Hoppa till innehåll

Studera i Finland

Om du kommer till Finland för att studera och stannar i mer än 90 dagar behöver du ett uppehållstillstånd för studier. Uppehållstillstånd beviljas för hela studietiden.

Du kan studera i Finland i högst 90 dagar utan uppehållstillstånd. Du kan dock behöva ett visum även om du vistas i Finland en kortare tid än 90 dagar.

Om du har uppehållstillstånd för studier i ett annat EU-land och du omfattas av ett sådant program eller avtal som avses i lagen om uppehållstillstånd för studier, kan du komma till Finland för att bedriva en del av dina högskolestudier i högst 360 dagar. I så fall ska du lämna en underrättlese om rörlighet till Migrationsverket.

Om du kommer till Finland för att bedriva högskolestudier efter magisterexamen, måste du ansöka om uppehållstillstånd för forskare.

När kan jag få uppehållstillstånd för studier?

Du kan beviljas uppehållstillstånd för studier, om 

  • du har antagits som studerande vid en högskola eller en annan läroanstalt i Finland och studierna leder till en examen eller ett yrke. 
  • Du kan få ett uppehållstillstånd för studier om du deltar i ett utbytesprogram mellan läroanstalter eller något annat utbytesprogram. Mer information om utbytesprogram får du på din egen läroanstalt.

Godkända läroanstalter är exempelvis universitet, högskolor och yrkesläroanstalter. Om dina studier utförs som distansstudier som inte kräver att du vistas i Finland, kan du inte få ett uppehållstillstånd för studier. Om du vill besöka Finland kortvarigt, ta reda på om du kan få ett visum. Läs mer om villkoren för uppehållstillstånd för studier

Om dina studier inte leder till ett yrke eller en examen, kan du beviljas uppehållstillstånd för studier endast av motiverade skäl. En sådan anledning kan vara komplettering av yrkeskunskap eller examen, tilläggsutbildning som anknyter till arbetet i utreselandet eller specialutbildning som fås i Finland (exempelvis utbildning inom ramarna för utbildningsexport). 

Om du kommer till Finland för att avlägga en högskoleexamen, kan du beviljas ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) och du får en hemkommun. Mer information om hemkommun hittar du på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataLänk till en annan webbplats, Öppnas i en ny flik. Om du studerar för en examen annan än en högskoleexamen, kan du beviljas ett B-tillstånd (tillfälligt uppehållstillstånd).

Följa statusen av handläggningskön för ansökningar om uppehållstillstånd för studier.

Du måste kunna försörja dig

Du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande för att kunna betala för boende och mat och för att täcka dina andra kostnader. Läs mer om den försörjningsnivå som krävs av studerande.

Studieavgifter

De finländska högskolorna tar ut studieavgifter av utländska studerande från länder utanför EU och EES. Du ska bifoga till din ansökan en utredning om att du har tillräckliga tillgångar för att betala studieavgifterna.

Du måste ha en försäkring om du studerar

Som studerande måste du själv betala dina sjukdomskostnader i Finland. För att kunna få uppehållstillstånd måste du ha en privat försäkring som täcker dina sjukvårds- och läkemedelskostnader. Läs mer om försäkringar.

Du får arbeta i Finland men vissa begränsningar finns

Med uppehållstillstånd för studier får du utföra avlönat arbete i 30 timmar per vecka i genomsnitt inom vilken bransch som helst. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

  • Till exempel under semestertider får du arbeta på heltid inom vilken bransch som helst, om den genomsnittliga arbetstiden bara är 30 timmar per vecka i slutet av året. 

Du får alltså arbeta i genomsnitt 120 timmar per månad och sammanlagt 1 560 timmar per år.

Du kan utföra arbetspraktiker eller göra ett slutarbete som ingår i din examen utan begränsningar. Begränsningen på 30 timmar per vecka gäller alltså inte dem, om det redan i avtalsskedet har överenskommits att de ger studiepoäng. Om du först i efterhand registrerar dessa arbeten som praktik som ingår i studier, gäller begränsningen på 30 timmar dem.

Din arbetsgivare kontrollerar hur mycket du får arbeta med ditt uppehållstillstånd. Du och din arbetsgivare måste båda se till att antalet timmar inte överskrids. Arbetsmängden övervakas av Arbetarskyddsförvaltningen (tyosuojelu.fi).

