Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Återkallande av uppehållstillstånd

Om du är varaktigt bosatt utanför Finland, kan du begära att Migrationsverket återkallar ditt uppehållstillstånd. 

I vissa fall kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd utan att du begär det. Innan ett beslut om återkallande av tillståndet fattas, frågar vi dig om din åsikt. I vissa fall kan du även lämna in en ansökan om att Migrationsverket inte ska återkalla ditt uppehållstillstånd.

Observera att anvisningarna på den här sidan endast gäller tidsbegränsade uppehållstillstånd, permanenta uppehållstillstånd och EU-uppehållstillstånd (P-EU) för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

Anvisningarna på den här sidan gäller inte dig om du har registrerat din vistelse som EU-medborgare eller om du har beviljats ett uppehållskort som familjemedlem till en EU-medborgare. Läs mer om återkallande av EU-registreringen och om återkallande av EU-medborgares familjemedlemmars uppehållskort: Återkallande och förfallande av uppehållsrätten (migri.fi).

Du kan återkalla ditt tillstånd genom en skriftlig anmälan

Du kan skriva en fritt formulerad anmälan på svenska, finska eller engelska. Anmälan måste innehålla följande information:

 • orsaken till att du inte längre behöver uppehållstillståndet 
 • ditt förnamn och efternamn
 • din personbeteckning eller födelsetid
 • adressen dit Migrationsverket kan skicka beslutet om återkallande av tillståndet
  • Om du ska snart flytta utomlands, uppge din nya adress och när du flyttar.
 • datumet för anmälan
 • din underskrift.

Skicka anmälan till Migrationsverket. Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Migrationsverkets kontaktuppgifter

I vissa fall kan Migrationsverket återkalla ditt tillstånd utan att du lämnar in någon separat begäran

Vi kan återkalla ditt uppehållstillstånd om du har lämnat oriktiga uppgifter, om villkoren för ditt uppehållstillstånd inte längre uppfylls, om du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare och har blivit arbetslös, om du har ett EU-blåkort och har blivit arbetslös, om något annat land än Finland har meddelat dig inreseförbud till Schengenområdet eller om du har varaktigt flyttat bort från Finland.

1.    Om du har lämnat oriktiga uppgifter 

Vi kan återkalla ditt uppehållstillstånd om 

 • du i samband med din ansökan om uppehållstillstånd medvetet har lämnat felaktig information om din identitet eller andra oriktiga upplysningar som har påverkat beslutet 
 • du har hemlighållit något som hade kunnat påverka beviljandet av uppehållstillstånd.

2.    Villkoren för ditt uppehållstillstånd uppfylls inte längre 

Vi kan återkalla ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd om de grunder på vilka tillståndet beviljades inte längre finns. Ditt uppehållstillstånd kan återkallas till exempel i följande fall:

 • Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband men familjebandet har brutits.
 • Du har ett uppehållstillstånd med försörjningsförutsättning, men du inte längre uppfyller försörjningsförutsättningen. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

I regel återkallar vi inte ett uppehållstillstånd som är giltigt i mindre än 6 månader.

Om grunden för din vistelse i Finland har ändrat, läs mer om hur man ansöker om uppehållstillstånd på nya grunder.

3.    Om du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare och har blivit arbetslös

Vi kan inleda processen för att återkalla ditt uppehållstillstånd när du har varit arbetslös i 3 månader. 

Vi återkallar inte ditt uppehållstillstånd om tillståndet går ut om mindre än 6 månader eller om du har blivit permitterad. Om vi blir underrättade om att ett allvarligt missbruk av rättigheter kan vara förknippat med ditt uppehållstillstånd, kan processen för återkallande av uppehållstillståndet inledas omedelbart.

4.    Om du har ett EU-blåkort och har blivit arbetslös

Vi återkallar ditt EU-blåkort om du inte längre har ett giltigt arbetsavtal om en högkvalificerad anställning (highly skilled worker).

Blåkortet återkallas inte, om 

 • du inte har ett giltigt arbetsavtal i högst 12 månader på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller föräldraledighet 
 • du inte uppfyller försörjningsförutsättningen i högst 12 månader på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller föräldraledighet
 • du är arbetslös i högst 3 månader och du har haft EU-blåkortet i under 2 år, eller
 • du är arbetslös i högst 6 månader och du har haft EU-blåkortet i minst 2 år.

5.    Om något annat land än Finland har meddelat dig inreseförbud till Schengenområdet

Vi kan återkalla ditt uppehållstillstånd om en annan Schengenstat begär att Finland återkallar uppehållstillståndet. Detta kan ske om du har meddelats inreseförbud till Schengenområdet och det har bestämts att du ska avlägsnas från Schengenområdet på grund av att du har begått brott eller på grund av att du genom ditt uppträdande äventyrar andras säkerhet.

6.    Om du har flyttat varaktigt bort från Finland

Vi återkallar ditt tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd om du flyttar varaktigt bort från Finland eller om du har vistats utanför Finland i permanent syfte i mer än två år utan avbrott.

Ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (P-EU) återkallas om du har vistats utanför Europeiska unionens territorium i två år utan avbrott eller om du har vistats utanför Finland i sex år utan avbrott. 

