Hoppa till innehåll

Vad frågar man vid asylsamtalet?

I början av asylsamtalet utreder vi din

  • identitet
  • resrutt (hur du tog dig till Finland).

Vi kommer också att fråga efter uppgifter som behövs för att utreda om din ansökan kan behandlas i Finland. Läs mer om när din ansökan inte behandlas i Finland.

Efter detta får du berätta alla skäl till varför du söker asyl i Finland.

Vid asylsamtalet får du muntligen berätta om händelserna och det hot som du har upplevt i ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland. Om du har dokument som du vill hänvisa till vid behandlingen av ditt ärende, ta med dem till asylsamtalet, om du inte har lämnat in dem till myndigheterna redan tidigare.

De uppgifter som du lämnar under asylsamtalet och annat material som presenteras i samband med din asylansökan kommer att ligga till grund för beslutet i ditt ärende. Vid asylsamtalet försöker intervjuaren utreda alla omständigheter som är relevanta med tanke på ditt ärende. Intervjuaren kommer att bedöma vilka uppgifter i din berättelse som är relevanta för ärendet och vilka av dina dokument som är av betydelse. Intervjuaren kan vid behov hjälpa dig genom att ställa frågor så att vi får mer information om sådant som är väsentligt i ärendet. När beslutet fattas måste Migrationsverket även bedöma trovärdigheten hos din berättelse.