Hoppa till innehåll
Sidan uppdateras.

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina

För närvarande får vi många frågor som bland annat gäller säsongsarbetare och familjemedlemmar i Ukraina och i Finland. På denna sida hittar du svar på en rad vanliga frågor. Svaren uppdateras i takt med att situationen förändras. 

Tillfällig skydd

Allmänt om tillfälligt skydd

1. Vem kan få tillfälligt skydd?

Tillfälligt skydd kan beviljas endast:

 • Ukrainska medborgare som till följd av Rysslands invasion i Ukraina inte kan återvända till Ukraina.
 • Familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före den 24 februari 2022 och familjemedlemmen inte är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein, eller Schweiz. 
  • Familjemedlemmen måste visa upp bevis på familjebandet, till exempel ett äktenskapsintyg eller en födelseattest för ett barn som är medborgare i Ukraina.
  • Familjemedlemmar behöver inte ansöka samtidigt. De kan exempelvis komma till Finland senare och ansöka om tillfälligt skydd då.
  • Om familjemedlemmen är medborgare i en EU-stat, Liechtenstein, eller Schweiz, kan han eller hon ansöka om EU-registrering.
 • Medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet och statslösa personer som har haft ett uppehållstillstånd i Ukraina på grund av internationellt skydd. Vid ansökan om tillfälligt skydd måste de visa upp bevis på ett sådant uppehållstillstånd, till exempel ett intyg om flyktingstatus som utfärdats i Ukraina.
 • Medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet och statslösa personer som har haft ett permanent uppehållstillstånd i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor. Vid ansökan om tillfälligt skydd måste de visa upp bevis på ett sådant uppehållstillstånd, till exempel ett uppehållstillståndskort.
  • Om sökanden har vistats i Ukraina med ett permanent uppehållstillstånd, utreder vi om han eller hon kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor. Om vi vid behandlingen av ansökan om tillfälligt skydd inte kan bedöma om sökanden har möjlighet att återvända till sitt hemland, råder vi sökanden att ansöka om asyl.
 • Medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet som har ansökt om tillfälligt skydd före 7.9.2023 och som har vistats i Ukraina med ett tillfälligt uppehållstillstånd och som inte kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor.
  • Om sökanden har vistats i Ukraina med ett tillfälligt uppehållstillstånd, utreder vi om han eller hon kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor. Om vi vid behandlingen av ansökan om tillfälligt skydd inte kan bedöma om sökanden har möjlighet att återvända till sitt hemland, har sökanden rätt att ansöka om asyl.

2. Hur länge är ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd giltigt?

Alla tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga till och med den 4 mars 2024. Europeiska unionens råd har den 28 september 2023 beslutat att förlänga det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2025. Läs mer på sidan Förlängning av tillfälligt skydd.

3. Hur ansöker jag om tillfälligt skydd?

1. När du befinner dig i Finland, besök polisen eller gränsmyndigheten. Berätta att du vill ansöka om tillfälligt skydd. Ansökan är gratis.

 • Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd även om du redan har sökt asyl. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas mycket snabbare än en asylansökan.
 • Visa upp för polisen eller gränsmyndigheten din identitetshandling, till exempel ett biometriskt pass från ditt medborgarskapsland eller ett ukrainskt inrikespass.

2. Polisen eller gränsmyndigheten registrerar din ansökan om tillfälligt skydd. De skriver in följande uppgifter om dig:

 • dina person- och hemortsuppgifter
 • uppgifter om din inresa till Finland och om din resrutt
 • uppgifter om dina familjemedlemmar 
 • dessutom fotograferar de dig och tar dina fingeravtryck och din underskrift

3. Polisen eller gränsmyndigheten frågar dig om du endast ansöker om tillfälligt skydd eller om du också ansöker om asyl.

Polisen eller gränsmyndigheten förklarar för dig skillnaderna mellan tillfälligt skydd och asyl, så att du kan välja om du bara vill söka tillfälligt skydd eller om du också vill söka asyl. Det är också möjligt att söka asyl senare.

4. Efter registreringen fattar Migrationsverket beslut om din ansökan.

 • Du måste ha en identitetshandling, till exempel ett biometriskt pass från ditt medborgarskapsland eller ett ukrainskt inrikespass. Om du inte har en identitetshandling, ansök om en identitetshandling hos Ukrainas ambassad i Finland. Berätta på ambassaden att du har ansökt om tillfälligt skydd och att du behöver en identitetshandling för ansökan. Observera att Finland inte godkänner pass som utfärdats av folkrepublikerna Donetsk och Luhansk, eftersom Finland inte har erkänt Donetsks och Luhansks självständighet.
 • Om du har ansökt både om tillfälligt skydd och asyl, behöver du inte skaffa en identitetshandling från myndigheterna i ditt hemland om du inte vill det.
 • Migrationsverket kommer att höra dig innan beslutet fattas endast om verket anser att det finns särskilda skäl till det.

5. Du får del av beslutet.

 • Migrationsverket skickar beslutet till dig per post. Beslutet skickas till den förläggning där du är inkvarterad. Om du bor i privat inkvartering, skickas beslutet till den adress som du har uppgett som din adress i Finland. Därför är det viktigt att du vid en eventuell adressändring utan dröjsmål meddelar den förläggning i Finland där du är registrerad att du har en ny adress i Finland.
 • Om beslutet inte delges per post, får du del av beslutet hos Migrationsverket eller polisen.
 • Om du beviljas tillfälligt skydd får du ett uppehållstillståndskort. Läs mer om leverans av uppehållstillståndskort.
 • Om du får tillfälligt skydd och du också har ansökt om asyl avbryter Migrationsverket handläggningen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är giltigt.

4. Måste jag fylla i en ansökan när jag ansöker om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd?

Nej. Tillfälligt skydd söks inte genom att fylla i en blankett. Ansök om tillfälligt skydd personligen hos gränsmyndigheten eller polisen.

5. Vilka dokument behöver jag när jag ansöker om tillfälligt skydd?

Visa upp ditt giltiga pass samt alla dina identitetshandlingar som du har med dig åt polisen eller gränsmyndigheten. Om du inte är ukrainsk medborgare ska du dessutom visa upp ditt uppehållstillståndskort som ukrainska myndigheterna har beviljat eller ett annat dokument som visar att du har vistats lagligt i Ukraina.

Om du kommer till Finland med familj och du har dokument om familjerelationerna, visa också upp dessa. 

6. När får jag ett beslut på min ansökan om tillfälligt skydd?

För närvarande uppskattas handläggningstiden för ansökan om tillfälligt skydd vara cirka 2 veckor. När beslutet har fattats beställer Migrationsverket ett uppehållstillståndskort till dig. För närvarande tar det cirka 2 veckor att få uppehållstillståndskortet. Du får del av beslutet och uppehållstillståndskortet alltså ungefär 1 månad efter att du gjorde ansökan. 

Handläggningstiden för ansökningarna försnabbas dock hela tiden och i fortsättningen kan man få beslut inom 1 vecka. Även då tar det enligt nuvarande uppgifter cirka 2 veckor att få uppehållstillståndskortet.

7. Lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd eller asyl?

Om du flyr från kriget i Ukraina lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda dig temporärt skydd.

Den uppskattade handläggningstiden för en ansökan om tillfälligt skydd är för närvarande cirka 1 vecka, om det inte behövs tilläggsutredningar för din ansökan. Den uppskattade handläggningstiden för asylansökan är 6 månader. 

Handläggningstiden för asylansökan kan också bli längre, eftersom Migrationsverket på grund av den osäkra situationen till följd av kriget i Ukraina inte har tillräckligt med information för att kunna fatta beslut om asylansökan. Det är just därför som det har införts ett tillfälligt skydd i Europeiska unionen.

Ansökan om asyl är avsedd för en situation där du är rädd för personlig förföljelse i ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åsikt, och du inte kan få skydd i ditt hemland eller i ditt permanenta bosättningsland.

Läs mer i anvisningen Du som flyr från Ukraina, det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd (pdf).

8. Jag har sökt asyl. Kan jag ansöka om tillfälligt skydd?

Ja, det kan du. Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd även om du redan har sökt asyl.

Tillfälligt skydd är avsett just för dig som flytt från kriget i Ukraina eller inte kan återvända dit på grund av kriget. Ansökan om tillfälligt skydd är gratis.

Migrationsverket kan fatta beslut om tillfälligt skydd betydligt snabbare än om asyl. 

Den uppskattade handläggningstiden för en ansökan om tillfälligt skydd är för närvarande cirka 1 vecka, om det inte behövs tilläggsutredningar för din ansökan. Den uppskattade handläggningstiden för asylansökan är 6 månader. 

Handläggningstiden för asylansökan kan också bli längre, eftersom Migrationsverket på grund av den osäkra situationen till följd av kriget i Ukraina inte har tillräckligt med information för att kunna fatta beslut om asylansökan. Det är just därför som det har införts ett tillfälligt skydd i Europeiska unionen.

Migrationsverket avbryter handläggningen av din asylansökan medan ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

9. Jag har kommit till Finland före Rysslands attack mot Ukraina den 24 februari. Kan jag ansöka om tillfälligt skydd?

Ja, om du 

 • är ukrainsk medborgare och inte kan återvända till Ukraina på grund av den ryska attacken, eller
 • är medborgare i ett land utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet eller statslös och du har vistats lagligt i Ukraina och du inte kan återvända till utreselandet på ett säkert och varaktigt sätt.

Se närmare frågan Vem kan få tillfälligt skydd?

10. Kan ansökan om tillfälligt skydd avslås?

Ja. Migrationsverket kan avslå din ansökan om tillfälligt skydd till exempel om

 • du saknar grunder för att beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd eller
 • du anses äventyra allmän ordning eller säkerhet
 • det finns grundad anledning att misstänka att du har begått
  • ett brott mot freden, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten
  • annat grovt brott än politiskt brott innan du kom till Finland
  • en gärning som strider mot FN:s syften och principer.

11. Hur snart måste man ansöka om tillfälligt skydd efter att man kommit till Finland?

Det finns ingen tidsgräns för att ansöka om tillfälligt skydd. Du kan ansöka om tillfälligt skydd genast när du kommer till Finland eller först senare. Du måste dock se till att du vistas lagligt i Finland. Du har rätt till mottagningstjänster efter att du har ansökt om tillfälligt skydd.

Om du är ukrainsk medborgare och har ett biometriskt pass kan du vistas utan visum i Schengenområdet i 90 dagar. Om du därefter fortsätter vistelsen i Finland måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Om du kommer från ett visumskyldigt land ska du ha ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller en anhängig ansökan om uppehållstillstånd för att din vistelse i Finland ska vara laglig.

12. Tillämpas Dublinförordningen på tillfälligt skydd?

Dublinförordningen tillämpas inte på tillfälligt skydd.

Familjemedlemmar i Ukraina

13. Hur kan jag hjälpa min ukrainska familjemedlem att komma till Finland?

Situationen i Ukraina är svår och vi förstår oron över familjemedlemmarna. 

 • Ukrainare kan resa visumfritt inom Schengenområdet i 90 dygn om de har biometriska pass. Läs mer om visum på utrikesministeriets webbplats
 • Ukrainare kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

14. Kan familjemedlemmar ansöka om familjeåterförening?

En familjemedlem till en utlänning som beviljats tillfälligt skydd kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland. En familjemedlem kan också själv ha rätt till tillfälligt skydd.  Se närmare frågan Vem kan få tillfälligt skydd? 

Att bosätta sig i Finland

15. Var kan jag bo?

Om du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, kan du bo på en förläggning. Boendet ordnas så att du kan bo tillsammans med din nära familj, till exempel med din make eller maka och dina minderåriga barn. Minderåriga utan vårdnadshavare inkvarteras på en förläggning avsedd för minderåriga. Det finns förläggningar av olika storlek och på olika håll i Finland. Du hänvisas till en förläggning där det finns plats. Läs mer om inkvartering på förläggning

Om du vill kan du ordna din inkvartering utanför förläggningen, till exempel hos en vän eller släkting. Meddela din bostadsadress till den förläggning där du är registrerad, Meddela förläggningen om din adress ändras. 

Om du bor utanför förläggningen måste du kunna betala din inkvartering själv. Förläggningen kan inte ekonomiskt stödja ditt boende i privat inkvartering. Om din situation förändras och du behöver inkvartering ordnas en plats vid en förläggning där det finns plats. Läs mer om privat inkvartering

Om du inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl ska du själv ordna din inkvartering i Finland.

16. Kan jag flytta till en förläggning om jag inte längre kan bo i privat inkvartering?

Ja, det kan du. Du måste kontakta din egen förläggning och berätta om den förändrade situationen. Du inkvarteras på en förläggning där det finns lediga platser.

17. Kan jag själv välja på vilken förläggning jag placeras?

Nej, det kan du inte. Du hänvisas till en förläggning där det finns plats. Det finns förläggningar av olika storlek och på olika håll i Finland. På en förläggning kan du bo tillsammans med dina familjemedlemmar. Andra än familjer erbjuds plats på gemensam inkvartering där män och kvinnor bor skilt i olika rum eller bostäder.

18. Kan jag ta med ett husdjur till Finland när jag ansöker om tillfälligt skydd?

Du kan komma till Finland med ditt sällskapsdjur. Om du inte kan ordna din inkvartering själv (privat inkvartering), kan du inkvarteras på en förläggning med ditt sällskapsdjur. I Södra Finland inkvarteras alla de som kommit med sällskapsdjur till Riihimäki förläggning. Om du har sällskapsdjur med dig, informera genast den förläggning där du är registrerad som klient om detta. 

Förläggningen kontaktar en veterinär som ordnar de nödvändiga vaccinationerna för ditt sällskapsdjur. Det är mycket viktigt att alla sällskapsdjur blir vaccinerade. Sällskapsdjuret måste vara i karantän i 90 dagar för att förebygga smittsamma djursjukdomar. Läs mer i Livsmedelsverkets anvisning om sällskapsdjur.

