Hoppa till innehåll

Avsaknad av läs- och skrivkunnighet

Undantag från språkkunskapsvillkoret kan göras om du när du kom till Finland var myndig och bevisligen inte kunde läsa eller skriva.

Undantag är dock endast möjligt om

  • du har elementära färdigheter att förstå och tala finska eller svenska eller
  • du regelbundet under en lång tid har deltagit i undervisning i finska eller svenska.

Undantag från språkkunskapsvillkoret kan inte göras endast på grund av att du inte kan läsa och skriva på finska eller svenska. Inte heller bristfälliga skriftliga språkkunskaper eller långsam inlärningsförmåga då det gäller språk berättigar till undantag.

När din ansökan behandlas beaktas samtliga uppgifter som Migrationsverket har om dig vid utvärderingen. Vi har tillgång exempelvis till alla de uppgifter och intyg om dina läs- och skrivfärdigheter och din skolgång som du lämnade in när du ansökte om uppehållstillstånd i Finland.

Hurdana ska bilagorna till ansökan vara?

Om du ansöker om undantag från språkkunskapsvillkoret på grund av att du inte kan läsa och skriva ska du bifoga följande bilagor till din medborgarskapsansökan:

  • Ett intyg utfärdat av din personliga lärare i finska eller svenska över att du inte är läs- och skrivkunnig.
  • Någotdera av följande intyg utfärdat av din personliga lärare i finska eller svenska:
    1. Ett intyg av vilket det framgår att du har elementära färdigheter att förstå och tala finska eller svenska. I intyget ska dina färdigheter att förstå och tala språket bedömas noggrant för de olika delområdena på nivåerna A1.1–C2.2 på språkfärdighetsskalan enligt den europeiska referensramen för språk (CEFR). eller
    2. Ett intyg över att du regelbundet har deltagit i undervisning i finska eller svenska. Av intyget ska det framgå under vilken period du har deltagit i språkstudierna och finnas anteckningar om din närvaro under studierna. Du anses ha deltagit regelbundet i undervisning när du har deltagit i kurser i finska eller svenska under flera års tid och när dina studier fortfarande pågår eller har pågått ända fram till den senaste tiden.
  • Alla eventuella övriga intyg över dina språkkurser och studier i finska eller svenska. Av intygen ska det framgå när du har avlagt kurserna och finnas anteckningar om din närvaro.