Hoppa till innehåll

Uppehållstillståndskort

Om du beviljas uppehållstillstånd, får du ett uppehållstillståndskort. På uppehållstillståndskortets chip lagras biometriska kännetecken, bland annat din ansiktsbild och 2 fingeravtryck. För att garantera kortets datasäkerhet måste kortet förnyas med 5 års mellanrum.

På uppehållstillståndskortet står det hur länge ditt uppehållstillstånd är i kraft. Om ditt uppehållstillstånd går ut, kan du inte förlänga tillståndet genom att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort, utan du måste ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du har permanent uppehållstillstånd och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort går ut, måste du inte på nytt ansöka om permanent uppehållstillstånd. Då ska du ansöka om ett nytt kort. När du har permanent uppehållstillstånd, måste uppehållstillståndskortet förnyas med 5 års mellanrum.

Leverans av uppehållstillståndskort

Om du har lämnat in din ansökan i Finland

Kortet levereras till ditt närmaste DB Schenkers avhämtningsställe inom 2 veckor från det att beslutet har fattats. Du får en ankomstavi som text- och e-postmeddelande. Meddelandet innehåller DB Schenker försändelsekod, adressen till avhämtningsställe och datumet då du senast ska hämta ut kortet. Om du inte har ett telefonnummer eller en e-postadress, skickas DB Schenkers ankomstavi till dig via brev.

Ta med dig detta när du hämtar kortet:

 • DB Schenkers ankomstavi med försändelsenummer och
 • ditt kundnummer, dvs. din PIN-kod. Du hittar ditt kundnummer på intyget över att ansökan är anhängig som du fått från Migrationsverket eller på ditt gamla uppehållstillståndskort.
  • Om du ansökte om uppehållstillstånd eller kort i Enter Finland hittar du intyget över anhängighet i Enter Finland.
  • Om du ansökte med en pappersansökan fick du ett intyg över anhängighet när du besökte Migrationsverkets serviceställe.

Om du hämtar kortet för en annan persons räkning behöver du ingen fullmakt. Ta med dig ankomstavin som DB Schenker har skickat och kundnumret för den person vars kort du hämtar.

Om du har lämnat in din ansökan utomlands 

Du får kortet via Finlands beskickning. 

Om du inte har fått ditt uppehållstillståndskort inom 6 veckor från det att beslutet fattats, kontakta Migrationsverket per e-post: migri@migri.fi

När du ansöker om uppehållstillstånd genom expressfilen,

kan du välja om du vill få ditt uppehållstillståndskort i Finland eller utomlands. 

Du kan få ditt kort i Finland, om du kommer från ett visumfritt land eller ansöker om D-visum i samband med din ansökan om uppehållstillstånd genom expressfilen.

Om du vill få ditt uppehållstillståndskort i Finland, levereras kortet till ditt närmaste DB Schenkers avhämtningsställe inom 2 veckor efter att beslutet har fattats. Avhämtningsstället bestäms enligt den adress i Finland som du har angett i din ansökan. När kortet har anlänt får du en ankomstavi per e-post och textmeddelande. Ankomstavin innehåller DB Schenkers försändelsenummer, adressen till avhämtningsstället, och den sista dagen då kortet ännu kan hämtas.

Om du vill få ditt uppehållstillståndskort utomlands och har styrkt din identitet 

 • vid ett VFS tillståndscenter, ska kortet levereras till den närmaste finska beskickningen.
 • på en finsk beskickning, ska kortet levereras till den beskickning som du besökte för att styrka din identitet.

Om du ansöker om D-visum

Du kan resa in i Finland utan uppehållstillståndskort genast när du har beviljats uppehållstillstånd.

Uppehållstillståndskortet levereras till ditt närmaste DB Schenkers avhämtningsställe inom 2 veckor efter att beslutet har fattats. Avhämtningsstället bestäms enligt den adress i Finland som du har angett i din ansökan. När kortet har anlänt får du en ankomstavi per e-post och textmeddelande. Ankomstavin innehåller DB Schenkers försändelsenummer, adressen till avhämtningsstället, och den sista dagen då kortet ännu kan hämtas.

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

Tillståndet är giltigt till och med det datum som har antecknats på kortet. 

1. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

A = kontinuerligt uppehållstillstånd
B = tillfälligt uppehållstillstånd
P = permanent uppehållstillstånd
P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

2. Datum före vilket kortet måste förnyas.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets framsida:

3. Migrationsverkets kundnummer.

4. Rätt att arbeta: Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar.

 • Om det är fråga om ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), nämns rätten att arbeta och dess omfattning endast på kortets baksida. I uppehållstillstånd för arbetstagare varierar omfattningen av rätten att arbeta från fall till fall, och på kortets baksida kan rätten att arbeta beskrivas på ett tillräckligt detaljerat sätt.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets baksida:

5. I fältet kan antecknas vilka som helst uppgifter som är relevanta för tillståndet, till exempel mer exakta uppgifter om rätten att arbeta. I fältet anges uppgifter om rätten att arbeta om det är fråga om ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), såsom arbetsgivarens uppgifter och de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

 

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

Migrationsverket har börjat utfärda nya uppehållstillståndskort i slutet av september 2020. ditt nuvarande kort gäller till och med dess sista giltighetsdag. Du behöver inte byta ut ditt nuvarande kort till ett nytt kort. Om du till exempel har nyligen beviljats permanent uppehållstillstånd, är ditt uppehållstillståndskort giltigt för de följande fem åren. Efter detta kan ditt kort bytas ut till ett nytt kort. Om du vill byta ditt kort tidigare, måste du betala behandlingsavgiften för förnyande av uppehållstillståndskort.

1. Tillståndet är giltigt till och med det datum som har antecknats på kortet. Om uppehållstillståndet är permanent, har kortet anteckningen PYSYVÄ/PERMANENT.

2. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

 • A = kontinuerligt uppehållstillstånd
 • B = tillfälligt uppehållstillstånd
 • P = permanent uppehållstillstånd
 • P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

3. Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar. TTOL betyder uppehållstillstånd för arbetstagare. Sedan uppräknas de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

4. Migrationsverkets kundnummer.

5. Kortet måste förnyas innan denna dag.

Framsidan av uppehållstillståndskortet

Baksidan av uppehållstillståndskortet

Uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd för personer som flytt kriget i Ukraina

Alla uppehållstillståndskort som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga fram till 4.3.2024, även om kortets datum skulle ha gått ut.

På uppehållstillståndskortet antecknas den paragraf i utlänningslagen på vilken rätten att arbeta grundar sig. Med hjälp av denna anteckning kan du skilja de uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd från andra uppehållstillståndskort. Ett uppehållstillståndskort som har utfärdats på grund av tillfälligt skydd har anteckningen ”UlkL 78 § 3 mom. 3 k.” eller ”UlkL 81 a § 1 mom. 3 k.”. Paragrafen gäller endast de klienter som har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

Brexit-uppehållstillståndskort

1. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

 • SEU-sopimuksen 50 artikla = Uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet
 • P SEU-sopimuksen 50 artikla = Permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet

2. Kortet måste förnyas innan denna dag.

3. Migrationsverkets kundnummer

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets baksida:

4. I fältet kan antecknas vilka som helst uppgifter som är relevanta för tillståndet, till exempel vad tillståndsinnehavarens rätt att arbeta omfattar och om tillståndsinnehavaren är gränsarbetare.