19. Kan jag skaffa ett nytt sällskapsdjur i Finland och bli inkvarterad med djuret på en förläggning?

Du kan inte inkvarteras på en förläggning med ett sällskapsdjur som du skaffat i Finland. Då ska du ordna din inkvartering själv. Läs mer om privat inkvartering.

20. Jag har ansökt om tillfälligt skydd i Finland. Vilka mottagningstjänster kan jag få?

Du har rätt till olika mottagningstjänster från förläggningen, till exempel social- och hälsovårdstjänster och mottagningspenning. Du kan få mottagningspenning om du inte har egna inkomster eller tillgångar. Personer som ansökt om tillfälligt skydd omfattas av mottagningslagen och de har rätt till samma mottagningstjänster som asylsökande.  

21. Vad är mottagningspenning?

Mottagningspenningen är avsedd för dina eller din familjs nödvändiga grundläggande behov. Du kan få mottagningspenning om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för dina nödvändiga dagliga behov som mat och kläder.

22. Vad innebär mottagningspenningens grunddel och kompletterande mottagningspenning?

Mottagningspenningen består av en grunddel och en kompletterande mottagningspenning.
Mottagningspenningens grunddel är avsedd för nödvändiga kostnader i det dagliga livet. Utöver mottagningspenningens grunddel kan du ansöka om kompletterande mottagningspenning för dina eller din familjs speciella behov.

23. Kan jag få mottagningspenning?

Vid behov kan du ansöka om och få mottagningspenning. Eventuella disponibla tillgångar och förvärvsinkomster påverkar om du får mottagningspenning och hur mycket.
Ansökan om mottagningspenning görs vid förläggningen. I ansökan ska du uppge de tillgångar och förvärvsinkomster som du har till ditt förfogande. Förläggningen ger dig mer information och råd om hur du fyller i ansökan.

Förläggningen betalar i första hand mottagningspenningen på ett förbetalt betalkort eller ett finskt bankkonto.

24. Från och med när kan jag få mottagningspenning?

Du kan få mottagningspenning från och med att du har ansökt om tillfälligt skydd eller asyl.

25. I ansökan om mottagningspenning ombeds man uppge inkomster och tillgångar. Vad avses med dem?

Med inkomster avses dina eller din familjs disponibla nettoinkomster, dvs. inkomster efter skatt. Inkomster kan vara till exempel lön för arbete eller penningbidrag från vänner. Med tillgångar avses till exempel besparingar i kontanter eller på bankkonton.

26. Inverkar mina löneinkomster på mottagningspenningens belopp?

Ja. Löneinkomster som överstiger 150 euro i månaden inverkar på mottagningspenningens belopp. Du ska dock meddela din löneinkomst i sin helhet till förläggningen.

27. Inverkar mina familjemedlemmars löneinkomster på beloppet på min mottagningspenning?

Ja, mottagningspenningen är en familjespecifik förmån vars belopp alltid avgörs gemensamt för hela familjen. Alla dina och din familjs disponibla inkomster och tillgångar inverkar på mottagningspenningens belopp.

28. Inverkar resor till utlandet på mottagningspenningens belopp?

Mottagningspenning kan beviljas endast personer som vistas i Finland. 

Om du vistas utomlands mer än 7 dagar under en månad har du rätt till mottagningspenning endast för de dagar under vilka du är i Finland. Om du är utomlands en hel månad har du inte rätt till mottagningspenning under månaden i fråga.

29. Jag har ansökt om tillfälligt skydd i Finland. Vilka hälso- och sjukvårdstjänster har jag rätt till?

Den förläggning där du är registrerad ansvarar för din hälso- och sjukvård. Varje förläggning har en hälsovårdare eller sjukskötare. Han eller hon hänvisar dig vidare till en läkare vid behov.

Vuxna som väntar på beslut om tillfälligt skydd har rätt till akut och nödvändig vård. Efter att du beviljats tillfälligt skydd har du rätt att få hälso- och sjukvårdstjänster i samma omfattning som personer som är fast bosatta i Finland.

Minderåriga som lämnat in ansökan om tillfälligt skydd har rätt att få hälso- och sjukvårdstjänster på samma grunder som barn som har en hemkommun i Finland.

30. Får jag en hemkommun när jag har fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd?

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) när du har bott i Finland i ett år och fått tillfälligt skydd. 

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd för minst ett år, kan du ansöka om hemkommun redan innan du uppfyller kravet på ett års boende i Finland. Därtill måste du uppfylla åtminstone ett av följande krav:

 • Du har ett anställningsförhållande som gäller i minst två år. 
 • Du har blivit antagen till studier i Finland och studierna tar minst två år. 
 • Du vistades i Finland med ett biometriskt ukrainskt pass innan du ansökte om tillfälligt skydd, och du har bevis på detta.

Om en familjemedlem till dig har hemkommun i Finland, kan du ansöka om hemkommun genast när du ansöker om tillfälligt skydd.

Läs mer om Hemkommun.

Tillfälligt skydd, arbete och studier

31. Kan jag arbeta och studera med uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd?

Ja. Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten. 

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget. 
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi. Om du inte ännu har hittat arbete och inte behöver intyget, kan du vänta på beslutet.

32. Får jag arbeta medan jag väntar på beslut om tillfälligt skydd?

Ja, det får du. Du har rätt att arbeta genast efter att din ansökan om tillfälligt skydd har registrerats hos polisen eller gränsmyndigheten. 

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget. 
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi. Om du inte ännu har hittat arbete och inte behöver intyget, kan du vänta på beslutet.

33. Får jag göra oavlönad arbetspraktik medan jag väntar på beslut om tillfälligt skydd?

Ja, det får du.

34. Får jag arbeta utomlands när jag har beviljats tillfälligt skydd i Finland?

Med uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd kan du resa inom Europeiska unionen utan visum högst 90 dagar under vilken som helst period på 180 dagar. Om du vill arbeta utomlands ska du utreda din rätt att arbeta hos myndigheterna i landet i fråga. 

35. Kan jag börja arbeta så fort jag ansökt om tillfälligt skydd, även om jag också har sökt asyl? 

Ja. Du har rätt att arbeta genast efter att din ansökan om tillfälligt skydd har registrerats hos polisen eller gränsmyndigheten. Ansökan om asyl påverkar inte rätten att arbeta hos en person som ansöker om tillfälligt skydd.

Tillfälligt skydd och säsongsarbete

36. Hur kan säsongsarbetare ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete när de befinner sig i Ukraina?

Uppehållstillstånd för säsongsarbete kan endast sökas utomlands. 

 • I Finland kan ukrainare ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd
 • Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten.
  • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget.
  • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

Vi fortsätter också att behandla ansökningar om säsongsarbete vid Migrationsverket på normalt sätt. 

Uppehållstillståndskort kan för närvarande inte levereras till Ukraina. Om en sökande har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och besökt den finska beskickningen i Kiev för att styrka sin identitet kan han eller hon få uppehållstillståndskortet i Finland. Vi skickar dig en anvisning per e-post om hur du hämtar ut kortet. 

37. Jag kommer till Finland för säsongsarbete. På grund av situationen i Ukraina vill jag komma till Finland redan nu. Kan jag komma till Finland även om arbetet inleds först i april?

