Hoppa till innehåll

Att arbeta hos en ny arbetsgivare under giltighetstiden för tillståndet för säsongsarbete

Om du vill arbeta hos en säsongsarbetsgivare som inte har lagts till i ditt tillstånd för säsongsarbete, ska du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare till tillståndet. Om du inte ansöker om fogande av en ny arbetsgivare, har du inte rätt att arbeta hos några andra arbetsgivare än de som har antecknats i ditt tillstånd för säsongsarbete.

Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. 

En ny arbetsgivare kan fogas till ditt tillstånd för säsongsarbete endast för den tid som tillståndet är giltigt, inte för en längre tid.

  • Om ditt arbete hos den nya arbetsgivaren fortsätter längre än vad ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete är giltigt, måste du ansöka om ett nytt tillstånd. I detta fall får du inte börja arbeta hos den nya arbetsgivaren förrän du har fått ett positivt beslut om din nya ansökan om tillstånd.

Du måste ha ett giltigt tillstånd för säsongsarbete (visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete) för att ansöka om fogande av en ny arbetsgivare. Du kan inte ansöka om fogande av en ny arbetsgivare om du har ett annat uppehållstillstånd på grund av arbete.

Så här ansöker du om fogande av en ny arbetsgivare

Om du har ansökt om ditt nuvarande säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland, ska du ansöka även om fogande av en ny arbetsgivare i Enter Finland

Du ska lämna in en pappersansökan om fogande av en ny arbetsgivare, om

  • du har ansökt om ditt nuvarande säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete med en pappersblankett eller
  • du har kommit till Finland med ett visum för säsongsarbete.

Gör så här när du ansöker i e-tjänsten Enter Finland:

1

Ansök om fogande av en ny arbetsgivare via samma Enter Finland -konto som du använde när du lämnade in ansökan om ditt nuvarande säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Öppna ansökan om ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete. Du hittar den på sidan ”Mina ansökningar” i en månad från det att du fått beslutet. Därefter hittar du din ansökan på sidan ”Tidigare ansökningar”.  Öppna din senaste ansökan och klicka på ”Ansök om fogande av en ny arbetsgivare”.

2

Uppge i ansökningsblanketten att du ansöker om fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd för säsongsarbete. Du får arbeta hos den nya arbetsgivaren endast så länge som ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete är giltigt.

3

Bifoga till ansökan blankett TY6_plus som din nya arbetsgivare har fyllt i och undertecknat. I fråga om hyrt arbete bifoga till ansökan även ett avtal mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.

4

Du behöver inte bifoga en bild av ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete i Enter Finland, även om det finns anvisningar för det på sidan ”Bilagor”. Du kan lämna denna punkt tom.

5

Betala behandlingsavgiften 90 € i Enter Finland. Du kan betala behandlingsavgiften även på Migrationsverkets konto FI59 8129 9710 0117 35 eller FI86 1804 3000 0154 04. Skriv ditt namn i betalningens meddelandefält. Bifoga till din ansökan en kopia av betalningskvittot.

6

Skicka in din ansökan via Enter Finland.

7

När Migrationsverket har behandlat din ansökan, får du ett intyg via Enter Finland över fogande av en ny arbetsgivare i ditt tillstånd för säsongsarbete. Vi skickar dig inte ett nytt uppehållstillståndskort.

Gör så här när du lämnar in en pappersansökan:

1

Fyll i och underteckna pappersblanketten KAUSI_lisatyonantaja.

2

Uppge i ansökningsblanketten att du ansöker om fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd för säsongsarbete.

3

Bifoga till ansökan blankett TY6_plus som din nya arbetsgivare har fyllt i och undertecknat. I fråga om hyrt arbete bifoga till ansökan även ett avtal mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.

4

Bifoga till ansökan också en bild av ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete.

5

Betala ansökan (250 €) till Migrationsverkets konto FI59 8129 9710 0117 35 (Danske Bank) eller FI86 1804 3000 0154 04 (Nordea). Skriv ditt namn i betalningens meddelandefält. Bifoga till ansökan en kopia av betalningskvittot.

6

Skicka in ansökningsblanketten och blanketten TY6_plus per e-post till adressen migri@migri.fi.

7

När Migrationsverket har behandlat din ansökan, får du ett intyg över fogande av en ny arbetsgivare till den adress du har meddelat i ansökningsblanketten.

När rätten att arbeta börjar gälla

Du behöver inte besöka ett av Migrationsverkets serviceställen för att styrka din identitet. Du kan börja arbeta hos den nya arbetsgivaren, när:

  • du har skickat in din ansökan med alla uppgifter som krävs via Enter Finland eller
  • Migrationsverket har fått din ansökan, om du lämnar in en pappersansökan  

och alla följande villkor uppfylls:

  1. Du har bifogat till din ansökan blankettbilagan TY6_plus som din arbetsgivare har fyllt i och som undertecknats av en person med firmateckningsrätt i företaget.
  2. Den korrekta behandlingsavgiften har betalats i Enter Finland eller det har bifogats ett kvitto på betalningen till ansökan. Av kvittot ska framgå ditt namn och det att avgiften har betalats till Migrationsverkets konto.
  3. Det är fråga om säsongsbundet arbete som utförs i ett anställningsförhållande inom de branscher som omfattas av säsongsanställningslagens tillämpningsområde hos en arbetsgivare som är etablerad i Finland.
  4. Branschen förblir densamma som i ditt eventuella giltiga uppehållstillstånd för säsongsarbete som kräver delbeslut, och fogande av en ny arbetsgivare gäller en period som är längre än sex månader. Du kan kontrollera branschen för ditt uppehållstillstånd i delbeslutet.
  5. Fogandet av arbetsgivaren är möjligt. Du har alltså ett tillstånd för säsongsarbete som är giltigt vid den tidpunkt då du ansöker om fogande av en ny arbetsgivare och du ansöker om fogandet för en period då ditt tillstånd för säsongsarbete fortfarande är giltigt.

Rätten att arbeta börjar gälla när de ovanstående villkoren uppfylls. Det är inte möjligt att skriva ut ett intyg över inlämnad ansökan, när du har lämnat in en ansökan om fogande av en ny arbetsgivare.

Om du har ett uppehållstillstånd för säsongsarbete som är giltigt i 6–9 månader och ditt nya arbete pågår i 6–9 månader,

kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare endast om ditt nya arbete är inom samma bransch än i ditt giltiga uppehållstillstånd för säsongsarbete. Du kan kontrollera branschen för ditt uppehållstillstånd för säsongsarbete i delbeslutet. Om du har för avsikt att arbeta inom en annan bransch än den som ditt nuvarande uppehållstillstånd är beviljat för, måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd.

Om du har ett giltigt säsongsarbetsintyg eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete som är giltigt i 3–6 månader, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare även om ditt nya arbete är inom en annan bransch. Det nya arbetet måste vara säsongsarbete.

Lagen om säsongsanställning förändrades den 17 juni 2021

Du kan arbeta hos en ny arbetsgivare under giltighetstiden för ditt tillstånd för säsongsarbete om du ansöker om fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd för säsongsarbete.

Förändringarna i lagen om säsongsanställning medför också andra förändringar:

Se en video om revideringen av säsongsarbetslagen (längd: cirka 25 minuter, på finska med finsk och svensk text).