Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Behandlingsavgifter och betalningssätt

Behandlingen av ansökan är avgiftsbelagd. Behandlingen av din ansökan inleds först då du har betalat behandlingsavgiften. Om du inte betalar behandlingsavgiften, fattar Migrationsverket ett beslut om att din ansökan om uppehållstillstånd, resedokument eller återkallande av inreseförbud förfaller.

Information om återbetalning hittar du på sidan Återbetalning.

Betalningssätt

Du kan inte betala in behandlingsavgiften på Migrationsverkets konto, om det inte finns sådana anvisningar på ansökningsblanketten.

Betalningsförbindelse

Du kan betala ansökan med en betalningsförbindelse. Se till att betalningsförbindelsen är i kraft när du besöker servicestället. Av betalningsförbindelsen ska framgå 

 • vem betalningsförbindelsen gäller
 • vilken ansökan eller vilka ansökningar betalningsförbindelsen gäller och
 • att betalningsförbindelsen är avsedd för Migrationsverket.

Migrationsverkets avgifter (€) 2024

Migrationsverkets avgifter grundar sig på Inrikesministeriets förordning. Obs! Vissa ansökningar är med stöd av den ovan nämnda förordningen avgiftsfria. De avgiftsfria ansökningarna har räknats upp längre ner på denna sida.

Medborgarskapsärenden

 

  Papperansökan Webbansökan
Medborgarskapsansökan 690 490
Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap 690 -
Medborgarskapsanmälan 220 150
- sökanden är mindreårig (under 18 år) 100 80
Frågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatusu 100 -
 • Om du fyller i en medborgarskapsansökan i e-tjänsten, måste du betala ansökan i e-tjänsten.

Uppehållstillstånd och registrering av EU-medborgare

   
  Papperansökan Webbansökan
Första uppehållstillstånd (andra än följande) 520 470
Första uppehållstillstånd för arbetstagare:
- arbete som kräver delbeslut
740 540

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft:

 • annat arbete
 • specialsakkunniga
 • specialsakkunniga, EU-blåkort
 • forskare
 • idrott eller träning
 • arbetspraktik
 • au pair
 • Working holiday
480 380

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 380

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 540
Intyg för säsongsarbete 250 90
Ansökan om fogande av en ny arbetsgivare till ett tillstånd för säsongsarbete 250 90

Första uppehållstillstånd för företagare

- uppstartsföretagare

- företagare

 

480

690

 

400

490

Första uppehållstillstånd för studier 450 350
Första uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 270 240
Fortsatt tillstånd 430 170
Förlängning av uppehållstillstånd för studerande eller mindreåriga 250 180

Fortsatt tillstånd för offer för arbetsgivarens försummelse eller utnyttjande

180 -

Intyg om rätten att arbeta för offer för arbetsgivarens försummelse eller utnyttjande

65 -
Permanent uppehållstillstånd 270 220
Permanent uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 150 150
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt 52 52
Uppehållskort eller permanent uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar 52 52
Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare 52 52
Förnyande av uppehållstillståndskort 75 60
Förnyande av uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar 52 52
Nytt uppehållstillståndskort som ges i stället för ett förkommet kort 120 120
Ansökan om att upphållstillstånd inte återkallas 100 -

Uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

52 52

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare

52 52

Ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en familjemedlem

52 52
Ansökan om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en familjemedlem 52 52
D-visum 120 95

Resedokument

Främlingspass eller resedokument för flyktning 44
Främlingspass eller resedokument för flyktning (avslagsbeslut) 44
Nytt dokument som ges i stället för ett förkommet dokument 170

Andra avgifter

Begäran om återkallande av inreseförbud 100
Anmälan om förflyttning inom EU (underrättelse om rörlighet för studerande, forskare eller forskares familjemedlemmar) 100
Intyg som utfärdas på begäran 50
Fotokopior 1–20 st./sidor 0,85
Fotokopior 21– st./ sidor 0,40
Postning 5,05 + porto

Oanvänd tid som inte avbokats

50

Migrationsverkets avgifter (€) 2023

Migrationsverkets avgifter grundar sig på Inrikesministeriets förordning 1042/2022. Obs! Vissa ansökningar är med stöd av den ovan nämnda förordningen avgiftsfria. De avgiftsfria ansökningarna har räknats upp längre ner på denna sida.