Den finska beskickningen i Kiev är stängd, så du kan inte ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Ukraina. Ukrainare kan resa visumfritt inom Schengenområdet i 90 dygn om de har biometriska pass. Visumfrihetstiden börjar löpa från ankomsten till landet. Om du vistas i Schengenområdet i över 90 dygn måste du ansöka om uppehållstillstånd.  Läs mer om visum på utrikesministeriets webbplats.

 • Ukrainare kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd
 • Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten.
  • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget.
  • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

Om du har en grund för uppehållstillstånd, såsom ett familjeband till Finland eller ett jobb, kan du ansöka om uppehållstillstånd på dessa grunder. Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Mer information om ansökningarna och villkoren finns på vår webbsida.

Om du har för avsikt att komma till Finland för att arbeta kortvarigt och därefter återvända till Ukraina, kan du ansöka om intyg för säsongsarbete i Finland. Läs mer om intyg för säsongsarbete.

38. Fortsätter Migrationsverket utfärda intyg för säsongsarbete som normalt?

Vi fortsätter bevilja intyg för säsongsarbete som normalt. Vi uppdaterar behandlingssituationen för ansökningar om tillstånd för säsongsarbete på vår webbplats varje tisdag.

39. Kan den som fått ett intyg för säsongsarbete komma till Finland innan intyget träder i kraft?

Ja, men tiden för visumfrihetstiden börjar löpa från ankomsten till landet. Om man vistas i landet över 90 dygn måste man ansöka om uppehållstillstånd.

40. Jag är i Finland och har ett giltigt intyg för säsongsarbete. Intyget gäller till april. Om jag nu ansöker om tillfälligt skydd, har jag fortfarande rätt att arbeta? 

Tillfälligt skydd omfattar obegränsad rätt att arbeta, vilket betyder att du kan arbeta inom vilken bransch som helst. Om du ansöker om tillfälligt skydd när ditt intyg för säsongsarbete är i kraft, blir din rätt att arbeta obegränsad genast när din ansökan om tillfälligt skydd har registrerats hos polisen eller gränsmyndigheten.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Ta vara på intyget.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

Ukrainare kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd

41. Jag har ansökt om intyg för säsongsarbete från och med maj. Jag kommer dock till Finland redan i april och ansöker om tillfälligt skydd. Har jag rätt att arbeta? 

Om visumfrihetstiden på 90 dygn inte har gått ut, börjar din rätt att arbeta när ditt intyg för säsongsarbete börjar gälla.

Om du lämnar in en ansökan om tillfälligt skydd innan intyget för säsongsarbete börjar gälla, börjar även din rätt att arbeta tidigare. Du har rätt att arbeta genast efter att din ansökan om tillfälligt skydd har registrerats hos polisen eller gränsmyndigheten.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

42. Beviljas jag intyg för säsongsarbete om jag har ansökt om tillfälligt skydd eller asyl?

Om du har ansökt om asyl eller tillfälligt skydd innan du har fått intyget för säsongsarbete kan du inte beviljas intyg för säsongsarbete.

Du har rätt att arbeta genast efter att din ansökan om tillfälligt skydd har registrerats hos polisen eller gränsmyndigheten.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

43. Jag är ukrainsk medborgare och vistas som bäst i Finland. Kan jag ansöka om det första uppehållstillståndet för säsongsarbete i Finland?

Enligt lagen om säsongsarbete kan det första uppehållstillståndet för säsongsarbete inte sökas om du redan är i Finland. Om du redan är i Finland kan du ansöka om intyg för säsongsarbete, om du inte redan har ansökt om tillfälligt skydd, asyl eller annat uppehållstillstånd. Om du beviljas intyg för säsongsarbete, kan du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete innan intyget upphör att gälla. Läs mer om ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

 • Ukrainare kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd
 • Du har rätt att arbeta genast efter att din ansökan om tillfälligt skydd har registrerats hos polisen eller gränsmyndigheten.
  • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget.
  • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.
 • Om du har en grund för uppehållstillstånd, såsom ett familjeband till Finland eller ett jobb, kan du ansöka om uppehållstillstånd på dessa grunder. Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd.

Mer information om ansökningarna och villkoren finns på vår webbsida.

44. Vi är ett par från Ukraina som kommer för säsongsarbete. Vi har intyg för säsongsarbete. Med oss följer två barn. Vilka tillstånd kan barnen söka?

Om era barn har biometriska pass kan de vistas i Finland utan visum i 90 dygn.

Ukrainare kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

45. Kan jag ansöka om tillfälligt skydd även om uppehållstillståndet för säsongsarbete fortfarande är i kraft?

Du kan ansöka om tillfälligt skydd även om du fortfarande har ett giltigt uppehållstillstånd för säsongsarbete eller ett giltigt intyg för säsongsarbete. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

46. Vad händer med redan inlämnade ansökningar om säsongsarbete? Kan jag ansöka om tillfälligt skydd?

Vi fortsätter att behandla ansökningar om säsongsarbete vid Migrationsverket på normalt sätt. Du kan ansöka om tillfälligt skydd även om du har lämnat in en ansökan om säsongsarbete. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

Om du ansöker om tillfälligt skydd innan du får ett beslut om säsongsarbete, beviljas du inte tillstånd för säsongsarbete.

Du har rätt att arbeta genast efter att din ansökan om tillfälligt skydd har registrerats hos polisen eller gränsmyndigheten.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver i samband med registreringen ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Du får alltså även utföra säsongsarbete. Ta vara på intyget.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

47. Vad händer med sådana säsongsarbetare som har kommit till Finland betydligt tidigare än den 24 februari?

Tillfälligt skydd kan beviljas:

 • Ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av Rysslands invasion.
 • Medborgare och statslösa från länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet som har vistats lagligt i Ukraina och som inte kan återvända till utreselandet på ett säkert och varaktigt sätt.
 • Familjemedlemmar till ukrainare och personer som beviljats internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har bildats i Ukraina före 24.2.2022. 

Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

Tillfälligt skydd och resor

48. Får jag resa om jag har beviljats tillfälligt skydd?

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd kan du resa inom Schengenområdet utan visum högst 90 dagar under vilken som helst period på 180 dagar. När du reser måste du ha med dig ett giltigt pass och uppehållstillståndskort. Lämna dock alltid in en anmälan om din resa till din förläggning. På sidan Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina finns anvisningar om hur du gör anmälan. På samma sida finns anvisningar för hur du ska gå till väga om du lämnar Finland permanent.

Om du också har ansökt om asyl och du lämnar Finland, fattar Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller.

49. Får jag resa medan jag väntar på beslut om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd? 

Det rekommenderas att du väntar på beslutet om din ansökan om tillfälligt skydd i Finland. Om du har lämnat in din ansökan i Finland kan du vistas i Finland under behandlingstiden, även om den visumfria vistelsetiden eller giltighetstiden för ditt visum går ut under denna tid.

Om du lämnar Finland men avser att återvända inom kort, lämna in en anmälan om detta till din förläggning. Uppge följande i din anmälan:

 • när du reser och för hur lång tid
 • när du kommer att återvända till Finland, om datumet är känt.

