Hoppa till innehåll

Studera i Finland

 

Om du kommer till Finland för att studera och stannar i mer än 90 dagar

  • Behöver du ett uppehållstillstånd för studier. Uppehållstillståndet beviljas för två år, om du inte ansöker om uppehållstillstånd för en kortare tid. Om dina studier tar mindre än två år, beviljas uppehållstillståndet bara för studietiden. Du kan studera i Finland i högst 90 dagar utan uppehållstillstånd. Du kan dock behöva ett visum även om du vistas i Finland en kortare tid än 90 dagar.

Om du har uppehållstillstånd för studier i ett annat EU-land

Om du kommer till Finland för att bedriva högskolestudier efter magisterexamen

Migrationsverket beviljar dig ett uppehållstillstånd för studier, om du har antagits som studerande vid en högskola eller en annan läroanstalt i Finland och om studierna leder till en examen eller ett yrke. Godkända läroanstalter är läroanstalter som ger undervisning efter grundskolan, exempelvis universitet, högskolor och yrkesläroanstalter.

Du kan även beviljas uppehållstillstånd för andra studier än de studier som avses ovan, om det finns grundad anledning till det. En sådan anledning kan vara komplettering av yrkeskunskap eller examen, tilläggsutbildning som anknyter till arbetet i utreselandet eller specialutbildning som fås i Finland (exempelvis utbildning inom ramarna för utbildningsexport). Uppehållstillstånd för studier beviljas inte för studier vid ett öppet universitet.

Du kan inte få ett uppehållstillstånd för studier i följande fall:

  • Du är i Finland som asylsökande. Då kan du inte samtidigt få ett uppehållstillstånd för studier. Om du vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av dina studier, måste du återkalla din ansökan om internationellt skydd.
  • Du har fått internationellt skydd i en annan EU-medlemsstat.
  • Du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.

Du måste kunna försörja dig

Du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande för att kunna betala för boende och mat och för att täcka dina andra kostnader. Detta betyder att du måste ha 13 440 euro till ditt förfogande om du ska vistas i Finland i två år. Om din läroanstalt stödjer dig ekonomiskt, behöver du inte ha lika mycket pengar till ditt förfogande. Läs mer om den försörjningsnivå som krävs av studerande.

Studieavgifter

De finländska högskolorna tar ut studieavgifter av utländska studerande från länder utanför EU och EES. Du ska bifoga till din ansökan en utredning om att du har tillräckliga tillgångar för att betala studieavgifterna.

Du får arbeta i Finland men vissa begränsningar finns

Du har obegränsad rätt att arbeta, om arbetet ingår i din examen. Det betyder att arbetet måste bestå av en arbetspraktik eller ett slutarbete. Du har även begränsad rätt att förvärvsarbeta.

  • Under terminerna får du arbeta i genomsnitt 25 timmar per vecka.
    • Antalet arbetstimmar per vecka är inte begränsat. Du kan under terminen dela in ditt arbete i lämpliga perioder så att du arbetar i genomsnitt 25 timmar i veckan.
  • Du får arbeta utan begränsningar under den tid då läroanstalten inte ordnar egentlig undervisning.

Du måste ha en försäkring om du studerar

Som studerande måste du själv betala dina sjukdomskostnader i Finland. För att kunna få uppehållstillstånd måste du ha en privat försäkring som täcker dina sjukvårds- och läkemedelskostnader. Läs mer om försäkringar.

Familjemedlemmar

Om du får ett uppehållstillstånd för studier, kan din make eller maka och dina barn beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

 

Aktuellt om coronaläget: migri.fi/coronaviruset

Anvisningar om att ansöka finns på sidorna migri.fi/du-ar-i-finland och migri.fi/du-ar-inte-i-finland

Kundanvisningar för studerande

Migrationsverket har utarbetat kundanvisningarna på engelska för studerande som antagits till Finland. Läroanstalten kan bifoga kundanvisningen till sitt antagningsbrev.

Du hittar kundanvisningarna på sidan migri.fi/kundanvisningar-for-studerande.

Så ansöker du om ditt första uppehållstillstånd för studier

Uppehållstillstånd för studier

1. Studeranden ska först skaffa sig en studieplats.

Ansökan om uppehållstillstånd kan lämnas in när studeranden har fått ett antagningsbrev från läroanstalten.

2. Studeranden ansöker om uppehållstillstånd för studier i e-tjänsten Enter Finland. Ansökan kan också lämnas in till en finsk beskickning utomlands.

Enterfinland.fi »

3. Studeranden besöker en finsk beskickning för att styrka sin identitet.

Han eller hon måste vänta på beslutet i det land där ansökan lämnades in.

4. Migrationsverket behandlar ansökan och fattar beslut.

5. Om ansökan lämnades in i Enter Finland, får studeranden ett e-postmeddelande eller textmeddelande när beslutet är klart. Om studeranden gjorde en pappersansökan, kommer beslutet per post.

6a. Negativt beslut:

Sökanden kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

6b. Positivt beslut:

Studeranden får ett uppehållstillståndskort och kan därefter resa till Finland.

7. Efter examen kan studeranden stanna i Finland för att söka arbete.

Efter examen kan studeranden få uppehållstillstånd för ett år för att söka arbete eller starta ett företag. Därutöver kan studeranden ansöka om uppehållstillstånd på grund av fortsatta studier, familjeband eller arbete.