Studera i Finland

Om du kommer till Finland för att studera och stannar i mer än 90 dagar, behöver du ett uppehållstillstånd för studier. Uppehållstillståndet beviljas för två år, om du inte ansöker om uppehållstillstånd för en kortare tid. Om dina studier tar mindre än två år, beviljas uppehållstillståndet bara för studietiden. Du kan studera i Finland i högst 90 dagar utan uppehållstillstånd. Du kan dock behöva ett visum även om du vistas i Finland en kortare tid än 90 dagar.

Om du har uppehållstillstånd för studier i ett annat EU-land och du omfattas av ett sådant program eller avtal som avses i 19 § i lagen om uppehållstillstånd för studier (719/2018), kan du komma till Finland för att bedriva en del av dina högskolestudier i högst 360 dagar. I så fall ska du lämna en underrättelse om rörlighet till Migrationsverket.

Migrationsverket beviljar dig ett uppehållstillstånd för studier, om du har antagits som studerande vid en högskola eller en annan läroanstalt i Finland och om studierna leder till en examen eller ett yrke. Godkända läroanstalter är läroanstalter som ger undervisning efter grundskolan, exempelvis universitet, högskolor och yrkesläroanstalter.

Du kan även beviljas uppehållstillstånd för andra studier än de studier som avses ovan, om det finns grundad anledning till det. En sådan anledning kan vara komplettering av yrkeskunskap eller examen, tilläggsutbildning som anknyter till arbetet i utreselandet eller specialutbildning som fås i Finland (exempelvis utbildning inom ramarna för utbildningsexport). Uppehållstillstånd för studier beviljas inte för studier vid ett öppet universitet.

Om du kommer till Finland för att bedriva högskolestudier efter magisterexamen, måste du ansöka om uppehållstillstånd för forskare.

Du måste kunna försörja dig

Du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande för att kunna betala för boende och mat och för att täcka dina andra kostnader. Detta betyder att du måste ha 13 440 euro till ditt förfogande om du ska vistas i Finland i två år. Om din läroanstalt stödjer dig ekonomiskt, behöver du inte ha lika mycket pengar till ditt förfogande. Läs mer om den försörjningsnivå som krävs av studerande.

Studieavgifter

De finländska högskolorna tar ut studieavgifter av utländska studerande från länder utanför EU och EES. Du ska bifoga till din ansökan en utredning om att du har tillräckliga tillgångar för att betala studieavgifterna.

Du får arbeta i Finland men vissa begränsningar finns

Du har obegränsad rätt att arbeta, om arbetet ingår i din examen. Det betyder att arbetet måste bestå av en arbetspraktik eller ett slutarbete. Du har även begränsad rätt att förvärvsarbeta.

  • Under terminerna får du arbeta i genomsnitt 25 timmar per vecka.
    • Antalet arbetstimmar per vecka är inte begränsat. Du kan under terminen dela in ditt arbete i lämpliga perioder så att du arbetar i genomsnitt 25 timmar i veckan.
  • Du får arbeta utan begränsningar under den tid då läroanstalten inte ordnar egentlig undervisning.

Du måste ha en försäkring om du studerar

Som studerande måste du själv betala dina sjukdomskostnader i Finland. För att kunna få uppehållstillstånd måste du ha en privat försäkring som täcker dina sjukvårds- och läkemedelskostnader. Läs mer om försäkringar.

Familjemedlemmar

Om du får ett uppehållstillstånd för studier, kan din make eller maka och dina barn beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Kundmeddelanden för studerande

Migrationsverket har utarbetat kundmeddelanden på engelska för studerande som antagits till Finland. Läroanstalten kan bifoga kundmeddelandet till sitt antagningsbrev.

Du hittar kundmeddelandena här (endast på engelska):

Så ansöker du om ditt första uppehållstillstånd för studier

Meny