Uppge även dina egna uppgifter i anmälan:

 • för- och efternamn, och
 • ditt kundnummer hos Migrationsverket.

Lämna in din anmälan till din förläggning. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på sidan Förläggningar.

Observera:

 • Om du också har ansökt om asyl och reser ut ur Finland, även om det bara är för en kort tid, fattar Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller. 
 • Om du lämnar Finland och inte avser att återvända, ska du återkalla din ansökan om tillfälligt skydd i Finland. Om du senare kommer tillbaka till Finland och inte har ansökt om tillfälligt skydd någon annanstans, kan du lämna in en ny ansökan om tillfälligt skydd. Se frågan: Hur återkallar jag min ansökan om tillfälligt skydd?

50. Kan jag resa till Ukraina när jag har ansökt om tillfälligt skydd i Finland?

Du kan resa till Ukraina om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Det finns inga begränsningar för resans längd.

Om du väntar på ett beslut på din ansökan om tillfälligt skydd, se frågan: Får jag resa medan jag väntar på beslut om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd?

Meddela alltid din förläggning om du ska resa. Resan kan påverka dina mottagningstjänster. Bekanta dig med anvisningen Att resa utomlands och mottagningstjänster under resan (pdf).

51. Kan jag få stöd för frivillig återresa till Ukraina?

Det är för närvarande inte möjligt att ordna stöd för frivillig återresa till Ukraina på grund av situationen i landet. Vi följer med situationen och informerar när det igen är möjligt att ordna stöd för frivillig återresa till Ukraina. 

Återkallande av ansökan

52. Hur återkallar jag min ansökan om tillfälligt skydd?

Du ska personligen uppge för en tjänsteperson hos Migrationsverket, polisen, gränsmyndigheten eller förläggningens föreståndare eller biträdande föreståndare att du vill återkalla din ansökan om tillfälligt skydd. Tjänstepersonen fyller i en blankett för anmälan om återkallande tillsammans med dig.

Om du återkallar din ansökan om tillfälligt skydd, avslutas behandlingen, och Migrationsverket fattar ett beslut om att din ansökan förfaller. Beslutet om att ansökan förfaller kan inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

53. Jag har redan fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett annat EU-land. Kan jag ändå ansöka om tillfälligt skydd i Finland?

Ja, det kan du. I exempelfallet har du beviljats tillfälligt skydd i Slovakien, men du vill komma till Finland för att ansöka om tillfälligt skydd. När du ansöker om tillfälligt skydd i Finland ska du berätta för polisen eller gränsmyndigheten att du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Slovakien. När du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland återkallar de slovakiska myndigheterna ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och dina därtill hörande rättigheter i Slovakien, eftersom du endast kan få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången. 

54. Jag har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland. Kan jag senare ansöka om tillfälligt skydd i ett annat EU-land?

Ja, det kan du. Om du vill lämna Finland och ansöka om tillfälligt skydd i ett annat EU-land ska du återkalla ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland, eftersom du endast kan få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången. Se närmare frågan: Hur återkallar jag min ansökan om tillfälligt skydd?

Om du inte återkallar ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, återkallar Migrationsverket det när vi får information om att du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett annat EU-land.

55. Jag har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland och min familjemedlem har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Tyskland. Kan min familjemedlem komma till Finland med tyskt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och bosätta sig här med mig?

Ja, det kan han eller hon. När din familjemedlem ansöker om tillfälligt skydd i Finland lönar det sig att berätta för polisen eller gränsmyndigheten att han eller hon har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Tyskland. När din familjemedlem får uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland återkallar de tyska myndigheterna hans eller hennes uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och tillhörande rättigheter i Tyskland, eftersom man endast kan få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången.

Uppehållstillstånd

56. Min familj har ansökt om uppehållstillstånd för att komma till Finland. Hur kan de komma till Finland från Ukraina då de ännu inte har fått beslut eller uppehållstillståndskort? 

Migrationsverket fortsätter att behandla ansökningar som normalt. För närvarande är det inte möjligt att leverera uppehållstillståndskort till Ukraina. Ukrainare kan resa visumfritt inom Schengenområdet i 90 dygn, om de har biometriska pass. De sökande som har lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och styrkt sin identitet vid Finlands beskickning i Kiev kan få sitt uppehållstillståndskort i Finland. Vi kommer att skicka dig e-post med instruktioner om hur man hämtar kortet.

57. Min ansökan om uppehållstillstånd är under behandling. Vad kan jag göra om jag inte har alla nödvändiga handlingar eller om jag saknar pass? 

Om du har försökt skaffa dig handlingar eller ett pass utan att lyckas, bifoga en fritt formulerad utredning om detta till din ansökan. Berätta i utredningen varför du inte kan lämna in handlingarna. Vi tar din utredning i beaktande när vi fattar beslut på din ansökan.

58. Vad kan jag göra om jag inte kan legalisera handlingar som krävs för min ansökan om uppehållstillstånd?

Om du har försökt legalisera handlingar utan att lyckas på grund av situationen i Ukraina, bifoga en fritt formulerad utredning om detta till din ansökan. Berätta i utredningen varför du inte kan lämna in legaliserade handlingar. Vi tar din utredning i beaktande när vi fattar beslut på din ansökan.

59. Min ukrainska arbetstagare väntar på ett beslut om uppehållstillstånd. Kan personens uppehållstillståndskort skickas till exempel till finska beskickningen i Polen?

Om sökanden har lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och besökt den finska beskickningen i Kiev för att styrka sin identitet kan han eller hon få uppehållstillståndskortet i Finland. Till dessa klienter skickar vi en anvisning per e-post om hur kortet kan hämtas ut.

60. Min make/maka har beviljats uppehållstillstånd. Han/hon är fortfarande i Ukraina. Kan hans/hennes uppehållstillståndskort skickas till min adress i Finland?

Uppehållstillståndskort kan för närvarande inte levereras till Ukraina. Om sökanden har lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och besökt den finska beskickningen i Kiev för att styrka sin identitet kan han eller hon få uppehållstillståndskortet i Finland. Till dessa klienter skickar vi en anvisning per e-post om hur kortet kan hämtas ut.  

61. Jag är ukrainsk medborgare som vistas i Finland och jag har fått ett negativt beslut på min ansökan om uppehållstillstånd. Enligt beslutet kommer jag att avlägsnas ur landet. Kommer jag att avlägsnas ur landet till Ukraina?

Vi har tillfälligt avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet till Ukraina. I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Polisen har informerat att polisen inte återsänder personer till Ukraina.

I Finland kan ukrainare ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

Medborgarskap

62. Jag är finsk medborgare. Hur kan mitt vuxna barn få finskt medborgarskap? Han är ukrainsk medborgare och har aldrig bott i Finland. 

Finskt medborgarskap kan inte beviljas enbart på grund av att sökandens förälder har finsk medborgarskap.

Medborgarskap kan beviljas om den sökande har bott tillräckligt länge i Finland med uppehållstillstånd. Du har bott i Finland tillräckligt länge om

 • du har bott i Finland de senaste fem åren med kontinuerligt uppehållstillstånd eller
 • du har bott i Finland de senaste fyra åren med kontinuerligt uppehållstillstånd och du har de språkkunskaper som krävs.

Läs mer om villkoren för naturalisation på vår webbplats.

Asylsökande

63. Jag är en ukrainsk asylsökande. Jag har ännu inte fått ett beslut på min ansökan. Vad händer nu med min ansökan?

När vi behandlar din ansökan bedömer vi om du kan få asyl, status som alternativt skyddsbehövande eller annat uppehållstillstånd. Vi fattar ett positivt beslut om asylansökan, om det finns grunder för att bevilja tillstånd.

Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd även om du redan har sökt asyl.

Tillfälligt skydd är avsett just för dig som flytt från kriget i Ukraina eller inte kan återvända dit på grund av kriget. Ansökan om tillfälligt skydd är gratis.

Migrationsverket kan fatta beslut om tillfälligt skydd betydligt snabbare än om asyl. 

 • Den uppskattade handläggningstiden för en ansökan om tillfälligt skydd är för närvarande cirka 1 vecka, om det inte behövs tilläggsutredningar för din ansökan. Den uppskattade handläggnignstiden för asylansökan är 6 månader. 
 • Handläggningstiden för asylansökan kan också bli längre, eftersom Migrationsverket på grund av den osäkra situationen till följd av kriget i Ukraina inte har tillräckligt med information för att kunna fatta beslut om asylansökan. Det är just därför som det har införts ett tillfälligt skydd i Europeiska unionen.

Om du också har ansökt om tillfälligt skydd avbryter Migrationsverket handläggningen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft.

Vi har tillfälligt avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet till Ukraina. Vi utvärderar säkerhetsläget i Ukraina. I beslutsfattandet används alltid aktuell landinformation. 

64. Jag har flytt från Ukraina och sökt asyl i Finland. Tillämpas Dublinförordningen på min asylansökan?

Ja, på asylansökan tillämpas Dublinförordningen även om du samtidigt har ansökt om tillfälligt skydd eller annat uppehållstillstånd. Läs mer om Dublinförfarandet på vår webbplats.

Om du har ansökt om asyl och tillfälligt skydd ska du beakta:

65. Jag är asylsökande från ett annat land än Ukraina. Hur påverkar situationen i Ukraina behandlingstiden för min asylansökan?  

Situationen i Ukraina påverkar inte behandlingstiden för din asylansökan. Läs mer om behandlingstiden för asylansökan på sidan Att vänta på ett beslut

66. Avvisar polisen för närvarande personer som fått ett negativt beslut till Ukraina?

I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Mer information ges av polisen.

67. Jag har fått ett negativt beslut på min asylansökan och jag har avvisats till Ukraina. Vad kan jag göra nu?

I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Mer information ges av polisen.

Om du flyr från kriget i Ukraina lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda dig temporärt skydd. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

Läs mer i anvisningen Du som flyr från Ukraina: det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd (pdf).

I ditt beslut anges om du kan anföra besvär över beslutet. I de flesta fall kan man anföra besvär över ett asylbeslut. 

Anvisningar för hur du anför besvär medföljer beslutet. Dokumentet kallas för besvärsanvisning. Av besvärsanvisningen framgår till vilken förvaltningsdomstol besvären lämnas in, när de ska lämnas in, vilka bilagor som behövs och hur besvären lämnas in till förvaltningsdomstolen. Du kan anföra besvär inom besvärstiden. Om besvärstiden redan har löpt ut har ditt beslut vunnit laga kraft och du kan inte längre anföra besvär över det. 

Om du har fått ett lagakraftvunnet beslut på din ansökan kan du enligt lagen göra en förnyad ansökan. Om du ännu har möjlighet att anföra besvär över föregående beslut har beslutet inte vunnit laga kraft. En ny ansökan ska lämnas in genast när det finns grund eller behov för det. En ny ansökan görs hos polisen eller gränskontrollmyndigheten. 

68. Jag har överklagat beslutet om min asylansökan hos förvaltningsdomstolen. Jag har ännu inte fått ett beslut på mitt besvär. Vad händer nu?

Förvaltningsdomstolen fattar ett beslut om ditt besvär. Om du har frågor gällande ditt ärende ber vi dig kontakta ditt rättsbiträde. Förfrågningar besvaras av den instans där ditt ärende för närvarande behandlas, till exempel förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd även om du redan har sökt asyl. Tillfälligt skydd är avsett just för dig som flytt från kriget i Ukraina eller inte kan återvända dit på grund av kriget. Ansökan om tillfälligt skydd är gratis. Se närmare frågan ”Lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd eller asyl?”

69. Förvaltningsdomstolen godkände mitt besvär över beslutet om avslag på min asylansökan och återförvisade ärendet till Migrationsverket för ny behandling. Kan jag nu få uppehållstillstånd när säkerhetsläget i Ukraina har förändrats?

Förvaltningsdomstolen har kunnat ändra Migrationsverkets beslut eller bestämma att Migrationsverket ska pröva ditt ärende på nytt. 

Om förvaltningsdomstolen har bestämt att du ska beviljas tillstånd, beviljar Migrationsverket dig tillstånd. Migrationsverket kan också ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen för förvaltningsdomstolens utslag. 

Om förvaltningsdomstolen har återförvisat ärendet för ny prövning, bedömer Migrationsverket på nytt om du har grunder för asyl, status som alternativt skyddsbehövande eller annat uppehållstillstånd i Finland.     

70. Kan handläggningstiden för min asylansökan förlängas i denna situation?

Tillgången till aktuell landinformation som behövs i beslutsfattandet påverkas av de förändringar som sker i Ukrainas säkerhetssituation. Eftersom vi för närvarande inte har all den landinformation för de olika områdena i Ukraina som behövs för beslutsfattandet och situationen förändras snabbt, kan handläggningstiden för din ansökan förlängas.

71. Jag har fått ett meddelande om att mina mottagningstjänster upphör. Kan jag söka asyl på nytt på grund av situationen i Ukraina?  

Om du inte kan återvända till ditt ursprungsland på ett säkert och permanent sätt på grund av situationen i Ukraina, lönar det sig för dig att ansöka om tillfälligt skydd. Se närmare frågan Vem kan få tillfälligt skydd?

Om du har fått ett lagakraftvunnet beslut på din asylansökan kan du enligt lagen göra en förnyad ansökan. Om du ännu har möjlighet att anföra besvär över föregående beslut har beslutet inte vunnit laga kraft. En ny ansökan ska lämnas in genast när det finns grund eller behov för det. En ny ansökan görs hos polisen eller gränskontrollmyndigheten.  

72. Jag vill återvända till Ukraina eftersom jag är orolig för min familj. Kan jag återvända till Ukraina via stöd för frivillig återresa?  

För närvarande kan personer inte återvända till Ukraina via stöd för frivillig återresa. Internationella migrationsorganisationen IOM har tills vidare avbrutit arrangemangen för frivillig återresa till Ukraina.

