Behandlingsavgifter och betalningssätt

Behandlingen av ansökan är avgiftsbelagd. Behandlingsavgifterna som nämns på denna sida gäller ansökningar som lämnats in år 2019.

Behandlingen av din ansökan inleds först då du har betalat behandlingsavgiften. Om du inte betalar behandlingsavgiften, fattar Migrationsverket ett beslut om att din ansökan om uppehållstillstånd, resedokument eller återkallande av inreseförbud förfaller.

Behandlingsavgiften kan återbetalas endast om man har tagit ut en för hög avgift eller om en avgift har uttagits utan grund av skäl som beror på myndigheten. Betalningsavgiften för en webbansökan återbetalas om du återkallar din ansökan innan du styrker din identitet.

Betalningssätt

Du kan inte betala in behandlingsavgiften på Migrationsverkets konto.

 • Om du fyller i en medborgarskapsansökan i e-tjänsten, måste du betala ansökan i e-tjänsten.
 • Om du ansöker om att ett uppehållstillstånd inte ska återkallas eller om att ett inreseförbud ska återkallas, eller om du ber om ett intyg, ska du kolla betalningsanvisningarna från ansökan.

Migrationsverkets avgifter (€) 2019

Migrationsverkets avgifter grundar sig på Inrikesministeriets förordning 1256/2018. Obs! Vissa ansökningar är med stöd av den ovan nämnda förordningen avgiftsfria. De avgiftsfria ansökningarna har räknats upp längre ner på denna sida.

Medborgarskapsärenden

 

  Papperansökan Webbansökan
Medborgarskapsansökan 480 380
Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap 480 -
Medborgarskapsanmälan 200 150
- sökanden är mindreårig (under 18 år) 100 80
Frågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 50 -

 

Uppehållstillstånd och registrering av EU-medborgare    
  Papperansökan Webbansökan
Första uppehållstillstånd (andra än följande) 470 420
Första uppehållstillstånd för arbetstagare:
- arbete som kräver delbeslut
600 400

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft:

 • annat arbete
 • specialister
 • specialister, EU-blåkort
 • forskare
 • idrott eller träning
 • arbetspraktik
 • au pair
 • Working holiday
550 350

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

550 350

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

600 400
Intyg för säsongsarbete 100 60

Första uppehållstillstånd för företagare

- uppstartsföretagare

- företagare

 

480

600

 

350

400

Första uppehållstillstånd för studier 360 300
Första uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 250 220
Fortsatt tillstånd 200 200
Förlängning av uppehållstillstånd för studerande eller mindreåriga 150 150
Permanent uppehållstillstånd 190 190
Permanent uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 150 150
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt 54 54
Uppehållskort eller permanent uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar 54 54
Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare 54 54
Förnyande av uppehållstillståndskort 80 -
Förnyande av uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar 54 -
Nytt uppehållstillståndskort som ges i stället för ett förkommet kort 100 -
Ansökan om att upphållstillstånd inte återkallas 100 -

 

Resedokument

Främlingspass eller resedokument för flyktning 49
Främlingspass eller resedokument för flyktning (avslagsbeslut) 49
Nytt dokument som ges i stället för ett förkommet dokument 108

 

Andra avgifter

Begäran om återkallande av inreseförbud 100
Anmälan om förflyttning inom EU 100
Intyg som utfärdas på begäran 20
Fotokopior 1–20 st./sidor 0,85
Fotokopior 21– st./ sidor 0,40
Postning 5,05 + porto

 

För följande ansökningar behöver du inte betala en behandlingsavgift

Medborgarskapsärenden

 • ansökan av ett barn som är medsökande i en förälders medborgarskapsansökan eller -anmälan
 • medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han som tillkallad eller förordnad till tjänstgöring eller som frivillig i den finska armén har deltagit i Finlands krig åren 1939–1945
 • medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han eller hon på grund av andra världskriget varit krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge.

Uppehållstillståndsärenden

 • tidsbegränsat uppehållstillstånd för en utlänning som tas emot i Finland inom en flyktingkvot
 • ansökan om internationellt skydd eller nytt fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd
 • uppehållstillstånd som beviljas en utlänning på den grunden att han eller hon är offer för människohandel och nytt fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd på samma grund
  • en behandlingsavgift tas ut för ansökan. Behandlingsavgiften återbetalas om sökanden beviljas uppehållstillstånd som offer för människohandel.

 • uppehållstillstånd som beviljas en utlänning med stöd av 52 d § i utlänningslagen (301/2004)
 • nytt fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd på den grunden att utlänningens personliga situation är särskilt svår på grund av våld eller utnyttjande som maken riktat mot honom eller henne eller hans eller hennes barn eller som maken godkänt medan familjebandet bestod
 • kontinuerligt uppehållstillstånd till en utlänning som i enlighet med 52 e § i utlänningslagen omfattas av ett vittnesskyddsprogram enligt lagen om vittnesskyddsprogram (88/2015)
 • uppehållstillstånd som beviljas en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning
 • ansökan om uppehållstillstånd för nyzeeländska medborgare. Avgiftsfriheten baserar sig på avtalet om viseringsfrihet som ingicks mellan Finland och Nya Zeeland år 1973.

 

Meny