Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Andra uppehållstillstånd

Du kan också ha ett annat uppehållstillstånd utöver uppehållstillståndet på grund av tillfälligt skydd

Du kan ha ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd samtidigt som du har ett giltigt uppehållstillstånd på någon annan grund. Det här andra uppehållstillståndet kan vara antingen ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A) eller ett tillfälligt uppehållstillstånd (B). 

När du ansöker om något annat uppehållstillstånd

Du kan ansöka om ett annat uppehållstillstånd utöver ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd, om du har en grund för att få uppehållstillstånd. Till exempel familjeband, arbete eller studieplats i Finland kan vara sådana grunder. 

Använd gärna ansökningsguiden på vår webbplats för att hitta rätt ansökan. 

Observera följande om du ansöker om uppehållstillstånd:

 • Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. 
 • Ett första uppehållstillstånd beviljas i regel för högst ett år.
 • Den förväntade behandlingstiden för en ansökan ser du med hjälp av behandlingstidstestet eller på den sida som berättar om den aktuella ansökan.
 • När du har lämnat in en ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller lämnat in en pappersansökan vid Migrationsverkets serviceställe, vistas du lagligt i Finland även om giltighetstiden för det andra uppehållstillståndet upphör. Om du lämnade in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, boka en tid för att besöka Migrationsverkets serviceställe. Vid servicestället kan du styrka din identitet och visa upp de bilagor som krävs för ansökan. Först därefter anses Migrationsverket ha tagit emot din ansökan. 

Ansök om fortsatt tillstånd om du redan har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Avgiften för den nya ansökan om uppehållstillstånd är densamma som för ett fortsatt tillstånd.

Grunden för ditt uppehållstillstånd avgör hurdan rätt att arbeta du har

Om du har ansökt om tillfälligt skydd, har du en obegränsad rätt att arbeta i Finland. Det betyder att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ifall du också har ett annat uppehållstillstånd, påverkar tillståndet inte din rätt att arbeta med stöd av ditt tillstånd för tillfälligt skydd.

Om det andra uppehållstillståndet har arbete som grund 

Om det andra uppehållstillståndet utöver ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har beviljats med arbete som grund och endast gäller en viss bransch eller en viss arbetsgivare, kan Migrationsverket återkalla det uppehållstillståndet som beviljats på grund av arbete. Tillståndet kan återkallas, om du arbetar i en sådan bransch eller hos en sådan arbetsgivare som inte omfattas av din rätt att arbeta enligt tillståndet i fråga. Du får ändå fortsätta ditt arbete hos företaget i fråga med stöd av ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. 

Läs mer om rätten att arbeta på sidan Rätt att arbeta.

Var får jag tjänsterna som jag är berättigad till?

Om du beviljas tillfälligt skydd men har redan ett annat uppehållstillstånd

Du får tjänsterna som du behöver på samma sätt som förut. Om du har använt kommunens tjänster i kommunen där du bor, får du även i fortsättningen använda kommunens tjänster. 

Om du redan tidigare har beviljats tillfälligt skydd och beviljas nu ett annat uppehållstillstånd 

Du har haft ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och har använt antingen förläggningens eller kommunens tjänster. Om du redan har en hemkommun, kan du fortsätta med kommunens tjänster. Om du däremot har använt förläggningens tjänster, har du möjlighet att ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi) och få tillgång till kommunens tjänster i den kommun där du bor. Du kan också flytta till en egen bostad och ansöka om FPA-förmåner (kela.fi).   

Mer information om förflyttningen till en kommun får du av din förläggning.  

Om du i stället för att ansöka om tillfälligt skydd har ansökt om något annat uppehållstillstånd och befinner dig i Finland

Om du har lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd i Finland

Om du har lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd i Finland, kan du vänta på beslutet i Finland även om din visumfria period löper ut. 

Migrationsverket behandlar ansökningar om uppehållstillstånd från ukrainare som normalt. 

Om du har ansökt om uppehållstillstånd men får avslag

Om beslutet på din ansökan om uppehållstillstånd är negativt, kan du ansöka om tillfälligt skydd. 

Vi har tillfälligt avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet till Ukraina. I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Polisen i Finland har informerat att polisen inte återsänder personer till Ukraina (poliisi.fi).

Om du har ett giltigt uppehållstillstånd

Om du bor i Finland och har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland, kan du fortsätta bo här som förut. 

Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut. Läs mer om att ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du inte längre uppfyller villkoren för det föregående tillståndet, kan du ansöka om tillfälligt skydd. 

Läs mer om hur man ansöker om tillfälligt skydd.