Bistånd, donationer och hjälp

73. Jag skulle vilja anordna en insamling eller skänka kläder, varor och leksaker till personer som kommer från Ukraina. Vem kan jag kontakta?

Du kan i första hand erbjuda din hjälp till exempel via pålitliga organisationer. Många organisationer har egna insamlingar.

Om du ändå vill skänka varor direkt till en förläggning, kontakta förläggningen först. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på sidan Förläggningar

Förläggningen berättar för dig om det finns behov för varudonationer. Förläggningen ger dig närmare anvisningar om vilka varor som behövs. De ska vara i gott skick och färdigt sorterade. Varorna som skänkas till en förläggning är avsedda att användas av alla klienter vid förläggningen.

Transporter

74. Jag kommer att hämta ukrainare som flytt på grund av Rysslands invasion av Ukraina med buss till Finland. Vem kan jag kontakta?

Meddela Migrationsverket om personer från Ukraina som anländer med frivilliga transporter. Vi introducerade den 3 mars 2022 en anmälningsblankett, med vilken vi ber dem som ordnar transporter om förhandsuppgifter om transporter från Ukraina

Var beredd på att meddela följande uppgifter:

 • Hur många ukrainare kommer med transporten? Ange endast personernas antal. Ange inte personernas personuppgifter med blanketten.
 • Till vilken ort i Finland är personerna på väg?
 • Planerar personerna att vistas i Finland visumfritt eller att söka asyl?
 • Om personerna söker asyl, ska de inkvarteras på en förläggning eller i privat inkvartering?

Om du inte kan förmedla uppgifter via ovanstående länk, kan du ta kontakt på numret 0295 463 300. Numret är öppet mån–fre kl. 9–16.

Numret är endast avsett för att informera om transporter. Ingen annan rådgivning ges via numret.

Det är viktigt att meddela informationen i förväg, så att myndigheterna kan bedöma personernas eventuella inkvarterings- och stödbehov i förväg. Migrationsverket samordnar i Finland enbart inkvarteringen av asylsökande.

Läs anvisningarna i pressmeddelandet: Meddela Migrationsverket i förväg om transport av personer från Ukraina

Att erbjuda inkvartering

75. Jag kan erbjuda inkvartering eller en fastighet för personer från Ukraina. Hur ska jag göra?

Migrationsverket tar för närvarande inte emot nya erbjudanden om inkvarteringslokaler.

Vi har fått många anmälningar om inkvarteringslokaler och i mars 2022 bad vi Finlands Röda Kors (FRK) om hjälp med att gå igenom våra inkvarteringserbjudanden och andra biståndserbjudanden.

FRK har under det senaste halvåret kontaktats nästan 3 600 gånger angående biståndserbjudanden. Antalet kontakter har minskat stadigt under de senaste månaderna, och därför upphörde Finlands Röda Kors med den riksomfattande samordningen av biståndserbjudanden den 31 augusti 2022.

Du kan dock erbjuda din hjälp till exempel via pålitliga organisationer.

76. Jag kan erbjuda inkvartering åt personer från Ukraina i mitt hem eller i en lägenhet som jag har till mitt förfogande. Vad behöver jag veta?

Den som söker asyl eller tillfälligt skydd har alltid möjlighet att bo på en förläggning. Den som söker asyl eller tillfälligt skydd kan dock också ordna sin inkvartering själv. Det kallas för privat inkvartering. I allmänhet innebär privat inkvartering att man bor hos släktingar, make/maka eller bekanta. Den som erbjuder privat inkvartering kan ingå ett hyresavtal eller underhyresavtal med den sökande. Den sökande kan också bo hos en privatperson i så kallad heminkvartering, och då begär man ingen ersättning för inkvarteringen.  Inkvarteringslokalen måste lämpa sig för bostadsbruk och ha en officiell adress. En person som bor i privat inkvartering och söker asyl eller tillfälligt skydd registreras vid den förläggning som ligger närmast den privata inkvarteringen. Den som själv ordnar sin inkvartering får andra mottagningstjänster än sin inkvartering och de eventuellt tillhörande måltiderna via den förläggning där han eller hon har registrerats som klient. Boende eller ordnande av boende i privat inkvartering stöds inte ekonomiskt.

Läs mer: Privat inkvartering

Barn som är i Finland utan vårdnadshavare och som söker asyl eller tillfälligt skydd inkvarteras i förläggningar som är avsedda för barn. Dessa kallas för enheter för minderåriga. Ett barn som har kommit till Finland tillsammans med sina släktingar kan bo med sina släktingar på en förläggning om släktingarna ansöker om asyl. Ett barn som söker asyl i Finland utan vårdnadshavare kan flyttas till privat inkvartering, om det bedöms vara förenligt med barnets bästa. Den som erbjuder inkvartering åt barnet måste kunna trygga barnets vård, fostran och omvårdnad enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Förläggningens föreståndare beslutar om förflyttning av ett barn utan vårdnadshavare till privat inkvartering efter att en utredning om privat inkvartering har utarbetats. Begäran om förflyttning av ett barn till privat inkvartering kan framföras av en person som erbjuder privat inkvartering, ett barn som önskar bo i privat inkvartering eller företrädaren för barnet. Personen som har utnämnts till barnets företrädare kan inte erbjuda barnet privat inkvartering. Boende eller ordnande av boende i privat inkvartering stöds inte ekonomiskt.

Läs mer: Inkvartering för ensamkommande minderåriga

77. Min minderåriga släkting kommer till Finland som asylsökande utan sina föräldrar och söker asyl eller tillfälligt skydd. Kommer han eller hon att placeras på en förläggning eller kan han eller hon bo hos oss?

Barn som är i Finland utan vårdnadshavare och som söker asyl eller tillfälligt skydd inkvarteras i förläggningar som är avsedda för barn. Dessa kallas för enheter för minderåriga. Ett barn som har kommit till Finland tillsammans med sina släktingar kan bo med sina släktingar på en förläggning om släktingarna ansöker om asyl. Ett barn som söker asyl i Finland utan vårdnadshavare kan flyttas till privat inkvartering, om det bedöms vara förenligt med barnets bästa. Den som erbjuder inkvartering åt barnet måste kunna trygga barnets vård, fostran och omvårdnad enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Förläggningens föreståndare beslutar om förflyttning av ett barn utan vårdnadshavare till privat inkvartering efter att en utredning om privat inkvartering har utarbetats. Begäran om förflyttning av ett barn till privat inkvartering kan framföras av en person som erbjuder privat inkvartering, ett barn som önskar bo i privat inkvartering eller företrädaren för barnet. Personen som har utnämnts till barnets företrädare kan inte erbjuda barnet privat inkvartering. Boende eller ordnande av boende i privat inkvartering stöds inte ekonomiskt.

Läs mer: Inkvartering för ensamkommande minderåriga

Ansökan om hemkommun

78. Vad avses med hemkommun?

Finland är indelat i flera administrativa områden som kallas för kommuner. Kommunerna erbjuder sina invånare olika tjänster, såsom offentlig hälso- och sjukvård och barndagvård.

