Hoppa till innehåll

Medborgarskapsansökan för barn

Om du är finsk medborgare kan du ansöka om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som du har vårdnaden om och som bor hos dig med denna ansökan. Om det finns vägande skäl med anknytning till barnets bästa kan ansökan även göras av barnets intressebevakare eller utländska vårdnadshavare.

Finskt medborgarskap för ett barn

Enligt medborgarskapslagen menas med ett barn en ogift person som är under 18 år gammal. I Finland får ett barn oftast samma medborgarskap som barnets mor, far eller båda föräldrarna (härstamningsprincipen). Annars kan barnet få finskt medborgarskap med ansökan, efter anmälan eller som medsökande.

När en finsk medborgare föds utomlands, gör en anmälan om födelsen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du vill veta om barnet har fått finskt medborgarskap av sin mor eller far, kan du be Migrationsverket att bestämma barnets medborgarskapsstatus.

Finlands medborgarskapslag ändrades den 1 juni 2003. Den gamla medborgarskapslagen tillämpas på barn som är födda innan ändringen.

Läs mer om hur finskt medborgarskap direkt övergår till ett barn på sidan migri.fi/sv/finskt-medborgarskap.

Modern är finsk medborgare

När endast barnets mor är finsk medborgare, får barnet automatiskt finskt medborgarskap oberoende av i vilken stat barnet föds. Förutsättningen är att modern inte har förlorat sitt finska medborgarskap innan barnet föds.

Fadern är finsk medborgare

När endast barnets far är finsk medborgare, beror barnets medborgarskap på

  • om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds
  • vilken stat barnet föds i.

Hur påverkar upphävande av faderskapet barnets medborgarskap?

Ett barn som har fått finskt medborgarskap på grund av faderns medborgarskap kan förlora sitt finska medborgarskap om faderskapet upphävs. Förlusten av medborgarskap är beroende på prövning, och beslutet måste fattas inom en bestämd tid.

Vårdnadshavaren är finsk medborgare

Ett barn som inte får finskt medborgarskap automatiskt på grund av moderns eller faderns medborgarskap, på grund av föräldrarnas äktenskap eller efter anmälan, kan få finskt medborgarskap med ansökan.

Adoption

Ett adoptivbarn under 12 år får finskt medborgarskap automatiskt om åtminstone den ena adoptivföräldern är finsk medborgare och adoptionen är giltig i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrerar det finska medborgarskap som barnet fått i befolkningsdatasystemet. Ett adoptivbarn som är mellan 12 och 17 år får finskt medborgarskap efter anmälan.

Observera att om beslutet om adoption har fattats innan den 1 juni 2003, måste man söka medborgarskap med en ansökan.

Utländska föräldrar

När en utländsk förälder ansöker om finskt medborgarskap till sig själv med en ansökan, kan han eller hon lägga till sitt minderåriga barn som han eller hon har vårdnaden om i sin egen ansökan som medsökande. Då kan barnet få finskt medborgarskap samtidigt med föräldern. Blankettbilagorna för medsökande hittar du på sidan för respektive ansökan. Om föräldern söker medborgarskap med en ansökan, måste också barnet som är medsökande bo i Finland.

Om ditt barn föds när du redan har lämnat in din ansökan eller anmälan, kan du lägga till ditt barn som medsökande i din ansökan eller anmälan. Fyll i en blankettbilaga för ditt barn. Blankettbilagan hittar du på sidan för respektive ansökan eller anmälan. Lämna in blankettbilagan vid samma ställe där du lämnade in din egen ansökan eller anmälan. När du lämnar in blanketten, måste barnet följa med dig.

Ett barn som föds i Finland till utländska föräldrar kan endast i undantagsfall få finskt medborgarskap på grund av sin födelseort.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.