Hoppa till innehåll

Medborgarskapsanmälan för adoptivbarn

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap för ditt adoptivbarn som fyllt 12 år, om du eller din maka eller make är finska medborgare. Dessutom ska adoptionsbeslutet ha vunnit laga kraft i Finland den 1 juni 2003 eller senare. Anmälan anhängiggörs av barnets vårdnadshavare/intressebevakare.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  3 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  månader

 • Avgift för webbansökan

  80 €

 • Avgift för pappersansökan

  100 €

Gör så här

1

Kontrollera att barnet uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning tillsammans med barnet för att styrka din och ditt barns identitet. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen för dig och ditt barn för att styrka din och ditt barns identitet.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Se till att barnet uppfyller följande villkor:

 • Barnet är mellan 12 och 17 år gammalt.
  • Ett barn under 12 år som har adopterats får finskt medborgarskap automatiskt om åtminstone den ena adoptivföräldern är finsk medborgare och adoptionen är giltig i Finland.
 • Åtminstone den ena av barnets adoptivföräldrar är finsk medborgare.
 • Beslutet om adoption har vunnit laga kraft i Finland den 1 juni 2003 eller senare.

Alla villkor måste uppfyllas innan du lämnar in din anmälan.

Specifika bilagor

 • Beslut om adoption eller tjänsteleverantörens registreringsanmälan om barnet inte har registrerats i befolkningsdatasystemet.
 • Utredning av adoptivförälderns finska medborgarskap när anmälan gjordes (till exempel en kopia av ett giltigt finskt pass och uppehållstillstånd i bosättningsstaten eller ett intyg från bosättningsstatens behöriga myndighet av vilket det framgår att adoptivföräldern inte hade fått bosättningsstatens medborgarskap).
  • I princip behövs ingen utredning om:
   • Den finska adoptivföräldern inte har bott utanför Finland eller har bott endast i de nordiska länderna
   • Adoptivföräldern har fått finskt medborgarskap på ansökan och bott i Finland tills sökanden föddes
   • Adoptivföräldern har fått medborgarskap i en annan stat 1.6.2003 eller senare

Medborgarskapsanmälan för adoptivbarn, KAN_5

Fyll i ansökan i e-tjänsten