Vanligtvis är den kommun där du bor också din hemkommun. När du har hemkommun,

 • har du i allmänhet rätt att använda de tjänster som din hemkommun erbjuder 
 • kan du få ett finskt identitetskort och körkort
 • kan du använda tjänster som myndigheterna erbjuder eller få ekonomiska förmåner eller stöd. 

När du har ansökt om och fått hemkommun, omfattas du inte längre av mottagningssystemet utan blir invånare i en kommun och får tillgång till kommunens och välfärdsområdets tjänster.

79. Varför borde jag ansöka om hemkommun?

Som kommuninvånare kan du leva ditt liv i Finland på egna villkor. Som kommuninvånare har du rätt till mer omfattande tjänster än som klient vid en förläggning. Du kan också välja på vilken ort i Finland du bor. 

80. När kan jag ansöka om hemkommun?

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) när du har bott i Finland i ett år och fått tillfälligt skydd. I vissa fall kan du ansöka om hemkommun tidigare. 

Läs mer på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Anvisningar till dig som anlänt från Ukraina (dvv.fi).

81. Hur ansöker man om hemkommun?

Man ansöker om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att fylla i en elektronisk blankett. Anvisningarna hittar du på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (ddv.fi)

82. Måste jag meddela min förläggning när jag får hemkommun?

Ja, du måste informera din förläggning om saken.

83. Var kan jag få information om att flytta till en kommun?

Du får en inbjudan till ett informationsmöte från din förläggning efter att du har bott i Finland i ett år. Du kan också be förläggningen om personlig rådgivning. Läs mer om hemkommun på sidan Hemkommun (migri.fi).

84. Kan jag på nytt bli klient vid en förläggning efter att jag har fått hemkommun?

Du kan inte bli klient vid en förläggning på nytt efter att du har fått hemkommun. Då är du kommuninvånare och har tillgång till kommunens och välfärdsområdets tjänster. 

85. Måste hela familjen ansöka om hemkommun samtidigt?

Vi rekommenderar att hela familjen ansöker om hemkommun samtidigt. Om det finns barn i familjen, kan de inte fortsätta att vara klienter vid en förläggning utan deras föräldrar.

Boende

86. Hur får jag bostad om jag blir kommuninvånare? Ska jag själv ingå ett eget hyresavtal efter att jag har fått hemkommun? 

När du blir kommuninvånare, ingår du ett hyresavtal med din hyresvärd. Mer information får du från din förläggning.

87. Vem kan hjälpa mig med att hitta en hyresbostad?

Du kan be din förläggning om råd. Information om att hyra en bostad hittar du på InfoFinlands webbsida Hyresbostad (infofinland.fi).

Du kan hitta pålitliga aktörer som förmedlar hyresbostäder på flera sätt. Kommunerna kan på sina webbplatser ha information om lediga hyresbostäder inom kommunernas område. Du kan också använda sökmotorer för att leta efter bostad i ett visst område eller i Finland.

88. Kan jag fortsätta att bo i förläggningens hyresbostad efter att jag blivit kommuninvånare?

Du kan fråga mer om saken från din förläggning. I regel är det inte möjligt att direkt överföra hyresavtal till klienter när det är fråga om bostäder som en förläggning har hyrt, eftersom hyresvärden bestämmer över dessa bostäder. Det är möjligt att du måste hitta en ny bostad. 

89. Hur länge kan jag få mottagningstjänster efter att jag har fått hemkommun?

Efter att du har fått hemkommun kan du få mottagningstjänster under en rimlig tid. Med rimlig tid avses i regel 1–2 månader. Under den tiden kan du skaffa dig en bostad och börja använda kommunens, FPA:s och välfärdsområdets tjänster.

90. Kan jag själv välja vart jag ska flytta?

Du kan själv välja var i Finland du vill bo. Om du flyttar längre bort från din förläggning, kan förläggningen inte hjälpa dig med att hitta en bostad. I så fall kan du leta efter en bostad på egen hand. 

FPA-förmåner och hälso- och sjukvård

91. Kan jag få mottagningspenning efter att jag har fått hemkommun?

Efter att du har fått hemkommun omfattas du inte längre av mottagningssystemet och kan inte längre få mottagningspenning. Vid behov kan du ansöka om stöd från FPA. Läs mer på FPA:s webbplats: Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA (kela.fi).

92. Vilka förmåner kan jag få från FPA?

Vid behov kan du ansöka om bostadsbaserade förmåner och utkomststöd hos FPA. Mer information om förmånerna hittar du på FPA:s webbplats. Besök FPA:s webbplats: Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA (kela.fi).

93. Var kan jag få hälso- och sjukvårdstjänster?

När du är kommuninvånare ansvarar ditt välfärdsområde för dina hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan till exempel kontakta kommunens invandrartjänster för att få mer information. 

94. Var kan jag får socialvårdstjänster?

Som kommuninvånare har du en betydligt mer omfattande rätt till socialvårdstjänster. Välfärdsområdet ansvarar för dina socialvårdstjänster. Du kan till exempel kontakta kommunens invandrartjänster för att få mer information.

Barn utan vårdnadshavare

95. Kan ett barn utan vårdnadshavare ansöka om hemkommun?

Ja, ett barn utan vårdnadshavare kan ansöka om hemkommun. Barnets företrädare hjälper i så fall med ansökan om hemkommun.

Information om övriga myndighetstjänster

Inresor i landet och förtullning

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen i Finland och ger information om gränsöverskridning.

Livsmedelsverket övervakar säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens välbefinnande och produkter som används i jord- och skogsbruks produktion.

Tullen övervakar godstrafiken som passerar gränsen och samlar in tullavgifter och andra importskatter.

Arbete, studier och försörjning i Finland

Arbets- och näringsbyrån erbjuder handledning i arbetssökning och tjänster som stöder sysselsättning.

Arbets- och näringsministeriets verksamhet består bland annat av ärenden som gäller företag, arbetsliv, konsumenter, invandring och integration. 

Skatteförvaltningen ansvarar för beskattning och skatteuppbörd i Finland.

Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar arbetsplatser samt ger råd i fråga om anställningsförhållanden, arbetssäkerhet samt diskriminering och osakligt bemötande i arbetet.

Folkpensionsanstalten FPA ansvarar för grundskydd i olika livssituationer för de som bor i Finland.

Utbildningsstyrelsen och Study in Finland-tjänsten erbjuder information om att studera i Finland.

Att hjälpa Ukraina

Inrikesministeriet ansvarar för intern säkerhet och migration i Finland samt ger information om situationen i Ukraina.

Finlands Röda Kors (FRK) hjälper vid krissituationer i Finland och i världen.

Hjälpsystemet för offer för människohandel hjälper att känna igen människohandel och erbjuder hjälp till offer för människohandel.

Hälsa och välbefinnande

Institutet för hälsa och välfärd erbjuder pålitlig information om hälso- och välfärdsfrågor.

Institutet för hälsa och välfärd har en materialbank där det finns anvisningar och material om hälso- och sjukvård på ukrainska.

Allmän information

Inrikesministeriet ansvarar för inre säkerhet och migration i Finland.

Statsrådet har den högsta verkställande makten i Finland. Statsrådet informerar aktivt om Ukrainakrisens påverkan i Finland.