Om du har fått ditt uppehållstillstånd före den lagändring som trädde i kraft den 15 april 2022, har du samma rätt att arbeta som de studerande som har fått sitt uppehållstillstånd efter lagändringen. Du får alltså arbeta i 30 timmar per vecka i genomsnitt.

Familjemedlemmar

Om du får ett uppehållstillstånd för studier, kan din make eller maka och dina barn beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Om du studerar för en examen vid en högskola, kan även dina familjemedlemmar få ett kontinuerligt uppehållstillstånd.

Får jag avlägga en del av mina studier i en annan EU-medlemsstat?

Uppehållstillstånd för studier kan beviljas som ett nationellt uppehållstillstånd eller som ett uppehållstillstånd enligt EU:s student- och forskardirektiv (EU) 2016/801.

Uppehållstillstånd enligt direktivet betyder att du kan avlägga en del av dina studier in en annan EU-medlemsstat. Du kan beviljas ett uppehållstillstånd enligt direktivet om du uppfyller villkoren för beviljande av uppehållstillstånd och du kommer till Finland för att avlägga en högskoleexamen.

Om du vill avlägga en del av dina studier i en annan EU-medlemsstat, ska du fråga de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten om du behöver lämna en underrättelse om rörlighet. 

Med ett nationellt uppehållstillstånd kan du inte studera i andra EU-medlemsstater. Du kan beviljas ett nationellt uppehållstillstånd om du uppfyller villkoren för beviljande av uppehållstillstånd och

  • du kommer till Finland för att avlägga studier som inte leder till en högskoleexamen eller
  • du är i Finland som asylsökande (läs mer om arbets- och studieverksamhet för asylsökande) eller
  • du har fått internationellt skydd i en EU-medlemsstat eller 
  • du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.

Aktuellt om coronaläget: migri.fi/coronaviruset

Anvisningar om att ansöka finns på sidorna migri.fi/du-ar-i-finland och migri.fi/du-ar-inte-i-finland

Så ansöker du om ditt första uppehållstillstånd för studier

Uppehållstillstånd för studier

1. Studeranden ska först skaffa sig en studieplats.

Ansökan om uppehållstillstånd kan lämnas in när studeranden har fått ett antagningsbrev från läroanstalten.

2. Studeranden ansöker om uppehållstillstånd för studier i e-tjänsten Enter Finland. Ansökan kan också lämnas in till en finsk beskickning utomlands.

Enterfinland.fi »

3. Studeranden besöker en finsk beskickning för att styrka sin identitet.

Han eller hon måste vänta på beslutet i det land där ansökan lämnades in.

4. Migrationsverket behandlar ansökan och fattar beslut.

5. Om ansökan lämnades in

i Enter Finland, får studeranden ett e-postmeddelande eller textmeddelande när beslutet är klart. Om studeranden gjorde en pappersansökan, kommer beslutet per post.

6a. Negativt beslut:

Sökanden kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

6b. Positivt beslut:

Studeranden får ett uppehållstillståndskort och kan därefter resa till Finland.

7. Efter examen kan studeranden stanna i Finland för att söka arbete.

Efter examen kan studeranden få uppehållstillstånd för två år för att söka arbete eller starta ett företag. Därutöver kan studeranden ansöka om uppehållstillstånd på grund av fortsatta studier, familjeband eller arbete.

Kundanvisningar för studerande

Migrationsverket har utarbetat kundanvisningarna på engelska för studerande som antagits till Finland. Läroanstalten kan bifoga kundanvisningen till sitt antagningsbrev.

Kundanvisningar för studerande

Med D-visum kan du resa in i Finland genast när du har beviljats uppehållstillstånd

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Ansök om D-visum endast om du kan resa till Finland inom två veckor från beviljandet av uppehållstillstånd. Ditt uppehållstillståndskort skickas till ett avhämtningsställe i Finland och du måste kunna hämta kortet.

Med D-visumet kan du resa in i Finland under en period på högst 100 dagar innan ditt uppehållstillstånd börjar gälla. D-visumet måste gälla åtminstone en dag samtidigt med ditt uppehållstillstånd. Observera att om du ansöker om uppehållstillstånd långt innan dina studier börjar, kan ett D-visum som skulle gälla samtidigt med ditt uppehållstillstånd inte nödvändigtvis beviljas. Detta kan leda till att ditt kort levereras till Finland men du inte kan hämta kortet. I detta fall kan någon annan hämta kortet åt dig. Läs mer om D-visum.

Förbered dig på livet i Finland