Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete

Du ska ansöka om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands innan du anländer till Finland. Om du har ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och vill fortsätta säsongsarbeta i Finland omedelbart efter utgången av intyget eller visumet, kan du lämna in din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland. I så fall ansök om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete innan giltighetstiden för ditt intyg eller visum för säsongsarbete går ut. Kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Du kan göra det på sidan migri.fi/att-arbeta-medan-ansokan-om-fortsatt-tillstand-behandlas.

Säsongsarbetarens familjemedlemmar kan inte få uppehållstillstånd på grund av familjeband i Finland.

Om ditt arbete inte är säsongsarbete eller om ditt säsongsarbete pågår i över nio månader, måste du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare. Blanketten finns på sidan migri.fi/uppehallstillstand-for-arbetstagare.

En säsongsarbetare kan endast arbeta för den arbetsgivare som namnges i tillståndet för säsongsarbete. Om du vill foga en ny säsongsarbetsgivare till ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare. Anvisningar finns på sidan migri.fi/ny-arbetsgivare.

När du lämnar in till Migrationsverket en ansökan som du på tillbörligt sätt har fyllt i och lämnar in de övriga utredningarna som krävs enligt säsongsanställningslagen, får du beslutet om uppehållstillstånd för säsongsarbete inom 90 dagar.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd, 3–6 mån: 12 månader. Första tillstånd, 6–9 mån: 3 månader / fortsatt tillstånd 13 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd, 3–6 mån: 1–3 månader. Första tillstånd, 6–9 mån: 4 månader / fortsatt tillstånd 1–3 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € 3–6 mån, 490 € 6–9 mån / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € 3–6 mån, 740 € 6–9 mån / fortsatt tillstånd 430 €

Innan du ansöker, läs mer om i vilka fall man kan ansöka om tillstånd för säsongsarbete och vad räknas som säsongsarbete. Allt säsongsbundet arbete räknas inte som säsongsarbete. Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Gör så här:

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan OLE_TY6. Du kan endast ansöka om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands. Om du har ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och vill fortsätta säsongsarbeta efter utgången av intyget eller visumet, kan du lämna in din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

5

Om du är utomlands, kontakta en finsk beskickning. Om du är i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkor för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor:

1

Arbetet är säsongartat och inom en viss bransch, och du arbetar i tre till nio månader. Med säsongsarbete avses enligt säsongsanställningslagen till exempel jordbruks- och trädgårdsarbeten, skogsvårdsarbeten och arbeten inom turismbranschen. Se en utförligare förteckning över säsongsarbeten.

2

Du måste ha ett anställningsförhållande inom en bransch för säsongsarbete.

 • Du måste ha ett arbete i Finland innan du ansöker om uppehållstillstånd. Om du har fått ett arbetserbjudande av en arbetsgivare, måste arbetsgivaren bekräfta att han eller hon faktiskt kommer att anställa dig. Detta sker oftast genom att man ingår ett arbetsavtal.
 • Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete för att arbeta hos flera arbetsgivare, måste du ange uppgifterna och lämna in bilagorna om varje arbetsgivare.

 • Om du arbetar för ett uthyrningsföretag, bifoga till ansökan ett uppdragsavtal mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.

3

Du har lämplig inkvartering. Boendeförhållandena ska uppfylla de i Finland allmänt erkända hälso- och säkerhetskraven för boende. Bostaden måste vara varm, brandsäker och utrustad med tillräckliga sanitetsutrymmen. I bostaden ska också finnas varmt vatten för personlig hygien och tillräckliga utrymmen för sömn.

Observera att om ditt säsongsarbete pågår i sex till nio månader, behandlas din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i två skeden. Först utreder arbets- och näringsbyrån bland annat om din försörjning är tryggad och om det är möjligt att inom en rimlig tid få sådan arbetskraft från Finland eller EU/EES-området som lämpar sig för det aktuella arbetet. Migrationsverket behandlar din ansökan först efter det.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

När du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete,

 • måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som ditt tillstånd för säsongsarbete gäller

 • ska din lön motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande.

Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen vara minst 1 331 euro per månad år 2023. Detta är rätten till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd för säsongsarbete.
 • Kontrollera din rätt att arbeta om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete medan ditt intyg eller visum för säsongsarbete fortfarande är giltigt.
 • Ett uppehållstillstånd för säsongsarbete är alltid bundet till en viss arbetsgivare, vilket innebär att du endast får arbeta hos den arbetsgivare som namnges i ditt uppehållstillstånd. Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
  • Ditt pass måste vara giltigt i ytterligare tre månader efter utgången av tillståndet för säsongsarbete.
 • kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar 
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären
 • kopia av sidan för personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1, om du ansöker om uppehållstillstånd medan du befinner dig i Finland.

Tillståndsspecifika bilagor

När du ansöker om tillstånd i Enter Finland, kan du ge din arbetsgivare tillstånd att komplettera din ansökan i Enter Finland för arbetsgivare. Arbetsgivaren ska komplettera din ansökan med följande uppgifter:

 • uppgifter om anställningsvillkoren
  • Om det inte är möjligt att använda Enter Finland, lämna in din ansökan tillsammans med blankettbilagan TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i och undertecknat.
  • Om du arbetar för ett uthyrningsföretag, bifoga till ansökan avtalet mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.

Om det inte är möjligt att använda Enter Finland, be din arbetsgivare om de bilagor som nämns ovan och bifoga dem till din ansökan.

Ansökningar

Ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete, OLE_TY6

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för säsongsarbete, OLE_TY6

Fyll i ansökan i e-tjänsten