Innan ditt tillstånd återkallas, frågar vi dig om din åsikt

Om vi överväger att återkalla ditt tillstånd, kommer vi alltid att höra dig och din familjemedlem som är bosatt i Finland innan vi fattar beslut om återkallandet. Att bli hörd innebär att du och din familjemedlem kan skriftligen berätta era åsikter om det eventuella återkallandet av tillståndet. 

I följande fall kan beslutet om återkallande fattas utan att höra dig: 

 • Om du har vistats utanför Finland utan avbrott i klart längre än två år.
 • Om vi inte vet var du vistas och du inte har lämnat oss dina aktuella kontaktuppgifter.
 • Om den information som vi har tyder på att dina band till Finland har brutits eller är svaga. Vi kontrollerar information bland annat i befolkningsdatasystemet och inkomstregistret samt registeruppgifterna i Folkpensionsanstaltens och Gränsbevakningsväsendets register.

När vi överväger om ditt uppehållstillstånd ska återkallas, gör vi en individuell bedömning av din situation. Detta betyder att ditt uppehållstillstånd inte nödvändigtvis kommer att återkallas.

Om vi återkallar ditt tillstånd och du vistas i Finland när beslutet fattas, kan du utvisas ur Finland. I samband med utvisningen kan du också meddelas inreseförbud. Inreseförbudet kan gälla Finland eller hela Schengenområdet.

Du har alltid rätt att söka ändring i Migrationsverkets beslut genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Läs mer om hur man överklagar ett beslut.

Om du vill hindra återkallandet av ditt tillstånd

Om du är tillfälligt bosatt utanför Finland, kan du lämna in en ansökan om att ditt uppehållstillstånd inte ska återkallas även om du tillfälligt bor utomlands. Gör så här:

 • Fyll i ansökan OLE_PER på svenska, finska eller engelska. Lämna in ansökan inom högst 2 år från det att du flyttade utomlands. 
 • Vid behov ska du skaffa översättningar av bilagorna till svenska, finska eller engelska hos en auktoriserad translator. Se anvisningarna om översättningar på sidan Tolkning, översättning och legalisering.
 • Betala behandlingsavgiften i förväg och skicka ansökan till Migrationsverket. Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Migrationsverkets kontaktuppgifter

Din familjemedlem måste lämna in en egen ansökan och betala också en behandlingsavgift för sin ansökan.

Din ansökan kan bifallas endast om vistelsen utanför Finland är tillfällig och har haft särskilda eller exceptionella orsaker.

Ansökan om att ditt uppehållstillstånd inte ska återkallas är inte alltid möjlig

Du kan inte ansöka om att ditt uppehållstillstånd inte ska återkallas på grund av att du vistas utanför Finland om du har något av följande tillstånd: 

 • uppehållstillstånd för studier eller uppehållstillstånd för forskare
 • uppehållstillstånd för arbetspraktik eller volontärarbete
 • uppehållstillstånd för att söka arbete eller bedriva företagsverksamhet
 • uppehållstillstånd för säsongsarbete
 • uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning (ICT-uppehållstillstånd)
 • uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU (brexittillstånd).

Bedömning av ansökan

Exempel på när din ansökan kan bifallas eller avslås:

Din ansökan om att inte få ditt uppehållstillstånd återkallat kan bifallas till exempel i följande fall:

 • Du har ett tidsbegränsat arbetsavtal utanför Finland. Du har lämnat in din ansökan innan två år har gått sedan du blev bosatt utanför Finland. Du har uppgett i din ansökan datumet då du återvänder till Finland.
 • Du har återvänt till ditt hemland för att slutföra dina oavslutade studier. I Finland har du ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. I din ansökan uppger du ett exakt datum för när du återvänder till Finland. Därutöver har din finländska arbetsgivare meddelat att du kommer tillbaka till arbetet hos dem genast efter att du har återvänt till Finland. 

Om din ansökan bifalls, meddelar vi en tidsfrist för när du senast ska återvända till Finland. Om du inte återvänder till Finland senast den dag som vi har angett, kan vi börja överväga om ditt uppehållstillstånd behöver återkallas.

Din ansökan om att inte få ditt uppehållstillstånd återkallat kan avslås till exempel i följande fall:

 • Du har arbetat utanför Finland i nästan två år och har uppgett i din ansökan att du antagligen kommer att vistas utanför Finland i ett eller ett par år till och återvänder sedan till Finland för att arbeta hos den arbetsgivare som du har ingått arbetsavtal med.
  • Om din vistelse utanför Finland varar exceptionellt länge och om du inte har uppgett ett exakt datum för när du återvänder till Finland, kommer beslutet på din ansökan förmodligen att vara negativt.
 • Du arbetar utanför Finland eftersom du inte har hittat arbete i Finland. Du har en permanent adress utanför Finland och ett arbetsavtal som gäller tills vidare. I din ansökan har du uppgett att du återvänder till Finland inom 2–3 år.
  • Du har inte uppgett i din ansökan något exakt datum för när du återvänder till Finland och du vistas varaktigt utanför Finland. Därför kommer beslutet på din ansökan förmodligen att vara negativt.

En ansökan som lämnas in för sent kan inte bifallas. Du lämnar in din ansökan för sent om det har gått mer än två år sedan början på din vistelse utanför Finland.