Hoppa till innehåll

Lagstiftning

Statens författningsdata FINLEX (www.finlex.fi) innehåller den finska lagstiftningen. FINLEX är en avgiftsfri Internettjänst som är öppen för alla.

Lagstiftning som gäller migrationsfrågor

Lagrum Tema
55/2001 Arbetsavtalslag
434/2003

Förvaltningslag

1457/2019

Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer

615/2020 Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
116/2002 Lag om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
1386/2010 Lag om främjande av integration
1325/2014 Diskrimineringslag
156/1995 Lag om Migrationsverket
746/2011 Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd
717/2018 Lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket
908/2017 Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
719/2018 Lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
907/2017 Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
359/2003

Medborgarskapslag

EG nr 604/2013 Rådets förordning (Dublin III)
1304/2014 Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare

293/2013

Statsrådets förordning om medborgarskap

193/2002 Statsrådets förordning om Migrationsverket
301/2004 Utlänningslag

23/2001

Utrikesministeriets meddelande om tillämpning av Schengenregelverket

EU

EUR-Lex
EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som innehåller t.ex. fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter. Det erbjuder avancerade sökmöjligheter.