Hoppa till innehåll

Avsaknad av läs- och skrivkunnighet

Du kan begära undantag från språkkunskapsvillkoret om du hade fyllt 18 år och inte var läs- och skrivkunnig när du kom till Finland.

Bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Intyg över att du inte var läs- och skrivkunnig när du kom till Finland.
  • Intyget ska vara utfärdat av din lärare.
 • Ett av följande intyg:
  • Intyg där nivån på dina färdigheter att förstå och tala finska eller svenska bedöms
   • Färdigheterna ska bedömas på skalan i den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) (A1.1–C2.2).
  • Intyg över att du regelbundet har deltagit i undervisning i finska eller svenska.
   • Till exempel intyg över språkkurser eller språkstudier eller en utredning om regelbundna studier från din egen lärare.
   • Av intygen ska framgå när du har deltagit i språkstudierna, och de ska innehålla närvaroanteckningar för dina studier. Med närvaroanteckningar avses anteckningar om att du har deltagit i lektioner.
 • Alla eventuella övriga intyg över dina språkkurser och studier i finska eller svenska. Av intygen ska framgå tidpunkterna för kurserna och de ska innehålla anteckningar om din närvaro på kurserna.

Avvikelse från språkkunskapsvillkoret kan göras om du uppfyller ett av följande villkor:

 • du har minst elementära färdigheter att förstå talad finska eller svenska och att tala finska eller svenska.
  • Dina färdigheter att förstå och tala finska eller svenska ligger minst på nivå A1.3.

Eller

 • du har regelbundet deltagit i undervisning i finska eller svenska.
  • Deltagande i studier har varit regelbundet när du har studerat finska eller svenska i kurser i flera år och när dina studier fortfarande pågår eller har fortsatt tills nyligen.

Avvikelse från språkkunskapsvillkoret kan inte göras i följande fall:

 • du kan ännu inte läsa eller skriva på finska eller svenska, men du kan läsa eller skriva på något annat språk. 
 • du kan skriva på finska eller svenska lite grann.
 • du lär dig språk långsamt.

Vid beslutsfattandet beaktar vi alla uppgifter och intyg som vi har om din läs- och skrivkunnighet och om din skolgång i Finland och utomlands.