Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd

Du får förvärvsarbeta i Finland utan uppehållstillstånd, om du ska arbeta med någon av de uppgifter som nämns nedan.

Rätten att arbeta utan uppehållstillstånd förutsätter att du vistas lagligt i Finland. Du får vistas lagligt i Finland utan uppehållstillstånd i följande fall:

 • Du har ett giltigt visum (och kommer från ett land vars medborgare måste ha visum till Finland).
 • Du har beviljats uppehållstillstånd av en annan Schengenstat, vilket möjliggör en kortvarig vistelse i Finland.
 • Du är medborgare i ett land som har visumfrihet till Finland. Då har du rätt att arbeta under den visumfria perioden.

Du behöver inte ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller något annat uppehållstillstånd, om

 • du arbetar med stöd av en inbjudan eller ett avtal och du arbetar i högst 90 dagar 

och är

 • tolk, lärare, specialist eller idrottsdomare
 • professionell artist, tränare eller idrottare eller hör till deras stöd- eller servicepersonal.

Du behöver inte heller ett uppehållstillstånd i följande situationer, om du arbetar i högst 90 dagar:

 • Du arbetar som demonstratör eller filmarbetare, och din arbetsgivare eller uppdragsgivare har inte något verksamhetsställe i Finland.
 • Du är sjöman och arbetar på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller, efter att ha anställts någon annanstans än i Finland, på ett fartyg som huvudsakligen trafikerar mellan utländska hamnar.
 • Du är ordinarie arbetstagare hos ett företag som driver verksamhet i en annan EU/EES-stat, och du kommer till Finland för att utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete som omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster. Det förutsätts också att du har tillstånd som berättigar till vistelse och arbete i det nämnda landet och att tillstånden är i kraft när arbetet i Finland upphör. 
 • Du hör till personalen på ett motorfordon i utländsk ägo eller besittning, när
  • du kör ett fordon med vilket en gränsöverskridande transport förs till bestämmelseorten eller avhämtas från utgångsorten, eller
  • trafikeringen i Finland gäller regelbunden linjetrafik mellan orter av vilka åtminstone en är belägen utomlands och
  • du inte är bosatt i Finland.
 • Du arbetar som reseledare för en sällskapsresa från utlandet till Finland, och din arbetsgivare eller uppdragsgivare inte har något verksamhetsställe i Finland. Reseledaren reser in i landet med sin turistgrupp och lämnar landet tillsammans med gruppen.

Om du avser att fortsätta arbeta ännu efter att 90 dagar har gått, ska du ansöka om uppehållstillstånd. Om du inte har ett uppehållstillstånd när tidsfristen på 90 dagar går ut, upphör din rätt att arbeta. I detta fall kan du inte fortsätta arbeta innan du har beviljats ett uppehållstillstånd.

Om du är asylsökande, har du rätt att arbeta i följande fall:

 • Du har ansökt om internationellt skydd, du har ett giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång och du har vistats i Finland i tre månader.
 • Du har ansökt om internationellt skydd, men du saknar giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång och har vistats i Finland i sex månader.

Läs mer om asylsökandens rätt att arbeta.