Hoppa till innehåll
Asyl i Finland

Återkallande av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande

Migrationsverket kan besluta att din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande återkallas om du när du har sökt asyl

 • medvetet har lämnat oriktiga upplysningar
 • har hemlighållit omständigheter.

Det kan till exempel vara fråga om att du har lämnat oriktiga upplysningar eller hemlighållit uppgifter som gäller dina asylgrunder eller din identitet.

Migrationsverket återkallar din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande om hemlighållandet av omständigheter eller lämnandet av oriktiga upplysningar har påverkat beslutet att bevilja dig flyktingstatus eller alternativt skydd.

Migrationsverket kan återkalla din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande också om det senare kommer fram att du inte borde ha beviljats asyl eller alternativt skydd eftersom du har begått eller med grundad anledning misstänks ha begått

 • krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten
 • annat grovt brott än ett politiskt brott innan du kom till Finland
 • en gärning som strider mot FN:s syften och principer.

Återkallande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande innebär att du förlorar den flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande som du har fått i Finland.

Migrationsverket utreder samtidigt om det finns grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd

När Migrationsverket bedömer om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska återkallas, utreder verket om det fortfarande finns grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd. Migrationsverket bedömer samtidigt om du ska utvisas ur Finland och meddelas inreseförbud. Inreseförbud betyder att du inte får komma tillbaka till Finland eller till Schengenområdet. Förbudet kan gälla tills vidare eller för en bestämd tid.

Om Migrationsverket beslutar att din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande återkallas, kan ditt uppehållstillstånd förbli gällande. Om du vill kan du också ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på nya grunder.

Om Migrationsverket återkallar din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande och det inte längre finns grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd i Finland,

 • får du ett beslut om utvisning
 • ges du möjlighet att frivilligt avlägsna dig ur Finland inom tidsfristen för frivillig återresa. Tidsfristen är i regel 30 dagar.

Om du meddelas inreseförbud, ges du inte möjlighet till frivillig återresa.

Läs mer på sidan Avvisning och utvisning.

Så här går processen till när återkallande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande bedöms:

 1. Migrationsverket får kännedom om en omständighet som ger upphov till en bedömning av om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska återkallas. 
 2. Migrationsverket skickar dig ett brev med information om att Migrationsverket ska bedöma om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska återkallas.
 3. Migrationsverket skickar dig en kallelse till ett muntligt hörande. Hörandet hålls på Migrationsverket.
 4. Under hörandet utreder Migrationsverket saken. 
 5. Migrationsverket fattar ett beslut utifrån hörandet. Migrationsverket eller polisen delger dig beslutet. Du kan överklaga beslutet om du vill.
 6. Om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande inte återkallas, kan du fortsätta vistas i Finland som normalt.
 7. Om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande återkallas,
  • kan ditt nuvarande uppehållstillstånd förbli gällande, eller så kan du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på nya grunder, eller alternativt
  • kan du utvisas ur Finland då du måste lämna Finland. Migrationsverket kan också meddela dig inreseförbud.

Resedokument vid återkallande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande

Enligt lag ska du ha ett giltigt resedokument när du bor i Finland.

Om du har beviljats ett resedokument för flykting, återkallas resedokumentet när din flyktingstatus återkallas.

Du måste skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland, när beslutet om återkallande av din flyktingstatus har vunnit laga kraft.

Om du inte kan få ett pass från ditt medborgarskapsland, kan du ansöka om främlingspass.

Om du har ett främlingspass, bedömer Migrationsverket 

 • om ditt främlingspass ska återkallas eller
 • om ditt främlingspass ska förbli gällande så att du kan skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland.