Hoppa till innehåll

Uppehållstillståndskort

Du får ett uppehållstillståndskort om du beviljas uppehållstillstånd. Du får uppehållstillståndskortet inom cirka 2-3 veckor efter att beslutet fattats.

Om du har lämnat in din ansökan i Finland, får du kortet som ett brev per post i Finland. Du kan inte hämta kortet vid servicestället. Om du har lämnat in din ansökan utomlands, får du kortet via Finlands beskickning. Obs! Om du inte har fått ditt uppehållstillståndskort inom sex veckor från det att beslutet har fattats, skicka en utredning om situationen via e-post till adressen [email protected].

På uppehållstillståndskortets chip lagras biometriska kännetecken, bland annat din ansiktsbild och två fingeravtryck. För att garantera kortets datasäkerhet måste kortet förnyas med fem års mellanrum.

På uppehållstillståndskortet står det hur länge ditt uppehållstillstånd är i kraft. Om ditt uppehållstillstånd går ut, kan du inte förlänga tillståndet genom att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort, utan du måste ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du har permanent uppehållstillstånd och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort går ut, måste du inte på nytt ansöka om permanent uppehållstillstånd. Då ska du ansöka om ett nytt kort. När du har permanent uppehållstillstånd, måste uppehållstillståndskortet förnyas med fem års mellanrum.

Migrationsverket har börjat utfärda nya uppehållstillståndskort i slutet av september 2020. ditt nuvarande kort gäller till och med dess sista giltighetsdag. Du behöver inte byta ut ditt nuvarande kort till ett nytt kort. Om du till exempel har nyligen beviljats permanent uppehållstillstånd, är ditt uppehållstillståndskort giltigt för de följande fem åren. Efter detta kan ditt kort bytas ut till ett nytt kort. Om du vill byta ditt kort tidigare, måste du betala behandlingsavgiften för förnyande av uppehållstillståndskort.

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

Tillståndet är giltigt till och med det datum som har antecknats på kortet. 

1. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

A = kontinuerligt uppehållstillstånd
B = tillfälligt uppehållstillstånd
P = permanent uppehållstillstånd
P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

2. Datum före vilket kortet måste förnyas.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets framsida:

3. Migrationsverkets kundnummer.

4. Rätt att arbeta: Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar.

  • Om det är fråga om ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), nämns rätten att arbeta och dess omfattning endast på kortets baksida. I uppehållstillstånd för arbetstagare varierar omfattningen av rätten att arbeta från fall till fall, och på kortets baksida kan rätten att arbeta beskrivas på ett tillräckligt detaljerat sätt.

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets baksida:

5. I fältet kan antecknas vilka som helst uppgifter som är relevanta för tillståndet, till exempel mer exakta uppgifter om rätten att arbeta. I fältet anges uppgifter om rätten att arbeta om det är fråga om ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), såsom arbetsgivarens uppgifter och de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

 

Anteckningar på uppehållstillståndskortet

1. Tillståndet är giltigt till och med det datum som har antecknats på kortet. Om uppehållstillståndet är permanent, har kortet anteckningen PYSYVÄ/PERMANENT.

2. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

  • A = kontinuerligt uppehållstillstånd
  • B = tillfälligt uppehållstillstånd
  • P = permanent uppehållstillstånd
  • P-EU eller P-EY = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

3. Den nämnda paragrafen i utlänningslagen anger vad din rätt att arbeta omfattar. TTOL betyder uppehållstillstånd för arbetstagare. Sedan uppräknas de branscher inom vilka tillståndsinnehavaren får arbeta.

4. Migrationsverkets kundnummer.

5. Kortet måste förnyas innan denna dag.

Framsidan av uppehållstillståndskortet

Baksidan av uppehållstillståndskortet

Brexit-uppehållstillståndskort

1. Typ av tillstånd eller grund för tillstånd:

  • SEU-sopimuksen 50 artikla = Uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet
  • P SEU-sopimuksen 50 artikla = Permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet

2. Kortet måste förnyas innan denna dag.

3. Migrationsverkets kundnummer

Fältet ”ANMÄRKNINGAR” på kortets baksida:

4. I fältet kan antecknas vilka som helst uppgifter som är relevanta för tillståndet, till exempel vad tillståndsinnehavarens rätt att arbeta omfattar och om tillståndsinnehavaren är gränsarbetare.