Medborgarskapsärenden

 

  Papperansökan Webbansökan
Medborgarskapsansökan 690 460
Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap 690 -
Medborgarskapsanmälan 220 150
- sökanden är mindreårig (under 18 år) 100 80
Frågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatusu 100 -
 • Om du fyller i en medborgarskapsansökan i e-tjänsten, måste du betala ansökan i e-tjänsten.

Uppehållstillstånd och registrering av EU-medborgare

 

  Papperansökan Webbansökan
Första uppehållstillstånd (andra än följande) 520 470
Första uppehållstillstånd för arbetstagare:
- arbete som kräver delbeslut
740 490

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft:

 • annat arbete
 • specialsakkunniga
 • specialsakkunniga, EU-blåkort
 • forskare
 • idrott eller träning
 • arbetspraktik
 • au pair
 • Working holiday
480 380

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 380

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 490
Intyg för säsongsarbete 250 75
Ansökan om fogande av en ny arbetsgivare till ett tillstånd för säsongsarbete 175 65

Första uppehållstillstånd för företagare

- uppstartsföretagare

- företagare

 

480

690

 

350

490

Första uppehållstillstånd för studier 450 350
Första uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 270 240
Fortsatt tillstånd 430 160
Förlängning av uppehållstillstånd för studerande eller mindreåriga 250 180

Fortsatt tillstånd för offer för arbetsgivarens försummelse eller utnyttjande

180 -

Intyg om rätten att arbeta för offer för arbetsgivarens försummelse eller utnyttjande

65 -
Permanent uppehållstillstånd 160 160
Permanent uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 150 150
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt 54 54
Uppehållskort eller permanent uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar 54 54
Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare 54 54
Förnyande av uppehållstillståndskort 54 54
Förnyande av uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar 54 54
Nytt uppehållstillståndskort som ges i stället för ett förkommet kort 120 120
Ansökan om att upphållstillstånd inte återkallas 100 -

Uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

54 54

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare

54 54

Ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en familjemedlem

54 54
Ansökan om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en familjemedlem 54 54
D-visum 120 95

Resedokument

Främlingspass eller resedokument för flyktning 44
Främlingspass eller resedokument för flyktning (avslagsbeslut) 44
Nytt dokument som ges i stället för ett förkommet dokument 170

Andra avgifter

Begäran om återkallande av inreseförbud 100
Anmälan om förflyttning inom EU (underrättelse om rörlighet för studerande, forskare eller forskares familjemedlemmar) 100
Intyg som utfärdas på begäran 50
Fotokopior 1–20 st./sidor 0,85
Fotokopior 21– st./ sidor 0,40
Postning 5,05 + porto

Oanvänd tid som inte avbokats

50

 

För följande ansökningar behöver du inte betala en behandlingsavgift

Medborgarskapsärenden

 • ansökan av ett barn som är medsökande i en förälders medborgarskapsansökan eller -anmälan
 • medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han som tillkallad eller förordnad till tjänstgöring eller som frivillig i den finska armén har deltagit i Finlands krig åren 1939–1945
 • medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han eller hon på grund av andra världskriget varit krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge.

Uppehållstillståndsärenden

 • tidsbegränsat uppehållstillstånd för en utlänning som tas emot i Finland inom en flyktingkvot
 • ansökan om internationellt skydd eller nytt fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd
 • uppehållstillstånd som beviljas en utlänning på den grunden att han eller hon är offer för människohandel och nytt fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd på samma grund
  • en behandlingsavgift tas ut för ansökan. Behandlingsavgiften återbetalas om sökanden beviljas uppehållstillstånd som offer för människohandel.

 • uppehållstillstånd som beviljas en utlänning med stöd av 52 d § i utlänningslagen (301/2004)
 • nytt fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd på den grunden att utlänningens personliga situation är särskilt svår på grund av våld eller utnyttjande som maken riktat mot honom eller henne eller hans eller hennes barn eller som maken godkänt medan familjebandet bestod
 • kontinuerligt uppehållstillstånd till en utlänning som i enlighet med 52 e § i utlänningslagen omfattas av ett vittnesskyddsprogram enligt lagen om vittnesskyddsprogram (88/2015)
 • uppehållstillstånd som beviljas en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning
 • ansökan om uppehållstillstånd för nyzeeländska medborgare. Avgiftsfriheten baserar sig på avtalet om viseringsfrihet som ingicks mellan Finland och Nya Zeeland år 1973.