Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Ansökningsperioden för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet har gått ut den 30 september 2021.

Om du ännu inte har vistats i Finland lagligt i fem år före den 30 september 2021, räknas din fortsatta vistelse efter detta datum med i din boendetid. I detta fall kan du få permanent uppehållsrätt senare. Du måste dock ha uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet för att kunna ansöka om permanent uppehållsrätt efter den 30 september 2021.

Du kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet efter den 30 september 2021, om du har en grundad anledning till att du lämnar in din ansökan för sent och du har vistats i Finland som EU-medborgare före övergångsperiodens slut den 1 januari 2021.

Om du inte har en grundad anledning till att du ansöker om brexittillstånd för sent, måste du ansöka om fortsatt tillstånd. Fortsatt tillstånd är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, som ofta beviljas på samma grund som ditt första tillstånd eller din uppehållsrätt.

Använd denna blankett om du är brittisk medborgare och ansöker om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för dig själv eller för ditt barn som är brittisk medborgare. Du har vistats i Finland lagligt och oavbrutet i fem (5) år, men du har inte något intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare.

 • Avgift för webbansökan

  52 €

 • Avgift för pappersansökan

  52 €

Om du ansöker om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet och du redan har beviljats ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare, ska du använda en separat blankett avsedd för detta.

Om din uppehållsrätt som EU-medborgare har registrerats i Finland och du uppfyller de villkor för permanent uppehållsrätt som anges nedan men du vistas tillfälligt utomlands, kan du ansöka om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet utomlands. I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.
 

Se till att du uppfyller följande villkor:

Så här behandlas din ansökan

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi.

2

Se till att du uppfyller villkoren för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

 • Om någon av bilagorna saknas, fördröjs handläggningen av din ansökan.
 • Du hittar en lista över bilagorna på denna sida och på ansökningsblanketten.
 • Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

4

Fyll i ansökan noggrant.

 • Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om du inte kan uträtta ärenden på elektronisk väg, använd pappersansökan.
 • Behandlingen av din ansökan fördröjs om Migrationsverket måste be dig att komplettera din ansökan.
 • Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden. Bifoga till din ansökan också alla nödvändiga bilagor som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent. Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.

5

Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen, en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

 • Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen på webben på adressen migri.vihta.com. Välj tjänstekategorin EU-registrering och tjänsten Brexit. Anvisningar om tidsbokning hittar du på sidan migri.fi/sv/sa-bokar-du-tid.
 • Om du har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet i e-tjänsten Enter Finland, ska du besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.
 • Om du ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet med en pappersansökan, ska du lämna in ansökan personligen och betala behandlingsavgiften vid ett serviceställe.
 • Om du ska besöka en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter, ska du läsa anvisningar och boka tid på webbplatsen finlandabroad.fi.
 • Ta med dig alla bilagor.
 • Alla sökandena ska vara närvarande då ansökan lämnas in. Om sökanden är ett minderårigt barn, ska hans eller hennes vårdnadshavare vara närvarande då ansökan lämnas in. Om barnets andra vårdnadshavare inte är närvarande då ansökan lämnas in, ska den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke till att barnet flyttar till Finland bifogas till ansökan. Det skriftliga samtycket kan vara fritt formulerat.
 • Alla sökande som är över sex år ska lämna sina fingeravtryck i samband med besöket.

6

Du får ett meddelande när ditt beslut är färdigt.

 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket under behandlingen av din ansökan.
 • Vi ber dig om mer information vid behov.

Bilagor

När ansökan lämnas in, ska bilagorna visas upp i original tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om dina utredningar inte har upprättats på något av dessa språk.

Du behöver dock inte skaffa översättningar av sådana handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som utfärdats av myndigheten i fråga.

Legalisera bilagorna vid behov.

