Hoppa till innehåll

Ändringssökande eller att överklaga beslutet

Du har rätt att överklaga det negativa asylbeslut som du fått hos förvaltningsdomstolen.

Anvisningarna om hur du kan överklaga ett beslut, dvs. besvärsundervisningen, finns som bilaga till ditt asylbeslut. Anvisningarna förklarar hos vilken förvaltningsdomstol du ska överklaga ditt beslut, inom vilken tidfrist du måste lämna in dina besvär, vilka bilagor som krävs och hur du ska lämna in besvären till förvaltningsdomstolen.

När har beslutet vunnit laga kraft?

Om du inte överklagar beslutet, vinner beslutet laga kraft när besvärstiden går ut och då kan polisen avlägsna dig från landet. Om du har ansökt om stöd för frivillig återresa, avlägsnar man dig inte från landet fast beslutet redan har vunnit laga kraft.

Beslutet har vunnit laga kraft när

  • du inte har ansökt om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen för att överklaga förvaltningsdomstolens beslut och besvärstiden (30 dygn) går ut
  • högsta förvaltningsdomstolen inte har beviljat dig besvärstillstånd.

Beslut som du inte kan överklaga

Du kan inte överklaga ett beslut om du har återkallat din ansökan och man har fattat beslutet om att din ansökan förfaller. Du kan inte heller överklaga beslutet om Migrationsverket har beviljat dig uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Du kan inte heller överklaga Migrationsverkets beslut om att bevilja uppehållstillstånd till en utlänning som tas till Finland inom flyktingkvoten.

Handläggningen av besvären hos förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolarna kan antingen förkasta besvären eller upphäva Migrationsverkets beslut. Om domstolen upphäver beslutet, återförvisas ärendet till Migrationsverket för ny behandling.

Om du har frågor om handläggningen av ditt ärende efter Migrationsverkets beslut, ska du kontakta ditt rättsliga biträde. Om du överklagar beslutet, svarar den instans som för tillfället behandlar ärendet, till exempel förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, på frågor om handläggningen av ärendet.

Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen

Om förvaltningsdomstolen förkastar dina besvär, kan du söka ändring genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om HFD beviljar besvärstillstånd.