Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Jämförelse mellan mottagningstjänster och hemkommunens tjänster

När du har ansökt om och fått en hemkommun, omfattas du inte längre av mottagningssystemet utan blir invånare i en kommun och i ett välfärdsområde. Den kommun där du bor blir din hemkommun.

När du har fått en hemkommun har du samma rättigheter och skyldigheter som personer som bor varaktigt i Finland, och du har tillgång till samma tjänster som dem. Om du tänker stanna i Finland tills vidare, har du nytta av att ansöka om en hemkommun. Om du väljer att inte ansöka om hemkommun, kan du ändå stanna i Finland och fortsätta vara klient inom mottagningssystemet.

Du kan ansöka om hemkommun på grundval av ett års boende i Finland tidigast 1.3.2023. Ansök om hemkommun på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi)

Så här skiljer sig mottagningstjänsterna från hemkommunens tjänster:

 

När du har en hemkommun

När du får mottagningstjänster

Boende

Du får fritt välja kommunen där du bor. Att få en hemkommun inverkar inte nödvändigtvis på var och hur du bor, om du redan har hittat en bostad i Finland. Om du däremot har bott på en förläggning eller i en bostad som förläggningen har ordnat, måste du själv ordna dig en bostad och betala boendekostnaderna. Om du har låga inkomster, kan du ansöka om bostadsbidrag hos Folkpensionsanstalten (FPA) (kela.fi).

Din förläggning hjälper dig tills du kan flytta. Förläggningen kan till exempel ge råd om hur man hittar en hyresbostad.

Du kan bo på en förläggning eller i en bostad som ordnats av förläggningen. Du kan inte själv välja din förläggning, utan du hänvisas till en förläggning där det finns lediga platser. Om du har regelbundna inkomster, kan förläggningen ta ut en avgift av dig för att du bor på förläggningen. Du har också möjlighet att ordna ditt boende själv. Då står du själv för boendekostnaderna.

Försörjning

Du har obegränsad rätt att arbeta. Om du söker arbete eller behöver stöd med att hitta arbete, kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån för att få gratis hjälp med arbetssökandet. Du kan ansöka om bidrag hos FPA, till exempel barnbidrag och bostadsbidrag. Du kan också ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA om du behöver ekonomiskt stöd och inte kan trygga din försörjning på annat sätt. Mer information hittar du på Folkpensionsanstaltens webbplats (kela.fi). Du har obegränsad rätt att arbeta. Om du söker arbete eller behöver stöd med att hitta arbete, hjälper förläggningen och arbets- och näringsbyrån dig med arbetssökandet. Du kan få mottagningspenning om dina eller dina familjemedlemmars inkomster och tillgångar inte är tillräckliga för att täcka nödvändiga dagliga behov av till exempel mat och kläder. Läs mer om mottagningspenningen och penningbeloppen på sidan Mottagningspenning.

Hälso- och sjukvård

Du har rätt till samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare. Välfärdsområdet svarar för dina hälso- och sjukvårdstjänster. Du har rätt till samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare. Din förläggning svarar för dina hälso- och sjukvårdstjänster.

Socialservice

Din rätt till olika former av socialservice blir betydligt mer omfattande: på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du till exempel få hemservice så att du klarar av att bo hemma.

Du har rätt till nödvändig socialservice. Din förläggning bedömer dina servicebehov och ordnar tjänsterna. 

Integration och sysselsättning

Om du söker arbete eller behöver stöd med att hitta arbete, kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) för att få gratis hjälp med arbetssökandet. När du har en hemkommun kan du få tillgång till tjänster under det kommunala sysselsättningsförsöket. 

Du har rätt till sysselsättningsfrämjande socialvårdstjänster.  Arbets- och näringsbyrån och kommunen kan utarbeta en integrationsplan för dig och erbjuda integrationsfrämjande tjänster åt dig.

Mer information hittar du på webbplatsen AN-byråer (toimistot.te-palvelut.fi).

Du kan registrera dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyråerna och kommunerna kan utarbeta en integrationsplan för dig och erbjuda integrationsfrämjande tjänster åt dig.

Daghem, förskola och grundskola

När ditt barn har en hemkommun, har barnet läroplikt. Barnet måste delta i undervisning i en finländsk skola i enlighet med det finländska skolsystemet.

Barn är skyldiga att delta i förskoleundervisning från och med det år då de fyller 6 år. Målet med förskoleundervisningen är att förbereda barnen för grundskolan.

När ditt barn har en hemkommun, har du rätt att få en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn. Detta gäller även om en eller båda av föräldrarna är hemma och inte arbetar eller studerar.

Barn har rätt att delta i förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Barnen har dock ingen läroplikt, vilket betyder att de inte är skyldiga att gå i en finländsk skola. Förläggningen hjälper dig vid behov med att få en skolplats för ditt barn. Kommunen ordnar förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Om du arbetar eller studerar heltid, ordnar kommunen småbarnspedagogik för dina barn. I övriga fall kan kommunen välja att inte ge ditt barn en plats inom småbarnspedagogiken.