Om ditt nuvarande uppehållstillstånd ska snart gå ut

Ansök om fortsatt tillstånd, om villkoren för det föregående uppehållstillståndet fortfarande uppfylls. 

 • Om du till exempel fortsätter att arbeta på samma arbetsplats eller fortfarande har samma familjeband på grund av vilket ditt föregående uppehållstillstånd beviljades, lönar det sig att ansöka om fortsatt tillstånd. Läs mer om att ansöka om fortsatt tillstånd.

Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Då är din ansökan anhängig, du bor fortfarande lagligen i Finland och din rätt att arbeta kvarstår. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd för sent, får du fortfarande bo lagligen i Finland tills beslutet om din ansökan om fortsatt tillstånd har vunnit laga kraft.

Om du lämnar in en ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående tillstånd har gått ut, har även rätten att arbeta enligt tillståndet upphört och du får inte arbeta. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Om du inte längre uppfyller villkoren för det föregående tillståndet, kan du ansöka om tillfälligt skydd.

Läs mer om vem kan få tillfälligt skydd.

Om du har ett giltigt intyg för säsongsarbete

Om du har kommit till Finland visumfritt, får du vistas i Finland så länge du har visumfria vistelsedagar kvar, alltså högst 90 dygn.

Din rätt att arbeta med stöd av säsongsarbetsintyget gäller så länge som 
•    rätten att arbeta enligt intyget är giltig och 
•    du har visumfria vistelsedagar kvar.

Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland.

Om ditt säsongsarbetsintyg ska snart gå ut

Om ditt säsongsarbetsintyg eller dina visumfria vistelsedagar snart löper ut, kan du ansöka om tillfälligt skydd. 

 • I tillfälligt skydd ingår en obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Om du ansöker om tillfälligt skydd, blir din rätt att arbeta obegränsad genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.
  • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta.
  • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyget av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi. Använd webbtjänsten securemail.migri.fi för att skicka krypterad e-post. 

Läs mer om hur man ansöker om tillfälligt skydd.

Om du arbetar i Finland med stöd av ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och önskar att fortsätta säsongsarbeta i Finland omedelbart efter att intyget eller visumet upphör att gälla, kan du lämna in en ansökan om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete även om du befinner dig i Finland. 

Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete

Vad händer om man får tillfälligt skydd när man också har sökt asyl?

Om du beviljas tillfälligt skydd och du har därtill sökt asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av din asylansökan. Behandlingen av din asylansökan avbryts för den tid då ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är giltigt.

När fortsätter Migrationsverket att behandla min asylansökan?

Efter att ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har gått ut, skickar Migrationsverket ett brev till dig för att fråga om du önskar att få din asylansökan behandlad. 

 • Om du vill att Migrationsverket prövar din asylansökan, meddela Migrationsverket ditt svar senast den dag som anges i brevet. Då prövar Migrationsverket din ansökan enligt den ordinarie asylprocessen. Läs mer om att söka asyl
 • Om du inte vill att din asylansökan prövas eller om du inte svarar på Migrationsverkets brev senast den dag som anges i brevet, fattar Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller. Beslutet om att din asylansökan förfaller kan inte överklagas. Detta nämns i beslutet.
 • Migrationsverket fattar ett beslut om att din asylansökan förfaller också när du återkallar din asylansökan eller lämnar Finland.

Andra situationer där din asylansökan tas upp till behandling

 • Din asylansökan behandlas under den tid det tillfälliga skyddet gäller, om grundad anledning framkommer.  
 • Migrationsverket prövar din asylansökan också om ett ärende angående avlägsnande av dig ur landet blir anhängigt.

Om du redan har sökt asyl,

lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas mycket snabbare än en asylansökan. 

För att ansöka om tillfälligt skydd måste du besöka polisen eller gränsmyndigheterna och göra en separat ansökan där. Läs hur man gör under rubriken Så här ansöker du om tillfälligt skydd

Behandlingen av din asylansökan avbryts om du beviljas tillfälligt skydd. 

Om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd

Du kan få permanent uppehållstillstånd i Finland när du har bott i Finland i fyra år utan avbrott med ett kontinuerligt (A) uppehållstillstånd. Den tid som du har bott i Finland med ett tillfälligt (B) uppehållstillstånd räknas inte med i de här fyra åren. 

Om du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd (B) och flyttar från förläggningen till en kommun, förblir ditt tillstånd detsamma.

Läs mer: Permanent uppehållstillstånd 

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap

Du kan söka finskt medborgarskap när du uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap. I villkoren ingår bland annat att man måste ha bott en tillräckligt lång tid i Finland (i regel fem år) och att man kan finska eller svenska på minst nöjaktig nivå.

Läs mer på sidan: