Hoppa till innehåll

Uppehållstillståndskort

Om du beviljas uppehållstillstånd, får du ett uppehållstillståndskort. 

Om du har lämnat in din ansökan i Finland 

Kortet levereras till ditt närmaste Matkahuolto-serviceställe inom två veckor från det att beslutet har fattats. Du får en ankomstavi som text- och e-postmeddelande. Meddelandet innehåller Matkahuoltos försändelsekod, adressen till Matkahuolto-servicestället och datumet då du senast ska hämta ut kortet. Om du inte har ett telefonnummer eller en e-postadress, skickas Matkahuoltos ankomstavi till dig via brev.

Ta med dig detta när du hämtar kortet:

 • meddelandet med försändelsekoden från Matkahuolto
 • ett intyg över inlämnad ansökan om uppehållstillstånd som innehåller en PIN-kod som behövs vid utlämningen (PIN-koden är intygets streckkod).
  • Du kan skriva ut ett nytt intyg över inlämnad ansökan på ditt Enter Finland-konto.
  • Om du har lämnat in en pappersansökan, skickar vi ett nytt intyg över inlämnad ansökan hem till dig när beslutet har fattats. 

Om du har lämnat in din ansökan utomlands 

Du får kortet via Finlands beskickning. 

Om du inte har fått ditt uppehållstillståndskort inom sex veckor från det att beslutet fattats, kontakta Migrationsverket per e-post: migri@migri.fi

När du ansöker om uppehållstillstånd genom expressfilen,

kan du välja om du vill få ditt uppehållstillståndskort i Finland eller utomlands. 

Du kan få ditt kort i Finland, om du kommer från ett visumfritt land eller ansöker om D-visum i samband med din ansökan om uppehållstillstånd genom expressfilen.

Om du vill få ditt uppehållstillståndskort i Finland, levereras kortet till ditt närmaste Matkahuolto-serviceställe inom två veckor efter att beslutet har fattats. Servicestället bestäms enligt den adress i Finland som du har angett i din ansökan. När kortet har anlänt får du en ankomstavi per e-post och textmeddelande. Ankomstavin innehåller Matkahuoltos försändelsenummer, adressen till servicestället, och den sista dagen då kortet ännu kan hämtas.

Om du vill få ditt uppehållstillståndskort utomlands och har styrkt din identitet 

 • vid ett VFS tillståndscenter, ska kortet levereras till den närmaste finska beskickningen.
 • på en finsk beskickning, ska kortet levereras till den beskickning som du besökte för att styrka din identitet. 

Allmänt

På uppehållstillståndskortets chip lagras biometriska kännetecken, bland annat din ansiktsbild och två fingeravtryck. För att garantera kortets datasäkerhet måste kortet förnyas med fem års mellanrum.

På uppehållstillståndskortet står det hur länge ditt uppehållstillstånd är i kraft. Om ditt uppehållstillstånd går ut, kan du inte förlänga tillståndet genom att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort, utan du måste ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du har permanent uppehållstillstånd och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort går ut, måste du inte på nytt ansöka om permanent uppehållstillstånd. Då ska du ansöka om ett nytt kort. När du har permanent uppehållstillstånd, måste uppehållstillståndskortet förnyas med fem års mellanrum.

Migrationsverket har börjat utfärda nya uppehållstillståndskort i slutet av september 2020. ditt nuvarande kort gäller till och med dess sista giltighetsdag. Du behöver inte byta ut ditt nuvarande kort till ett nytt kort. Om du till exempel har nyligen beviljats permanent uppehållstillstånd, är ditt uppehållstillståndskort giltigt för de följande fem åren. Efter detta kan ditt kort bytas ut till ett nytt kort. Om du vill byta ditt kort tidigare, måste du betala behandlingsavgiften för förnyande av uppehållstillståndskort.

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

Tillståndet är giltigt till och med det datum som har antecknats på kortet. 

1. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

A = kontinuerligt uppehållstillstånd
B = tillfälligt uppehållstillstånd
P = permanent uppehållstillstånd
P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

2. Datum före vilket kortet måste förnyas.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets framsida:

3. Migrationsverkets kundnummer.

4. Rätt att arbeta: Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar.

 • Om det är fråga om ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), nämns rätten att arbeta och dess omfattning endast på kortets baksida. I uppehållstillstånd för arbetstagare varierar omfattningen av rätten att arbeta från fall till fall, och på kortets baksida kan rätten att arbeta beskrivas på ett tillräckligt detaljerat sätt.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets baksida:

5. I fältet kan antecknas vilka som helst uppgifter som är relevanta för tillståndet, till exempel mer exakta uppgifter om rätten att arbeta. I fältet anges uppgifter om rätten att arbeta om det är fråga om ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), såsom arbetsgivarens uppgifter och de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

 

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

1. Tillståndet är giltigt till och med det datum som har antecknats på kortet. Om uppehållstillståndet är permanent, har kortet anteckningen PYSYVÄ/PERMANENT.

2. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

 • A = kontinuerligt uppehållstillstånd
 • B = tillfälligt uppehållstillstånd
 • P = permanent uppehållstillstånd
 • P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

3. Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar. TTOL betyder uppehållstillstånd för arbetstagare. Sedan uppräknas de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

4. Migrationsverkets kundnummer.

5. Kortet måste förnyas innan denna dag.

Framsidan av uppehållstillståndskortet

Baksidan av uppehållstillståndskortet

Brexit-uppehållstillståndskort

1. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

 • SEU-sopimuksen 50 artikla = Uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet
 • P SEU-sopimuksen 50 artikla = Permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet

2. Kortet måste förnyas innan denna dag.

3. Migrationsverkets kundnummer

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets baksida:

4. I fältet kan antecknas vilka som helst uppgifter som är relevanta för tillståndet, till exempel vad tillståndsinnehavarens rätt att arbeta omfattar och om tillståndsinnehavaren är gränsarbetare.