens uppgifter och de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

Kort utfärdade innan september 2020:

Migrationsverket har börjat utfärda nya uppehållstillståndskort i slutet av september 2020. ditt nuvarande kort gäller till och med dess sista giltighetsdag. Du behöver inte byta ut ditt nuvarande kort till ett nytt kort. Om du till exempel har nyligen beviljats permanent uppehållstillstånd, är ditt uppehållstillståndskort giltigt för de följande fem åren. Efter detta kan ditt kort bytas ut till ett nytt kort. Om du vill byta ditt kort tidigare, måste du betala behandlingsavgiften för förnyande av uppehållstillståndskort.

1. Uppehållstillståndet är giltigt till och med det datum som har antecknats på kortet. Om uppehållstillståndet är permanent, har kortet anteckningen PYSYVÄ/PERMANENT.

2. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

 • A = kontinuerligt uppehållstillstånd
 • B = tillfälligt uppehållstillstånd
 • P = permanent uppehållstillstånd
 • P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

3. Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar. TTOL betyder uppehållstillstånd för arbetstagare. Sedan uppräknas de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

4. Kortinnehavarens kundnummer hos Migrationsverket samt personbeteckning, om sådan finns. Personbeteckning är inte en obligatorisk uppgift på ett uppehållstillståndskort.

5. Kortets sista giltighetsdag. Uppehållstillståndet eller kortet måste förnyas innan denna dag.

Framsidan av uppehållstillståndskortet

Baksidan av uppehållstillståndskortet