Meny

Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd

Du får förvärvsarbeta i Finland utan uppehållstillstånd, om du ska arbeta med någon av de uppgifter som nämns nedan.

Rätten att arbeta utan uppehållstillstånd förutsätter att du vistas lagligt i Finland. Du får vistas lagligt i Finland utan uppehållstillstånd i följande fall:

 • Du har ett giltigt visum (och kommer från ett land vars medborgare måste ha visum till Finland).
 • Du har beviljats uppehållstillstånd av en annan Schengenstat, vilket möjliggör en kortvarig vistelse i Finland.
 • Du är medborgare i ett land som har visumfrihet till Finland. Då har du rätt att arbeta under den visumfria perioden.

Du behöver inte ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller något annat uppehållstillstånd, om

 • du arbetar med stöd av en inbjudan eller ett avtal och du arbetar i högst 90 dagar 

och är

 • tolk, lärare, specialist eller idrottsdomare
 • professionell artist, tränare eller idrottare eller hör till deras stöd- eller servicepersonal.

Du behöver inte heller uppehållstillstånd om du ska arbeta i högst 90 dagar med någon av följande uppgifter:

 • Du är forskare och kommer till Finland med stöd av ett mottagningsavtal, som avses i forskardirektivet och som slutits i en annan EU-medlemsstat, i syfte att genomföra ett sådant vetenskapligt forskningsprojekt som avses i forskardirektivet.
 • Du arbetar som demonstratör eller filmarbetare, och din arbetsgivare eller uppdragsgivare har inte något verksamhetsställe i Finland.

Du behöver inte heller ett uppehållstillstånd i följande situationer, om du arbetar i högst 90 dagar:

 • Du är sjöman och arbetar på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller, efter att ha anställts någon annanstans än i Finland, på ett fartyg som huvudsakligen trafikerar mellan utländska hamnar.
 • Du är ordinarie arbetstagare hos ett företag som driver verksamhet i en annan EU/EES-stat, och du kommer till Finland för att utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete som omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster. Det förutsätts också att du har tillstånd som berättigar till vistelse och arbete i det nämnda landet och att tillstånden är i kraft när arbetet i Finland upphör.
 • Du hör till personalen på ett motorfordon i utländsk ägo eller besittning, när
  • du kör ett fordon med vilket en gränsöverskridande transport förs till bestämmelseorten eller avhämtas från utgångsorten, eller
  • trafikeringen i Finland gäller regelbunden linjetrafik mellan orter av vilka åtminstone en är belägen utomlands och
  • du inte är bosatt i Finland.
 • Du är reseledare för en sällskapsresa från utlandet till Finland.

Om du är asylsökande, har du rätt att arbeta i följande fall:

 • Du har ansökt om internationellt skydd, du har ett giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång och du har vistats i Finland i tre månader.
 • Du har ansökt om internationellt skydd, men du saknar giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång och har vistats i Finland i sex månader.

Läs mer om asylsökandens rätt att arbeta.