Hoppa till innehåll

Underrättelse om rörlighet för personer som beviljats ICT-uppehållstillstånd

Med denna blankett lämnar du en underrättelse om rörlighet när det gäller en koncernintern förflyttning av en anställd till Finland och du är en representant för värdföretaget eller arbetsgivaren. Arbetstagaren lämnar alltså inte själv någon underrättelse om sin rörlighet, utan värdföretaget i Finland lämnar en underrättelse om rörlighet till Migrationsverket.

Personen som förflyttas

• har ett ICT-uppehållstillstånd beviljat av en annan EU-medlemsstat eller ansöker om ICT-uppehållstillstånd i en annan EU-medlemsstat

• uppfyller villkoren för rörlighet

• förflyttas till Finland för att arbeta i högst 90 dagar under en period av 180 dagar.

Du kan lämna underrättelsen

• när arbetstagaren ansöker om ICT-uppehållstillstånd i en EU-medlemsstat, om rörligheten till Finland har planerats redan i det skedet

• efter att arbetstagaren har beviljats inresa till en annan EU-medlemsstat och rörligheten till Finland är känd.

 • Förväntad behandlingstid för underrättelsen:

  20 dagar

   

 • Behandlingsavgift:

  0€

   

Bilagorna till underrättelsen

 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i ett giltigt pass för personen som förflyttas
 • Kopia av det ICT-uppehållstillstånd som utfärdats av en annan EU-medlemsstat och som täcker hela din vistelse i Finland
 • Handlingar som visar att värdföretaget i Finland och det i ett tredjeland etablerade företaget tillhör samma företag eller koncern
 • Det arbetssavtal och vid behov den uppdragsskrivelse från arbetsgivaren som lämnats in till den första EU-medlemsstaten där ICT-uppehållstillstånd har ansökts
 • Utredning om rörlighetens planerade längd inklusive datum för dess början och slut, om dessa inte framgår av någon av de ovannämnda handlingarna
 • Vid behov handlingar som visar att den person som är föremål för företagsintern förflyttning uppfyller de krav som i Finland ställs på unionsmedborgare för utövande av det reglerade yrke som ansökan berör

Migrationsverket ger inget intyg över rätten till fri rörlighet. Migrationsverket meddelar endast om verket motsätter sig personens rörlighet.

Invändning mot rörlighet

Migrationsverket får inom 20 dagar från det att verket mottagit underrättelsen motsätta sig rörlighet för kortare vistelse, om

 • anställningsvillkoren inte uppfyller det som föreskrivs i lagen
 • arbetet inte sker inom samma företag eller koncern
 • arbetstagaren inte har den kompetens eller utbildning som krävs i yrket
 • arbetstagaren inte har ett sådant giltigt resedokument som krävs under ICT-uppehållstillståndets giltighetstid
 • de handlingar som lagts fram har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende
 • maximilängden för vistelse har nåtts enligt lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal

Migrationsveket underrättar även den EU-medlemsstat som beviljat ICT-uppehållstillståndet och värdföretaget som är beläget i denna EU-medlemsstat om att verket motsätter sig rörligheten.

Intern förflyttning – rörlighet för kortare vistelse, UNDERRÄTTELSE_ICT

Fyll i en underrättelse