Hoppa till innehåll

Påskyndad behandling

Din ansökan om internationellt skydd kan behandlas vid påskyndat förfarande om den betraktas som uppenbart ogrundad.

Uppenbart ogrundad ansökan

En ansökan är uppenbart ogrundad i följande fall:

  • Du har inte motiverat din ansökan med förföljelse eller sådana kränkningar av de mänskliga rättigheterna som skulle berättiga till internationellt skydd.
  • Dina påståenden om ditt behov av skydd är klart icke-trovärdiga.
  • Du har medvetet lämnat felaktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter om omständigheter som är centrala för avgörandet av ansökan, har utan godtagbart skäl visat upp förfalskade handlingar eller har lämnat in en ansökan enbart för att fördröja avlägsnande av dig ur landet.
  • Du har kommit från ett säkert ursprungsland dit du kan sändas tillbaka.

Vilka länder är säkra ursprungsländer?

Ett säkert ursprungsland är en sådan stat där det inte finns risk att utsättas för förföljelse eller allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. De övriga EU-staterna är i allmänhet säkra ursprungsländer.

Då man bedömer säkerheten tar man särskilt i beaktande huruvida

  • staten har ett stabilt och demokratiskt samhällssystem
  • staten har ett oavhängigt och opartiskt rättsväsende samt om nivån på rättskipningen motsvarar de krav som ska ställas på en rättvis rättegång
  • staten har anslutit sig till de viktigaste internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och följer dem
  • det har förekommit allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i staten.

Det finns inte någon på förhand godkänd förteckning över säkra ursprungsländer.