Du måste bevisa grunderna för din vistelse i Finland under de senaste fem åren. Vistelsen på fem år kan omfatta flera olika grunder. Uppvisa en utredning över alla grunder för din vistelse på så sätt att de täcker hela perioden på fem år. Lämna också in en utredning över eventuella perioder av arbetslöshet eller arbetsoförmåga. 

En oavbruten vistelse avbryts inte av tillfällig frånvaro som inte överstiger sammanlagt sex månader per år eller längre frånvaro på grund av värnplikt eller en frånvaro på högst tolv på varandra följande månader av viktiga skäl, exempelvis graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning, eller utstationering på grund av arbete i ett annat EU-land eller i tredjeland.

Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden.

 • Bifoga till din ansökan också alla nödvändiga bilagor som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent.
 • Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.
   
 • Arbetstagare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
   • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • Därtill kan du bifoga till ansökan till exempel följande bilagor: 
   • Ett anställningsintyg av arbetsgivaren
   • Beskattningsbeslut
   • Lönespecifikationer
   • Bankkontoutdrag
   • En utredning över pension, om du gått i pension. Detta kan vara till exempel ett pensionsbeslut.
 • Egenföretagare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
   • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • Därtill kan du bifoga till ansökan till exempel följande bilagor: 
   • Utredning om din verksamhet som egenföretagare
   • Företagets handelsregisterutdrag
   • Företagets färdigställda bokslut 
   • Dina personliga beskattningsbeslut 
   • Företagets kundavtal eller fakturor på uppdrag
   • Intyg över en gällande FöPL-försäkring
   • Bankkontoutdrag
   • Läkarintyg över arbetsoförmåga, om du saknat arbetsförmåga under de senaste fem åren
   • Utredning över pension, om du gått i pension
 • Arbetslös
  • Om din anställning eller din verksamhet som egenföretagare har upphört eller om du har blivit arbetsoförmögen, ska du bifoga till din ansökan utredning om detta. 
   • Arbetsgivarens utredning om orsaken till att anställningen upphört
   • Om du är arbetslös, TE-byråns intyg över arbetssökande
   • Om du har varit egenföretagare, utredning om orsaken till att din verksamhet som egenföretagare upphört
   • Utredning om yrkesinriktad utbildning
   • Läkarintyg om arbetsoförmåga
 • Studerande
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
   • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • Därtill kan du bifoga till ansökan till exempel följande bilagor:
   • Närvarointyg från din läroanstalt
   • Studieregisterutdrag
   • Examensbevis, om du utexaminerats
   • Försäkran om tillräckliga tillgångar för dig själv och dina familjemedlemmar
 • Person med tillräckliga tillgångar
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
   • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • Utredning över tillräckliga tillgångar för dig själv och dina familjemedlemmar
   • Utredningen över tillgångarna kan vara till exempel:
    • Utredning över regelbundna inkomster, såsom pension, hyresinkomster eller sponsorinkomster
    • Utredning över egendom
    • Bankkontoutdrag
    • Annan utredning över förmögenhet
 • Make/maka/sambo/barn
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
   • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • Utredning över samboende, till exempel ett hyreskontrakt, ett utdrag ur boenderegistret eller en annan motsvarande dokumentutredning som visar att ni bott tillsammans i minst två år
  • Dokument över familjeförhållandet (intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras), till exempel ett äktenskapsintyg, en födelseattest eller ett annat motsvarande dokument som bevisar familjeförhållandet
  • För makar eller registrerade partner, ett dokument som visar att äktenskapet eller det registrerade partnerskapet existerat före slutet av övergångsperioden den 31 december 2020
 • Föräldrar och barn över 21 år i beroendeställning
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
   • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • Bevis över beroendeförhållandet
  • Dokument över familjeförhållandet (ett intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras)
 • Annan anhörig
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
   • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • Bevis över beroendeförhållandet och vård
  • Dokument över familjeförhållandet (ett intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras)

Uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en brittisk medborgare, Brexit_2

Fyll i webbansökan