Hoppa till innehåll
Asyl i Finland

Återkallande av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande

Din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska återkallas om du när du har sökt asyl

  • medvetet har lämnat oriktiga upplysningar
  • har hemlighållit omständigheter.

Din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande återkallas om hemlighållandet av omständigheter eller lämnandet av oriktiga upplysningar har påverkat beslutet att bevilja dig flyktingstatus eller alternativt skydd.

Återkallandet är möjligt också om det senare kommer fram att du inte borde ha beviljats asyl eller alternativt skydd eftersom du har begått eller av grundad anledning misstänks ha begått

  • krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten
  • annat grovt brott än ett politiskt brott innan du kom till Finland
  • en gärning som strider mot FN:s syften och principer.