Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Användning av statistiktjänsten

  • Gå till sidan tilastot.migri.fi.
  • Välj från den vänstra kanten ansökningar eller beslut.
  • Välj från tidssträckan perioden du vill granska. Perioden väljs genom att dra på väljaren.
  • I övre kanten ser du det totala antalet ansökningar eller beslut under den period som du har valt.
  • Du kan granska statistiken närmare när du begränsar valet i menyn till vänster.

Talen ändrar alltid enligt dina val. Ofta får du mer information om du för muspekaren över någon av balkarna i statistikrutan.

Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Resultat med mindre än sex ansökningar eller beslut syns gråa (kan inte visas) i grafiken, så att sökandena inte kan identifieras på basis av statistiken.

Termer som förekommer i samband med beslut

Statistiken utgår från uppgifter registrerade i utlänningsregistret.

Ospecificerad

Kategorin ospecificerad används om medborgarskap, kön eller åldersgrupp inte är specificerad i statistiken över beslut och ansökningar som gäller resedokument. Kategorin ospecificerad kan ses på första sidan under rubrikerna ”medborgarskap”, ”kön” och ”åldersgrupp” när ingen ärendegrupp, till exempel uppehållstillstånd, är vald.

Internationellt skydd – beslut – asylansökningar

Positiv – förklaringar

Exempelbild på fördelningen av positiva beslut.

Asyl

En asylsökande ges flyktingstatus, om han eller hon beviljas asyl.

Alternativt skydd

Om förutsättningarna för att bevilja asyl inte uppfylls, kan Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd. Då får asylsökanden status som alternativt skyddsbehövande.

Humanitärt skydd

Innan den 16 maj 2016 kunde Finland bevilja en asylsökande humanitärt skydd, om villkoren för asyl eller alternativt skydd inte uppfylldes. Den 16 maj 2016 slopades denna typ av internationellt skydd när utlänningslagen ändrades.

Annat

Kategorin "Annat" består av

  • uppehållstillstånd på grund av att man är förhindrad att lämna landet
  • uppehållstillstånd beviljade av individuella mänskliga orsaker
  • uppehållstillstånd beviljade till offer för människohandel.

Om asylsökanden har gjort en separat ansökan om uppehållstillstånd och beslut har fattats samtidigt för både denna och asylansökan, finns även dessa beslut i den här statistiken.

Negativ – förklaringar

Exempelbild på fördelningen av negativa beslut.

Uppenbart ogrundad

En ansökan kan behandlas med påskyndat förfarande, om den anses vara uppenbart ogrundad.

Prövas inte – förklaringar

Exempelbild på fördelningen av beslut som lämnats utan prövning.

Prövas inte

Migrationsverket kan välja att inte pröva en ansökan i Finland, om sökanden exempelvis har kommit till Finland från ett säkert land eller om ett annat land bär ansvaret för behandlingen av ansökan.

Dublin

Om en annan medlemsstat är ansvarig för att behandla asylansökan, prövas ansökan inte i Finland utan sökanden blir avvisad till den ansvariga medlemsstaten.