Hoppa till innehåll

Hälsotillstånd

Det är möjligt att avvika från språkkunskapsvillkoret om du inte på grund av ditt hälsotillstånd eller en hörsel-, syn- eller talskada kan uppfylla villkoret om minst nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska eller i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk.

En sjukdom eller skada är dock sällan av sådan karaktär att du på grund av denna är permanent oförmögen att uppfylla språkkunskapsvillkoret. Många sjukdomar och skador försvårar livet och kan även göra det långsammare och svårare att lära sig ett språk, men vanligtvis förhindrar de inte inlärningen helt och hållet.

När din ansökan behandlas beaktas samtliga uppgifter som Migrationsverket har om dig vid utvärderingen. Vi har tillgång exempelvis till alla de uppgifter och intyg om ditt hälsotillstånd som du lämnade in när du ansökte om uppehållstillstånd i Finland.

Din egen upplevelse av hur ditt hälsotillstånd påverkar din förmåga att lära dig och studera språk eller ett läkarintyg om en sjukdom eller skada garanterar inte att vi kommer att avvika från språkkunskapsvillkoret i ditt fall. Inte heller arbetsoförmåga konstaterad av läkare innebär nödvändigtvis att du inte kan lära dig eller studera ett språk.

Även sådana sjukdomar och skador som inte i sig anses utgöra ett hinder för språkinlärning beaktas dock som en del av den totala bedömningen.

Följande åkommor utgör inte i sig tillräcklig grund för avvikelse:

 • hörsel- eller synsvårigheter
 • dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)
 • koncentrationsstörning
 • minnesstörningar
 • högt blodtryck
 • diabetes
 • sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
 • smärttillstånd
 • depression
 • posttraumatisk stressreaktion
 • ångestsyndrom
 • rädslor

Hurdana ska bilagorna till ansökan vara?

Om du begär undantag från språkkunskapsvillkoret på grund av ditt hälsotillstånd eller en hörsel-, syn- eller talskada ska du till din medborgarskapsansökan bifoga

 • ett intyg av läkaren som vårdat dig som visar att din sjukdom eller skada är av sådan karaktär att den permanent hindrar dig att tillägna dig tillräckliga språkkunskaper. Intyget ska vara så nytt som möjligt och även beskriva hur din sjukdom eller skada har behandlats.
 • samtliga intyg över språkkurser
 • övriga eventuella utredningar om dina studier i finska eller svenska.